31986R3494Uradni list L 323 , 18/11/1986 str. 0001 - 0002
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 22 str. 0044
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 22 str. 0044


Uredba Sveta (EGS) št. 3494/86

z dne 13. novembra 1986

o spremembi Uredbe (EGS) št. 2772/75 o tržnih standardih za jajca in Uredbe (EGS) št. 2782/75 o proizvodnji in trženju valilnih jajc in dan starih piščancev

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2771/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni ureditvi trga za jajca [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1475/86 [2], in zlasti člena 2(2) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2777/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni ureditvi trga za perutninsko meso [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1475/86, in zlasti člena 2(2) Uredbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ker Uredba Sveta (EGS) št. 2772/75 [4], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 3791/85 [5], določa nekatere tržne standarde za jajca;

ker izkušnje, pridobljene po uvedbi teh standardov, kažejo, da je treba jasneje opredeliti področje njihove uporabe; ker bi bilo treba glede na nedavne trende, ki jih je opaziti v valilnicah, in da bi spodbudili proizvodnjo in trženje jajčnih proizvodov, uvesti predpise, ki bi iz obsega teh standardov izključevala jajca, vložena v inkubator;

ker Uredba Sveta (EGS) št. 2782/75 [6], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 3791/85, določa pravila za proizvodnjo in trženje valilnih jajc in dan starih piščancev; ker naj se določbe v zvezi z označevanjem valilnih jajc spremenijo, da bi bilo mogoče ločiti jajca, odstranjena iz inkubatorja, od jajc, ki so predmet Uredbe (EGS) št. 2772/75; ker naj se redno zbirajo podatki o jajcih, odstranjenih iz inkubatorja, in njihovi uporabi,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EGS) št. 2772/75 se spremeni:

1. Člen 1(1) in (2) se nadomesti z naslednjim:

"1. "Jajca" pomenijo kokošja jajca v lupini, primerna za prehrano ljudi ali uporabo v živilski industriji, razen jajc, vloženih v inkubator.

2. "Industrijska jajca" pomenijo kokošja jajca v lupini, drugačna od tistih iz 1, vključno z jajci, vloženimi v inkubator."

2. Člen 6(2) se črta.

3. Člen 9 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 9

Jajca razreda C so jajca, ki ne ustrezajo zahtevam za jajca razredov A in B. Lahko se posredujejo samo v obrate za predelavo jajc ali v industrijo."

Člen 2

Uredba (EGS) št. 2782/75 se spremeni:

1. v členu 5:

- se odstavek 1 nadomesti s:

"1. Valilna jajca, uporabljena za proizvodnjo piščancev, se označijo posamezno."

- se odstavek 2 črta, odstavka 3 in 4 pa postaneta odstavka 2 oziroma 3.

2. Člen 7 se nadomesti s:

"Člen 7

Vsaka valilnica vodi enega ali več registrov, kamor se vpisujejo naslednje podrobnosti po vrsti, kategoriji (stari starši, starši ali komercialni križanci) in tipu (pitovni, nesni ali kombinirani tip):

(a) datum, ko so bila jajca vložena v inkubator, število jajc, vloženih v inkubator, in registracijska številka ustanove, kjer se proizvajajo valilna jajca;

(b) datum valjenja in število izvaljenih piščancev, namenjenih za nadaljnjo rejo;

(c) število jajc, odstranjenih iz inkubatorja in istovetnost kupca."

3. Člen 8 se nadomesti s:

"Člen 8

Inkubirana jajca, odstranjena iz inkubatorja, se ne uporabijo za prehrano ljudi. Uporabijo se lahko kakor industrijska jajca v smislu člena 1(2) Uredbe (EGS) št. 2772/75."

4. Člen 9(1) se nadomesti s:

"1. Vsaka valilnica mesečno poroča pristojni agenciji države članice o vrsti, kategoriji in tipu, številu jajc, vloženih v inkubator, in številu izvaljenih piščancev, namenjenih za nadaljnjo rejo."

Člen 3

Ta uredba začne veljati 1. januarja 1987, razen člena 2, ki začne veljati 1. julija 1987.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. novembra 1986

Za Svet

Predsednik

R. Luce

[1] UL L 282, 1.11.1975, str. 49.

[2] UL L 133, 21.5.1986, str. 39.

[3] UL L 282, 1.11.1975, str. 77.

[4] UL L 282, 1.11.1975, str. 56.

[5] UL L 367, 31.12.1985, str. 6.

[6] UL L 282, 1.11.1975, str. 100.

--------------------------------------------------