31986L0635Úradný vestník L 372 , 31/12/1986 S. 0001 - 0017
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 6 Zväzok 2 S. 0136
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 6 Zväzok 2 S. 0136


Smernica Rady

z 8. decembra 1986

o ročnej účtovnej závierke a konsolidovaných účtoch bánk a iných finančných inštitúcií

(86/635/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 54 ods. 3 písm. g),

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Zhromaždenia [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže Smernica Rady 78/660/EHS z 25. júla 1978 o ročnej účtovnej závierke niektorých typov obchodných spoločností, vychádzajúca z článku 54 ods. 3 písm. g) zmluvy [4], naposledy zmenená a doplnená smernicou 84/569/EHS [5], sa do následnej koordinácie nemusí uplatňovať na banky a iné finančné inštitúcie, ďalej len "úverové inštitúcie"; keďže vzhľadom na podstatný význam týchto podnikov v spoločenstve je takáto koordinácia nevyhnutná;

keďže smernica Rady 83/349/EHS zo dňa 13. júna 1983 o konsolidovaných účtovných závierkach, vychádzajúca z článku 54 ods. 3 písm. g) zmluvy [6] stanovuje výnimky pre úverové inštitúcie len do uplynutia lehoty stanovenej pre uplatnenie tejto smernice; keďže táto smernica preto musí zahŕňať aj ustanovenia špecifické pre úverové inštitúcie ohľadne konsolidovaných účtov;

keďže takáto koordinácia sa stala naliehavou aj kvôli tomu, že stále viac úverových inštitúcií pôsobí mimo štátnych hraníc; keďže pre veriteľov, dlžníkov a členov ako aj pre širokú verejnosť má zlepšená porovnateľnosť ročnej účtovnej závierky a konsolidovaných účtov týchto inštitúcií podstatný význam;

keďže takmer vo všetkých členských štátoch spoločenstva úverové inštitúcie v zmysle smernice Rady 77/780/EHS z 12. decembra 1977 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa začatia a výkonu činnosti úverových inštitúcií [7], ktoré majú veľa rozličných právnych foriem, si navzájom v rezorte bankovníctva konkurujú; keďže je preto vhodné neobmedzovať koordináciu v súvislosti s týmito úverovými inštitúciami právnymi formami uvedenými v smernici 78/660/EHS, ale skôr zvoliť rozsah, ktorý zahŕňa všetky spoločnosti a firmy, tak ako sú definované v druhom odseku článku 58 zmluvy;

keďže, pokiaľ ide o finančné inštitúcie, pôsobnosť tejto smernice by sa mala viazať na tie finančné inštitúcie, ktoré majú jednu z právnych foriem uvedených v smernici 78/660/EHS; keďže finančné inštitúcie, ktoré nepodliehajú uvedenej smernici, musia automaticky spadať pod túto smernicu;

keďže spojenie s koordináciou je v súvislosti s úverovými inštitúciami nutné, pretože aspekty ustanovení, ktorými sa riadia ročná účtovná závierka a konsolidované účty, budú mať dosah na ďalšie oblasti tejto koordinácie, ako sú požiadavky na autorizáciu a ukazovatele použité na účely dozoru;

keďže hoci vzhľadom na špecifické charakteristiky úverových inštitúcií by sa mohlo zdať vhodné prijať osobitnú smernicu o ročnej účtovnej závierke a konsolidovaných účtoch takýchto inštitúcií, nepredpokladá sa nový súbor pravidiel mimo pravidiel podľa smerníc 78/660/EHS a 83/349/EHS; keďže takéto osobitné pravidlá by neboli ani primerané, ani konzistentné s princípmi, ktoré sú základom koordinácie zákonnej úpravy o spoločnostiach, pretože za vzhľadom na dôležitú úlohu, ktorú zohrávajú v hospodárstve spoločenstva, úverové inštitúcie nemožno vylúčiť z rámca pravidiel určených pre podniky vo všeobecnosti; keďže z tohto dôvodu sa zohľadňovali iba konkrétne charakteristiky úverových inštitúcií a táto smernica sa zaoberá iba výnimkami z pravidiel, ktoré sú obsiahnuté v smerniciach 78/660/EHS a 83/349/EHS;

keďže štruktúra a obsah súvah úverových inštitúcií sa odlišuje v každom členskom štáte; pričom táto smernica musí predpisovať rovnaké usporiadanie, názvoslovie a terminológiu pre súvahy všetkých úverových inštitúcií spoločenstva; keďže odchýlky by sa mali povoľovať ak sú potrebné z hľadiska právnej formy inštitúcie alebo podľa špeciálnej povahy jej podnikania;

keďže ak ročná účtovná závierka a konsolidované účty majú byť porovnateľné, musí sa usporiadať celý rad základných otázok ohľadne odhalenia rôznych transakcií v súvahe a mimo súvahy;

keďže v záujme väčšej porovnateľnosti je rovnako nevyhnutné, aby sa presne určil obsah rozličných položiek súvahy a položiek mimo súvahy;

keďže to isté platí o usporiadaní a definícii položiek vo výkaze ziskov a strát;

keďže porovnateľnosť čísel v súvahe a vo výkaze ziskov a strát rovnako podstatne závisí na hodnotách, pri akých sa aktíva a pasíva zadávali do súvahy;

keďže vzhľadom na konkrétne riziká v súvislosti s bankovníctvom a s potrebou zachovávať dôveru by sa malo prijať ustanovenie, ktoré by otvorilo možnosť v súvahe zaviesť položku pasív s názvom "Fond pre všeobecné bankové riziká"; keďže je z rovnakých dôvodov je vhodné, aby sa členským štátom povolilo na základe následnej koordinácie umožniť úverovým inštitúciám určitú voľnú úvahu, najmä pri hodnotení pôžičiek a preddavkov a určitých cenných papierov; keďže však v tomto ostatnom prípade by sa členským štátom malo povoliť, aby tieto úverové inštitúcie vytvorili "Fond pre všeobecné bankové riziká" uvedený vyššie; keďže sa rovnako zdá vhodné povoliť členským štátom, aby umožnili úverovým inštitúciám stanoviť určité výdavky a príjmy vo výkaze ziskov a strát;

keďže vzhľadom na špeciálnu povahu úverových inštitúcií sú rovnako nevyhnutné určité zmeny ohľadne zápisov o účtoch;

keďže v úsilí uviesť na rovnaký základ čo najviac úverových inštitúcií, ako to bolo v prípade smernice 77/780/EHS, úľava podľa smernice 78/660/EHS sa neuvádza v prípade malých a stredne veľkých úverových inštitúcií; keďže ak by sa však, na základe skúseností takáto úľava ukázala ako nevyhnutná, bolo by možné uviesť ju v následnej koordinácii; keďže z rovnakých dôvodov sa rozsah, povoľujúci členským štátom podľa smernice 83/349/EHS oslobodzovať materské podniky od požiadavky konsolidácie, ak podniky, ktoré sa majú konsolidovať, spolu nepresahujú určitú veľkosť, nerozšíril na úverové inštitúcie;

keďže použitie ustanovení o konsolidovaných účtoch na úverové inštitúcie si vyžaduje určité úpravy niektorých z pravidiel platných pre všetky komerčné a priemyselné spoločnosti;keďže explicitné pravidlá sa uvádzali pre prípad zmiešaných skupín a oslobodenie od subkonsolidácie môže podliehať dodatočným podmienkam;

keďže berúc do úvahy mieru, do akej sa bankové siete rozširujú za štátne hranice, a tiež ich nepretržitý rozvoj, ročná účtovná závierka a konsolidované účty úverovej inštitúcie, ktorá má svoje hlavné sídlo v jednom členskom štáte, by sa mali zverejniť vo všetkých členských štátoch, kde bola zriadená;

keďže preskúmanie problémov, ktoré vzniknú v súvislosti s predmetom tejto smernice, najmä ohľadne jej použitia, si vyžaduje spoluprácu zástupcov členských štátov a Komisie v kontaktnom výbore; keďže, aby sa zabránilo bujneniu takýchto výborov, je žiadúce, aby sa takáto spolupráca uskutočnila vo výbore uvedenom v článku 52 smernice 78/660/EHS; keďže však pri preskúmavaní problémov ohľadne úverových inštitúcií bude nutné výbor náležito vytvoriť;

keďže vzhľadom na komplexnosť veci, úverovým inštitúciám pokrytým touto smernicou sa musí ponechať lehota dlhšie, než je zvyčajné, aby zaviedli jej ustanovenia;

keďže by sa malo zabezpečiť revidovanie určitých ustanovení tejto smernice po päťročných skúsenostiach s jej používaním na účely väčšej priehľadnosti a harmonizácie,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

ODDIEL 1

PREDBEŽNÉ USTANOVENIA A ROZSAH

Článok 1

1. Články 2, 3, 4 ods. 1, 3 až 5, 6, 7, 13, 14, 15 ods. 3 a 4, 16 až 21, 29 až 35, 37 až 41, 42 prvá veta, 45 ods. 1, 46, 48 až 50, 51 ods. 1, 54, 56 až 59 a 61 smernice 78/660/EHS sa uplatnia na inštitúcie uvedené v článku 2 tejto smernice, pokiaľ v tejto smernici nie je ustanovené inak.

