31987D0095

Sklep Sveta z dne 22. decembra 1986 o standardizaciji na področju informacijske tehnologije in telekomunikacij

Uradni list L 036 , 07/02/1987 str. 0031 - 0037
finska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 16 str. 0105
švedska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 16 str. 0105
CS.ES poglavje 13 zvezek 008 str. 236
ET.ES poglavje 13 zvezek 008 str. 236
HU.ES poglavje 13 zvezek 008 str. 236
LT.ES poglavje 13 zvezek 008 str. 236
LV.ES poglavje 13 zvezek 008 str. 236
MT.ES poglavje 13 zvezek 008 str. 236
PL.ES poglavje 13 zvezek 008 str. 236
SK.ES poglavje 13 zvezek 008 str. 236
SL.ES poglavje 13 zvezek 008 str. 236


Sklep Sveta

z dne 22. decembra 1986

o standardizaciji na področju informacijske tehnologije in telekomunikacij

(87/95/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 235 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [1],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [2],

ker morajo standardi, ki se uporabljajo v informacijski tehnologiji, in dejavnosti, potrebne za njihovo pripravo, še zlasti upoštevati:

- zahtevnost tehničnih specifikacij in natančnost, ki je potrebna za zagotovitev izmenjave informacij in podatkov ter združljivo obratovanje sistemov,

- potrebo po zagotovitvi hitrega objavljanja standardov, tako da neupravičene kasnitve ne povzročijo prehitrega zastaranja besedil, ki jih je prehitela hitrost tehnoloških sprememb,

- potrebo po spodbujanju uporabe mednarodnih standardov za izmenjavo informacij in podatkov na temelju, ki bo potrdil njihovo verodostojnost s stališča praktičnega izvajanja,

- gospodarski pomen vloge, ki jo ima standardizacija pri prispevanju k oblikovanju trga Skupnosti na tem področju;

ker Direktiva 83/189/EGS [3] omogoča, da so Komisija, države članice in ustanove za standardizacijo obveščene o namerah ustanov za standardizacijo glede priprave ali spremembe standarda, in ker pod pogoji te direktive Komisija lahko določi pristojnosti in naloge, da se delo na standardizaciji, ki je v skupnem interesu, opravi s skupnimi močmi in dovolj zgodaj;

ker ta direktiva ne vsebuje vseh določb, ki so potrebne za izvajanje politike Skupnosti glede standardizacije na področju informacijske tehnologije in telekomunikacij;

ker vse večji obseg tehničnega prekrivanja med različnimi področji standardizacije, zlasti v primeru informacijske tehnologije in telekomunikacij, utemeljuje tesno sodelovanje med ustanovami za standardizacijo, ki morajo sodelovati pri obravnavanju teh zadev skupnega interesa;

ker je Komisija nedavno sklenila dogovore v okviru memoranduma o soglasju, podpisanega z Evropsko konferenco poštnih in telekomunikacijskih uprav (CEPT), in v okviru splošnih smernic, ki jih je odobrila skupna standardizacijska organizacija Evropski odbor za standardizacijo/Evropski odbor za standardizacijo v elektrotehniki (CEN/CENELEC);

ker Direktiva 86/361/EGS [4] določa programe za delo na skupnih tehničnih specifikacijah (ki ustrezajo evropskim telekomunikacijskim standardom - Normes Européennes de Télécommunication (NET)) za to področje, ki jih pripravlja Evropska konferenca poštnih in telekomunikacijskih uprav, ob posvetovanju, kjer je to primerno, z Evropskim odborom za standardizacijo in Evropskim odborom za standardizacijo v elektrotehniki;

ker je področje javnih naročil ustrezno za spodbujanje širšega sprejemanja informacij o medomrežnem povezovanju odprtih sistemov in standardov o izmenjavi podatkov s sklicevanjem nanje pri nakupu;

ker je treba odboru poveriti nalogo, da nudi pomoč Komisiji pri njenem uresničevanju in upravljanju ciljev in dejavnosti, določenih v Sklepu,

SKLENIL:

Člen 1

V tem sklepu:

1. "tehnične specifikacije" pomeni specifikacijo v dokumentu, ki določa zahtevane značilnosti proizvoda, kot so nivoji kakovosti, zmogljivost, varnost ali mere, vključno z zahtevami, ki se uporabljajo za proizvod glede terminologije, simbolov, preskušanja in preskušalnih metod, embalaže, označevanja ali etiketiranja;

