31986L0635

Rådets direktiv 86/635/EØF af 8. december 1986 om bankers og andre penge- og finansieringsinstitutters årsregnskaber og konsoliderede regnskaber

EF-Tidende nr. L 372 af 31/12/1986 s. 0001 - 0017
den finske specialudgave: kapitel 6 bind 2 s. 0136
den svenske specialudgave: kapitel 6 bind 2 s. 0136


RAADET - RAADETS DIREKTIV af 8. december 1986 om bankers og andre penge- og finansieringsinstitutters aarsregnskaber og konsoliderede regnskaber - (86/635/EOEF)

II

(Retsakter hvis offentliggoerelse ikke er obligatorisk)

RAADET FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab, saerlig artikel 54, stk. 3, litra g),

under henvisning til forslag fra Komissionen (1),

(1) EFT nr. C 130 af 1.6.1981, s. 1, og EFT nr. C 83 af 24.3.1984, s. 6, og EFT nr. C 351 af 31.12.1985, s. 24.

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

(2) EFT nr. C 242 af 12.9.1983, s. 33, og EFT nr. C 163 af 10.7.1978, s. 60.

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg (3), og

(3) EFT nr. C 112 af 3.5.1982, s. 60.

ud fra foelgende betragtninger:

Raadets direktiv 78/660/EOEF af 25. juli 1978 paa grundlag af traktatens artikel 54, stk. 3, litra g), om aarsregnskaberne for visse selskabsformer (4), senest aendret ved direktiv 84/569/EOEF (5), finder ikke - foer en senere samordning har fundet sted - obligatorisk anvendelse paa banker og andre penge- og finansieringsinstitutter, i det foelgende benaevnt kreditinstitutter; da kreditinstitutterne har en central betydning i Faellesskabet, er det noedvendigt at foretage denne samordning;

(4) EFT nr. L 222 af 14.8.1978, s. 11.

(5) EFT nr. L 314 af 4.12.1984, s. 28.

undtagelserne for kreditinstitutter i Raadets direktiv 83/349/EOEF af 13. juni 1983 paa grundlag af traktatens artikel 54, stk, 3, litra g), om konsoliderede regnskaber (6) gaelder kun indtil udloebet af de frister, der er fastsat for anvendelsen af naervaerende direktiv; det boer derfor ogsaa indeholde specifikke bestemmelser for udarbejdelsen af konsoliderede regnskaber for kreditinstitutter;

(6) EFT nr. L 193 af 18.7.1983, s. 1.

da stadig flere kreditinstitutter udoever virksomhed paa tvaers af de nationale graenser, er samordning ogsaa af denne grund paakraevet; for kreditorer, debitorer, selskabsdeltagere og for offentligheden i almindelighed er en bedre sammenlignelighed af disse institutters aarsregnskaber og konsoliderede regnskaber af vaesentlig betydning;

det gaelder for naesten alle Faellesskabets medlemsstater, at selskabsformerne for kreditinstitutter, jf. Raadets direktiv 77/780/EOEF af 12. december 1977 om samordning af lovgivningen om adgang til at optage og udoeve virksomhed som kreditinstitut (7), der konkurrerer med hinanden paa kreditomraadet, er mangeartede; det synes derfor hensigtsmaessigt for kreditinstitutters vedkommende ikke at begraense samordningen til de selskabsformer, der er naevnt i direktiv 78/660/EOEF, men tvaertimod at vaelge et anvendelsesomraade, som omfatter alle selskaber, jf. traktatens artikel 58, stk. 2;

(7) EFT nr. L 322 af 17.12.1977, s. 30.

anvendelsesomraadet for dette direktiv boer imidlertid med hensyn til finansieringsinstitutter begraenses til de institutter, som er etableret i en af de selskabsformer der er omhandlet i direktiv 78/660/EOEF; saadanne finansieringsinstitutter, som ikke omfattes af naevnte direktiv, boer automatisk falde ind under anvendelsesomraadet for naervaerende direktiv;

en sammenkaedning med de samordnede regler for kreditinstitutters virksomhed er ogsaa vigtig, da en raekke af bestemmelserne vedroerende aarsregnskaber og konsoliderede regnskaber noedvendigvis vil komme til at beroere andre omraader, der omfattes af de ovennaevnte samordnede regler, saasom betingelserne for tilladelse eller de noegletal, der opstilles med henblik paa tilsyn;

i betragtning af de saerlige forhold, der goer sig gaeldende for kreditinstitutter, fandtes det mest hensigtsmaessigt at udstede et saerskilt direktiv for saadanne institutters aarsregnskaber og konsoliderede regnskaber, men dette er dog ikke ensbetydende med, at de nye regler dermed adskilles fra reglerne i direktiv 78/660/EOEF og 83/349/EOEF; noget saadant ville nemlig hverken vaere hensigtsmaessigt eller foreneligt med grundprincipperne for samordningen af selskabslovgivningen, da kreditinstitutter paa grund af deres centrale placering i Faellesskabets oekonomi ikke kan holdes uden for de regler, der tager sigte paa alle virksomheder; der er derfor kun taget hensyn til de saerlige branchespecifikke forhold, der gaelder for kreditinstitutter, saaledes at dette direktiv kun indeholder de bestemmelser, der afviger fra direktiv 78/660/EOEF og 83/349/EOEF;

opstilling og indhold af kreditinstitutters balancer er ikke- ensartet i de forskellige medlemsstater; dette direktiv boer derfor for alle kreditinstitutter i Faellesskabet foreskrive samme opstilling, samme nomenklatur og samme benaevnelse af balanceposter, dog med forbehold af de undtagelser, der maatte vaere noedvendige som foelge af et kreditinstituts selskabsform eller saerlige virksomhed;

tilvejebringelse af sammenlignelige aarsregnskaber og konsoliderede regnskaber forudsaetter en regulering af en raekke principielle spoergsmaal vedroerende opfoerelse paa balancen og under stregen;

for at skabe en bedre sammenlignelighed er det desuden paakraevet, at indholdet af de enkelte balanceposter og poster under stregen defineres noeje;

noget tilsvarende gaelder ogsaa for opstillingen og afgraensningen af de enkelte poster i resultatopgoerelsen;

sammenligneligheden af tal i balancen og resultatopgoerelsen afhaenger desuden i hoej grad af den vaerdi, som aktiver og passiver saettes til i balancen;

der boer under hensyn til de saerlige risici i forbindelse med bankmaessige forretninger og paa grund af noedvendigheden af at beskytte tilliden vaere mulighed for paa passivsiden i balancen at oprette en post med benaevnelsen »Midler til daekning af generelle kreditinstitutrisici«; af samme grund forekommer det hensigtsmaessigt, at medlemsstaterne faar mulighed for, indtil yderligere samordning finder sted, at overlade kreditinstitutterne et vist spillerum, navnlig ved vaerdiansaettelsen af tilgodehavender og visse vaerdipapirer; det er imidlertid vigtigt, at medlemsstaterne i saa fald giver samme institutter mulighed for at anvende naevnte post for »Midler til daekning af generelle kreditinstitutrisici«; medlemsstaterne boer ogsaa have adgang til at tillade kreditinstitutterne i visse tilfaelde at foretage modregning i resultatopgoerelsen;

ogsaa med hensyn til noterne til aarsregnskabet er visse aendringer paakraevede paa grund af kreditinstitutternes saerlige karakter;

da det er oenskeligt, at saa mange kreditinstitutter som muligt underkastes samme regler, saaledes som det ogsaa er tilfaeldet i direktiv 77/780/EOEF, er lempelserne i direktiv 78/660/EOEF ikke indroemmet til fordel for smaa og mellemstore kreditinstitutter; hvis erfaringen imidlertid maatte vise, at saadanne lempelser er noedvendige, kan de eventuelt fastsaettes i forbindelse med en senere samordning; af samme grund er den mulighed, som medlemsstaterne har i henhold til direktiv 83/349/EOEF for at fritage modervirksomheder for konsolideringspligten, naar de af konsolideringen omfattede virksomheder som helhed ikke overstiger en vis stoerrelse, ikke overfoert paa kreditinstitutterne;

den omstaendighed, at bestemmelserne om konsoliderede regnskaber finder anvendelse paa kreditinstitutter, noedvendiggoer, at regler, der gaelder for alle selskaber, der driver industri- eller handelsvirksomhed, tilpasses paa en raekke punkter; dette er baggrunden for, at der er fastsat specifikke regler for saakaldte blandede koncerner, og at fritagelsen for at foretage delkonsolidering kan underkastes supplerende betingelser;

da banknettene i betydeligt og stadig stoerre omfang gaar paa tvaers af nationale graenser, er det vigtigt, at aarsregnskaberne saavel som de konsoliderede regnskaber for et kreditinstitut, der har hjemsted (hovedkontor) i en medlemsstat, offentliggoeres i alle de medlemsstater, hvor instituttet er etableret;

det er noedvendigt, at problemerne inden for det i dette direktiv behandlede omraade, saerlig dets anvendelse, behandles i faellesskab af repraesentanter fra medlemsstaterne og Kommissionen i et kontaktudvalg; for ikke at foroege antallet af saadanne udvalg, boer dette samarbejde foregaa i det i artikel 52 i direktiv 78/660/EOEF nedsatte udvalg, idet dette udvalg, naar det skal behandle problemer i forbindelse med kreditinstitutter, sammensaettes paa passende maade;

i betragtning af emnets vanskelige karakter er det paakraevet, at de kreditinstitutter, som er omfattet af direktivet, indroemmes en noget laengere frist end normalt, inden forskrifterne i dette direktiv bringes i anvendelse;

det vil vaere nyttigt, om visse bestemmelser i dette direktiv tages op til fornyet overvejelse efter fem aars anvendelse, og under hensyn til at der tilstraebes stoerre gennemsigtighed og harmonisering -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

