31987D0424Uradni list L 228 , 15/08/1987 str. 0043 - 0044
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 24 str. 0067
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 24 str. 0067


Odločba Komisije

z dne 14. julija 1987

o seznamu obratov v Združenih mehiških državah, odobrenih za uvoz svežega mesa v Skupnost

(87/424/EGS)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 72/462/EGS z dne 12. decembra 1972 o problemih v zvezi z zdravstvenim varstvom in veterinarskimi pregledi ob uvozu govedi in prašičev ter svežega mesa iz tretjih držav [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 87/64/EGS [2], ter zlasti členov 4(1) in 18(1) Direktive,

ker morajo obrati v tretjih državah za pridobitev odobritve za izvoz svežega mesa v Skupnost izpolnjevati splošne in posebne zahteve iz Direktive 72/462/EGS;

ker na podlagi dveh inšpekcijskih pregledov leta 1983 in 1984 noben obrat ni bil ocenjen kot zadovoljiv in ker je Odločba Komisije 83/470/EGS [3] državam članicam na ravni Skupnosti prepovedala uvoz svežega mesa iz obratov v Mehiki, pri čemer imajo navedene države članice, katerih nacionalna zakonodaja to dopušča, možnost, da sedem mesecev ne prekinejo obstoječih trgovinskih tokov z obrati, ki so jih predlagale mehiške oblasti;

ker je nadaljnji inšpekcijski pregled, opravljen v skladu s členom 5 Direktive 72/462/EGS in členom 2(1) Odločbe Komisije 86/474/EGS z dne 11. septembra 1986 o izvajanju inšpekcijskih pregledov na kraju samem, ki jih je treba opraviti pri uvozu goveda, prašičev in svežega mesa iz držav nečlanic [4], pokazal, da se je higienski standard v enem obratu zvišal in se lahko šteje kot zadovoljiv;

ker se lahko ta obrat v teh okoliščinah vpiše na seznam obratov, odobrenih za izvoz v Skupnost, in ker je treba zato Odločbo 83/470/EGS razveljaviti;

ker za uvoz svežega mesa iz obratov, navedenih v Prilogi, še vedno veljajo drugje določeni predpisi in splošne določbe Pogodbe; ker zlasti za uvoz nekaterih vrst mesa, kot je meso, ki vsebuje ostanke škodljivih snovi, iz tretjih držav in ponoven izvoz v druge države članice, obstajajo usklajena pravila Skupnosti, ki se še ne izvajajo v celoti;

ker so ukrepi, predvideni s to odločbo, v skladu z mnenjem Stalnega veterinarskega odbora,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

1. Obratom v Mehiki, navedenim v Prilogi, se odobri uvoz svežega mesa v Skupnost v skladu z navedeno prilogo.

2. Za uvoz iz obratov, naštetih v Prilogi, še vedno veljajo drugje določeni veterinarski predpisi Skupnosti.

Člen 2

Države članice prepovejo uvoz svežega mesa iz obratov, ki niso našteti v Prilogi.

Člen 3

Odločba 83/470/EGS se razveljavi.

Člen 4

Ta odločba se uporablja od 1. avgusta 1987.

Člen 5

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 14. julija 1987

Za Komisijo

Frans Andriessen

Podpredsednik

[1] UL L 302, 31.12.1972, str. 28.

[2] UL L 34, 5.2.1987, str. 52.

[3] UL L 259, 20.9.1983, str. 29.

[4] UL L 279, 30.9.1986, str. 55.

--------------------------------------------------

PRILOGA

SEZNAM OBRATOV

Št. odobritve | Obrat/naslov | Vrsta |

KL | RZ | HL | G | O/K | P | K | PO |

E 30 | Empacadora y Ganadera de Aguas Calientes SA, Aguas Calientes | x | x | | | | | x | |

--------------------------------------------------