2. "skupna tehnična specifikacija" pomeni tehnično specifikacijo, ki je pripravljena z namenom enotne uporabe v vseh državah članicah Skupnosti;

3. "standard" pomeni tehnično specifikacijo, ki jo je priznani standardizacijski organ odobril za večkratno ali stalno uporabo, vendar skladnost z njo ni obvezna;

4. "mednarodni standard" pomeni standard, ki ga je sprejel priznani mednarodni standardizacijski organ;

5. "osnutek mednarodnega standarda (DIS)" pomeni osnutek standarda, ki ga je sprejel priznani mednarodni standardizacijski organ;

6. "mednarodna tehnična specifikacija v telekomunikacijah" pomeni tehnično specifikacijo vseh ali nekaterih značilnosti proizvoda, ki jih priporočajo organizacije, kot sta Mednarodni posvetovalni odbor za telegrafijo in telefonijo (CCITT) ali CEPT;

7. "evropski standard" pomeni standard, ki je bil odobren skladno s statuti standardizacijskih organov, s katerimi je Skupnost sklenila dogovore;

8. "evropski predstandard" pomeni standard, ki je bil sprejet pod razpoznavno oznako (EPS) v skladu s statutarnimi določbami standardizacijskih organov, s katerimi je Skupnost sklenila dogovore;

9. "funkcijski standard" pomeni standard, pripravljen za izpolnjevanje kompleksne funkcije, ki je potrebna za zagotavljanje medobratovalnosti sistemov, in na splošno nastane s povezovanjem več obstoječih referenčnih standardov ter je sprejet v skladu s statutarnimi določbami standardizacijskih organov;

10. "funkcijska specifikacija": specifikacija, ki v telekomunikacijah opredeljuje uporabo enega ali več standardov o medomrežnem povezovanju odprtih sistemov za podporo specifični zahtevi za komunikacijo med sistemi informacijske tehnologije (standardi, ki jih priporočajo organizacije, kot sta CCITT ali CEPT);

11. "tehnični predpis" pomeni tehnično specifikacijo, vključno z ustreznimi upravnimi predpisi, katerih upoštevanje je de iure ali de facto obvezno v primeru trženju ali uporabe v državi članici ali njenem večjem delu, razen tistih, ki jih predpišejo organi lokalnih skupnosti;

12. "potrjevanje skladnosti" pomeni dejavnost, s katero se skladnost proizvoda ali storitve z določenimi standardi ali drugimi tehničnimi specifikacijami potrjuje s certifikatom ali oznako skladnosti;

13. "informacijska tehnologija" pomeni sisteme, opremo, sestavne dele in programsko opremo, ki so potrebni za zagotovitev iskanja in priklica, obdelavo ter shranjevanje informacij v vseh središčih človekovega delovanja (dom, pisarniški prostor, proizvodni obrat itd.), uporaba katerih na splošno zahteva uporabo elektronike ali podobne tehnologije;

14. "javna naročila" pomeni naročila:

- ki so opredeljena v členu 1 Direktive 77/62/EGS [5],

- ki so sklenjena za dobavo opreme v zvezi z informacijsko tehnologijo in telekomunikacijami, ne glede na področje dejavnosti naročnika;

15. "telekomunikacijski organi" pomeni priznane organe ali zasebna podjetja v Skupnosti, ki opravljajo javne telekomunikacijske storitve.

Člen 2

Za pospeševanje standardizacije v Evropi in pripravo ter uporabo standardov na področju informacijske tehnologije ter funkcijskih specifikacij v telekomunikacijah se na ravni Skupnosti izvedejo naslednji ukrepi ob upoštevanju člena 3(2) in člena 4:

(a) redna, najmanj enkrat letna in na temelju mednarodnih standardov, osnutkov mednarodnih standardov ali enakovrednih dokumentov, določitev prednostnih zahtev za standardizacijo z namenom priprave delovnih programov ter naročila izdelave takšnih evropskih standardov in funkcijskih specifikacij, ki bi se šteli kot potrebni za zagotavljanje izmenjave informacij in podatkov ter medobratovalnosti sistemov;

(b) na temelju mednarodnih dejavnosti standardiziranja:

- se evropske ustanove za standardizacijo in specializirani tehnični organi na področju informacijske tehnologije in telekomunikacij povabijo k pripravi evropskih standardov, evropskih predstandardov ali telekomunikacijskih funkcijskih specifikacij ter po potrebi k pripravi funkcijskih standardov, da se zagotovi natančnost, ki jo zahtevajo uporabniki za izmenjavo informacij in podatkov ter medobratovalnost sistemov. Delo teh organov temelji na mednarodnih standardih, osnutkih mednarodnih standardov ali mednarodnih tehničnih specifikacijah za področje telekomunikacij. Če mednarodni standard, osnutek mednarodnega standarda ali mednarodna tehnična specifikacija za področje telekomunikacij vsebuje jasne določbe, ki omogočajo njeno enotno uporabo, se te določbe nespremenjene sprejmejo v evropski standard, evropski predstandard ali funkcijsko specifikacijo za področje telekomunikacij. Le v primeru, da takšne jasne določbe ne obstajajo v mednarodnem standardu, osnutku mednarodnega standarda ali mednarodni tehnični specifikaciji za področje telekomunikacij, se izdela evropski standard, evropski predstandard ali funkcionalna specifikacija za področje telekomunikacij, da se razjasni ali po potrebi dopolni mednarodni standard, osnutek mednarodnega standarda ali mednarodna tehnična specifikacija za področje telekomunikacij, pri čemer se je treba izogniti odstopanjem od slednjih,

- isti organi se povabijo k pripravi tehničnih specifikacij, ki so lahko temelj evropskih standardov ali evropskih predstandardov, če ni dogovorjenih mednarodnih standardov za izmenjavo informacij in podatkov ter medobratovalnost sistemov ali če se na ta način prispeva k njihovi izdelavi;

(c) ukrepi za olajševanje uporabe standardov in funkcijskih specifikacij, zlasti z usklajevanjem dejavnosti držav članic pri:

- preverjanju skladnosti proizvodov in storitev s standardi in funkcijskimi specifikacijami na temelju določenih preskušalnih zahtev,

- potrjevanju skladnosti s standardi in funkcijskimi specifikacijami v skladu s primerno usklajenimi postopki;

(d) spodbujanje uporabe standardov in funkcijskih specifikacij v zvezi z informacijsko tehnologijo in telekomunikacijami pri javnih naročilih in tehničnih predpisih.

Člen 3

1. Specifični cilji predlaganih ukrepov so opisani v Prilogi k temu sklepu.

2. Ta sklep velja za:

- standarde na področju informacijske tehnologije, določene v členu 5,

- funkcijske specifikacije za storitve, ki so posebej ponujene prek javnih telekomunikacijskih omrežij za izmenjavo informacij in podatkov med sistemi informacijske tehnologije.

3. Ta sklep ne velja za:

- skupne tehnične specifikacije za terminalsko opremo, priključeno na javna telekomunikacijska omrežja, ki so zajete v Direktivi 86/361/EGS,

- specifikacij za opremo, ki tvori katerikoli del samih telekomunikacijskih omrežij.

Člen 4

Pri določanju zahtev glede standardizacije in pri snovanju delovnega programa za standardizacijo ter pripravo funkcijskih specifikacij se Komisija zlasti opira na informacije, ki so ji sporočene v skladu z Direktivo 83/189/EGS.

Komisija po posvetovanju z odborom iz člena 7 poveri tehnično delo pristojni evropski organizaciji za standardizacijo ali specializiranim tehničnim organom (CEN, CENELEC in CEPT) in jih po potrebi pozove k pripravi ustreznih evropskih standardov ali funkcijskih specifikacij. Naročila, ki se dajo tem organizacijam, se predložijo v soglasje odboru iz člena 5 Direktive 83/189/EGS v skladu s postopki te direktive. Dano ne sme biti nobeno naročilo, ki se prekriva s katerimkoli delom delovnih programov, ki so se začeli ali so bili zasnovani na temelju Direktive 86/361/EGS.

Člen 5

1. Ob upoštevanju razlik med obstoječimi nacionalnimi postopki sprejmejo države članice ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovijo sklicevanje na:

- evropske standarde in evropske predstandarde iz člena 2 (b),

- mednarodne standarde, če so ti sprejeti v državi naročnika,

v javnih naročilih, povezanih z informacijsko tehnologijo, tako da se ti standardi uporabijo kot izhodišče za izmenjavo informacij in podatkov ter za medobratovalnost sistemov.