AFDELING 1

INDLEDENDE BESTEMMELSER OG ANVENDELSESOMRAADE

Artikel 1

1. Artikel 2, 3, 4, stk. 1, 3, 4 og 5, og artikel 6, 7, 13 og 14, artikel 15, stk. 3 og 4, artikel 16 til 21, 29 til 35, 37 til 41, artikel 42, foerste punktum, artikel 45, stk. 1, artikel 46, 48, 49 og 50, artikel 51, stk. 1, artikel 54, 56 til 59 og 61 i direktiv 78/660/EOEF gaelder for de i naervaerende direktivs artikel 2 omhandlede institutter, medmindre andet er fastsat i naervaerende direktiv.

2. Naar der i direktiv 78/660/EOEF og 83/349/EOEF henvises til artikel 9 og 10 (status) eller 23 til 26 (resultatopgoerelse) i direktiv 78/660/EOEF, gaelder disse bestemmelser tilsvarende for naervaerende direktivs artikel 4 (balance) eller 27 og 28 (resultatopgoerelse).

3. Henvisningerne i direktiv 78/660/EOEF og 83/349/EOEF til artikel 31 til 42 i direktiv 78/660/EOEF betragtes som henvisninger til sidstnaevnte artikler under hensyn til artikel 35 til 39 i naervaerende direktiv.

4. Naar de i denne artikel naevnte bestemmelser i direktiv 78/660/EOEF vedroerer poster, der ikke i naervaerende direktiv udgoer selvstaendige balanceposter, skal de betragtes som henvisninger til de poster i naervaerende direktivs artikel 4, som omfatter de paagaeldende aktiver og passiver.

Artikel 2

1. De i dette direktiv foreskrevne samordningsforanstaltninger gaelder for

a) kreditinstitutter i henhold til artikel 1, foerste led, i direktiv 77/780/EOEF, som er selskaber i henhold til artikel 58, stk. 2, i traktaten;

b) finansieringsinstitutter, som har de retlige former, der er naevnt i artikel 1, stk. 1, i direktiv 78/660/EOEF, og som paa grundlag af artikel 1, stk. 2, i samme artikel er undtaget fra naevnte direktiv.

I henhold til naervaerende direktiv omfatter begrebet kreditinstitut ogsaa finansieringsinstitutter, medmindre andet fremgaar af sammenhaengen.

2. Medlemsstaterne kan undlade at anvende dette direktiv paa

a) de i artikel 2, stk. 2, direktiv 77/780/EOEF anfoerte kreditinstitutter;

b)institutter i samme medlemsstat, der som fastsat i artikel 2, stk. 4, litra a), i direktiv 77/780/EOEF er tilsluttet et centralorgan i denne samme medlemsstat. Med forbehold af anvendelsen af naervaerende direktiv paa centralorganet opfoeres i dette tilfaelde centralorganet og dets tilsluttede institutter som helhed i et konsolideret regnskab med aarsberetning; regnskabet udarbejdes, revideres og offentliggoeres i overensstemmelse med naervaerende direktiv;

c) foelgende kreditinstitutter:

- i Graekenland: de institutter, der hoerer under hhv. AAÔAAÂÁ (den nationale investeringsbank for industriel udvikling) og ÔñUEðaaaeá AAðaaíaeýóaaùí (investeringsbanken);

- i Irland: »Industrial and Provident Societies«;

- i Det forenede Kongerige: »Friendly Societies« og »Industrial and Provident Societies«.

4. Indtil der har fundet en naermere samordning sted, kan medlemsstaterne, jf. dog artikel 2, stk. 3, i direktiv 78/660/EOEF,

a) for kreditinstitutter som naevnt i artikel 2, stk. 1, litra a), i dette direktiv, der ikke har en af de selskabsformer, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, i direktiv 78/660/EOEF, tillade, at naervaerende direktiv fraviges, hvis dette paa grund af instituttets retlige form er noedvendigt;

b) for saerlige kreditinstitutter tillade, at dette direktiv fraviges, hvis dette paa grund af de paagaeldende institutters saerlige virksomhed er noedvendigt.

Disse fravigelser kan kun omfatte opstillingsskema, kontoplan, benaevnelser og indhold for balancens og resultatopgoerelsens poster og maa ikke medfoere, at de paagaeldende institutter giver faerre oplysninger i deres aarsregnskaber end de oevrige institutter, der er omfattet af dette direktiv.

Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om de paagaeldende kreditinstitutter eventuelt opdelt paa kategorier inden seks maaneder fra udloebet af den frist, der er naevnt i artikel 47, stk. 2. De underretter den om, i hvilket omfang bestemmelserne fraviges.

Fravigelsen af bestemmelserne skal senest ti aar efter meddelelsen af dette direktiv tages op til fornyet overvejelse. Kommissionen fremsaetter i givet fald passende forslag.

Den forelaegger desuden en foreloebig rapport senest fem aar efter meddelelsen af dette direktiv.

AFDELING 2

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR BALANCE OG RESULTATOPGOERELSE

Artikel 3

Sammendragning af poster i henhold til artikel 4, stk. 3, litra a) og b), i direktiv 78/660/EOEF er for kreditinstitutters vedkommende begraenset til de med lille bogstav angivne underposter i balance og resultatopgoerelse og er kun tilladt i henhold til bestemmelser herom, fastsat af medlemsstaterne.

AFDELING 3

OPSTILLING AF BALANCE

Artikel 4

Medlemsstaterne foreskriver foelgende skema for opstilling af balance:

Aktiver

1. Kassebeholdning, tilgodehavender hos centralbanker samt indestaaende paa postgirokonti.

2. Gaeldsbeviser udstedt af det offentlige og andre gaeldsbeviser, der kan refinansieres i centralbanken:

a) gaeldsbeviser udstedt af det offentlige og tilsvarende vaerdipapirer;

b) andre gaeldsbeviser, der kan refinansieres i centralbanken (medmindre de i henhold til national lovgivning skal opfoeres under aktivpost 3 og 4).

3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter:

a) paa anfordring;

b) andre tilgodehavender.

4. Udlaan til kunder.

5. Beholdning af obligationer og andre vaerdipapirer med fast afkast:

a) udstedt af det offentlige;

b) udstedt af andre,

herunder anfoeres saerskilt:

egne obligationer (medmindre de i henhold til national lovgivning skal fratraekkes paa passivsiden).

6. Aktier og andre vaerdipapirer med variabelt afkast.

7. Kapitalinteresser:

herunder anfoeres saerskilt:

kapitalinteresser i kreditinstitutter (medmindre disse i henhold til national lovgivning skal anfoeres i noterne).

8. Andele i tilknyttede virksomheder:

herunder anfoeres saerskilt:

andele i kreditinstitutter (medmindre disse i henhold til national lovgivning skal anfoeres i noterne).

9. Immaterielle aktiver i henhold til artikel 9, aktivpost B og C I, i direktiv 78/660/EOEF:

herunder anfoeres saerskilt:

- etableringsomkostninger som defineret i den nationale lovgivning, for saa vidt denne tillader, at de opfoeres paa aktivsiden (medmindre disse i henhold til national lovgivning skal anfoeres i noterne);

- good-will, saafremt den er erhvervet mod vederlag (medmindre denne i henhold til national lovgivning skal anfoeres i noterne).

10. Materielle aktiver i henhold til artikel 9, aktivpost C II, i direktiv 78/660/EOEF:

herunder anfoeres saerskilt:

grunde og ejendomme, som kreditinstitutter benytter som led i sin drift (medmindre disse i henhold til national lovgivning skal anfoeres i noterne).

11. Tegnet, ikke indbetalt kapital:

herunder anfoeres saerskilt:

kapital, som er kraevet indbetalt (medmindre national lovgivning bestemmer at den tegnede kapital, som er kraevet indbetalt, skal opfoeres paa passivsiden. I saa fald skal den del af kapitalen, som er kraevet indbetalt, men som endnu ikke er indbetalt, opfoeres enten under naervaerende aktivpost eller under aktivpost 14).

12. Egne kapitalandele (med angivelse af paalydende vaerdi, eller i mangel af paalydende vaerdi, den bogfoerte parivaerdi, for saa vidt de i henhold til national lovgivning maa opfoeres paa balancen).