2. Odkazy v smerniciach 78/660/EHS a 83/349/EHS na články 9 a 10 (súvaha) alebo na články 23 až 26 (výkaz ziskov a strát) smernice 78/660/EHS sa považujú za odkazy na články 4 (súvaha) alebo články 27 a 28 (výkaz ziskov a strát) tejto smernice.

3. Odkazy v smerniciach 78/660/EHS a 83/349/EHS na články 31 až 42 smernice 78/660/EHS sa považujú za odkazy na tieto články, pričom sa vezmú do úvahy články 35 až 39 tejto smernice.

4. Odkazy vo vyššie uvedených ustanoveniach smernice 78/660/EHS na položky súvahy, pre ktoré táto smernica neposkytuje rovnaké ustanovenie, sa považujú za odkazy na položky v článku 4 tejto smernice, ktoré zahŕňajú predmetné aktíva a pasíva.

Článok 2

1. Koordinačné opatrenia predpísané touto smernicou sa uplatnia na:

a) úverové inštitúcie v zmysle prvej zarážky článku 1 smernice 77/780/EHS, teda spoločnosti definované v druhom odseku článku 58 zmluvy;

b) finančné inštitúcie, ktoré majú jednu z právnych foriem, uvedených v článku 1 ods. 1 smernice 78/660/EHS, ktoré na základe odseku 2 tohto článku nepodliehajú tejto smernici.

Na účely tejto smernice budú "úverové inštitúcie" zahŕňať aj finančné inštitúcie, pokiaľ z kontextu nevyplýva opak.

2. Členské štáty nemusia používať túto smernicu pre:

a) úverové inštitúcie vymenované v článku 2 ods. 2 smernice 77/780/EHS;

b) inštitúcie rovnakého členského štátu, ktorý ako sa definuje v článku 2 ods. 4 písm. a) smernice 77/780/EHS, sú pričlenené k ústrednému orgánu v členskom štáte. V takomto prípade bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie tejto smernice na ústredný orgán, celok tvorený centrálnym orgánom a jeho pričlenenými inštitúciami musí podliehať konsolidovaným účtom, vrátane výročnej správy, ktoré sa majú vystaviť, auditovať a zverejniť v súlade s touto smernicou;

c) nasledujúce úverové inštitúcie:

- v Grécku: ETEBA (Národná investičná banka pre priemyselný rozvoj) a Τράπεζα Επενδύσεων (Investičná banka),

- v Írsku: Industrial and Provident Societies,

- vo Veľkej Británii: Friendly Societies a Industrial and Provident Societies.

4. Bez toho, aby bol dotknutý článok 2 ods. 3 smernice 78/660/EHS, a do následnej koordinácie členské štáty môžu:

a) v prípade úverových inštitúcií uvedených v článku 2 ods. 1 písm. a) tejto smernice, ktoré nie sú spoločnosťami žiadneho z typov vymenovaných v článku 1 ods. 1 smernice 78/660/EHS, stanoviť pravidlá, ktoré sa odchyľujú od tejto smernice, ak sú tieto nevyhnutné kvôli právnej forme takýchto inštitúcií;

b) v prípade špecializovaných úverových inštitúcií stanoviť pravidlá odchyľujúce sa od tejto smernice, ak sú tieto nevyhnutné kvôli špeciálnej povahe podnikania takýchto inštitúcií.

Takéto odchýlky môžu stanoviť iba pre prispôsobenie k forme, názvosloviu, terminológii a obsahu položiek v súvahe a vo výkaze ziskov a strát; nesmú mať za následok to, že umožnia inštitúciám, pre ktoré platia, aby uvádzali vo svojej ročnej účtovnej závierke menej informácií než iné inštitúcie podliehajúce tejto smernici.

Členské štáty budú informovať Komisiu o týchto úverových inštitúciách, podľa možnosti podľa kategórie, do šiestich mesiacov od skončenia lehoty vymedzenej v článku 47 ods. 2 Budú Komisiu informovať o odchýlkach, ktoré sa za týmto účelom vymedzili.

Tieto odchýlky budú preskúmané do desiatich rokov po oznámení tejto smernice. Komisia predloží návrhy, ak to bude vhodné. Rovnako predloží predbežnú správu do piatich rokov od vyhlásenia tejto smernice.

ODDIEL 2

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA O SÚVAHE A VÝKAZE ZISKOV A STRÁT

Článok 3

V prípade úverových inštitúcií sa možnosť kombinovať položky podľa článku 4 ods. 3 písm. a) alebo b) smernice 78/660/EHS obmedzí na podpoložky súvahy a výkazu ziskov a strát, pred ktorými sú malé písmená a autorizujú sa len podľa pravidiel, ktoré za týmto účelom stanovia členské štáty.

ODDIEL 3

USPORIADANIE SÚVAHY

Článok 4

Členské štáty predpíšu pre súvahu nasledujúce usporiadanie.

Aktíva

1. Pokladničná hotovosť, saldá s centrálnymi bankami a poštovými bankami

2. Štátne pokladničné poukážky a ostatné poukážky prichádzajúce do úvahy na refinancovanie s centrálnymi bankami:

a) Štátne pokladničné poukážky a podobné cenné papiere

b) Ostatné poukážky prichádzajúce do úvahy pre refinancovanie s centrálnymi bankami (pokiaľ vnútroštátny právny predpis nepredpisuje, že takéto poukážky sa majú vykazovať pod položkami Aktíva 3 a 4).

3. Úvery a preddavky úverovým inštitúciám:

a) splatné na požiadanie

b) ostatné úvery a preddavky

4. Úvery a preddavky zákazníkom

5. Obligácie vrátane cenných papierov s pevným výnosom:

a) vydané verejnými orgánmi

b) vydané inými dlžníkmi, ktoré vykazujú osobitne:

- vlastné obligácie (pokiaľ vnútroštátny právny predpis nevyžaduje ich odpočítanie od pasív).

6. Akcie a iné cenné papiere s pohyblivým výnosom

7. Členské podiely, ktoré sa vykazujú osobitne:

- členské podiely v úverových inštitúciách (pokiaľ vnútroštátny právny predpis nevyžaduje ich uvedenie v zápisoch o účtoch)

8. Akcie v prepojených spoločnostiach, ktoré sa vykazujú osobitne:

- akcie v úverových inštitúciách (pokiaľ vnútroštátny predpis nevyžaduje ich uvedenie v poznámkach)

9. Nehmotné aktíva, ako sa popisujú pod záhlaviami Aktíva B a C.l článku 9 smernice 78/660/EHS, ktoré sa vykazujú osobitne:

- zriaďovacie náklady, tak ako sa definujú vo vnútroštátnom právnom predpise, a pokiaľ vnútroštátny právny predpis povoľuje, aby sa vykazovali ako aktívum (pokiaľ vnútroštátny právny predpis nepožaduje ich uvedenie v záznamoch o účtoch)

- dobré meno a to do rozsahu získanom hodnotovým ocenením (pokiaľ vnútroštátny právny predpis nepožaduje ich uvedenie v záznamoch o účtoch)

10. Hmotné aktíva, ako sa popisujú pod záhlavím Aktíva C.ll článku 9 smernice 78/660/EHS, ktoré sa vykazujú osobitne:

- pozemky a budovy používané úverovou inštitúciou na jej vlastné činnosti (pokiaľ vnútroštátny právny predpis nepožaduje ich uvedenie v poznámkach).

11. Nesplatené upísané základné imanie, ktoré sa vykazuje osobitne:

- základné imanie s výzvou na úhradu (pokiaľ vnútroštátny právny predpis nestanovuje, aby sa základné imanie s výzvou na úhradu zahrnulo do pasív, keď sa základné imanie s výzvou na úhradu, ale zatiaľ nesplatené, musí zahrnúť buď do položky Aktíva alebo do položky Aktíva 14).

12. Vlastné akcie (s označením ich nominálnej hodnoty alebo pri absencii nominálnej hodnoty ich účtovnej hodnoty do rozsahu, v akom vnútroštátny právny predpis povoľuje, aby sa vykazovali v súvahe)

13. Ostatné aktíva

14. Upísané základné imanie s výzvou na úhradu, ale nesplatené (pokiaľ vnútroštátny právny predpis nevyžaduje, aby sa základné imanie s výzvou na úhradu vykazovalo pod položkou aktíva 11)

15. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

16. Strata hospodárskeho roku (pokiaľ vnútroštátne právne predpisy nepožaduje jej zahrnutie do položky 14 pasív).

Pasíva

1. Sumy dlhované úverovým inštitúciám:

a) splatné na vyzvanie

b) s dohodnutými dátumami splatnosti alebo výpovednými lehotami

2. Sumy dlhované zákazníkom:

a) Vklady, ktoré vykazujú osobitne:

- vklady splatné na vyzvanie a vklady s dohodnutými dátumami splatnosti alebo výpovednými lehotami, ak vnútroštátny právny predpis stanovuje takéto členenie (pokiaľ vnútroštátny právny predpis nestanovuje, aby sa takéto informácie uvádzali v zápisoch o účtoch),

b) ostatné dlhy

ba) splatné na vyzvanie

bb) s dohodnutými dátumami splatnosti alebo výpovednými lehotami

3. Dlhy dokladované osvedčeniami:

a) dlhové cenné papiere v emisii

b) ostatné

4. Ostatné pasíva

5. Výdaje budúcich období a výnosy budúcich období

6. Rezervy na záväzky a výdaje:

a) rezervy na dôchodky a podobné záväzky

b) rezervy na dane

c) ostatné rezervy

7. Zisk za rozpočtový rok (pokiaľ vnútroštátny právny predpis neustanovuje jeho zahrnutie pod položku Pasíva 14)

8. Podriadené záväzky

9. Upísané základné imanie (pokiaľ vnútroštátny právny predpis neustanovuje, aby sa základné imanie s výzvou vykazovalo pod touto položkou. V takomto prípade sa sumy upísaného základného imania a splateného základného imania musia vykazovať osobitne.)

