31987D0600Úradný vestník L 371 , 30/12/1987 S. 0076 - 0078
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 15 Zväzok 8 S. 0033
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 15 Zväzok 8 S. 0033


Rozhodnutie Rady

zo 14. decembra 1987

o opatreniach spoločenstva pre rýchlu výmenu informácií v prípade rádiologickej havarijnej situácie

(87/600/Euratom)

RADA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu a najmä na jej článok 31,

so zreteľom na návrh Komisie, predložený po získaní stanoviska od skupiny osôb menovanej Výborom pre vedu a techniku,

so zreteľom na stanovisko Zhromaždenia [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

keďže článok 2 písm. b) zmluvy vyžaduje, aby spoločenstvo stanovilo jednotné bezpečnostné normy na ochranu zdravia pracovníkov a verejnosti;

keďže dňa 2. februára 1959 prijala Rada smernice, ktorými stanovila základné normy na ochranu zdravia pracovníkov a verejnosti pred nebezpečenstvom pochádzajúceho z ionizujúceho žiarenia, [3] a ktoré boli naposledy zmenené a doplnené smernicou 80/836/Euratom [4] a smernicou 84/467/Euratom [5];

keďže článok 45 ods. 5 smernice 80/836/Euratom požaduje, že akákoľvek nehoda zahrňujúca ožiarenie obyvateľstva sa oznamuje susedným štátom a Komisii, ako záležitosť urgentná, ak si to vyžadujú okolnosti;

keďže články 35 a 36 zmluvy tiež stanovujú, že členské štáty vytvoria zariadenia potrebné na uskutočňovanie nepretržitého monitorovania úrovne rádioaktivity v ovzduší, vode a v pôde, a na odovzdávanie takýchto informácií Komisii, ktorá je takto stále informovaná o úrovniach rádioaktivity, ktorým je vystavená verejnosť;

keďže článok 13 smernice 80/836/Euratom vyžaduje od členských štátov, aby Komisii pravidelne odovzdávali výsledky prehliadok a vyhodnotení uvedených v tomto článku;

keďže havária v jadrovej elektrárni Černobyľ v Sovietskom zväze ukázala, že v prípade rádiologickej havarijnej situácie je potrebné, aby Komisia pre splnenie svojej úlohy urýchlene dostala všetky dôležité informácie v dohodnutom formáte;

keďže medzi členskými štátmi boli podpísané dvojstranné dohody a keďže všetky členské štáty podpísali dohovor MAAE o včasnom informovaní o jadrovej havárií,

keďže tieto opatrenia spoločenstva zaistia, že všetky členské štáty sú v prípade rádiologickej havarijnej situácie urýchlene informované a zabezpečí sa, že jednotné normy pre ochranu obyvateľstva, ako je ustanovené v smerniciach vytvorených v súlade s hlavou dva, kapitola III zmluvy, sú uplatniteľné v celom spoločenstve;

keďže vytvorenie opatrení spoločenstva pre rýchlu výmenu informácií neovplyvní práva a povinnosti členských štátov, vyplývajúcich z dvojstranných a mnohostranných zmlúv a dohovorov;

keďže na podpore medzinárodnej spolupráce sa bude spoločenstvo zúčastňovať v rámci dohovoru MAAE o včasnom informovaní o jadrovej havárií;

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1. Táto úprava sa použije pri oznamovaní a poskytovaní informácií vždy, keď sa členský štát rozhodne prijať opatrenie všeobecnej podstaty s cieľom ochrany verejnosti v prípade rádiologickej havarijnej situácie, ktorá môže byť nasledovná:

a) havária na vlastnom území vrátane zariadení alebo činností uvedených v odseku 2, z ktorých došlo k podstatnému úniku rádioaktívneho materiálu alebo k nemu môže dôjsť; alebo

b) zistenie mimoriadnych úrovní rádioaktivity, v rámci vlastného územia alebo mimo neho, ktoré môžu byť škodlivé pre zdravie verejnosti v danom členskom štáte; alebo

c) havárie iné ako tie, ktoré sú definované v písm. a), vrátane zariadení alebo činností uvedených v odseku 2, z ktorých došlo k závažnému úniku rádioaktívneho materiálu alebo pravdepodobne k nemu dôjde; alebo

d) iné havárie, z ktorých došlo k značnému uvolneniu rádioaktívnych materiálov alebo pravdepodobne k nemu dôjde.

2. Zariadenia alebo činnosti uvedené v odseku 1 písm. a) a ods. 1 písm. c) sú nasledovné:

a) akýkoľvek reaktor, bez ohľadu na to, kde je umiestnený;

b) akékoľvek zariadenie jadrového palivového cyklu;

c) akékoľvek zariadenie na manipuláciu s rádioaktívnym odpadom;

d) preprava a skladovanie jadrového paliva a rádioaktívnych odpadov;

e) výroba, používanie, skladovanie, odstraňovanie a preprava rádioizotopov pre poľnohospodárske, priemyselné, lekárske a príbuzné vedecké a výskumné účely; a

f) použitie rádioizotopov na výrobu energie vo vesmírnych objektoch.