13. Andre aktiver.

14. Tegnet kapital, som er kraevet indbetalt, men som endnu ikke er indbetalt (medmindre kapital, som er kraevet indbetalt, i henhold til national lovgivning skal opfoeres under aktivpost 11).

15. Periodeafgraensningsposter.

16. Regnskabsaarets tab (medmindre det i henhold til national lovgivning skal opfoeres under passivpost 14).

Aktiver i alt.

Passiver

1. Gaeld til kreditinstitutter:

a) paa anfordring;

b) med aftalt loebetid eller paa opsigelse.

2. Indlaan fra kunder:

a) opsparingsindskud:

herunder anfoeres saerskilt:

indskud paa anfordring og med aftalt loebetid eller paa opsigelse i det omfang, der i den nationale lovgivning findes en saadan opdeling (medmindre det i den nationale lovgivning foreskrives, at en saadan opdeling skal foretages i noterne);

b) andre former for indlaan:

ba) paa anfordring,

bb) med aftalt loebetid eller paa opsigelse.

3. Gaeld stiftet ved udstedelse af vaerdipapirer:

a) udstedte obligationer;

b) andre.

4. Andre forpligtelser.

5. Periodeafgraensningsposter.

6. Hensaettelser til omkostninger, herunder uforudsete udgifter:

a) hensaettelser til pensioner og lignende forpligtelser;

b) hensaettelser til skatter;

c) andre hensaettelser.

7. Regnskabsaarets overskud (medmindre dette i henhold til national lovgivning skal opfoeres under passivpost 14).

8. Efterstaaende forpligtelser.

9. Tegnet kapital (medmindre national lovgivning bestemmer, at det er den kapital, som er kraevet indbetalt, der skal opfoeres under denne post. I saa fald opfoeres den tegnede respektive den indbetalte kapital saerskilt).

10. Overkurs ved emission.

11. Reserver.

12. Opskrivningshenlaeggelser.

13. Overfoersel fra tidligere aar.

14. Regnskabsaarets resultat (medmindre dette i henhold til national lovgivning skal opfoeres under aktivpost 16 eller passivpost 7).

Passiver i alt.

Poster under stregen

1. Eventualforpligtelser:

herunder anfoeres saerskilt:

- accepter og forpligtelser ved endossement af veksler,

- kautioner og aktiver, der er stillet som sikkerhed.

2. Forpligtelser:

herunder anfoeres saerskilt:

- tilbagekoebsforpligtelser i forbindelse med salgs- og tilbagekoebsforretninger.

Artikel 5

Foelgende opfoeres saerskilt som underposter:

- de under aktivpost 2 til 5 hoerende tilgodehavender, evt. stiftet ved udstedelse af vaerdipapirer, hos tilknyttede virksomheder;

- de under aktivpost 2 tilhoerende tilgodehavender, evt. stiftet ved udstedelse af vaerdipapirer, hos virksomheder, i hvilke der besiddes en kapitalinteresse;

- den under passivpost 1, 2, 3 og 8 hoerende gaeld, evt. stiftet ved udstedelse af vaerdipapirer, til tilknyttede virksomheder;

- den under passivpost 1, 2, 3 og 8 hoerende gaeld, evt. stiftet ved udstedelse af vaerdipapirer, til virksomheder, i hvilke der besiddes en kapitalinteresse.

Artikel 6

1. Saakalde efterstaaende aktiver opfoeres saerskilt som underposter til posterne i skemaet og til de underposter, der oprettes i henhold til artikel 5.

2. Aktiver, evt. stiftet ved udstedelse af vaerdipapirer, hvortil der er knyttet rettigheder, der i tilfaelde af likvidation eller konkurs foerst kan goeres gaeldende efter de oevrige kreditorkrav, betragtes som efterstaaende.

Artikel 7

Medlemsstaterne kan tillade, at de i artikel 5 og 6 omhandlede oplysninger for de respektive poster anfoeres i noterne.

Artikel 8

1. Aktiver, som kreditinstitutter har stillet som sikkerhed for egne eller for tredjemands forpligtelser eller har stillet som sikkerhed hos tredjemand, skal opfoeres under de dertil svarende balanceposter.

2. Aktiver, der er overgivet som haandpant eller paa anden maade overdraget til kreditinstituttet som sikkerhed, skal ikke opfoeres paa balancen, medmindre det er kontante midler, der er deponeret hos kreditinstituttet.

Artikel 9

1. I forbindelse med konsortiallaan skal hvert af de deltagende kreditinstitutter paa balancen kun opfoere sin del af det samlede laan.

2. Saafremt det af et kreditinstitut i forbindelse med konsortiallaan garanterede beloeb er hoejere end det ydede laan, skal kreditinstituttet opfoere den eventuelle overskydende garantidel under stregen som eventualforpligtelse (post 1, andet led).

Artikel 10

1. Midler, som et kreditinstitut forvalter i eget navn, men for fremmed regning, skal opfoeres paa balancen, saafremt det er indehaver af de tilsvarende aktiver. De samlede beloeb for saadanne aktiver og forpligtelser skal angives saerskilt eller i noterne opdelt efter de forskellige aktiv- eller passivposter. Medlemsstaterne kan dog tillade, at disse midler opfoeres under stregen, forudsat der findes en saerordning, hvorefter de kan holdes uden for bomassen i tilfaelde af kreditinstituttets konkurs, likvidation o. lign.

2. Aktiver, derer erhvervet i fremmed navn og for fremmed regning, maa ikke opfoeres paa balancen.

Artikel 11

Kun beloeb, som til enhver tid kan haeves uden opsigelse, eller for hvilke der er blevet aftalt en loebetid eller et opsigelsesvarsel paa hoejst 24 timer eller en arbejdsdag, anses som vaerende paa anfordring.

Artikel 12

1. Ved salgs- og tilbagekoebsforretninger forstaas, at et kreditinstitut eller en kunde (overdrageren) overdrager egne aktiver - f.eks. veksler, fordringer eller vaerdipapirer - til et andet kreditinstitut eller en kunde (erhververen), idet der samtidig traeffes aftale om tilbagelevering af disse aktiver til en bestemt pris paa en senere dato.

2. Paatager erhververen sig herved en forpligtelse til paa en af overdrageren bestemt eller senere fastsat dato at tilbagelevere aktiverne, betragtes forretningen som en aegte salgs- og tilbagekoebsforretning.

3. Har erhververen derimod kun ret til at tilbagelevere aktiverne til overdragelsesprisen eller til et andet paa forhaand aftalt beloeb paa en bestemt eller senere fastsat dato, betragtes forretningen som en uaegte salgs- og tilbagekoebsforretning.

4. Ved aegte salgs- og tilbagekoebsforretninger i henhold til stk. 2 skal de overdragne aktiver stadig opfoeres paa overdragerens balance; det af overdrageren herfor modtagne beloeb skal opfoeres som gaeld til erhververen. Overdrageren anfoerer endvidere vaerdien af de overdragne aktiver i noterne. Erhververen maa ikke opfoere de erhvervede aktiver paa sin balance; det af erhververen betalte beloeb skal opfoeres som et tilgodehavende hos overdrageren.

5. Ved uaegte salgs- og tilbagekoebsforretninger i henhold til stk. 3 maa overdrageren derimod ikke opfoere aktiverne paa balancen; disse opfoeres i stedet paa aktivsiden hos erhververen. Overdrageren opfoerer under post 2 under stregen som eventualforpligtelse et beloeb svarende til den aftalte tilbagekoebspris.

6. Valutaterminsforretninger, optioner samt emissioner, hvor emittenten forpligter sig til at tilbagekoebe samtlige obligationer eller en del heraf inden forfald, og eventuelle lignende forretninger betragtes ikke som salgs- og tilbagekoebsforretninger i henhold til denne artikel.

AFDELING 4

BESTEMMELSER FOR ENKELTE BALANCEPOSTER

Artikel 13

Aktivpost 1 - Kassebeholdning, tilgodehavender hos centralbanker samt indestaaende paa postgirokonti

1. Kassebeholdningen omfatter lovlige betalingsmidler, herunder udenlandske sedler og moenter.

2. Under denne post maa kun opfoeres tilgodehavender hos centralbanker og indestaaende paa postgirokonti i det eller de lande, hvor kreditinstituttet er etableret. Disse tilgodehavender skal der til enhver tid frit kunne disponeres over. Andre tilgodehavender hos disse institutioner skal opfoeres som henholdsvis tilgodehavender hos kreditinstitutter (aktivpost 3) og udlaan til kunder (aktivpost 4).

Artikel 14

Aktivpost 2 - Gaeldsbeviser, som er udstedt af det offentlige, og andre vaerdipapirer, der kan refinansieres i centralbanken

1. Denne post omfatter under a) gaeldsbeviser, udstedt af det offentlige, og tilsvarende vaerdipapirer, dvs. statsgaeldsbeviser, statsobligationer og lignende gaeldsbeviser udstedt af det offentlige, saafremt de kan refinansieres i centralbanken i det eller de lande, hvor kreditinstituttet er etableret. Gaeldsbeviser fra det offentlige, som ikke opfylder denne betingelse, opfoeres under aktivpost 5 a).

