31987D0513Uradni list L 297 , 21/10/1987 str. 0028 - 0028
finska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 13 str. 0063
švedska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 13 str. 0063


Sklep Sveta

z dne 28. septembra 1987

o sklenitvi Dodatnega protokola k Sporazumu o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Libanonsko republiko

(87/513/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, zlasti člena 238,

ob upoštevanju priporočila Komisije,

ob upoštevanju soglasja Evropskega parlamenta [1],

ker je treba potrditi Dodatni protokol k Sporazumu o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Libanonsko republiko [2], podpisanim v Bruslju 3. maja 1977,

SKLENIL:

Člen 1

V imenu Skupnosti se s tem sklepom potrdi Dodatni protokol k Sporazumu o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Libanonsko republiko.

Besedilo protokola je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta opravi notifikacijo, predvideno v členu 5 protokola [3].

Člen 3

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 28. septembra 1987

Za Svet

Predsednik

B. Haarder

[1] Soglasje z dne 16. septembra 1987 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

[2] UL L 267, 27. 9. 1978, str. 2.

[3] Dan začetka veljavnosti Protokola bo Generalni sekretariat Sveta objavil v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

--------------------------------------------------