31987L0164Úradný vestník L 066 , 11/03/1987 S. 0011 - 0011
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 5 Zväzok 4 S. 0090
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 5 Zväzok 4 S. 0090


Smernica Rady

z 2. marca 1987,

ktorou sa mení a dopĺňa v súvislosti s pristúpením Španielska smernica 80/987/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov, vzťahujúcich sa na ochranu zamestnancov v prípade platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa

(87/164/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva,

so zreteľom na zmluvu o pristúpení Španielska a Portugalska, najmä na jej článok 2 (3) a na priložený akt o pristúpení, najmä na jeho článok 396,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže článok 1 ods. 2 smernice 80/987/EHS [1] ustanovuje, že členské štáty môžu vo výnimočných prípadoch vylúčiť nároky určitých kategórií zamestnancov z pôsobnosti tejto smernice na základe osobitnej povahy pracovnej zmluvy alebo pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca;

keďže v zmysle uvedeného ustanovenia Španielske kráľovstvo požiadalo o vylúčenie pracovníkov v domácnosti, ktorých zamestnáva fyzická osoba, z pôsobnosti uvedenej smernice na základe osobitnej povahy ich pracovnoprávneho vzťahu;

keďže je preto nutné zmeniť a doplniť prílohu k smernici 80/987/EHS v súlade s pokynmi ustanovenými v prílohe II, kapitola V, bod 4 aktu o pristúpení,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

S účinnosťou od 1. januára 1986 sa oddiel I prílohy k smernici 80/987/EHS mení a dopĺňa takto:

a) po bode

"A. GRÉCKO"

sa vkladá:

"B. ŠPANIELSKO

Pracovníci domácností zamestnaní fyzickou osobou.";

b) B, C a D sa tým menia na C, D a E.

Článok 2

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 2. marca 1987

Za Radu

predseda

P. de Keersmaeker

[1] Ú. v. ES L 283, 28.10.1980, s. 23.

--------------------------------------------------