2. Denne post omfatter under b) vaerdipapirer, der kan refinansieres i centralbanken, dvs. den vaerdipapirbeholdning, som er koebt hos et kreditinstitut eller en kunde under forudsaetning af, at den efter national lovgivning kan refinansieres i centralbanken i det eller de lande, hvor kreditinstituttet er etableret.

Artikel 15

Aktivpost 3 - Tilgodehavender hos kreditinstitutter

1. Som tilgodehavender hos kreditinstitutter betragtes enhver form for tilgodehavende hos andre inden- og udenlandske kreditinstitutter i forbindelse med de bankmaessige transaktioner, der foretages af det kreditinstitut, der opstiller aarsregnskabet, uanset dette tilgodehavendes betegnelse i det enkelte tilfaelde.

Undtaget er kun tilgodehavender i form af obligationer eller andet, som opfoeres under aktivpost 5.

2. Som kreditinstitutter i henhold til denne artikel betragtes alle virksomheder, der er opfoert paa den fortegnelse, der i henhold til artikel 3, stk. 7, i direktiv 77/780/EOEF, offentliggoeres i De Europaeiske Faellesskabers Tidende, herunder udenlandske centralbanker og nationale og internationale officielle organisationer af bankmaessig karakter samt alle private eller offentlige virksomheder, som ikke er etableret i Faellesskabet, og som svarer til definitionerne i artikel 1 i direktiv 77/780/EOEF.

Tilgodehavender hos virksomheder, som ikke opfylder disse betingelser, opfoeres under aktivpost 4.

Artikel 16

Aktivpost 4 - Udlaan til kunder

Som udlaan til kunder betragtes alle tilgodehavender hos inden- og udenlandske kunder, bortset fra kreditinstitutter, uanset deres betegnelse i det enkelte tilfaelde.

Undtaget er kun tilgodehavender i form af obligationer eller lignende, som opfoeres under aktivpost 5.

Artikel 17

Aktivpost 5 - Beholdning af obligationer og andre vaerdipapirer med fast afkast

1. Under denne post opfoeres fastforrentede, omsaettelige obligationer og andre vaerdipapirer med fast afkast, som er udstedt af kreditinstitutter, andre virksomheder eller det offentlige; obligationer og andre vaerdipapirer med fast afkast udstedt af det offentlige opfoeres dog kun under denne aktivpost, hvis ikke de skal opfoeres under aktivpost 2.

2. Som obligationer og andre vaerdipapirer med fast afkast betragtes ogsaa vaerdipapirer med variabel rente, saafremt denne variable rente er knyttet til en bestemt referencesats, f. eks. interbankrenten eller euro- markedsrenten.

3. Kun egne obligationer, som er erhvervet og som er omsaettelige, maa opfoeres under underpost 5 b).

Artikel 18

Passivpost 1 - Gaeld til kreditinstitutter

1. Som gaeld til kreditinstitutter betragtes enhver form for gaeld til andre inden- og udenlandske kreditinstitutter i forbindelse med de bankmaessige transaktioner, der foretages af det kreditinstitut, der opstiller aarsregnskabet, uanset denne gaelds betegnelse i det enkelte tilfaelde.

Undtaget er kun gaeld i form af obligationer eller lignende, som opfoeres under passivpost 3.

2. Ved kreditinstitutter i henhold til denne artikel betragtes alle virksomheder, der er opfoert paa den fortegnelse, der i henhold til artikel 3, stk. 7, i direktiv 77/780/EOEF offentliggoeres i De Europaeiske Faellesskabers Tidende, herunder centralbanker og nationale og internationale officielle organisationer af bankmaessig karakter samt alle private og offentlige virksomheder, der ikke er etableret i Faellesskabet, og som svarer til definitionerne i artikel 1 i direktiv 77/780/EOEF.

Artikel 19

Passivpost 2 - Indlaan fra kunder

1. Her opfoeres indlaan fra kunder, som ikke er kreditinstitutter i henhold til artikel 18, uanset indlaanenes betegnelse i det enkelte tilfaelde.

Undtaget er kun gaeld i form af obligationer og andet, som opfoeres under passivpost 3.

2. Som opsparingsindskud betragtes kun midler, som opfylder kravene i den paagaeldende nationale lovgivning.

3. Opsparingsbeviser opfoeres kun under den tilsvarende underpost, hvis de ikke har form af omsaetningspapirer.

Artikel 20

Passivpost 3 - Gaeld stiftet ved udstedelse af vaerdipapirer

1. Denne post omfatter baade obligationer og gaeldsforpligtelser, for hvilke der udstedes omsaetningspapirer, f. eks. forretningsbankers indlaansbeviser og »bons de caisse« samt egne veksler og omsaetningsgaeldsbreve.

2. Som egne veksler betragtes kun veksler trukket af kreditinstituttet selv med henblik paa egen refinansiering, og paa hvilke kreditinstituttet er opfoert som foerste betalingspligtige (»trassat«).

Artikel 21

Passivpost 8 - Efterstaaende gaeldsforpligtelser

Saafremt rettigheder i forbindelse med gaeld, der er stiftet ved evt. udstedelse af vaerdipapirer, i tilfaelde af likvidation eller konkurs efter aftale foerst kan goeres gaeldende efter fyldestgoerelse af de oevrige kreditorkrav, opfoeres de paagaeldende gaeldsforpligtelser under passivpost 8.

Artikel 22

Passivpost 9 - Tegnet kapital

Under denne post opfoeres - uanset deres betegnelse i det enkelte tilfaelde - alle beloeb, som alt efter instituttets retlige form i henhold til national lovgivning betragtes som andele i egenkapitalen, tegnet af selskabsdeltagerne eller andre kapitalindskydere.

Artikel 23

Passivpost 11 - Reserver

Under denne post opfoeres alle de i direktiv 78/660/EOEF, artikel 9, passivpost A IV, definerede former for reserver. Derudover kan medlemsstaterne foreskrive andre former for reserver, saafremt dette er paakraevet af hensyn til kreditinstitutter med en retlig form, der ikke er omfattet af direktiv 78/660/EOEF.

De i foerste afsnit naevnte reserver opfoeres saerskilt paa kreditinstitutternes balance som underpost til passivpost 11, bortset fra de under post 12 opfoerte opskrivningshenlaeggelser.

Artikel 24

Post 1 under stregen - Eventualforpligtelser

Under denne post opfoeres alle de forretninger, hvorved et institut har garanteret en tredjemands forpligtelser.

I noterne til regnskaberne angives arten og omfanget af samtlige eventualforpligtelser, som har betydning i forhold til instituttets samlede virksomhed.

Endossementforpligtelser ved rediskontering af veksler opfoeres kun under denne post, for saa vidt andet ikke gaelder i henhold til national lovgivning. Det samme gaelder for accepter, bortset fra egne veksler.

Kautioner og aktiver, der er stillet som sikkerhed, omfatter alle garantier og alle aktiver, der er stillet som sikkerhed for tredjemand, herunder kautioner og uigenkaldelige rembourser.

Artikel 25

Post 2 under stregen - Forpligtelser

Under denne post opfoeres alle uigenkaldelige forpligtelser, som kan give anledning til en kreditrisiko.

I noterne til regnskaberne angives arten og omfanget af samtlige forpligtelser, som har betydning i forhold til instituttets virksomhed.

Tilbagekoebsforpligtelserne i forbindelse med salgs- og tilbagekoebsforretninger omfatter forpligtelser, som det paagaeldende kreditinstitut har paadraget sig i forbindelse med en uaegte salgs- og tilbagekoebsforretning i henhold til artikel 12, stk. 3.

AFDELING 5

OPSTILLING AF RESULTATOPGOERELSE

Artikel 26

For saa vidt angaar resultatopgoerelsens opstillingsform foreskriver medlemsstaterne, at enten et af eller begge de i artikel 27 og 28 angivne opstillingsskemaer skal anvendes. Foreskriver en medlemsstat anvendelse af begge, kan den overlade det til virksomhederne at vaelge mellem disse.

Artikel 27

Beretningsform

1. Renteindtaegter og lignende indtaegter:

herunder anfoeres saerskilt

indtaegter af fastforrentede vaerdipapirer.

2. Renteudgifter og lignende udgifter.

3. Indtaegter af vaerdipapirer:

a) Indtaegter af kapitalandele og andre vaerdipapirer med variabelt afkast;

b) indtaegter af kapitalinteresser;

c) indtaegter af andele i tilknyttede virksomheder.

4. Provisionsindtaegter.

5. Provisionsudgifter.

6. Resultat af finansielle transaktioner.

7. Andre driftsindtaegter.

8. Administrationsomkostninger:

a) personaleomkostninger,

herunder anfoeres saerskilt:

- loenninger og vederlag

- udgifter til social sikring med saerskilt angivelse af pensioner;

b) andre administrationsomkostninger.

