31987D0595Uradni list L 362 , 22/12/1987 str. 0022 - 0026
finska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 13 str. 0116
švedska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 13 str. 0116


Sklep Sveta

z dne 30. novembra 1987

o sprejetju priporočila z dne 22. maja 1984 Sveta za carinsko sodelovanje o uporabi kod za predstavitev podatkovnih elementov v imenu Skupnosti

in njegovih štirih prilog

(87/595/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti členov 28, 113 in 235 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [1],

ker je priporočilo Sveta za carinsko sodelovanje z dne 22. maja 1984 namenjeno pospeševanju izmenjave podatkov med carinskimi upravami ter tistimi upravami in udeleženci v mednarodni trgovini, ki za izmenjavo podatkov uporabljajo mednarodno dogovorjene in splošno uporabne kode za predstavitev podatkovnih elementov; ker to priporočilo, glede na razvoj v komunikacijski tehnologiji v zadnjem času, obravnava predmet, ki je posebnega pomena za carino in posledično za izvajanje splošne tržne politike Skupnosti, saj le-ta učinkovito prispeva k pospeševanju mednarodne trgovine;

ker so lahko ob upoštevanju sedanjega stališča zakonodaje Skupnosti hkrati s sprejetjem zgoraj navedenega priporočila hkrati sprejete tudi štiri njegove priloge,

SKLENIL:

Člen 1

Priporočilo Sveta za carinsko sodelovanje o uporabi kod za predstavitev podatkovnih elementov z dne 22. maja 1984, pa tudi v nadaljevanju opredeljene štiri priloge se sprejmejo v imenu Skupnosti:

—Priloga II: | Identifikatorji zabojnika, |

—Priloga V: | Opis blaga in tarifne ali statistične številke, |

—Priloga VI: | Carinski postopki, |

—Priloga VII: | Merske enote. |

Besedilo priporočila je skupaj z zgoraj navedenimi prilogami priloženo temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta imenuje osebo, pooblaščeno, da uradno obvesti generalnega sekretarja Sveta za carinsko sodelovanje, da je Skupnost sprejela priporočila in priloge, navedene v členu 1.

V Bruslju, 30. novembra 1987

Za Svet

Predsednik

N. Wilhjelm

[1] UL C 318, 30.11.1987.

--------------------------------------------------

Priporočilo Sveta Za Carinsko Sodelovanje

z dne 22. maja 1984

o uporabi kod za predstavitev podatkovnih elementov

SVET ZA CARINSKO SODELOVANJE

v želji, da bi pospešili izmenjavo podatkov med carinskimi upravami ter med carinskimi upravami in udeleženci v mednarodni trgovini,

glede na to, da je zaželeno, da bi se mednarodno dogovorjene in splošno uporabne kode za predstavitev podatkovnih elementov v takšni izmenjavi podatkov morale uporabljati,

ob upoštevanjuin podpiranju mednarodnih standardov, ki jih je sprejela Mednarodna organizacije za standardizacijo (ISO), o uporabi kod ali kodnih struktur za predstavitev podatkovnih elementov,

ob upoštevanjuin podpiranju priporočil o pospeševanju mednarodnih trgovinskih postopkov Ekonomske komisije za Evropo (EGS/ZN), ki jih je sprejela delovna skupina in priporočajo uporabo kod ali kodnih struktur za predstavitev podatkovnih elementov za namene mednarodne trgovine,

glede na to, da kode ali kodne strukture, navedene v prilogah priporočila, zagotavljajo ustrezno osnovo pri izmenjavi podatkov za predstavitev podatkovnih elementov,

priporoča,da bi države članice ali nečlanice Sveta in carinske ali gospodarske unije uporabljale kode ali kodne strukture, določene v prilogah priporočila, in prihodnje posodobljene ali izboljšane različice teh kod ali kodnih struktur za predstavitev podatkovnih elementov pri izmenjavi podatkov med carinskimi upravami ter carinskimi upravami in udeleženci v mednarodni trgovini, kadarkoli obstaja potreba po kodnem označevanju,

opozarja, da sprejetje tega priporočila zahteva sprejetje priporočila skupaj z vsaj še eno prilogo in da se šteje vsaka priloga kot posamično priporočilo,

zahteva, da države članice ali nečlanice Sveta in carinske ali gospodarske unije, ki sprejemajo to priporočilo, uradno obvestijo generalnega sekretarja o sprejetju priloge ali prilog, o dnevu, od katerega bodo uporabljale priporočilo, in o pogojih njegove uporabe. Generalni sekretar bo prenesel to informacijo na carinske uprave vseh članic. Informacijo pa bo prenesel tudi na katero koli carinsko upravo nečlanic ali na katero koli carinsko ali gospodarsko unijo, ki je sprejela to priporočilo.

