31986R2858Uradni list L 265 , 17/09/1986 str. 0005 - 0006
finska posebna izdaja: poglavje 2 zvezek 4 str. 0130
švedska posebna izdaja: poglavje 2 zvezek 4 str. 0130


Uredba Komisije (EGS) št. 2858/86

z dne 15. septembra 1986

o uvrstitvi blaga v tarifno številko 39.07 Skupne carinske tarife

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 97/69 z dne 16. januarja 1969 o ukrepih, ki jih je treba sprejeti za enotno uporabo nomenklature skupne carinske tarife [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 2055/84 [2], in zlasti člena 3 Uredbe,

ker je za zagotovitev enotne uporabe nomenklature skupne carinske tarife treba predvideti uvrstitev naslednjega blaga:

1. Registrator, ki ga sestavlja pravokotnik iz lepenke (velikosti približno 530 x 310 mm in debeline 1,84 mm), na vsaki strani prekrit s plastjo umetnega plastičnega materiala (debeline približno 0,23 mm), ki je na vseh štirih vogalih zvarjena; prekrita lepenka je nato na dveh mestih prepognjena in s tem se oblikuje hrbtišče registra. Na notranji strani je mehanizem za vpenjanje;

2. Registrator, ki ga sestavljata dva pravokotnika iz lepenke (vsaka platnice meri približno 310 x 220 mm in ima debelino 1,64 mm), trak iz lepenke (hrbtišče meri približno 310 x 45 mm in ima debelino 1,64 mm) in dva ozka trakova na obeh straneh hrbtišča (za ojačitev, vsak meri približno 310 x 14 mm in ima debelino 1,64 mm), prevlečen na obeh straneh s plastjo umetnega plastičnega materiala (debeline približno 0,42 mm), zvarjene na vseh štirih vogalih, vzdolž celega traku, ki tvori hrbtišče registratorja, in vzdolž ojačevalnih trakov. Na notranji strani je mehanizem za vpenjanje;

3. Registrator, ki ga sestavljata dva pravokotnika iz lepenke (vsaka platnica meri približno 255 x 310 mm in ima debelino 2,05 mm) in trak iz lepenke (hrbtišče meri približno 51 x 310 mm in ima debelino 2,05 mm), na vsaki strani prekrit s plastjo umetnega plastičnega materiala (debeline približno 0,40 mm), zvarjeno na vseh štirih vogalih in vzdolž traku, ki oblikuje hrbtišče registratorja. Na notranji strani je mehanizem za vpenjanje;

4. Registrator, sestavljen iz pravokotnika iz lepenke (približno 520 x 310 mm), ki ima v sredini, vzdolž obeh prepognjenih linij, dve pravokotni reži (približno 290 x 6 mm), ki sta približno 18 mm narazen. Lepenka je na obeh straneh prevlečena s plastjo umetnega plastičnega materiala, ki je zvarjena na vseh štirih vogalih in v predelu rež. Na notranji strani je mehanizem za vpenjanje;

ker Skupna carinska tarifa, ki je priložena Uredbi Sveta (EGS) št. 950/68 [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1355/86 [4], uvršča v tarifno številko 39.07 izdelke iz materialov, ki so opisane v tarifnih številkah 39.01 do 39.06, in v tarifno številko 48.18, med drugim, registre, delovne zvezke, notese, rokovnike, knjige za naročilnice in pobotnice, dnevnike, pivnate podloge, registratorje (prostoliste ali druge), itd., ker se navedene tarifne številke lahko predvidi za uvrstitev zadevnega blaga;

ker so vsi ti izdelki v osnovi sestavljeni iz dveh materialov, to je iz lepenke in umetnega plastičnega materiala; ker so zato blago, ki je sestavljeno iz različnih materialov in ga je treba uvrstiti v skladu s splošnim pravilom 3(b) za razlaganje nomenklature skupne carinske tarife;

ker v navedenih izdelkih lepenka zagotavlja le ojačitev in podporo, medtem ko jim umetni plastični material, ob upoštevanju izgleda in uporabe izdelkov, daje njihov bistveni značaj; ker je treba zato zadevne izdelke uvrstiti v tarifno številko 39.07 Skupne carinske tarife;

ker določbe uredbe niso v nasprotju z mnenjem Odbora za nomenklaturo skupne carinske tarife,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Naslednji izdelki:

1. Registrator, ki ga sestavlja pravokotnik iz lepenke (velikosti približno 530 x 310 mm in debeline 1,84 mm), na vsaki strani prekrit s plastjo umetnega plastičnega materiala (debeline približno 0,23 mm), ki je na vseh štirih vogalih zvarjen; prekrita lepenka je nato na dveh mestih prepognjena in s tem se oblikuje hrbtišče registra. Na notranji strani je mehanizem za vpenjanje;

2. Registrator, ki ga sestavljata dva pravokotnika iz lepenke (vsaka platnice meri približno 310 x 220 mm in ima debelino 1,64 mm), trak iz lepenke (hrbtišče meri približno 310 x 45 mm in ima debelino 1,64 mm) in dva ozka trakova na obeh straneh hrbtišča (za ojačitev, vsak meri približno 310 x 14 mm in ima debelino 1,64 mm), prevlečen na obeh straneh s plastjo umetnega plastičnega materiala (debeline približno 0,42 mm), zvarjene na vseh štirih vogalih, vzdolž celega traku, ki tvori hrbtišče registratorja, in vzdolž ojačevalnih trakov. Na notranji strani je mehanizem za vpenjanje;

3. Registrator, ki ga sestavljata dva pravokotnika iz lepenke (vsaka platnica meri približno 255 x 310 mm in ima debelino 2,05 mm) in trak iz lepenke (hrbtišče meri približno 51 x 310 mm in ima debelino 2,05 mm), na vsaki strani prekrit s plastjo umetnega plastičnega materiala (debeline približno 0,40 mm), zvarjeno na vseh štirih vogalih in vzdolž traku, ki oblikuje hrbtišče registratorja. Na notranji strani je mehanizem za vpenjanje;

4. Registrator, sestavljen iz pravokotnika iz lepenke (približno 520 x 310 mm), ki ima v sredini, vzdolž obeh prepognjenih linij, dve pravokotni reži (približno 290 x 6 mm), ki sta približno 18 mm narazen. Lepenka je na obeh straneh prevlečena s plastjo umetnega plastičnega materiala, ki je zvarjena na vseh štirih vogalih in v predelu rež. Na notranji strani je mehanizem za vpenjanje;

se uvrstijo v naslednjo tarifno številko Skupne carinske tarife

39.07: Izdelki iz materialov, ki so opisani v tarifnih številkah 39.01 do 39.06.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 21. dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. septembra 1986

Za Komisijo

Cockfield

Podpredsednik

[1] UL L 14, 21.1.1969, str. 1.

[2] UL L 191, 19.7.1984, str. 1.

[3] UL L 172, 22.7.1968, str. 1.

[4] UL L 118, 7.5.1986, str. 1.

--------------------------------------------------