9. Vaerdiregulering af de under aktivpost 9 og 10 opfoerte aktiver.

10. Andre driftsomkostninger.

11. Afskrivninger og hensaettelser paa tilgodehavender samt hensaettelser paa eventualforpligtelser og oevrige forpligtelser opfoert under stregen.

12. Tilbagefoersel af afskrivninger og hensaettelser paa tilgodehavender samt af hensaettelser paa eventualforpligtelser og oevrige forpligtelser opfoert under stregen.

13. Kurstab paa vaerdipapirer, der opbevares som finansielle anlaegsaktiver, samt kursregulering af kapitalinteresser og af andele i tilknyttede virksomheder.

14. Kursgevinst paa vaerdipapirer, der opbevares som finansielle anlaegsaktiver, samt indtaegter i forbindelse med kursregulering af kapitalinteresser og andele i tilknyttede virksomheder.

15. Skat af resultatet af ordinaer drift.

16. Resultat af ordinaer drift efter skat.

17. Ekstraordinaere indtaegter.

18. Ekstraordinaere udgifter.

19. Ekstraordinaert resultat.

20. Skat af det ekstraordinaere resultat.

21. Ekstraordinaert resultat efter skat.

22. Anden skat, der ikke er opfoert under ovennaevnte poster.

23. Regnskabsaarets resultat.

Artikel 28

Kontoform

A. Udgifter:

1. Renteudgifter og lignende udgifter.

2. Provisionsudgifter.

3. Tab paa finansielle transaktioner.

4. Administrationsomkostninger:

a) personaleomkostninger:

herunder anfoeres saerskilt:

- loenninger og vederlag,

- udgifter til social sikring med saerskilt angivelse af pensioner;

b) andre administrationsomkostninger.

5. Vaerdiregulering af de under aktivpost 9 og 10 opfoerte aktiver.

6. Andre driftsomkostninger.

7. Afskrivninger og hensaettelser paa tilgodehavender samt hensaettelser til eventualforpligtelser og oevrige forpligtelser, opfoert under stregen.

8. Kurstab paa vaerdipapirer, der opbevares som finansielle anlaegsaktiver, samt kursregulering af kapitalinteresser og andele i tilknyttede virksomheder.

9. Skat af resultatet af ordinaer drift.

10. Resultat af ordinaer drift efter skat.

11. Ekstraordinaere udgifter.

12. Skat af det ekstraordinaere resultat.

13. Ekstraordinaert resultat efter skat.

14. Anden skat, der ikke er opfoert under ovennaevnte poster.

15. Regnskabsaarets overskud.

B. Indtaegter

1. Renteindtaegter og lignende indtaegter:

herunder anfoeres saerskilt:

indtaegter af fastforrentede vaerdipapirer.

2. Indtaegter af vaerdipapirer:

a) Indtaegter af kapitalandele og andre vaerdipapirer med variabelt afkast;

b) indtaegter af kapitalinteresser;

c) indtaegter af andele i tilknyttede virksomheder.

3. Provisionsindtaegter,

4. Fortjeneste paa finansielle transaktioner.

5. Tilbagefoersel af afskrivninger og hensaettelser paa tilgodehavender samt hensaettelser paa eventualforpligtelser og oevrige forpligtelser, opfoert under stregen.

6. Kursgevinst paa vaerdipapirer, der opbevares som finansielle anlaegsaktiver, samt indtaegter i forbindelse med kursregulering af kapitalinteresser og andele i tilknyttede virksomheder.

7. Andre driftsindtaegter.

8. Resultat af ordinaer drift efter skat.

9. Ekstraordinaere indtaegter.

10. Resultat af ekstraordinaere indtaegter efter skat.

11. Regnskabsaarets tab.

AFDELING 6

SAERLIGE BESTEMMELSER FOR VISSE POSTER I RESULTATOPGOERELSEN

Artikel 29

Artikel 27, post 1 og 2 (beretningsform),

og

artikel 28, post A 1 og B 1 (kontoform)

Renteindtaegter og lignende indtaegter; renteudgifter og lignende udgifter

Disse poster omfatter samtlige resultater af bankmaessige aktiviteter, herunder:

1. alle indtaegter fra de i aktivpost 1 til 5 opfoerte aktiver uden hensyn til, i hvilken form de beregnes. De omfatter desuden de tidsmaessigt fordelte indtaegter fra aktiver, der er erhvervet til et lavere beloeb end det, der kommer til udbetaling ved forfald, og fra forpligtelser, der er indgaaet for et hoejere beloeb;

2. alle udgifter i forbindelse med de i passivpost 1, 2, 3 og 8 opfoerte forpligtelser uden hensyn til, i hvilken form de beregnes. De omfatter desuden udgifter i forbindelse med afskrivninger paa aktiver, der er erhvervet til et hoejere beloeb end det, der kommer til udbetaling ved forfald, og fra forpligtelser, der er indgaaet for et lavere beloeb;

3. rentelignende indtaegter og udgifter i forbindelse med daekkede terminsforretninger fordelt over forretningens reelle loebetid;

4. rentelignende provision, der beregnes efter den paagaeldende fordrings eller forpligtelses varighed eller stoerrelse.

Artikel 30

Artikel 27, post 3 (beretningsform),

og

artikel 28, post B 2 (kontoform)

Indtaegter af aktier, kapitalandele og andre vaerdipapirer med variabelt afkast; indtaegter af kapitalinteresser; indtaegter af andele i tilknyttede virksomheder

Her skal opfoeres alle udbytter og oevrige indtaegter af vaerdipapirer med variabelt afkast og af kapitalinteresser eller af andele i tilknyttede virksomheder. Indtaegter af investeringsbeviser udsted af investeringsselskaber skal ogsaa opfoeres her.

Artikel 31

Artikel 27, post 4 og 5 (beretningsform),

og

artikel 28, post A 2 og B 3 (kontoform)

Provisionsindtaegter og provisionsudgifter

Som provisionsindtaegter eller provisionsudgifter betragtes, jf. dog artikel 29, indtaegter fra tjenesteydelser for tredjemands regning eller udgifter som foelge af tjenesteydelser fra tredjemand, bl. a.

- provision for sikkerhedsstillelse, for forvaltning af laan for andre laangiveres regning samt for kurtage ved vaerdipapirtransaktioner for tredjemands regning;

- provision for afvikling af handelstransaktioner samt andre hermed forbundne udgifter og indtaegter, kontogebyrer, depot- og forvaltningsgebyrer;

- provision for valutatransaktioner samt koeb og salg af moenter og aedelmetaller for tredjemands regning;

- servicegebyrer i forbindelse med laanetransaktioner, opsparings- eller forsikringskontrakter.

Artikel 32

Artikel 27, post 6 (beretningsform),

og

artikel 28, post A 3 eller post B 4 (kontoform)

Andre finansielle indtaegter; andre finansielle udgifter

Denne post omfatter:

1. Fortjeneste/tab ved handel med vaerdipapirer, der ikke opbevares som finansielle anlaegsaktiver samt vaerdireguleringer af saadanne vaerdipapirer og tilbagefoersel af afskrivninger og hensaettelser paa tilgodehavender, idet der i de tilfaelde, hvor artikel 36, stk. 2, er blevet anvendt, tages hensyn til den forskel, der fremkommer ved anvendelsen af denne artikel; i de medlemsstater, der benytter sig af den i artikel 37 omhandlede mulighed, skal disse elementer dog kun medtages, naar de vedroerer vaerdipapirer, der indgaar i bankens beholdning;

2. fortjeneste/tab ved valutahandel, jf. dog artikel 29, nr. 3;

3. fortjeneste/tab ved andre koeb og salg af effekter, herunder aedelmetaller.

Artikel 33

Artikel 27, post 11 og 12 (beretningsform),

og

artikel 28, post A 7 og B 5 (kontoform)

Afskrivninger og hensaettelser paa tilgodehavender samt hensaettelser paa eventualforpligtelser og oevrige forpligtelser opfoert under stregen

og

tilbagefoersel af afskrivninger og hensaettelser paa tilgodehavender samt af hensaettelser paa eventualforpligtelser og oevrige forpligtelser opfoert under stregen

1. Disse poster indeholder dels udgifter i forbindelse med afskrivninger og hensaettelser paa tilgodehavender, der er opfoert under aktivpost 3 og 4, og hensaettelser paa eventualforpligtelser og oevrige forpligtelser, der er opfoert paa post 1 og 2 under stregen, dels indtaegter fra tidligere afskrevne tilgodehavender og fra tilbagefoersel af tidligere foretagne afskrivninger og hensaettelser.

2. I de medlemsstater, der benytter sig af den i artikel 37 omhandlede mulighed omfatter denne post ogsaa fortjeneste/tab ved handel med vaerdipapirer, der henhoerer under post 5 og 6 i aktiverne, men som ikke opbevares som finansielle anlaegsaktiver som defineret i artikel 35, stk. 2, og som ikke indgaar i bankens beholdning, samt kurstab og tilbagefoersel af kurstab paa saadanne vaerdipapirer, idet der i de tilfaelde, hvor artikel 36, stk. 2, er blevet anvendt, tages hensyn til den forskel, der fremkommer ved anvendelsen af denne artikel. Overskriften for denne post aendres tilsvarende.