10. Emisné ážio

11. Rezervné fondy

12. Rezervný fond na nové ocenenie

13. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých období

14. Zisk alebo strata za rozpočtový rok (pokiaľ vnútroštátny právny predpis nevyžaduje, aby sa táto položka vykazovala pod položkou Aktíva 16 alebo Pasíva 7)

Položky mimo súvahu

1. Podmienečné pasíva, ktoré vykazujú osobitne:

- prijaté zmenky a indosamenty

- záruky a aktíva založené ako kolaterálne cenné papiere

2. Zverené záväzky, ktoré vykazujú osobitne:

- záväzky vzniknuté z transakcií predaja a opätovného nákupu

Článok 5

Ako podpoložky musia byť uvedené nasledujúce časti položiek:

- pohľadávky, či už dokazované alebo nedokazované osvedčeniami, k prepojeným podnikom a zahrnuté v položkách Aktíva 2 až 5,

- pohľadávky, či už dokazované alebo nedokazované osvedčeniami, voči podnikom, s ktorými je úverová inštitúcia spojená prostredníctvom účasti a ktoré sú zahrnuté do položiek Aktíva 2 až 5,

- záväzky, či už dokazované alebo nedokazované osvedčeniami, voči prepojeným podnikom a zahrnuté v položkách Pasíva 1, 2, 3 a 8,

- záväzky, či už dokazované alebo nedokazované osvedčeniami, voči podnikom, s ktorými je úverová inštitúcia spojená prostredníctvom účasti, a zahrnuté do položiek Pasíva 1, 2, 3 a 8.

Článok 6

1. Podriadené aktíva sa budú vykazovať osobitne ako podpoložky položiek štruktúry a podpoložky vytvorené podľa článku 5.

2. Aktíva, či už dokazované alebo nedokazované osvedčeniami, sú podriadené, ak v prípade likvidácie alebo konkurzu môžu byť splatené iba po tom, čo sa uspokoja nároky ostatných veriteľov.

Článok 7

Členské štáty môžu povoliť uvedenie informácií uvedených v článkoch 5 a 6, náležito rozčlenených do rozličných príslušných položiek, v poznámkach.

Článok 8

1. Aktíva sa budú vykazovať pod príslušnými záhlaviami súvahy, aj keď úverová inštitúcia, ktorá zostavuje súvahu, ich založila ako záruku za svoje vlastné záväzky alebo za záväzky tretích osôb, alebo ich ináč označila ako záruku tretím osobám.

2. Úverová inštitúcia nezahrnie do svojej súvahy aktíva, založené alebo ináč označené ako záruka, pokiaľ takéto aktíva nie sú vo forme pokladničnej hotovosti tejto úverovej inštitúcie.

Článok 9

1. Keď pôžičku udelil konsolidovaný celok, ktorý pozostáva z viacerých úverových inštitúcií, každá úverová inštitúcia, ktorá sa podieľa na konsolidovanom celku, uvedie iba tú časť celkového úveru, ktorú sama financovala.

2. Ak v prípade úveru konsolidovaného celku, ako sa popisuje v odstavci 1, suma istiny garantovanej úverovou inštitúciou presiahne disponibilnú sumu, ľubovoľná dodatočná časť garancie sa vykáže ako podmienečné pasívum (v položke Mimobilančná 1, druhá zarážka).

Článok 10

1. Fondy, ktoré úverová inštitúcia spravuje vo svojom vlastnom mene, ale v záujme tretích osôb, sa musia vykázať v súvahe, ak úverová inštitúcia nadobudla právny titul k príslušným aktívam. Celková suma takýchto aktív a pasív sa vykáže osobitne alebo v zápisoch o účtoch, rozčlenená podľa rozličných položiek Aktív a Pasív. Avšak členské štáty môžu povoliť uvedenie takýchto fondov mimo súvahy za predpokladu, že existujú osobitné pravidlá, akými možno takéto fondy vylúčiť z aktív ktoré sú k dispozícii na rozdelenie v prípade likvidácie úverovej inštitúcie (alebo podobného konania).

2. Aktíva nadobudnuté v mene a v záujme tretích osôb sa nesmú vykazovať v súvahe.

Článok 11

Len tie sumy, ktoré sa dajú kedykoľvek vybrať bez predchádzajúceho oznámenia alebo pre ktoré sa dohodla splatnosť alebo výpovedná lehota 24 hodín alebo jeden pracovný deň, sa pokladajú za splatné na vyzvanie.

Článok 12

1. Transakcie predaja a opätovného nákupu budú znamenať transakcie, ktoré zahŕňajú prevod aktív úverovou inštitúciou alebo zákazníkom ("postupujúci") na inú úverovú inštitúciu alebo zákazníka ("prijímajúci"), napríklad zmeniek, dlhov alebo prevoditeľných cenných papierov podľa dohody, že rovnaké aktíva sa následne prevedú späť na postupujúceho za určenú cenu.

2. Ak sa prijímajúci zaviaže vrátiť aktíva v určený termín alebo v termíne určenom postupujúcim, predmetná transakcia sa bude pokladať za skutočnú transakciu predaja a opätovného nákupu.

3. Ak je však príjímajúci výlučne oprávnený vrátiť aktíva za kúpnu cenu alebo za odlišnú sumu dohodnutú vopred, v určený termín alebo v termíne, ktorý sa má určiť, predmetná transakcia sa bude pokladať za predaj s opciou opätovnej kúpy.

4. V prípade transakcií predaja a opätovného nákupu, uvedených v odseku 2, sa budú prevedené aktíva naďalej objavovať v súvahe postupujúceho; kúpna cena, obdržaná postupujúcim, sa vykáže ako suma dlžná prijímajúcemu. Okrem toho sa hodnota prevedených aktív uvedie v zápise o účtoch postupujúceho. Prijímajúci nebude oprávnený vykazovať prevedené aktíva vo svojej súvahe; kúpna cena, ktorú zaplatí prijímajúci, sa vykáže ako čiastka dlhovaná postupujúcim.

5. V prípade transakcií predaja a opätovného nákupu, uvedených v odseku 3, však postupujúci nebude oprávnený vykazovať vo svojej súvahe prevedené aktíva; tieto položky sa vykážu ako aktíva v súvahe prijímateľa. Postupujúci zaznamená v podrozvahovej položke 2 sumu rovnú cene dohodnutej v prípade opätovného nákupu.

6. Nijaké budúce výmenné transakcie, opcie, transakcie zahrňujúce vydanie dlhopisov so záväzkom opätovného nákupu celej alebo časti emisie pred splatnosťou akýchkoľvek podobných transakcií sa nebudú pokladať za transakcie predaja a opätovného nákupu v zmysle tohto článku.

ODDIEL 4

OSOBITNÉ USTANOVENIA O URČITÝCH POLOŽKÁCH SÚVAHY

Článok 13

Aktíva: Položka 1 — Pokladničná hotovosť, saldá s centrálnymi a poštovými bankami

1. Pokladničná hotovosť bude zahŕňať zákonné platidlo vrátane zahraničných bankoviek a mincí.

2. Táto položka môže zahŕňať len saldá s centrálnymi bankami a poštovými bankami krajiny alebo krajín, v ktorých je úverová inštitúcia usadená. Takéto saldá musia byť kedykoľvek k dispozícii. Ostatné pohľadávky voči takýmto orgánom sa musia vykazovať ako úvery alebo preddavky úverovým inštitúciám (položka Aktíva 3) alebo ako úvery a preddavky zákazníkom (položka Aktíva 4).

Článok 14

Aktíva: Položka 2 — Štátne pokladničné poukážky a ostatné poukážky, ktoré prichádzajú do úvahy na refinancovanie centrálnymi bankami

1. Táto položka bude zahŕňať pod písm. a) štátne pokladničné poukážky a podobné cenné papiere, t. j. štátne pokladničné poukážky, štátne pokladničné osvedčenia a podobné dlhové nástroje, emitované verejnými orgánmi, ktoré prichádzajú do úvahy na refinancovanie centrálnymi bankami krajiny alebo krajín, v ktorých je úverová inštitúcia založená. Dlhové nástroje emitované verejnými orgánmi, ktoré nespĺňajú uvedenú podmienku, sa vykážu v podpoložke Aktíva 5 písm. a).