2. Za zagotovitev združljivosti med koncema sprejmejo države članice ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da njihove uprave za telekomunikacije uporabljajo funkcijske specifikacije za sredstva, ki omogočajo dostop do njihovih javnih telekomunikacijskih omrežij pri tistih storitvah, ki so posebej namenjene izmenjavi informacij in podatkov med sistemi informacijske tehnologije in ki sami uporabljajo standarde iz odstavka 1.

3. Pri uporabi tega člena se upoštevajo posebne okoliščine, navedene v nadaljevanju, ki lahko upravičijo uporabo drugih standardov in specifikacij razen tistih, ki so predvideni v tem sklepu:

- potreba po kontinuiteti delovanja pri obstoječih sistemih, vendar le kot del jasno opredeljenih in zapisanih strategij za poznejši prehod na mednarodne ali evropske standarde ali funkcijske specifikacije,

- dejansko inovativna narava določenih projektov,

- kjer je zadevni standard ali zadevna funkcijska specifikacija tehnično neprimerna v ta namen, ker ne zagotavlja ustreznega sredstva za doseganje izmenjave informacij in podatkov ali medobratovalnosti sistemov, ali ker ne obstajajo načini (vključno s preskušanjem) za vzpostavitev zadostne skladnosti proizvoda s tem standardom ali s to funkcijsko specifikacijo ali kjer, v primeru evropskih predstandardov, ti nimajo potrebne ustaljenosti za uporabo. Druge države članice lahko dokažejo odboru iz člena 7, da je bila oprema, ki je skladna s standardom, zadovoljivo uporabljena in da uporaba te oprostitve ni bila upravičena,

- kjer je po skrbnem sondiranju tržišča ugotovljeno, da je zaradi pomembnih razlogov v zvezi s stroškovno učinkovitostjo uporaba zadevnega standarda ali zadevne funkcijske specifikacije neprimerna. Druge države članice lahko dokažejo odboru iz člena 7, da je bila oprema, ki ustreza temu standardu, zadovoljivo uporabljena na običajni tržni podlagi in da uporaba te oprostitve ni bila upravičena.

4. Poleg tega lahko države članice zahtevajo, na enaki podlagi kot v odstavku 1, sklicevanje na osnutek mednarodnega standarda.

5. Naročniki, ki se sklicujejo na odstavek 3, navedejo svoje razloge za tako ravnanje, po možnosti v začetni razpisni dokumentaciji, izdani z namenom oskrbe, in v vseh primerih navedejo te razloge v svoji interni dokumentaciji ter na zahtevo priskrbijo takšne informacije podjetjem ponudnikom in odboru iz člena 7 ob spoštovanju poslovne tajnosti. Pritožbe v zvezi z uporabo odstopanj iz odstavka 3 se lahko naslovijo tudi neposredno na Komisijo.

6. Komisija zagotovi, da se določbe tega člena uporabljajo v primeru vseh projektov in programov Skupnosti, vključno z javnimi naročili, ki se financirajo iz proračuna Skupnosti.

7. Naročniki lahko, če menijo, da je to potrebno, uporabijo druge specifikacije pri naročilih v vrednosti, nižji od 100000 ekujev, pod pogojem, da ti nakupi ne preprečijo uporabe standardov iz odstavkov 1 in 2 pri katerem koli naročilu višje vrednosti od zneska, navedenega v tem odstavku. Potreba po odstopanju ali v tem odstavku opredeljena pragovna vrednost bo proučena v treh letih od začetka uporabe tega sklepa.

Člen 6

Pri snovanju in spreminjanju tehničnih predpisov na področjih, ki jih obsega ta sklep, se države članice opirajo na standarde iz člena 5, če ti na ustrezen način izpolnjujejo zahtevane tehnične specifikacije predpisa.

Člen 7

1. Svetovalni odbor, imenovan "Skupina visokih uradnikov za standardizacijo v informacijski tehnologiji", nudi pomoč Komisiji pri njenem uresničevanju ciljev in njenem upravljanju dejavnosti, ki jih določa ta sklep. Odbor sestoji iz predstavnikov, ki jih imenujejo države članice in ki lahko zaprosijo za pomoč strokovnjake ali svetovalce: predsedujoči odbora je predstavnik Komisije. Za vprašanja telekomunikacij je pristojni odbor "Skupina visokih uradnikov za telekomunikacije" iz člena 5 Direktive 86/361/EGS.