3. Medlemsstaterne kan tillade, at udgifter og indtaegter under disse poster modregnes, saaledes at kun saldoen opfoeres (indtaegt eller udgift).

4. Afskrivninger og hensaettelser paa tilgodehavender hos kreditinstituttet, kunder og virksomheder, i hvilke kreditinstituttet har kapitalinteresser, samt hos tilknyttede virksomheder specificeres i noterne, naar disse er af en vis betydning. Denne regel skal ikke anvendes, hvis medlemsstaten tillader modregning i overensstemmelse med stk. 3.

Artikel 34

Artikel 27, post 13 og 14 (beretningsform),

og

artikel 28, post A 8 og B 5 (kontoform)

Kurstab paa vaerdipapirer, der opbevares som finansielle anlaegsaktiver, samt kursreguleringer af kapitalinteresser og andele i tilknyttede virksomheder

og

kursgevinster paa vaerdipapirer, der opbevares som finansielle anlaegsaktiver, samt indtaegter i forbindelse med kursreguleringer af kapitalinteresser og andele i tilknyttede virksomheder

1. Disse poster indeholder dels udgifter i forbindelse med kursreguleringer vedroerende de aktiver, der er opfoert under aktivpost 5 til 8, dels indtaegter fra tidligere kursgevinster i det omfang udgifterne og indtaegterne stammer fra vaerdipapirer, der opbevares som finansielle anlaegsaktiver, som defineret i artikel 35, stk. 2, fra kapitalinteresser og fra andele i tilknyttede virksomheder.

2. Medlemsstaterne kan tillade, at udgifter og indtaegter under disse poster modregnes, saaledes at kun saldoen opfoeres (indtaegt eller udgift).

3. Kurstab paa disse vaerdipapirer samt kursreguleringer af kapitalinteresser og andele i tilknyttede virksomheder specificeres i noterne, naar de er af en vis betydning. Anvendelsen af denne regel kan dog undlades, hvis medlemsstaten tillader modregning i overensstemmelse med stk. 2.

AFDELING 7

VAERDIANSAETTELSESREGLER

Artikel 35

1. Aktivpost 9 og 10 skal altid vaerdiansaettes som anlaegsaktiver. De i andre balanceposter indeholdte aktiver skal vaerdiansaettes som anlaegsaktiver, saafremt de er bestemt til vedvarende anvendelse for virksomhedens drift.

2. Ved udtrykket »finansielle anlaegsaktiver« i afdeling 7 i direktiv 78/660/EOEF forstaas i forbindelse med kreditinstitutter: kapitalinteresser og andele i tilknyttede virksomheder samt vaerdipapirer, som er bestemt til vedvarende anvendelse for virksomhedens drift.

3. a) Vaerdipapirer, som har karakter af finansielle anlaegsaktiver, opfoeres paa balancen til koebsprisen. Medlemsstaterne kan dog tillade eller fastsaette, at vaerdipapirerne opfoeres paa balancen til indloesningsvaerdien.

b) Naar koebsprisen for disse vaerdipapirer overstiger indloesningsvaerdien, skal forskellen opfoeres i resultatopgoerelsen. Medlemsstaterne kan dog tillade eller kraeve, at forskellen afskrives i rater, saaledes at den er helt afskrevet paa tidspunktet for vaerdipapirernes indloesning. Forskellen skal opfoeres saerskilt i balancen eller i noterne.

c) Naar koebsprisen for disse vaerdipapirer ligger under indloesningsvaerdien, kan medlemsstaterne tillade eller fastsaette, at forskellen bogfoeres i rater i restloebetiden indtil forfald. Den skal opfoeres saerskilt i balancen eller i noterne.

Artikel 36

1. Naar vaerdipapirer, som ikke har karakter af finansielle anlaegsaktiver, opfoeres paa balancen til koebsprisen, angiver kreditinstitutterne i noterne forskellen mellem denne vaerdi og den hoejere markedsvaerdi paa balancetidspunktet.

2. Medlemsstaterne kan dog tillade eller fastsaette, at disse vaerdipapirer opfoeres paa balancen til deres hoejere markedsvaerdi paa balancetidspunktet. Forskellen mellem koebsvaerdien og den hoejere markedsvaerdi angives i noterne.

Artikel 37

1. Artikel 39 i direktiv 78/660/EOEF anvendes ved vaerdiansaettelse af kreditinstitutternes tilgodehavender, obligationer, aktier og andre vaerdipapirer med variabelt afkast, der ikke opbevares som finansielle anlaegsaktiver.

2. Indtil der har fundet en naermere samordning sted, kan medlemsstaterne dog tillade, at

a) tilgodehavender i kreditinstitutter og hos kunder (aktivpost 3 og 4 ) samt obligationer, aktier og andre vaerdipapirer med variabelt afkast henhoerende under aktivpost 5 og 6, der ikke opbevares som finansielle anlaegsaktiver, som defineret i artikel 35, stk. 2, og som ikke indgaar i bankens beholdning, ansaettes til en lavere vaerdi end den, som ville foelge af anvendelsen af artikel 39, stk. 1, i direktiv 78/660/EOEF, saafremt dette af forsigtighedshensyn er noedvendigt i forbindelse med de saerlige risici ved bankmaessige forretninger. Forskellen mellem disse to vaerdier maa ikke vaere stoerre end 4% af de samlede ovennaevnte aktiver efter anvendelse af naevnte artikel 39;

b) de i henhold til litra a) foretagne lavere vaerdiansaettelser kan bibeholdes, indtil kreditinstituttet beslutter at regulere dem;

c) saafremt medlemsstaterne benytter sig af den i litra a) omhandlede mulighed, finder hverken artikel 36, stk. 1, i dette direktiv eller artikel 40, stk. 2, i direktiv 78/660/EOEF anvendelse.

Artikel 38

1. Indtil der har fundet en naermere samordning sted, skal medlemsstater, der har benyttet sig af den i artikel 37 omhandlede mulighed, og kan medlemsstater, som ikke har benyttet sig af denne mulighed, give tilladelse til, at der paa balancen oprettes en passivpost 6 A med betegnelsen »Midler til daekning af generelle kreditinstitutrisici«. Under denne post anfoeres de beloeb, kreditinstituttet beslutter at hensaette til daekning af saadanne risici, saafremt dette af forsigtighedshensyn er noedvendigt i forbindelse med de saerlige risici ved bankmaessige forretninger.

2. Saldoen for hensaettelser under »Midler til daekning af generelle kreditinstitutrisici« skal opfoeres saerskilt i resultatopgoerelsen.

Artikel 39

1. Aktiver og passiver i fremmed valuta skal omregnes til spotkursen paa balancetidspunktet. Medlemsstaterne kan dog kraeve eller tillade at aktiver, der skal medregnes blandt de finansielle anlaegsaktiver og materielle og immaterielle anlaegsaktiver, der hverken er daekket eller specifikt daekket paa spot- eller terminsmarkedet, omregnes til anskaffelseskursen.

2. Uafviklede termins- og spotforretninger i fremmed valuta skal omregnes til spotkursen paa balancetidspunktet.

Medlemsstaterne kan imidlertid bestemme, at terminsforretninger skal omregnes til terminskursen paa balancetidspunktet.

3. Forskellen mellem paa den ene side den bogfoerte vaerdi af aktiverne, passiverne og terminsforretningerne og paa den anden side det beloeb, der fremkommer ved omregningen i henhold til stk. 1 og 2, skal opfoeres i resultatopgoerelsen, jf. dog artikel 29, nr. 3. Medlemsstaterne kan dog kraeve eller tillade, at kursdifferencer, der fremkommer ved omregningen i henhold til stk. 1 og 2, helt eller delvis medregnes som reserver, der ikke kan udloddes, naar de hidroerer fra finansielle anlaegsaktiver og materielle og immaterielle anlaegsaktiver samt fra andre forretninger til daekning heraf.

4. Medlemsstaterne kan bestemme, at positive kursdifferencer, der hidroerer fra terminsforretninger, aktiver eller passiver, som hverken er daekket eller specifikt daekket af andre terminsforretninger eller aktiver eller passiver, ikke skal opfoeres i resultatopgoerelsen.

5. Anvendes en af de metoder, der er angivet i artikel 59 i direktiv 78/660/EOEF, kan medlemsstaterne bestemme, at kursdifferencerne helt eller delvis skal bogfoeres direkte som reserve. De positive og negative kursdifferencer, der tilfoeres reserverne, skal anfoeres saerskilt i balancen eller i noterne.