2. Táto položka bude obsahovať pod písm. b) zmenky pripadajúce do úvahy na refinancovanie centrálnymi bankami, t. j. všetky zmenky vlastnené v portfóliu, ktoré sa kúpili od úverových inštitúcií alebo od zákazníkov do tej miery, že podľa národného práva prichádzajú do úvahy na refinancovanie centrálnymi bankami krajiny alebo krajín, v ktorých je úverová inštitúcia založená.

Článok 15

Aktíva: Položka 3 — Úvery a preddavky úverovým inštitúciám

1. Úvery a preddavky úverovým inštitúciám budú zahŕňať všetky úvery a preddavky, ktoré vzniknú z bankových transakcií domácim alebo zahraničným úverovým inštitúciám zo strany úverovej inštitúcie, ktorá zostavuje súvahu, bez ohľadu na ich momentálne označenie.

Jedinou výnimkou budú úvery a preddavky, reprezentované dlhopismi alebo inými cennými papiermi, ktoré sa musia vykázať pod položkou aktíva 5.

2. Na účely tohto článku úverové inštitúcie budú zahrňovať všetky podniky na základe zoznamu uverejneného v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev podľa článku 3 ods. 7 smernice 77/780/EHS, ako aj centrálne banky a oficiálne domáce i medzinárodné bankové organizácie a všetky súkromné a verejné podniky, ktoré nie sú usadené v spoločenstve, ale ktoré zodpovedajú definícii v článku 1 smernice 77/780/EHS.

Úvery a preddavky podnikom, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené podmienky, sa vykážu pod položkou Aktíva 4.

Článok 16

Aktíva: Položka 4 — Úvery a preddavky zákazníkom

Úvery a preddavky zákazníkom budú zahŕňať všetky typy aktív vo forme pohľadávok voči domácim a zahraničným zákazníkom, iných než sú úverové inštitúcie, bez ohľadu na ich momentálne označenie.

Jedinou výnimkou budú úvery a preddavky predstavované dlhopismi alebo inou ceninou, ktoré sa musia vykázať pod položkou Aktíva 5.

Článok 17

Aktíva: Položka 5 — Dlhopisy vrátane cenných papierov s pevným výnosom

1. Táto položka bude zahŕňať prevoditeľné dlhopisy, vrátane cenných papierov s pevným výnosom, ktoré emitovali úverové inštitúcie, iné podniky alebo verejné orgány. Takéto cenné papiere, ktoré vydali posledne menovaní, sa však zahrnú, iba ak sa nemajú vykázať pod položkou Aktíva 2.

2. Cenné papiere, ktoré nesú úrokové sadzby, ktoré sa menia podľa špecifických faktorov, napríklad úroková sadzba na medzibankovom trhu alebo na európskom trhu, sa tiež budú pokladať za dlhopisy, vrátane cenných papierov s pevným výnosom.

3. Do podpoložky 5 písm. b) možno zaradiť iba spätne odkúpené a prevoditeľné vlastné dlhopisy

Článok 18

Pasíva: Položka 1 — Sumy dlhované úverovým inštitúciám

1. Sumy dlhované úverovým inštitúciám zahrnú všetky sumy, ktoré vzniknú z bankových transakcií, dlhované ostatným domácim alebo zahraničným úverovým inštitúciám úverovou inštitúciou, ktorá zostavuje súvahu, bez ohľadu na ich momentálne označenie.

Jedinou výnimkou budú pasíva predstavované dlhopismi alebo akoukoľvek inou ceninou, ktoré sa musia vykazovať pod položkou Pasíva 3.

2. Na účely tohto článku budú úverové inštitúcie zahrňovať všetky podniky podľa zoznamu uverejneného v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev podľa článku 3 ods. 7 smernice 77/780/EHS, ako aj centrálne banky a oficiálne domáce a medzinárodné bankové organizácie a všetky súkromné a verejné podniky, ktoré nie sú založené v spoločenstve, ale ktoré spĺňajú definíciu článku 1 smernice 77/780/EHS.

Článok 19

Pasíva: Položka 2 — Sumy dlhované zákazníkom

1. Sumy dlhované zákazníkom zahrnú všetky sumy dlhované veriteľom, ktorí nie sú úverovými inštitúciami v zmysle článku 18, bez ohľadu na ich momentálne označenie.

Jedinou výnimkou budú pasíva predstavované dlhopismi alebo ľubovoľnou inou ceninou, ktoré sa musia vykazovať pod položkou Pasíva 3.

2. Iba vklady, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v vnútroštátnom právnom predpise, sa budú pokladať za sporiteľné vklady.

3. Obligácie sa vykážu pod príslušnou podpoložkou, iba ak ich nepredstavujú prevoditeľné osvedčenia.

Článok 20

Pasíva: Položka 3 — Dlhy dokladované osvedčeniami

1. Táto položka zahrnie jednak dlhopisy ako aj dlhy, pre ktoré boli vydané prevoditeľné osvedčenia, najmä vkladové potvrdenky, "bons de caisse" a pasíva vzniknuté z vlastných akceptancií a zmeniek.

2. Iba tie akceptancie, ktoré vydala úverová inštitúcia na svoje vlastné refinancovanie a vzhľadom na ktoré je prvým zmenkovým dlžníkom ("platca zmenky"), sa budú pokladať za vlastné akceptancie.

Článok 21

Pasíva: Položka 8 — Podriadené záväzky

Ak sa zmluvne dohodlo, že v prípade likvidácie alebo konkurzu sa pasíva, či už dokladované alebo nedokladované osvedčeniami, majú preplatiť len po tom, čo sa uspokojili nároky všetkých ostatných veriteľov, predmetné pasíva sa vykážu pod touto položkou.

Článok 22

Pasíva: Položka 9 — Upísané základné imanie

Táto položka bude zahŕňať všetky sumy bez ohľadu na ich momentálne označenie, ktoré sa v súlade s právnou štruktúrou príslušnej inštitúcie pokladajú za kmeňové základné imanie upísané akcionármi alebo inými vlastníkmi.

Článok 23

Pasíva: Položka 11 — Rezervné fondy

Táto položka bude zahŕňať všetky typy rezervných fondov, ktoré sú uvedené v článku 9 smernice 78/660/EHS pod položkou Pasíva A. IV, podľa tam uvedenej definície. Členské štáty môžu predpísať aj iné typy rezervných fondov, ak je to nevyhnutné pre úverové inštitúcie, ktorých právne štruktúry nepokrýva smernica 78/660/EHS.

Typy rezervy uvedenej v prvom odstavci sa budú vykazovať osobitne ako podpoložky položky Pasíva 11v súvahách príslušných úverových inštitúcií s výnimkou rezervného fondu na nové occenenie, ktorá sa vykáže pod položkou 12.

Článok 24

Mimo súvahy: Položka 1 — Podmienečné záväzky

Táto položka zahrnie všetky transakcie, pri ktorých inštitúcia prevzala záväzky tretej osoby.

V poznámkach sa uvedie povaha a suma každého typu podmienečného záväzku, ktorý je podstatný vo vzťahu k činnosti inštitúcie.

Pasíva, ktoré vznikli z rubopisov rediskontovaných zmeniek, sa zahrnú do tejto položky, iba ak vnútroštátne právne predpisy nevyžadujú iný postup. To isté bude platiť na iné než vlastné akceptancie.

Kaucie a aktíva založené ako kolaterálne cenné papiere budú zahŕňať všetky vydané záruky záväzkov a aktíva založené ako záruka v mene tretích osôb, najmä vzhľadom na kaucie a neodvolateľné akreditívy.

Článok 25

Mimo súvahy: Položka 2 — Záväzky

Táto položka zahrnie každý neodvolateľný záväzok, ktorý by spôsobil riziko.

Zápisy o účtoch budú konštatovať povahu a sumu každého typu záväzku, ktorý je podstatný vo vzťahu k činnosti inštitúcie.

Záväzky, ktoré vzniknú z transakcií predaja a opätovného nákupu, zahrnú záväzky, do ktorých vstúpila úverová inštitúcia v súvislosti s transakciami predaja a opätovného nákupu (na základe pevných dohôd predávať s opciami spätného nákupu) v zmysle článku 12 ods. 3

ODDIEL 5

USPORIADANIE VÝKAZU ZISKOV A STRÁT

Článok 26

Na predloženie výkazu ziskov a strát predpíšu členské štáty jeden alebo dve usporiadania uvedené v článkoch 27 a 28. Ak členský štát predpíše obe usporiadania, môže dovoliť podnikom, aby si medzi nimi zvolili.

Článok 27

Vertikálne usporiadanie

1. Úroková pohľadávka a podobný príjem vykazovaný osobitne, ktorý vzniká z cenných papierov s pevným výnosom.