--------------------------------------------------

PRILOGA II

IDENTIFIKATORJI ZABOJNIKA

Priporočene kode

1. Pozornost je usmerjena na kodo ISO, ki jo vsebuje mednarodni standard 6346 (tovorni zabojniki — kodiranje, prepoznavanje in označevanje) za predstavitev podatkov o tovornih zabojnikih, uporabljenih v vseh načinih prevoza razen letalskega, in na kodo, ki jo je razvilo združenje IATA, za predstavitev podatkov o zračnih tovornih zabojnikih.

2. Vedno, kadar podatke za prepoznavanje zabojnikov zaseže carina, je priporočljivo, da je v sistemih ADP in pripadajočih dokumentih zagotovljenih 17 znakov, da se lahko koda ISO prilagodi (možnih največ 17 znakov), ter sedanje in prihodnje različice kod IATA (9 oziroma 12 znakov).

Povzetek opisa

Koda ISO

3. Mednarodni standard 6346 določa 17-mestni abecedno-številčni kodni sistem označevanja za tovorne zabojnike in zagotavlja edinstveno mednarodno prepoznavanje z uporabo lastniške kode, serijske številke in kode države, sistema preverjanja enomestnih števil za potrditev točnosti zapisa lastniške kode in serijske številke ter podatke o velikosti zabojnika in njegovih značilnostih.

Koda IATA

4. Koda za predstavitev podatkov o zračnih tovornih zabojnikih, ki jo je razvila IATA, za zdaj obsega 9 abecedno-številčnih znakov (vrsto enote, velikost in združljivost, serijsko številko in lastniško kodo). Leta 1990 bo kodo IATA sestavljalo 12 abecedno-številčnih znakov, vključno s preverjanjem enomestnih števil.

--------------------------------------------------

PRILOGA V

OPIS BLAGA IN TARIFNE ALI STATISTIČNE OZNAKE

Priporočene kodne strukture

1. Uporabljena naj bi bila usklajeni opis blaga in kodni sistem.

Kratek opis

2. Usklajeni opis blaga in kodni sistem je šestmestna večnamenska oznaka za prenosljivo blago, ki istočasno zadovoljuje potrebe carinskih organov, statistikov, ki se ukvarjajo z zunanjo trgovino ali proizvodnjo, prevoznikov in proizvajalcev. Usklajeni sistem je primeren za samodejno obdelavo in prenos podatkov ter zagotavlja skupno terminologijo in kodo, ki posebej prepoznava 5019 skupin blaga na podlagi podrobne razširitve 1241 štirimestnih naslovov. Sledil je rezultat zelo obsežne revizije in posodobitve ne le v podrobnostih, ampak tudi v strukturi Nomenklature Sveta za carinsko sodelovanje (CCCN). Usklajeni sistem se po potrebi lahko razvršča naprej, tako da ustreza nacionalnim in mednarodnim zahtevam.

--------------------------------------------------

PRILOGA VI

CARINSKI POSTOPKI

Priporočena koda

1. Splošne smernice in enomestna koda v carinskih aplikacijah računalnikov, ki jih je razvila delovna skupina SCS, naj bi se uporabile za predstavitev carinskih postopkov. Splošne smernice in enomestna koda so vsebovane v datoteki o računalniškem vodenju carinskih operacij.

Kratek opis

2. Koda za predstavitev carinskih postopkov, ki jo je razvila delovna skupina SCS o računalniških carinskih aplikacijah, je splošna enomestna koda, znotraj katere so prepoznani osnovni carinski postopki in znotraj katere lahko uporabniki razvijejo edinstvene kode, ki bodo ustrezale nacionalnim in mednarodnim zahtevam.

--------------------------------------------------

PRILOGA VII

MERSKE ENOTE

Priporočene kode

1. Kode, vsebovane v priporočilu EGS/ZN št. 20 (kode za merske enote, uporabljene v mednarodni trgovini), naj bi se uporabljale za predstavitev merskih enot.

Kratek opis

2. Kode merskih enot, ki jih je razvila EGS/ZN, so sestavljene iz abecedne kode nespremenljive dolžine (tri črke) in številčne kode nespremenljive dolžine (trije znaki).

--------------------------------------------------