31986R1196Uradni list L 108 , 25/04/1986 str. 0001 - 0001
finska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 11 str. 0253
švedska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 11 str. 0253


Uredba sveta (EGS) št. 1196/86

z dne 22. aprila 1986

o sklenitvi Sporazuma o trgovinskem, gospodarskem in razvojnem sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Islamsko republiko Pakistan

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti členov 113 in 235 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ker mora biti za doseganje ciljev Skupnosti na področju zunanjih gospodarskih odnosov sklenjen Sporazum za trgovinsko, gospodarsko in razvojno sodelovanje med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Islamsko republiko Pakistan; ker kaže, da nekateri ukrepi gospodarskega sodelovanja, predvideni v Sporazumu, presegajo pooblastila, ki jih Pogodba določa na področju skupne trgovinske politike, in ker se je treba sklicevati tudi na člen 235,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

S to uredbo se v imenu Skupnosti potrdi Sporazum o trgovinskem, gospodarskem in razvojnem sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Islamsko republiko Pakistan.

Besedilo Sporazuma je priloženo k tej uredbi.

Člen 2

Predsednik Sveta da uradno obvestilo, predvideno v členu 10 Sporazuma [3].

Člen 3

V Skupni komisiji iz člena 8 Sporazuma Skupnost zastopa Komisija, ki ji pomagajo predstavniki držav članic.

Člen 4

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 22. aprila 1986

Za Svet

Predsednik

H. Van Den Broek

[1] UL C 81, 29.3.1985, str. 3.

[2] UL C 88, 14.4.1986.

[3] Datum začetka veljavnosti Sporazuma bo v Uradnem listu Evropskih skupnosti objavil Generalni sekretariat Sveta.

--------------------------------------------------