2. Splatný úrok a podobné poplatky.

3. Príjem z cenných papierov:

a) príjem z akcií a iných cenných papierov s pohyblivým výnosom

b) príjem z účastí

c) príjem z akcií v prepojených podnikoch

4. Pohľadávka provízie

5. Splatná provízia

6. Čistý zisk alebo čistá strata z finančných operácií

7. Ostatný prevádzkový príjem

8. Všeobecné administratívne výdavky:

a) personálne náklady, v ktorých sa vykazujú osobitne:

- mzdy a platy

- náklady sociálneho zabezpečenia s osobitným uvedením tých, ktoré sa vzťahujú na dôchodky,

b) ostatné administratívne výdavky

9. Úprava hodnoty vzhľadom na položky Aktíva 9 a 10

10. Ostatné prevádzkové náklady

11. Úpravy hodnoty vzhľadom na úvery a preddavky a rezervy na podmienečné pasíva a na záväzky

12. Opätovné úpravy hodnôt vzhľadom na úvery a preddavky a rezervy na podmienečné pasíva a na záväzky

13. Úpravy hodnôt vzhľadom na prevoditeľné cenné papiere vlastnené ako finančné fixné aktíva, podielové účasti a akcie v prepojených podnikoch

14. Opätovné úpravy hodnôt vzhľadom na prevoditeľné cenné papiere vlastnené ako finančné fixné aktíva, podielové účasti a akcie v prepojených podnikoch

15. Daň zo zisku alebo straty z bežných činností

16. Zisk alebo strata z bežných činností po zdanení

17. Mimoriadny príjem

18. Mimoriadne náklady

19. Mimoriadny zisk alebo strata

20. Daň z mimoriadneho zisku alebo straty

21. Mimoriadny zisk alebo strata po zdanení

22. Ostatné dane nevykázané v predchádzajúcich položkách

23. Zisk alebo strata za rozpočtový rok

Článok 28

Horizontálne usporiadanie

A. Výdavky

1. Splatný úrok a podobné poplatky

2. Splatné provízie

3. Čistá strata z finančných operácií

4. Všeobecné administratívne výdavky:

a) personálne náklady, v ktorých sa vykazujú osobitne:

- mzdy a platy

- náklady sociálneho zabezpečenia s osobitným uvedením tých, ktoré sa vzťahujú na dôchodky

b) ostatné administratívne výdavky

5. Úpravy hodnôt vzhľadom na položky Aktíva 9 a 10

6. Ostatné prevádzkové náklady

7. Úpravy hodnôt vzhľadom na úvery a preddavky a rezervy na podmienečné pasíva a na záväzky

8. Úpravy hodnôt vzhľadom na prevoditeľné cenné papiere vlastnené ako finančné fixné aktíva, podielové účasti a akcie v prepojených podnikoch

9. Daň za zisk alebo stratu z bežnej činnosti

10. Zisk alebo strata z bežných činností po zdanení

11. Mimoriadne náklady

12. Daň z mimoriadneho zisku alebo straty

13. Mimoriadna strata po zdanení

14. Ostatné dane nevykázané v predchádzajúcich položkách

15. Zisk za rozpočtový rok

B. Príjmy

1. Úroková pohľadávka a podobný príjem, ktorý vykazuje osobitne, že vznikol z cenných papierov s pevným výnosom

2. Príjem z cenných papierov:

a) príjem z akcií a iných cenných papierov s pohyblivým výnosom

b) príjem z podielových účastí

c) príjem z akcií v prepojených podnikoch

3. Pohľadávky provízií

4. Čistý zisk z finančných operácií

5. Opätovná úprava hodnôt vzhľadom na úvery a preddavky a rezervy na podmienečné pasíva a za záväzky

6. Opätovná úprava hodnôt vzhľadom na prevoditeľné cenné papiere, vlastnené ako finančné fixné aktíva, podielové účasti a akcie v prepojených podnikoch

7. Ostatný prevádzkový príjem

8. Zisk alebo strata z bežnej činnosti po zdanení

9. Mimoriadny príjem

10. Mimoriadny zisk po zdanení

11. Strata za rozpočtový rok

ODDIEL 6

OSOBITNÉ USTANOVENIA O URČITÝCH POLOŽKÁCH VO VÝKAZE ZISKOV A STRÁT

Článok 29

Článok 27, položky 1 a 2 (vertikálne usporiadanie)

Článok 28, položky A 1 a B 1 (horizontálne usporiadanie)

Úrokové pohľadávky a podobný príjem a splatný úrok a podobné náklady

Tieto položky budú zahŕňať všetky zisky a straty, ktoré vzniknú z bankových činností, vrátane:

1) všetok príjem z aktív zahrnutých do položiek Aktíva 1 až 5 v súvahe, nech sú akokoľvek kalkulované. Takýto príjem bude rovnako zahŕňať príjem vzniknutý zo zvýšenia diskontných sadzieb na základe času, z aktív nadobudnutých za sumu nižšiu a pasív kontrahovaných za sumu vyššiu, než je suma splatná pri splatnosti;

2) všetky náklady vzniknuté z pasív zahrnutých do položiek Pasíva 1, 2, 3 a 8, nech sú akokoľvek kalkulované. Takéto náklady budú zahŕňať aj náklady vyplývajúce zo zvýšenia prémie na základe času z aktív nadobudnutých za sumu vyššiu a pasív kontrahovaných za sumu nižšiu, než je suma splatná pri splatnosti;

3) príjem a náklady vyplývajúce zo zmlúv skôr uzavretých, ktoré ďalej trvajú a obdobných, ktoré majú povahu úrokov,

4) poplatky a provízie, ktoré majú povahu úroku a sú vypočítané na časovom základe alebo pomocou odkazu na sumu pohľadávky alebo záväzku.

Článok 30

Článok 27, položka 3 (vertikálne usporiadanie)

Článok 28, položka B 2 (horizontálne usporiadanie)

Príjem z akcií a iných cenných papierov s pohyblivým výnosom, z účastí a z akcií v prepojených podnikoch

Článok 31

Článok 27, položky 4 a 5 (vertikálne usporiadanie)

Článok 28, položky A 2 a B 3 (horizontálne usporiadanie)

Pohľadávky provízií a splatné provízie

Bez toho, aby bol dotknutý článok 29, budú pohľadávky provízií obsahovať príjem v súvislosti so všetkými službami poskytnutých tretím osobám a splatné provízie budú zahŕňať poplatky za služby poskytnuté tretími osobami, najmä

- provízie za záruky, správu pôžičiek v mene ostatných veriteľov a za transakcie s cennými papiermi v mene tretích osôb,

- provízie a ostatné náklady a príjmy v súvislosti s platobnými transakciami, poplatky za vedenie účtov a provízie za úschovu a správu cenných papierov,

- provízie za transakcie cudzej meny a za predaj a nákup mincí a drahých kovov v mene tretích osôb,

- provízie účtované za maklérske služby v súvislosti so zmluvami o sporení, poistnými zmluvami a pôžičkami.

Článok 32

Článok 27, položka 6 (vertikálne usporiadanie)

Článok 28 položka A 3 alebo položka B 4 (horizontálne usporiadanie)

Čistý zisk alebo čistá strata na finančných operáciách

Táto položka pokrýva:

1. Čistý zisk alebo stratu na transakciách s cennými papiermi, ktoré sa nevlastnia ako finančné fixné aktíva, spolu s úpravami hodnôt a opätovnými úpravami hodnôt takýchto cenných papierov, pričom tam, kde platí článok 36 ods. 2, sa vezme do úvahy rozdiel vyplývajúci z použitia tohto článku; avšak v tých členských štátoch, ktoré uplatňujú možnosť uvedenú v článku 37, tieto čisté zisky alebo straty a úpravy hodnôt a opätovné úpravy hodnôt sa zahŕňajú, iba ak sa vzťahujú na cenné papiere zaradené do obchodovateľného portfólia;

2. čistý zisk alebo strata zo zmenárenských činností bez toho, aby bol dotknutý článok 29, bod 3;

3. čisté zisky a straty z ostatných nákupných a predajných operácií, ktoré zahŕňajú finančné nástroje, vrátane drahých kovov.

Článok 33

Článok 27, položky 11 a 12 (vertikálne usporiadanie)

Článok 28, položky A 7 a B 5 (horizontálne usporiadanie)

Úpravy hodnôt vzhľadom na úvery a preddavky a rezervné fondy pre podmienečné pasíva a pre záväzky

Opätovné úpravy hodnôt vzhľadom na úvery a preddavky a rezervné fondy pre podmienečné pasíva a pre záväzky

1. Tieto položky budú na jednej strane zahŕňať poplatky za úpravy hodnôt vzhľadom na úvery a preddavky, ktoré sa majú vykázať pod položkami Aktíva 3 a 4 a rezervy pre podmienečné pasíva a pre záväzky, ktoré sa majú vykazovať v mimosúvahových položkách 1 a 2, a na druhej strane úvery z náhrad odpísaných pôžičiek a preddavkov a sumy spätne zapísané po skorších úpravách hodnôt a rezervách.

2. V členských štátoch, ktoré uplatňujú voľbu uvedenú v článku 37, bude táto položka zahŕňať aj čistý zisk alebo stratu z transakcií s cennými papiermi zahrnutých do položiek Aktíva 5 a 6, ktoré sa nevlastnia ako finančné fixné aktíva, ako sa definuje v článku 35 ods. 2, ani nie sú zahrnuté do obchodovateľného portfólia, spolu s úpravami hodnôt a opätovnými úpravami hodnôt takýchto cenných papierov. Ak sa použije článok 36 ods. 2, zohľadní sa rozdiel vyplývajúci z použitia tohto článku. Názvoslovie tejto položky sa primerane prispôsobí.

3. Členské štáty môžu povoliť, aby sa náklady a príjmy, pokryté týmito položkami, vzájomne voči sebe kompenzovali, aby sa vykázala iba čistá položka (príjem alebo náklad).