2. Komisija se posvetuje z odborom pri določanju prednostnih nalog Skupnosti, izvajanju ukrepov iz Priloge, pri obravnavanju zadev glede preverjanja skladnosti s standardi, nadzorovanju izvajanja člena 5 in drugih zadev v zvezi s standardizacijo na področju informacijske tehnologije in telekomunikacij ali drugih področjih, s katerimi se prekrivajo. Z odborom se posvetuje tudi glede poročila iz člena 8.

3. Komisija usklajuje dejavnosti teh odborov z odborom iz člena 5 Direktive 83/189/EGS zlasti, če na podlagi tega sklepa in navedene direktive obstaja možnost prekrivanja pri naslavljanju zahtev na evropske ustanove za standardizacijo.

4. Vsa vprašanja glede izvajanja tega sklepa se lahko predložijo odboru na zahtevo predsedujočega ali države članice.

5. Odbor se sestane najmanj dvakrat letno.

6. Odbor sprejme svoj poslovnik.

7. Sekretariat odbora zagotovi Komisija.

Člen 8

Komisija predloži vsaki dve leti Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo o napredku standardizacijskih dejavnostih na področju informacijske tehnologije. V tem poročilu se navedejo izvedbene rešitve, sprejete v Skupnosti, doseženi rezultati, uporaba teh rezultatov pri javnih naročilih in nacionalnih tehničnih predpisih ter zlasti njihov praktični pomen za potrjevanje.

Člen 9

Ta sklep ne vpliva na uporabo Direktive 83/189/EGS in Direktive 86/361/EGS.

Člen 10

Ta sklep se začne uporabljati eno leto po datumu njegove objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 11

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 22. decembra 1986

Za Svet

Predsednik

G. Shaw

[1] UL C 36, 17.2.1986, str. 55.

[2] UL C 303, 25.11.1985, str. 2.

[3] UL L 109, 26.4.1983, str. 8.

[4] UL L 217, 5.8.1986, str. 21.

[5] UL L 13, 15.1.1977, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA

UKREPI ZA STANDARDIZACIJO NA PODROČJU INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE IN TELEKOMUNIKACIJ

1. Cilji

(a) prispevati k združevanju notranjega trga Skupnosti na področju informacijske tehnologije in telekomunikacij;

(b) izboljšati mednarodno konkurenčnost proizvajalcev Skupnosti z omogočanjem večje sprejemljivosti trga v Skupnosti za opremo, izdelano po priznanih evropskih in mednarodnih standardih;

(c) olajšati izmenjavo informacij v vsej Skupnosti z zmanjšanjem ovir, ki jih ustvarja nezdružljivost zaradi odsotnosti standardov ali njihove nezadostne natančnosti;

(d) zagotoviti upoštevanje uporabniških zahtev tako, da se uporabnikom omogoči več svobode pri sestavljanju njihovih sistemov na način, ki zagotavlja obratovalno združljivost in posledično izboljšano zmogljivost za manjše stroške;

(e) pospešiti uporabo standardov in funkcijskih specifikacij v javnih naročilih.

2. Opis ukrepov in dejavnosti

2.1 Priprava delovnih programov in opredelitev prednostnih nalog

Priprava delovnih programov in določitev prednostnih nalog ob upoštevanju zahtev Skupnosti in gospodarskega vpliva teh dejavnosti s stališča uporabnikov, proizvajalcev in telekomunikacijskih uprav. Naloge, ki se opravijo na tej stopnji, lahko zlasti vključujejo:

2.1.1 zbiranje podrobnih informacij na temelju nacionalnih in mednarodnih programov, predstavitev teh informacij v obliki, ki olajšuje primerjalno analizo in pripravo povzetkov, potrebnih za delo odbora;

2.1.2 razširjanje teh informacij, pregled zahtev in posvetovanje z zainteresiranimi stranmi;

2.1.3 časovna uskladitev delovnih programov z mednarodnimi standardizacijskimi dejavnostmi;

2.1.4 upravljanje delovnih programov;

2.1.5 priprava poročil z opisom opravljanja dejavnosti in praktičnih rezultatov njihove uporabe;

2.2 Opravljanje standardizacijskih dejavnosti na področju informacijske tehnologije

Za izvedbo delovnih programov je potrebno opravljanje vrste dejavnosti, za katere je odgovornost na splošno poverjena CEN/CENELEC in CEPT, ki ustrezata različnim fazam dejavnosti, potrebnih za zagotovitev verodostojnosti standardov.

