31986R1483Uradni list L 130 , 16/05/1986 str. 0023 - 0024
finska posebna izdaja: poglavje 4 zvezek 2 str. 0115
švedska posebna izdaja: poglavje 4 zvezek 2 str. 0115


Uredba Komisije (EGS) št. 1483/86

z dne 15. maja 1986

o spremembi Uredbe (EGS) št. 3718/85 o določenih tehničnih in nadzornih ukrepih v zvezi z ribolovnimi aktivnostmi plovil, ki plujejo v portugalskih vodah pod zastavo Španije

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Akta o pristopu Španije in Portugalske in zlasti člena 352(8) Akta,

ker morajo za plovila, ki lovijo belega tuna, veljati strožji kontrolni ukrepi;

ker je treba trajanje veljavnosti periodičnih seznamov skrajšati, razširiti posebne pogoje za ribolovno dovoljenje tudi na plovila z več kot 20 bruto registrskimi tonami in uvesti posebno ureditev za plovila z manj kot 20 bruto registrskimi tonami;

ker je treba Uredbo Komisije (EGS) št. 3718/85 [1] ustrezno spremeniti;

ker so ukrepi iz te uredbe v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za ribiške proizvode,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EGS) št. 3718/85 se spremeni takole:

1. Drugi pododstavek člena 3(2) se nadomesti z naslednjim:

"Seznam plovil, ki lovijo velike selivske vrste, ki niso tuni, je treba predložiti vsaj 15 dni pred datumom, s katerim naj bi začel veljati; ta seznam se uporablja za obdobje najmanj dveh koledarskih mesecev. Seznam plovil, ki lovijo belega tuna, je treba predložiti vsaj 15 dni pred datumom, s katerim naj bi začel veljati; ta seznam se uporablja za obdobje od prvega do 15. dne v mesecu ali od 16. do zadnjega dne v mesecu."

2. Četrta alinea člena 3(3) se nadomesti z naslednjim:

"— menjalno razmerje, ki ga navaja člen 158(2) Akta o pristopu, in v primeru plovil, ki lovijo belega tuna, menjalno razmerje, ki ga je Svet sprejel v skladu s postopkom iz člena 352(6) Akta o pristopu,".

3. V členu 8 se doda naslednji odstavek:

"Španski organi sporočijo nacionalnim nadzornim organom, navedenim v točki 7 Priloge, vsaj 24 ur pred vstopom plovil v cono 200 navtičnih milj od portugalske obale, podatke, ki so bili prejeti v skladu s točko 8.1 Priloge, in v 24 urah od vrnitve plovila v luko, iz katere plovilo opravlja delovanje, podatke v skladu s točko 8.2 Priloge."

4. V Prilogi se naslov razdelka B nadomesti z naslednjim:

"B. Dodatni pogoji, katere morajo izpolnjevati vsa plovila razen tistih, ki lovijo velike selivske vrste z izjemo tuna".

5. V Prilogi se naslov v točki 3 nadomesti z naslednjim:

"3. Vsa plovila z ribolovnim dovoljenjem, z izjemo plovil z manj kot 20 bruto registrskimi tonami za lov belega tuna, ki na krovu nimajo radia, sporočijo podatke v skladu s točko 4 pristojnim nacionalnim nadzornim organom, kot določa točka 7, po naslednjem časovnem razporedu:".

6. V Prilogo se doda naslednjo točko:

"8. Plovila z manj kot 20 bruto registrskimi tonami, ki na krovu nimajo radia in imajo dovoljenje za lov belega tuna, sporočijo pristojnim nadzornim organom v Španiji naslednje podatke:

8.1 preden plovilo zapusti luko, iz katere opravlja delovanje, in vsaj 24 ur preden plovilo vstopi v cono 200 navtičnih milj od portugalske obale;

8.1.1 o razporedu datumov za vstop v cono 200 navtičnih milj od španske obale in izstop iz nje;

8.1.2 o statističnem kvadrantu ICES ali CECAF, v katerem naj bi se ribolov izvajal;

8.1.3 o razporedu datumov za vstop v portugalsko luko in izstop iz nje;

8.1.4 o datumu, ki je predviden za vrnitev plovila v luko, iz katere opravlja delovanje;

8.2 v 24 urah po vrnitvi plovila v luko, iz katere opravlja delovanje;

8.2.1 o ulovu, ki je razčlenjen po statističnih kvadrantih ICES ali CECAF."

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. maja 1986

Za Komisijo

António Cardoso E Cunha

Član Komisije

[1] UL L 360, 31.12.1985, str. 14.

--------------------------------------------------