4. Úpravy hodnôt vzhľadom na úvery a preddavky úverovým inštitúciám, zákazníkom, podnikom, s ktorými je úverová inštitúcia spojená prostredníctvom podielových účastí, a prepojeným podnikom sa vykážu osobitne v zápisoch o účtoch tam, kde je to významné. Toto ustanovenie sa nemusí použiť, ak členský štát povoľuje kompenzáciu podľa odseku 3.

Článok 34

Článok 27, položky 13 a 14 (vertikálne usporiadanie)

Článok 28, položky A 8 a B 5 (horizontálne usporiadanie)

Úpravy hodnôt vzhľadom na prevoditeľné cenné papiere, vlastnené ako finančné fixné aktíva, podielové účasti a akcie v prepojených podnikoch

Opätovné úpravy hodnôt v súvislosti s prevoditeľnými cennými papiermi, ktoré sú vlastnené ako finančné fixné aktíva, podielové účasti a akcie v prepojených podnikoch

1. Tieto položky budú na jednej strane zahŕňať náklady na úpravy hodnôt vzhľadom na aktíva vykázané v položkách Aktíva 5 až 8 a na druhej strane všetky sumy spätne zapísané po skorších úpravách hodnôt, pokiaľ sa poplatky a príjem vzťahujú na prevoditeľné cenné papiere, vlastnené ako finančné fixné aktíva, ako sa to definuje v článku 35 ods. 2, podielové účasti a akcie v prepojených podnikoch.

2. Členské štáty môžu povoliť, aby sa náklady a príjmy pokryté týmito položkami kompenzovali voči sebe tak, že sa vykáže iba čistá položka (príjem alebo náklad).

3. Úpravy hodnôt vzhľadom na tieto prevoditeľné cenné papiere, podielové účasti a akcie v prepojených podnikoch sa vykážu osobitne v zápisoch o účtoch, kde sú významné. Toto ustanovenie sa nemusí použiť, ak členský štát povoľuje náhradu podľa odseku 2.

ODDIEL 7

PRAVIDLÁ OCEŇOVANIA

Článok 35

1. Položky Aktíva 9 a 10 sa musia hodnotiť ako fixné aktíva. Aktíva zahnuté do iných položiek súvahy sa vyhodnotia ako fixné aktíva, ak sú určené na plynulé používanie pri normálnom priebehu činnosti podniku.

2. Ak sa urobí odkaz na finančné fixné aktíva v oddiele 7 smernice 78/660/EHS, tento pojem sa v prípade úverových inštitúcií bude chápať ako podielové účasti, akcie v prepojených podnikoch a cenné papiere určené na plynulé používanie pri normálnom priebehu činnosti podniku.

3. a) Dlhové cenné papiere vrátane cenných papierov s pevným výnosom, vlastnené ako finančné fixné aktíva, sa budú vykazovať v súvahe za kúpnu cenu. Členské štáty však môžu vyžadovať alebo povoliť, aby sa takéto dlhové cenné papiere vykazovali v súvahe za sumu splatnú pri splatnosti.

b) Ak nákupná cena takýchto dlhových cenných papierov presiahne sumu, splatnú pri splatnosti, suma rozdielu sa musí účtovať do výkazu ziskov a strát. Členské štáty však môžu vyžadovať alebo povoliť, aby sa suma rozdielu odpísala v splátkach tak, že sa celkom odpíše do času kedy sa dlhové cenné papiere preplácajú. Rozdiel sa musí vykázať osobitne v súvahe alebo v poznámkach.

c) Ak je kúpna cena takýchto dlhových cenných papierov menšia ako suma splatná pri splatnosti, členské štáty môžu vyžadovať alebo povoliť, aby sa suma rozdielu uvoľnila do príjmu v splátkach počas lehoty ktorá zostáva do splatenia. Rozdiel sa musí vykázať osobitne v súvahe alebo v poznámkach.

Článok 36

1. Ak sa prevoditeľné cenné papiere, ktoré sa nevlastnia ako finančné fixné aktíva, vykážu v súvahe za kúpnu cenu, úverové inštitúcie uvedú v záznamoch o svojich účtoch rozdiel medzi kúpnou cenou a vyššou trhovou hodnotou k dátumu súvahy.

2. Členské štáty však môžu vyžadovať alebo povoliť, aby sa tieto prevoditeľné cenné papiere vykazovali v súvahe pri vyššej trhovej hodnote v deň súvahy. Rozdiel medzi kúpnou cenou a vyššou trhovou hodnotou sa musí odhaliť v záznamoch o účtoch.

Článok 37

1. Článok 39 smernice 78/660/EHS bude platiť na hodnotenie pôžičiek a preddavkov úverových inštitúcií, ich dlhových cenných papierov, akcií a iných cenných papierov s pohyblivým výnosom, ktoré sa nevlastnia ako finančné fixné aktíva.

2. Až do doby zodpovedajúcej úpravy však členské štáty môžu povoliť:

a) aby sa úvery a preddavky úverovým inštitúciám a zákazníkom (položky Aktíva 3 a 4) a dlhové cenné papiere, akcie a iné cenné papiere s pohyblivým výnosom, zahrnuté v položkách Aktíva 5 a 6, ktoré sa nevlastnia ani ako finančné fixné aktíva, ako sa definuje v článku 35 ods. 2, ani nie sú zahrnuté do obchodovateľného portfólia, vykázali pri hodnote nižšej, ako je hodnota, aká by vyplývala z použitia článku 39 ods. 1 smernice 78/660/EHS, keď si tak vyžaduje obozretnosť diktovaná konkrétnymi rizikami súvisiacimi s bankovníctvom. Napriek tomu rozdiel medzi týmito dvoma hodnotami nesmie byť väčší ako 4 % celkovej sumy aktív uvedených vyššie po použití vyššie uvedeného článku 39;

b) aby sa zachovávala nižšia hodnota, ktorá vyplýva z použitia pododseku a), pokiaľ sa úverová inštitúcia nerozhodne ju upraviť;

c) aby v prípade, keď členský štát uplatňuje voľbu uvedenú v pododseku a), neplatil ani článok 36 ods. 1 tejto smernice, ani článok 40 ods. 2 smernice 78/660/EHS.

Článok 38

1. Až do doby zodpovedajúcej koordinácie tie členské štáty, ktoré uplatňujú možnosť uvedenú v článku 37, musia povoliť, a tie členské štáty, ktoré neuplatňujú túto možnosť, môžu povoliť zavedenie položky Pasíva 6A s názvom "Fond pre všeobecné bankové riziká". Táto položka bude zahŕňať sumy, ktoré sa úverová inštitúcia rozhodne odložiť, aby pokryla také riziká, ak si to konkrétne riziká súvisiace s bankovníctvom vyžadujú.

2. Čistý zostatok zvýšenej alebo zníženej položky "Fond pre všeobecné bankové riziká sa musí vykázať osobitne vo výkaze ziskov a strát".

Článok 39

1. Aktíva a pasíva vyznačené v cudzej mene sa prevedú za aktuálny výmenný kurz, ktorý platí v deň súvahy. Avšak členské štáty môžu vyžadovať alebo povoliť, aby sa aktíva, vlastnené ako finančné fixné aktíva a hmotné a nehmotné aktíva, ktoré nie sú pokryté alebo špecificky pokryté buď na promptnom alebo budúcom trhu, previedli v kurzoch platných v dňoch ich nadobudnutia.

2. Neuskutočnené budúce a promptné výmenné transakcie sa prevedú za aktuálne výmenné kurzy, ktoré sú platné v deň súvahy.

Členské štáty však môžu vyžadovať, aby sa budúce transakcie previedli za budúci kurz platný v deň súvahy.

3. Bez toho, aby bol dotknutý článok 29 ods. 3, rozdiely medzi účtovnými hodnotami aktív, pasív a budúcich transakcií a sumami, ktoré boli vytvorené podľa odstavcov 1 a 2, sa vykážu vo výkaze ziskov a strát. Členské štáty však môžu vyžadovať alebo povoliť, aby sa rozdiely vytvorené prepočtom podľa odstavcov 1 a 2, zahrnuli v celku alebo čiastočne do rezerv, ktoré nie sú k dispozícii na rozdelenie, keď vzniknú na aktívach vlastnených ako finančné fixné aktíva, na hmotných a nehmotných aktívach a na akýchkoľvek transakciách pokrývajúcich tieto aktíva.

4. Členské štáty môžu zabezpečiť, aby kladné prepočtové rozdiely, ktoré vzniknú z budúcich transakcií, aktív alebo pasív, ktoré nie sú pokryté alebo nie sú špecificky pokryté inými budúcimi transakciami alebo aktívami alebo pasívami, sa nevykazovali v účte ziskov a strát.

5. Ak sa použije metóda špecifikovaná v článku 59 smernice 78/660/EHS, členské štáty môžu zabezpečiť, aby sa všetky prepočtové rozdiely previedli v celku alebo v časti priamo do rezerv. Kladné a záporné prepočtové rozdiely prevedené do rezerv sa vykážu osobitne v súvahe alebo zápisoch o účtoch.