6. Medlemsstaterne kan kraeve eller tillade, at kursdifferencer, der opstaar ved konsolidering, naar egenkapitalen i en tilknyttet virksomhed eller en kapitalinteresse omregnes ved regnskabsperiodens start, medregnes helt eller delvis i de konsoliderede reserver, hvilket ogsaa gaelder kursdifferencer, der opstaar ved omregning af forretninger, som foretages for at daekke denne egenkapital.

7. Medlemsstaterne kan kraeve eller tillade, at indtaegter og udgifter fra tilknyttede virksomheder eller kapitalinteresser omregnes til den gennemsnitlige kurs i regnskabsperioden.

AFDELING 8

INDHOLDET AF NOTERNE

Artikel 40

1. Artikel 43, stk. 1, i direktiv 78/660/EOEF finder anvendelse, jf. dog artikel 37 i dette direktiv samt foelgende bestemmelser.

2. Ud over de oplysninger, der skal afgives i henhold til artikel 43, stk. 1, nr. 5, i direktiv 78/660/EOEF, skal kreditinstitutterne anfoere foelgende oplysninger om passivpost 8 (efterstaaende forpligtelser):

a) for hvert laan, der overstiger 10% af de samlede efterstaaende forpligtelser:

i) laanets stoerrelse, den valuta, det er udtrykt i, renten og forfaldsdagen, eller om det er uamortisabelt;

ii) hvorvidt der under visse omstaendigheder kraeves hurtigere tilbagebetaling;

iii) vilkaarene i forbindelse med den efterstaaende forpligtelse, eventuelle bestemmelser om, at den efterstaaende forpligtelse kan konverteres til kapital eller til en anden form for forpligtelse, og betingelserne herfor;

b) for andre laan angives de naermere betingelser globalt.

3. a) I stedet for de oplysninger, der skal afgives i henhold til artikel 43, stk. 1, nr. 6, i direktiv 78/660/EOEF, skal kreditinstitutterne i noterne saerskilt for hver af aktivposterne 3 b) og 4 samt passivposterne 1 b), 2 a), 2 b) bb) samt 3 b) oplyse stoerrelsen af disse tilgodehavender og gaeldsforpligtelser opdelt paa foelgende maade efter deres restloebetid:

- indtil tre maaneder,

- over tre maaneder og indtil et aar,

- over et aar og indtil fem aar,

- over fem aar.

For aktivpost 4 anfoeres desuden tilgodehavender med ubestemt loebetid.

Er der tale om tilgodehavender eller gaeldsforpligtelser, som skal tilbagebetales i rater, forstaas ved restloebetiden det tidsrum, der ligger mellem balancetidspunktet og forfaldsdagen for hvert enkelt afdrag.

Medlemsstaterne kan dog indtil fem aar efter den i artikel 47, stk. 2, omhandlede dato tillade eller foreskrive, at de i denne artikel omhandlede aktiv- og passivposter opfoeres paa grundlag af den oprindeligt aftalte loebetid eller varslets oprindelige laengde. De skal i saa tilfaelde foreskrive, at instituttet, saafremt det har overtaget et allerede stiftet laan, for hvilket der ikke er udstedt noget gaeldsbevis, skal opfoere dette paa grundlag af restloebetiden paa den dag, fordringen transporteres. I dette afsnit forstaas ved et udlaans aftalte loebetid tidsrummet mellem datoen for foerste traek paa laanet og indfrielsesdatoen; ved varslets laengde forstaas tidsrummet mellem datoen for afgivelse af varslet og den dato, hvor indfrielsen skal finde sted; er der tale om tilgodehavender eller gaeldsforpligtelser, som skal tilbagebetales i rater, forstaas ved den aftalte loebetid tidsrummet mellem datoen for tilgodehavendernes eller gaeldsforpligtelsernes stiftelse og forfaldsdatoen for sidste afdrag. Kreditinstitutter skal desuden for saa vidt angaar de i dette stykke omhandlede balanceposter opfoere beloebet for de aktiv- eller passivposter, som forfalder i loebet af det aar, der foelger efter balancetidspunktet.

b) Kreditinstitutter skal for aktivpost 5 (beholdning af obligationer) samt passivpost 3 a) (udstedte obligationer og andre vaerdipapirer med fast afkast) opfoere beloebet for de aktiv- eller passivposter, som forfalder i loebet af det aar, der foelger efter balancetidspunktet.

c) Medlemsstaterne kan foreskrive, at de under litra a) og litra b) omhandlede oplysninger skal opfoeres i balancen.

d) Kreditinstitutterne giver endelige oplysninger om de aktiver, de har stillet som sikkerhed for egne forpligtelser eller for tredjemands forpligtelser (herunder eventualforpligtelser), saaledes at det samlede beloeb vedroerende de paagaeldende aktiver fremgaar for hver passivpost eller post under stregen.

4. De kreditinstitutter, som skal opfoere de i artikel 43, stk. 1, nr. 7, i direktiv 78/660/EOEF omhandlede oplysninger paa posterne under stregen, behoever ikke gentage disse i noterne.

5. I stedet for de i artikel 43, stk. 1, nr. 8, i direktiv 78/660/EOEF kraevede oplysninger skal kreditinstitutter i noterne opdele de under post 1, 3, 4, 6 og 7, i artikel 27 eller i post B 1, B 2, B 3, B 4 og B 7, i artikel 28 omhandlede indtaegter efter det geografiske marked, paa hvilke indtaegterne er opnaaet, for saa vidt disse markeder, saaledes som kreditinstituttets virksomhed er tilrettelagt, afviger betydeligt indbyrdes. Artikel 45, stk. 1, litra b), i direktiv 78/660/EOEF finder anvendelse.

6. Den i artikel 43, stk. 1, nr. 9, i direktiv 78/660/EOEF indeholdte henvisning til artikel 23, post 6, gaelder tilsvarende for artikel 27, post 8, eller artikel 28, post A 4, i naervaerende direktiv.

7. Uanset artikel 43, stk. 1, nr. 13, i direktiv 78/660/EOEF skal kreditinstitutter kun angive beloebene for de forskud og kreditter, som er ydet medlemmerne af deres administrations-, ledelses- og tilsynsorganer samt deres garantiforpligtelser over for disse personer. Det samlede beloeb for hver kategori anfoeres.

Artikel 41

1. De i henhold til artikel 15, stk. 3, i direktiv 78/660/EOEF kraevede oplysninger skal ogsaa omfatte aktiver, som i medfoer af artikel 35 i naervaerende direktiv anses for anlaegsaktiver. Forpligtelsen til at angive vaerdireguleringer saerskilt gaelder imidlertid ikke, hvis en medlemsstat har givet tilladelse til modregning af vaerdireguleringerne i medfoer af artikel 34, stk. 2, i naervaerende direktiv. I saa fald kan vaerdireguleringer sammendrages med andre poster.

2. Medlemsstaterne foreskriver, at kreditinstitutter endvidere skal anfoere foelgende i noterne:

a) en opdeling af de i aktivpost 5 til 8 indeholdte vaerdipapirer fordelt efter boersnoterede og ikke-boersnoterede vaerdipapirer;

b) en opdeling af de i aktivpost 5 og 6 indeholdte vaerdipapirer fordelt efter, om de i medfoer af artikel 35 anses for anlaegsaktiver, samt det kriterium, der er anvendt for at skelne de to kategorier af vaerdipapirer fra hinanden;

c) beloeb vedroerende leasingforretninger opdelt paa de relevante balanceposter;

d) en opdeling af aktivpost 13 og passivpost 4 samt post 10 og 18 i beretningsformen samt A 6 og A 11 i kontoformen samt post 7 og 17 i beretningsformen samt B 7 og B 9 i kontoformen i resultatopgoerelsen efter de vigtigste enkeltbeloeb, saafremt disse ikke er uden betydning for vurderingen af aarsregnskabet. Der skal desuden redegoeres naermere for disse posters stoerrelse og art;

e) udgifter i forbindelse med efterstaaende gaeldsforpligtelser i loebet af regnskabsaaret;

f) den omstaendighed at et institut driver servicevirksomhed over for tredjemand i form af forvaltning og formidling, naar denne virksomhed er af betydelig stoerrelse i forhold til instituttets virksomhed som helhed;

g) beloeb for aktivposter og det samlede beloeb for passivposter i fremmed valuta omregnet til den valuta, i hvilken aarsregnskaberne er udarbejdet;

h) en angivelse efter art af det paagaeldende kreditinstituts uafviklede terminsforretninger paa balancetidspunktet, som navnlig for hver type af disse forretninger viser, om en vaesentlig del af disse er foretaget med henblik paa at daekke virkningerne af udsving i rentesatserne, valutakurserne eller markedspriserne, og om en vaesentlig del af dem er forretningsmaessige transaktioner. Disse forretninger omfatter alle de transaktioner, for hvilke dermed forbundne indtaegter eller udgifter omfattes af artikel 27, post 6, eller artikel 28, post A 3 eller B 4, eller artikel 29, stk. 3, f.eks. valuta, aedelmetaller, vaerdipapirer, forretningsbankers indlaansbeviser eller andre tilgodehavender.