Článok 2

1. Ak sa členský štát rozhodne prijať opatrenie, ako je to uvedené v článku 1, potom členský štát:

a) bezodkladne informuje Komisiu a tie členské štáty ktoré sú, alebo môžu byť postihnuté takýmto opatrením a uviesť aj dôvod jeho prijatia;

b) urýchlene poskytnú Komisii a tým členským štátom, ktoré sú alebo môžu byť postihnuté, dostupné informácie týkajúce sa minimalizácie predpokladaných rádiologických následkov, ak nejaké sú, v týchto štátoch.

2. Členské štáty by mali akonáhle ako je to možné, poskytnúť Komisii a tým členským štátom, ktoré môžu byť postihnuté, informáciu o svojich zámeroch na prijatie neodkladných opatrení, ako je to uvedené v článku 1.

Článok 3

1. Informácia poskytnutá v súlade s článkom 2 ods. 1 písm. b) by mala, bez ohrozenia záležitostí národnej bezpečnosti, obsahovať, pokiaľ je to možné a vhodné, nasledovné údaje:

a) charakter a čas udalosti, jej presné umiestnenie a zúčastnené zariadenie alebo činnosť;

b) predpokladanú alebo stanovenú príčinu a predpovedaný vývoj havárie vzhľadom na únik rádioaktívnych materiálov;

c) všeobecné charakteristiky uniknutej rádioaktivity, vrátane pôvodu, pravdepodobnej fyzikálnej a chemickej formy, množstva, zloženia a efektívnej veľkosti uniknutej rádioaktivity;

d) informáciu o aktuálnych a predpokladaných meteorologických a hydrologických podmienkach, potrebných pre predpoveď rozptylu uniknutej rádioaktivity;

e) výsledky monitorovania životného prostredia;

f) výsledky merania potravín, pokrmov a pitnej vody;

g) prijaté alebo plánované ochranné opatrenia;

h) prijaté alebo plánované opatrenia na informovanie verejnosti;

i) predpokladaný časový vývoj uniknutej rádioaktivity.

2. Informáciu je potrebné dopĺňať, vo vhodných intervaloch, ďalšími dôležitými informáciami, vrátane vývoja mimoriadnej situácie a predpokladanej alebo skutočnej doby trvania.

3. Členský štát uvedený v článku 1 má za povinnosť, v súlade s článkom 36 zmluvy, pokračovať v informovaní Komisie, vo vhodných intervaloch, o úrovni rádioaktivity, ako je to ustanovené v odseku 1 písm. e) a f).

Článok 4

Každý členský štát, po prijatí informácie uvedenej v článku 2 a 3, je povinný:

a) bezodkladne informovať Komisiu o uskutočnených opatreniach a vydaných odporúčaniach, ktoré nasledovali po prijatí takejto informácie;

b) vo vhodných intervaloch informovať Komisiu o úrovniach rádioaktivity, ktoré boli namerané jeho monitorovacími zariadeniami v potravinách, pokrmoch, pitnej vode a v životnom prostredí.

Článok 5

1. Po prijatí informácie uvedenej v článkoch 2, 3 a 4, pokiaľ článok 6 neustanovuje inak, ju Komisia bezodkladne odošle príslušným orgánom vo všetkých ostatných členských štátoch. Podobne je Komisia povinná odoslať všetkým členským štátom akúkoľvek informáciu, ktorú dostane o závažnom zvýšení úrovne rádioaktivity alebo jadrovej havárií v nečlenských štátoch, hlavne v tých, s ktorými spoločenstvo susedí.

2. Podrobné postupy prenosu informácie, uvedenej v článkoch 1 až 4, Komisia dohodne s príslušnými orgánmi členských štátov a v pravidelných intervaloch ich testuje.

3. Každý členský štát je povinný oznámiť Komisii príslušné vnútroštátne orgány a styčné body, ktoré sú určené na odovzdávanie a príjem informácií uvedených v článkoch 2 až 5. Komisia je na druhej strane povinná to oznámiť a tiež podrobne opísať stanovené služby Komisie príslušným orgánom ostatných členských štátov.

4. Je potrebné, aby styčné body a stanovené služby Komisie boli dostupné počas 24 hodín.

Článok 6

1. Informácia, ktorá bola prijatá v súlade s článkom 2, 3 a 4, môže byť použitá bez obmedzenia s výnimkou, ak takáto informácia je od oznamujúceho členského štátu poskytnutá ako dôverná.

2. Informácia prijatá Komisiou a týkajúca sa ustanovenia spoločného výskumného centra, nebude rozširovaná alebo distribuovaná bez súhlasu hostiteľského štátu.

Článok 7

Toto rozhodnutie nemá vplyv na vzájomné práva a povinnosti členských štátov vychádzajúcich z existujúcich dvojstranných a mnohostranných dohôd alebo dohovorov, ako aj z tých, ktoré budú uzatvorené v oblasti, ktorú pokrýva toto rozhodnutie a v súlade s jeho cieľom a účelom.

Článok 8

Členské štáty sú povinné prijať opatrenia potrebné na zosúladenie s týmto rozhodnutím do troch mesiacov od dátumu jeho vyhlásenia.

Článok 9

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 14. decembra 1987

Za Radu

predseda

U. Ellemann-jensen

[1] Ú. v. ES C 318, 30.11.1987.

[2] Ú. v. ES C 105, 21.4.1987, s. 9.

[3] Ú. v. ES 11, 20.2.1959, s. 221/59.

[4] Ú. v. ES L 246, 17.9.1980, s. 1

[5] Ú. v. ES L 265, 5.10.1984, s. 4.

--------------------------------------------------