6. Členské štáty môžu vyžadovať alebo povoliť, aby sa prepočtové rozdiely, ktoré vzniknú v konsolidácii z opätovného prepočtu kapitálu a rezerv prepojeného podniku alebo podielu kapitálu a rezerv účasti na začiatku účtovného obdobia, zahrnuli v celku alebo časti do konsolidovaných rezerv spolu s prepočtovými rozdielmi, ktoré vzniknú pri prepočte všetkých transakcií uskutočnených na pokrytie takéhoto kapitálu a takýchto rezerv.

7. Členské štáty môžu vyžadovať alebo povoliť, aby sa príjem a výdavky prepojených podnikov a podielové účasti prepočítali na konsolidáciu za priemerné výmenné kurzy, ktoré platia počas účtovného obdobia.

ODDIEL 8

OBSAH POZNÁMOK

Článok 40

1. Článok 43 ods. 1 smernice 78/660/EHS sa uplatní v znení článku 37 tejto smernice a nasledujúcich ustanovení.

2. Okrem informácií, vyžadovaných podľa článku 43 ods. 1 bod 5 smernice 78/660/EHS, uvedú úverové inštitúcie nasledujúce informácie v súvislosti s položkou Pasíva 8 (Podriadené záväzky):

a) vzhľadom na každé vypožičanie, ktoré prekročí 10 % celkovej sumy podriadených pasív:

i) sumu vypožičania, menu, v ktorej sa uvádza, úrokovú mieru a dátum splatnosti alebo skutočnosť, že ide o trvalú emisiu;

ii) či existujú nejaké okolnosti, za akých sa vyžaduje splatenie;

iii) podmienky podriadenosti, existenciu všetkých ustanovení na prevedenie podriadeného záväzku na kapitál alebo nejakú inú formu záväzku a podmienky všetkých takýchto ustanovení.

b) celkové označenie pravidiel, ktorými sa riadia ostatné vypožičiavania.

3. a) namiesto informácií, vyžadovaných podľa článku 43 ods. 1 bod 6 smernice 78/660/EHS, úverové inštitúcie v zápisoch o svojich účtoch uvedú pre každú z položiek Aktíva 3 písm. b) a 4 a položiek Pasíva 1 písm. b), 2 písm. a), 2 písm. b) bb) a 3 písm. b) sumy týchto pôžičiek a preddavkov, ako aj pasíva na základe ich zostávajúcej splatnosti nasledujúcim spôsobom:

- nie viac ako tri mesiace,

- viac ako tri mesiace, ale nie viac ako jeden rok,

- viac ako jeden rok, ale nie viac ako päť rokov,

- viac ako päť rokov.

Pre položku Aktíva 4 sa musia taktiež vykázať úvery a preddavky na vyžiadanie a s krátkou výpovednou lehotou.

Ak úvery a preddavky alebo záväzky zahŕňajú platbu splátkami, zostávajúca splatnosť bude obdobím medzi dátumom súvahy a dátumom, kedy sa stane splatnou každá splátka.

Avšak počas piatich rokov od dátumu uvedeného v článku 47 ods. 2 môžu členské štáty vyžadovať alebo povoliť, aby sa prehľad splatnosti aktív a pasív uvedených v tomto článku zakladal na pôvodne dohodnutej splatnosti alebo výpovednej lehote. V takomto prípade, keď úverová inštitúcia nadobudla jestvujúcu pôžičku, ktorá nie je potvrdená osvedčením, budú členské štáty vyžadovať, aby sa takáto pôžička zakladala na zostávajúcej splatnosti k dátumu, kedy bola nadobudnutá. Na účely tohto pododstavca bude pôvodne dohodnutá splatnosť pre úvery obdobím medzi dátumom prvého výberu a dátumom splatenia; výpovedná lehota sa bude pokladať za lehotu medzi dátumom, kedy sa výpoveď odovzdala, a dátumom, kedy sa vykonala splátka; ak sú úvery a preddavky alebo záväzky vyplatiteľné splátkami, dohodnutá splatnosť bude obdobím medzi dátumom, kedy takéto úvery a preddavky alebo záväzky vzniknú, a dátumom, kedy sa stane splatnou posledná splátka. Úverové inštitúcie rovnako uvedú pri položkách súvahy, uvedené v tomto pododstavci, aká časť týchto aktív a pasív sa stane splatnou do jedného roku od dátumu súvahy.

b) Úverové inštitúcie v zmysle položky Aktíva 5 (Dlhové cenné papiere vrátane cenných papierov s pevným výnosom) a položky Pasíva 3 písm. a) (dlhové cenné papiere v emisii) uvedú, aká časť aktív a pasív sa stane splatnou do jedného roka od dátumu súvahy.

c) Členské štáty môžu vyžadovať, aby sa informácie uvedené v pododsekoch a) a b) uvádzali v súvahe.

d) Úverové inštitúcie poskytnú podrobnosti o aktívach, ktoré založili ako záruku za svoje vlastné záväzky alebo za záväzky tretích osôb (vrátane podmienečných záväzkov); podrobnosti budú dostatočne detailné, aby označili pre každú položku Pasíva a každú mimosúvahovú položku celkovú sumu aktív, založených ako záruku.

4. Keď úverové inštitúcie musia poskytnúť informácie, uvedené v článku 43 ods. 1 bod 7 smernice 78/660/EHS v mimosúvahových položkách, takéto informácie sa nemusia opakovať v záznamoch o účtoch.

5. Namiesto informácií, vyžadovaných podľa článku 43 ods. 1 bod 8 smernice 78/660/EHS, uvedie úverová inštitúcia v záznamoch o svojich účtoch podiel svojho príjmu v súvislosti s položkami 1, 3, 4, 6 a 7 článku 27 alebo položkami B1, B2, B3, B4 a B7 článku 28 podľa geografického umiestnenia trhov, pokiaľ sa tieto, vzhľadom na spôsob, akým je úverová organizácia organizovaná, podstatne navzájom líšia. Bude platiť článok 45 ods. 1 písm. b) smernice 78/660/EHS.

6. Odkaz v článku 43 ods. 1 bod 9 smernice 78/660/EHS na článok 23 položka 6 tejto smernice sa bude pokladať za odkaz na článok 27 položku 8 alebo článok 28 položku A 4 tejto smernice.

7. Bez ohľadu na ustanovenia článku 43 ods. 1 bodu 13 smernice 78/660/EHS musia úverové inštitúcie uviesť iba sumy preddavkov a úverov, udelených členom ich správnych, riadiacich a dozorných orgánov, ako aj záväzky, do ktorých vstúpili v ich mene prostredníctvom záruk akéhokoľvek druhu. Takéto informácie sa musia uviesť vo forme celkového súčtu za každú kategóriu.

Článok 41

1. Informácie požadované v článku 15 ods. 3 smernice 78/660/EHS sa musia uvádzať vzhľadom na aktíva, vlastnené ako fixné aktíva, tak ako sa definujú v článku 35 tejto smernice. Povinnosť vykazovať úpravy hodnôt osobitne však nebude platiť, keď členský štát povolil kompenzácie medzi úpravami hodnôt podľa článku 34 ods. 2 tejto smernice. V takomto prípade úpravy hodnôt možno kombinovať s inými položkami.

2. Členské štáty môžu vyžadovať, aby úverové inštitúcie poskytovali nasledujúce informácie aj v zápisoch o svojich účtoch:

a) rozčlenenie prevoditeľných cenných papierov, vykázaných v položkách Aktíva 5 až 8 na kótované a nekótované cenné papiere;

b) rozčlenenie prevoditeľných cenných papierov, vykázaných pod položkami Aktíva 5 a 6, na cenné papiere, ktoré podľa článku 35 sú alebo nie sú vlastnené ako finančné fixné aktíva, a kritérium použité na rozlíšenie medzi týmito dvoma kategóriami prevoditeľných cenných papierov;

c) hodnota leasingových transakcií priradených medzi príslušné položky súvahy;

d) rozčlenenie položky Aktíva 13, položky Pasíva 4, položiek 10 a 18 vo vertikálnom usporiadaní alebo položiek A 6 a A 11 vo horizontálnom usporiadaní a položiek 7 a 17 vo vertikálnom usporiadaní alebo B 7 a B 9 v horizontálnom usporiadaní vo výkaze ziskov a strát na ich hlavné sumy komponentov, keď sú takéto sumy dôležité na účely stanovenia ročnej účtovnej závierky, ako aj vysvetlenie ich povahy a výšky;

e) poplatky zaplatené úverovou inštitúciou na účet podriadených pasív v roku, ktorý sa reviduje;

f) skutočnosť, že inštitúcia poskytuje manažérske a agentúrne služby tretím osobám, kde rozsah podnikania takéhoto druhu je významný vo vzťahu k činnostiam inštitúcie ako celku;

g) agregátne sumy aktív a pasív uvedených v zahraničných menách, prevedené na menu, v ktorej sa vystavuje ročná účtovná závierka;

h) prehľad typov nesplatných budúcich transakcií, nevyrovnaných k dátumu súvahy, ktoré označujú každý typ transakcie, ktorá je vykonaná vo významnej miere na účely zabezpečenia úrokových sadzieb, výmenných kurzov a trhových cien pred účinkami fluktuácie alebo ktorá je prevedená vo významnej miere pre obchodné účely. Tieto typy transakcie budú zahŕňať všetky tie, ktoré súvisia s takým výnosom alebo nákladom, ktorý je obsiahnutý v článku 27, položka 6, článku 28, položky A 3 alebo B 4 alebo článku 29 ods. 3, napríklad cudzie meny, drahé kovy, prevoditeľné cenné papiere, vkladové osvedčenia a ostatné aktíva.