AFDELING 9

BESTEMMELSER VEDROERENDE KONSOLIDEREDE REGNSKABER

Artikel 42

1. Kreditinstitutterne skal udarbejde et konsolideret regnskab og en konsolideret beretning i overensstemmelse med direktiv 83/349/EOEF, for saa vidt andet ikke er fastsat i denne afdeling.

2. Saafremt en medlemsstat ikke har anvendt artikel 5 i direktiv 83/349/EOEF, finder stk. 1 i naervaerende artikel ligeledes anvendelse paa modervirksomheder, som udelukkende har til formaal at besidde kapitalinteresser i dattervirksomheder samt at administrere og udnytte disse kapitalinteresser, saafremt de paagaeldende dattervirksomheder udelukkende eller hovedsagelig er kreditinstitutter.

Artikel 43

1. Direktiv 83/349/EOEF finder anvendelse med forbehold af artikel 1 i naervaerende direktiv og af stk. 2 i naervaerende artikel.

2. a) Artikel 4, 6, 15 og 40 i direktiv 83/349/EOEF finder ikke anvendelse.

b) Medlemsstaterne kan underkaste anvendelsen af artikel 7 i direktiv 83/349/EOEF foelgende supplerende betingelser:

- modervirksomheden har stillet sig som garant for opfyldelsen af de forpligtelser, som den undtagne virksomhed har paataget sig; denne garantistillelse skal angives i den undtagne virksomheds regnskab;

- modervirksomheden er et kreditinstitut som defineret i artikel 2, stk. 1, litra a), i dette direktiv.

c) I artikel 9, stk. 2, foerste og andet led, i direktiv 83/349/EOEF erstattes oplysningerne vedroerende:

- summen af anlaegsaktiverne,

- nettoomsaetningen

med oplysninger vedroerende de samlede indtaegter, der er opfoert under post 1, 3, 4, 6 og 7 i artikel 27 eller under post B 1, B 2, B 3, B 4 og B 7 i artikel 28 i naervaerende direktiv.

d) Hvis en dattervirksomhed, der er et kreditinstitut, som foelge af anvendelsen af artikel 13, stk. 3, litra c), i direktiv 83/349/EOEF ikke er medtaget i det konsoliderede regnskab, men hvis aktier midlertidigt besiddes som foelge af en finansiel bistandstransaktion, der har til formaal at rekonstruere eller redde den paagaeldende virksomhed, skal denne virksomheds aarsregnskab foejes til det konsoliderede regnskab, og noterne skal indeholde supplerende oplysninger om karakteren af og vilkaarene for den finansielle bistandstransaktion.

e) Medlemsstaterne kan ogsaa anvende artikel 12 i direktiv 83/349/EOEF paa to eller flere kreditinstitutter, der ikke er tilknyttede virksomheder som omhandlet i artikel 1, stk. 1 eller 2, i samme direktiv, men som har faelles ledelse, uden at denne ledelsesstruktur behoever at vaere nedfaeldet i en kontrakt eller i bestemmelser i stiftelsesoverenskomsten.

f) Artikel 14 i direktiv 83/349/EOEF finder, bortset fra stk. 2, anvendelse med forbehold af foelgende bestemmelse:

Naar modervirksomheden er et kreditinstitut, og en eller flere af dets dattervirksomheder, der skal konsolideres, ikke selv har status som kreditinstitut, omfattes den eller de paagaeldende dattervirksomheder af konsolideringen, dersom deres aktiviteter ligger i direkte forlaengelse af kreditinstitutvirksomheden eller falder ind under de med kreditinstitutvirksomheden umiddelbart forbundne servicefunktioner som f.eks. leasing, factoring, anbringelse af indskudte midler, varetagelse af informationsservice eller anden lignende aktivitet.

g) Ved opstillingen af det konsoliderede regnskab

- finder artikel 3, 5 til 26 og 29 til 34 i dette direktiv anvendelse;

- finder den i artikel 17 i direktiv 83/349/EOEF indeholdte henvisning til artikel 15, stk. 3, i direktiv 78/660/EOEF anvendelse paa aktiver, der betragtes som anlaegsaktiver i henhold til artikel 35 i naervaerende direktiv.

h) Med forbehold af artikel 40 og 41 i dette direktiv finder artikel 34 i direktiv 83/349/EOEF anvendelse med hensyn til indholdet af noterne til det konsoliderede regnskab.

AFDELING 10

OFFENTLIGHED

Artikel 44

1. Det behoerigt godkendte aarsregnskab og aarsberetningen saavel som beretningen fra den person, der er ansvarlig for regnskabets revision, skal offentliggoeres som fastsat i national lovgivning og i overensstemmelse med artikel 3 i direktiv 68/151/EOEF (1).

(1) EFT nr. L 65 af 14.3.1968, s. 8.

Det kan dog i national lovgivning tillades, at aarsberetningen ikke skal offentliggoeres som naevnt ovenfor. Beretningen skal i saa fald stilles til raadighed for offentligheden paa selskabets hjemsted i den paagaeldende medlemsstat. Der skal efter anmodning kunne rekvireres et eksemplar af beretningen i dens helhed eller uddrag heraf. Prisen for et saadant eksemplar maa ikke overstige de administrative omkostninger i forbindelse hermed.

2. Stk. 1 finder ligeledes anvendelse paa det behoerigt godkendte konsoliderede regnskab og den konsoliderede beretning, saavel som paa beretningen fra den person, der er ansvarlig for regnskabets revision.

3. Naar det kreditinstitut, som har udarbejdet aarsregnskab eller et konsolideret regnskab, er organiseret i en anden form end de i artikel 1, stk. 1, i direktiv 78/660/EOEF naevnte, og virksomheden ikke for de i stk. 1 og 2 naevnte dokumenter efter den nationale lovgivning har pligt til offentliggoerelse i lighed med artikel 3 i direktiv 68/151/EOEF, skal det dog i det mindste stille de paagaeldende dokumenter til raadighed for offentligheden paa dets hjemsted (hovedkontor). Der skal efter anmodning kunne rekvireres et eksemplar af dokumenterne. Prisen for et saadant eksemplar maa ikke overstige de administrative omkostninger i forbindelse hermed.

4. Kreditinstitutterne skal offentliggoere aarsregnskaberne og de konsoliderede regnskaber i hver medlemsstat, hvor de har en filial som omhandlet i artikel 1, tredje led, i direktiv 77/780/EOEF. Denne medlemsstat kan bestemme, at offentliggoerelsen af disse dokumenter skal ske paa dens officielle sprog.

5. Medlemsstaterne fastsaetter egnede sanktioner, der kan bringes i anvendelse, dersom den i denne artikel foreskrevne offentliggoerelse ikke finder sted.

AFDELING 11

REVISION

Artikel 45

En medlemsstat kan undlade at anvende artikel 2, stk. 1, litra b), punkt iii), i direktiv 84/253/EOEF (2) paa offentlige sparekasser, naar den lovpligtige revision af disse virksomheders dokumenter, som naevnt i artikel 1, stk. 1, i det paagaeldende direktiv, er forbeholdt en revisionsinstans, der paa tidspunktet for dette direktivs ikrafttraeden varetager revisionen for disse sparekasser, og hvis ansvarlige mindst opfylder de betingelser, der er fastsat i artikel 3 til 9 i direktiv 84/253/EOEF.

(2) EFT nr. L 126 af 12.5.1984, s. 20.

AFDELING 12

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 46

Det i henhold til artikel 52 i direktiv 78/660/EOEF nedsatte kontaktudvalg, som sammensaettes til dette formaal, har ligeledes til opgave:

a) med forbehold af traktatens artikel 169 og 170 at lette en harmoniseret gennemfoerelse af dette direktiv gennem regelmaessigt samraad, navnlig vedroerende de konkrete problemer i forbindelse med dets gennemfoerelse;

b) om noedvendigt at raadgive Kommissionen med hensyn til tilfoejelser til eller aendringer i dette direktiv.

Artikel 47

1. Medlemsstaterne vedtager de noedvendige love eller administrative bestemmelser for senest den 31. december 1990 at efterkomme dette direktiv. De underretter straks Kommissionen herom.

2. En medlemsstat kan fastsaette, at de i stk. 1 omhandlede bestemmelser foerste gang finder anvendelse paa aarsregnskaber og paa konsoliderede regnskaber for det regnskabsaar, som begynder 1. januar 1993 eller i loebet af 1993.

3. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder paa det omraade, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 48

Raadet vil paa forslag af Kommissionen fem aar efter den i artikel 47, stk. 2, anfoerte dato gennemgaa og eventuelt aendre de artikler i dette direktiv, der giver medlemsstaterne valgmuligheder, samt artikel 2, stk. 1, og artikel 27, 28 og 41 paa grundlag af erfaringerne med anvendelsen af dette direktiv og under saerligt hensyn til, at maalsaetningen er at skabe stoerre gennemsigtighed og samordning af de i dette direktiv omhandlede bestemmelser.

Artikel 49

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 8. december 1986.

Paa Raadets vegne

N. LAWSON

Formand