Te dejavnosti obsegajo:

2.2.1 prečiščenje mednarodnih standardov v prizadevanjih za odstranitev dvoumnosti in možnosti, ki izkrivljajo funkcijo standardov, namenjenih za zagotovitev izmenjave informacij in združljivega delovanja sistemov;

2.2.2 priprava predstandardov v primerih, ki jih utemeljujejo čezmerne zamude pri mednarodnih standardizacijskih postopkih, ali standardov, ki so potrebni v Skupnosti, če ni mednarodnih standardov;

2.2.3 opredelitev pogojev, ki morajo biti izpolnjeni za vzpostavitev popolne skladnosti s standardom;

2.2.4 priprava preskušalnih standardov ali preskušalnih specifikacij, vključenih v standarde in organizacijo postopkov ter struktur, ki omogočajo preskušalnim laboratorijem preverjanje skladnosti s temi standardi na primerno usklajenem temelju.

2.3 Dejavnosti, ki vplivajo na področje telekomunikacij

Standardizacijski ukrepi, ki zadevajo področje telekomunikacij, vključujejo dve vrsti dejavnosti:

- pripravo funkcijskih specifikacij, ki temeljijo na mednarodnih ali evropskih standardih/specifikacijah, kadar te obstajajo, za sredstva dostopa do javnih telekomunikacijskih omrežij za tiste storitve, ki so posebej namenjene izmenjavi informacij in podatkov med sistemi informacijske tehnologije. To tehnično delo spada med usklajevalne dejavnosti, ki se izvajajo na telekomunikacijskem področju, in je poverjeno CEPT v skladu s postopki, predvidenimi v Direktivi 86/361/EGS,

- delo, ki ga je treba opraviti na skupnem področju informacijske tehnologije in telekomunikacij, zahteva okrepljeno sodelovanje med pristojnimi tehničnimi organi (t.j. CEN/CENELEC/CEPT). To delo mora povečati stopnjo konvergence, tako da se standardi in funkcijske specifikacije lahko uporabljajo na čim več načinov in usklajeno v skladu s postopkom, predvidenim v Direktivi 83/189/EGS.

2.4 Dopolnilni ukrepi

Ta del programa obsega naslednje ukrepe:

2.4.1 posebne meroslovne dejavnosti se nanašajo na:

- spodbujanje razvoja preskušalnih in validacijskih orodij ter formalnih opisovalnih tehnik,

- podporo za primer sklicevanja, zlasti v primerih, ki zahtevajo uporabo funkcijskih standardov, temelječih na večjem številu standardov v kombinaciji;

2.4.2 spodbujanje priprave navodil za končnega uporabnika za uporabo standardov;

2.4.3 spodbujanje predstavitev obratovalne združljivosti, dosežene z uporabo standarda. Glavni cilj te dejavnosti je dati na voljo preskušalne in meroslovne instrumente, opredeljene v 2.4.1, za uporabo v različnih projektih, in zagotoviti eksperimentiranje z razvojnimi standardi;

2.4.4 spodbujanje dogovorov, ki presegajo okvir industrijske standardizacije, ki so odvisni od sporazumov, sklenjenih na določenih področjih poklicnih dejavnosti, in ki prispevajo k učinkoviti izmenjavi informacij (transakcije potovalnih agencij, avtomatiziranje denarnih transakcij, računalniško vodenje carinskih dokumentov, robotika, avtomatizacija pisarniškega poslovanja, mikroračunalništvo, itd.);

2.4.5 študije in projekte, ki so posebej povezani s standardizacijo na področju informacijske tehnologije.

3. Ukrepi v zvezi z uporabo standardov na področju javnih naročil

Določitev najučinkovitejših metod zagotavljanja hitre uporabe standardov in tehničnih specifikacij v okviru tega sklepa, pri čemer se zagotovi ustrezno povezovanje z dejavnostmi v okviru Direktive 77/62/EGS [1].

[1] UL L 13, 15.1.1977, str. 1.

--------------------------------------------------