ODDIEL 9

USTANOVENIA O KONSOLIDOVANÝCH ÚČTOCH

Článok 42

1. Úverové inštitúcie zostavia konsolidované účty a konsolidované výročné správy podľa smernice 83/349/EHS, pokiaľ v tomto oddiele nie je stanovené inak.

2. Pokiaľ sa členský štát neodvoláva na článok 5 smernice 83/349/EHS, bude odsek 1 tohto článku platiť aj na materské podniky, ktorých výlučným predmetom je prevzatie účasti v dcérskych podnikoch, a tiež správa takejto účasti a jej premena na zisk, keď sú tieto dcérske podniky bud "výlučne, alebo čiastočne úverovými inštitúciami."

Článok 43

1. Smernica 83/349/EHS sa uplatní podľa článku 1 tejto smernice a odseku 2 tohto článku.

2. a) Články 4, 6, 15 a 40 smernice 83/349/EHS sa neuplatnia.

b) Členské štáty môžu uplatniť článok 7 smernice 83/349/EHS podľa nasledujúcich dodatočných podmienok:

- materský podnik musí vyhlásiť, že garantuje záväzky, do ktorých vstúpil oslobodený podnik; existencia takéhoto vyhlásenia sa zverejní v účtoch oslobodeného podniku;

- materský podnik musí byť úverovou inštitúciou v zmysle článku 2 ods. 1 písm. a) tejto smernice.

c) Informácie uvedené v prvých dvoch zarážkach článku 9 ods. 2 smernice 83/349/EHS, menovite:

- suma základného majetku a

- čistý obrat

sa nahradia:

- sumou položiek 1, 3, 4, 6 a 7 v článku 27 alebo B1, B2, B3, B4 a B7 v článku 28 tejto smernice.

d) Keď sa v dôsledku použitia článku 13 ods. 3 písm. c) smernice 83/349/EHS dcérsky podnik, ktorý je úverovou inštitúciou, nezahrnie do konsolidovaných účtov, keď sú akcie takéhoto podniku v dočasnom vlastníctve ako dôsledok operácie finančnej pomoci na účely reorganizácie alebo oživenia predmetného podniku, ročná účtovná závierka takéhoto podniku sa prikladá ku konsolidovaným účtom a uvádzajú sa dodatočné informácie v zápisoch o účtoch o povahe a podmienkach operácie finančnej pomoci.

e) Členský štát môže použiť aj článok 12 smernice 83/349/EHS na dve alebo viacero úverových inštitúcií, ktoré nie sú prepojené, ako sa popisuje v článku 1 ods. 1 alebo 2 tejto smernice, ale sa riadia na jednotnom základe pinom ako zmluva alebo ustanovenia v zakladajúcej listine alebo v stanovách združenia.

f) Článok 14 smernice 83/349/EHS s výnimkou odseku 2 bude platiť za predpokladu nasledujúceho ustanovenia.

Keď je materský podnik úverovou inštitúciou a keď jeden alebo viacero dcérskych podnikov, ktoré sa majú konsolidovať nemá tento štatút, potom sa dcérske podniky zahrnú do konsolidácie, ak ich činnosti sú priamym rozšírením bankových služieb alebo spadajú do oblasti služieb pomáhajúcich bankovníctvu, ako sú leasing, faktoring, správa podielových fondov, správa služieb spracovania dát alebo akékoľvek ďalšie podobné činnosti.

g) Na účely usporiadania konsolidovaných účtov:

- budú platiť články 3, 5 až 26 a 29 až 34 tejto smernice;

- odkaz v článku 17 smernice 83/349/EHS na článok 15 ods. 3 smernice 78/660/EHS bude platiť na aktíva pokladané za základný majetok podľa článku 35 tejto smernice.

h) Článok 34 smernice 83/349/EHS bude platiť vzhľadom na obsah poznámok ku konsolidovaným účtom podľa článkov 40 a 41 tejto smernice.

ODDIEL 10

UVEREJŇOVANIE

Článok 44

1. Náležito schválená ročná účtovná závierka úverových inštitúcií spolu s výročnými správami a správami osôb zodpovedných za auditovanie účtov sa zverejňuje tak, ako to stanovujú vnútroštátne právne predpisy v súlade s článkom 3 smernice 68/151/EHS [8].

Vnútroštátne právne predpisy však môžu povoliť, aby sa výročná správa neuverejnila tak, ako je to vymedzené vyššie. V takomto prípade sa dá k dispozícii verejnosti v sídle spoločnosti v príslušnom členskom štáte. Na požiadanie musí byť umožnené získať kópiu celej alebo časti akejkoľvek takejto správy. Cena takejto kópie nesmie presiahnuť jej administratívne náklady.

2. Odsek 1 bude platiť aj na náležito schválené konsolidované účty, konsolidované výročné správy a správy osôb zodpovedných za auditovanie účtov.

3. Ak však úverová inštitúcia, ktorá zostavila ročnú účtovnú závierku alebo konsolidované účty, nie je založená ako jedna z typov spoločnosti uvedených v článku 1 ods. 1 smernice 78/660/EHS, a jej vnútroštátne právne predpisy nevyžaduje zverejnenie dokumentov uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku, tak ako sa predpisuje v článku 3 smernice 68/151/EHS, musí ich prinajmenšom dať k dispozícii verejnosti vo svojom sídle alebo pri absencii sídla vo svojom hlavnom mieste podnikania. Na požiadanie sa musia dať získať kópie takýchto dokumentov. Ceny takýchto kópií nesmú presiahnuť ich administratívne náklady.

4. Ročná účtovná závierka a konsolidované účty úverovej inštitúcie sa musia zverejniť v každom členskom štáte, v ktorom má takáto úverová inštitúcia pobočky v zmysle tretej zarážky článku 1 smernice 77/780/EHS. Takéto členské štáty môžu požadovať, aby sa tieto dokumenty zverejnili v ich úradných jazykoch.

5. Členské štáty zabezpečia primerané sankcie za nesplnenie pravidiel uverejnenia, ktoré sa uvádzajú v tomto článku.

ODDIEL 11

AUDIT

Článok 45

Členský štát nemusí uplatňovať článok 2 ods. 1 písm. b) iii) smernice 84/253/EHS [9] na verejné sporiteľne, ak je úradný audit dokumentov týchto podnikov podľa článku 1 ods. 1 tejto smernice vyhradený pre jestvujúci dozorný orgán pre tieto sporiteľne v čase nadobudnutia účinnosti tejto smernice a keď zodpovedná osoba spĺňa aspoň podmienky stanovené v článku 3 až 9 smernice 84/253/EHS.

ODDIEL 12

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 46

Kontaktný výbor zriadený podľa článku 52 smernice 78/660/EHS má v zodpovedajúcom zložení aj nasledujúce funkcie:

a) napomáhať, bez toho aby boli dotknuté články 169 a 170 zmluvy, harmonizovanému uplatňovaniu tejto smernice prostredníctvom pravidelných stretnutí, ktoré sa budú zaoberať najmä praktickými problémami, ktoré vzniknú v súvislosti s jej uplatňovaním;

b) v prípade potreby bude radiť Komisii v súvislosti so zmenami alebo doplneniami tejto smernice.

Článok 47

1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 31. decembra 1990. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

2. Členský štát môže zabezpečiť, aby sa ustanovenia uvedené v odseku 1 najprv použili na ročnú účtovnú závierku a konsolidované účty za rozpočtové roky, ktoré sa začínajú 1. januára 1993 alebo počas kalendárneho roka 1993.

3. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 48

Päť rokov po dátume uvedenom v článku 47 ods. 2 Rada na návrh Komisie preskúma a v prípade potreby reviduje všetky tie ustanovenia tejto smernice, ktoré poskytujú členskému štátu voľbu spolu s článkami 2 ods. 1, 27, 28 a 41. Urobí tak na základe skúseností nadobudnutých pri uplatňovaní tejto smernice a s cieľom väčšej transparentnosti a harmonizácie ustanovení tejto smernice.

Článok 49

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 8. decembra 1986

Za Radu

predseda

N. Lawson

[1] Ú. v. ES C 130,1.6.1981, s. 1, Ú. v. ES C 83, 24.3.1984, s. 6 a Ú. v. ES C 351, 31.12.1985, s. 24.

[2] Ú. v. ES C 242, 12.9.1983, s. 33 a Ú. v. ES C 163, 10.7.1978, s. 60.

[3] Ú. v. ES C 112, 3.5.1982, s. 60.

[4] Ú. v. ES L 222, 14.8.1978, s. 11.

[5] Ú. v. ES L 314, 4.12.1984, s. 28.

[6] Ú. v. ES L 193, 18.7.1983, s. 1.

[7] Ú. v. ES L 322,17.12.1977, s. 30.

[8] Ú. v. ES L 65, 14.3.1968, s. 8.

[9] Ú. v. ES L 126, 12.5.1984, s. 20.

--------------------------------------------------