31986L0363

Rådets direktiv 86/363/EØF af 24. juli 1986 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for indholdet af pesticidrester i og på levnedsmidler af animalsk oprindelse

EF-Tidende nr. L 221 af 07/08/1986 s. 0043 - 0047
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 21 s. 0226
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 21 s. 0226


*****

RAADETS DIREKTIV

af 24. juli 1986

om fastsaettelse af maksimalgraensevaerdier for indholdet af pesticidrester i og paa levnedsmidler af animalsk oprindelse

(86/363/EOEF)

RAADET FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab, saerlig artikel 43 og 100,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg (3), og

ud fra foelgende betragtninger:

Den vegetabilske og animalske produktion indtager en meget betydningsfuld plads i Faellesskabet;

udbyttet heraf paavirkes til stadighed af skadelige organismer og ukrudt;

det er absolut noedvendigt at beskytte planter, vegetabilske produkter og husdyr mod disse organismer, ikke blot for at undgaa nedgang i udbyttet, men ogsaa for at oege landbrugets produktivitet;

kemiske pesticider er et af de vaesentligste midler til beskyttelse af planter og vegetabilske produkter samt husdyr mod virkningerne af disse skadelige organismer;

imidlertid har disse pesticider ikke udelukkende gunstige indvirkninger paa den vegetabilske og animalske produktion, da der i almindelighed er tale om giftige stoffer eller praeparater med farlige bivirkninger;

mange af disse pesticider og deres omdannelses- eller nedbrydningsprodukter kan have skadelige virkninger for forbrugerne af vegetabilske eller animalske produkter;

disse pesticider og de kontaminerende stoffer, der kan ledsage dem, kan vaere til fare for miljoeet og indirekte til skade for mennesker gennem de animalske produkter;

for at imoedegaa disse farer har flere medlemsstater allerede fastsat maksimalgraensevaerdier for pesticidrester i og paa levnedsmidler af animalsk oprindelse;

da der er forskelle mellem medlemsstaterne med hensyn til de tilladelige maksimalgraensevaerdier for pesticidrester, kan dette skabe hindringer for samhandelen og foelgelig haemme de frie varebevaegelser inden for Faellesskabet;

der boer derfor i foerste omgang for visse organiske chlorforbindelser i koed og koedprodukter, maelk og mejeriprodukter fastsaettes maksimalgraensevaerdier, som skal overholdes, naar disse produkter bringes i omsaetning;

disse maksimalgraensevaerdier vil endvidere sikre, at varerne kan omsaettes frit, samt at forbrugernes helbred beskyttes;

medlemsstaterne boer samtidig have tilladelse til at foere kontrol med graensevaerdier for pesticidrester i levnedsmidler af animalsk oprindelse, der fremstilles og forbruges paa deres omraade, gennem en overvaagningsordning og dertil hoerende foranstaltninger der goer det muligt af yde samme beskyttelse som den, der foelger af anvendelsen af de fastlagte graensevaerdier;

det vil normalt vaere tilstraekkeligt at foretage stikproevekontrol af frisk maelk og frisk floede paa mejeriet, eller naar de saelges til den endelige forbruger; medlemsstaterne kan dog ogsaa faa tilladelse til at foretage stikproevekontrol af frisk maelk og frisk floede i et tidligere led;

det er ikke noedvendigt at anvende dette direktiv paa produkter, der er bestemt til udfoersel til tredjelande;

medlemsstaterne boer have tilladelse til midlertidigt at saenke de vedtagne graensevaerdier, hvis de uventet viser sig at frembyde fare for menneskers eller dyrs sundhed;

det vil i dette tilfaelde vaere hensigtsmaessigt at etablere et snaevert samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen i Den staaende Komité for Plantesundhed;

for at sikre at bestemmelserne i dette direktiv overholdes naar de paagaeldende levnedsmidler bringes i omsaetning, maa medlemsstaterne fastsaette passende kontrolforanstaltninger;

Faellesskabets proeveudtagnings- og analysemetoder maa udarbejdes, saa de i hvert fald kan anvendes som referencemetoder;

proeveudtagnings- og analysemetoder hoerer under det tekniske og videnskabelige omraade og maa fastlaegges gennem en fremgangsmaade, der indebaerer et snaevert samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen i Den staaende Komité for Plantesundhed;

Raadets direktiv 64/433/EOEF af 26. juni 1964 om sundhedsmaessige problemer vedroerende handelen med fersk koed inden for Faellesskabet (1) senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 3768/85 (2), Raadets direktiv 72/462/EOEF af 12. december 1972 om sundhedsmaessige og veterinaerpolitimaessige problemer vedroerende indfoersel af kvaeg, svin og fersk koed fra tredjelande (3), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 3768/85, og Raadets direktiv 85/397/EOEF af 5. august 1985 om sundhedsmaessige og veterinaerpolitimaessige problemer i forbindelse med handelen inden for Faellesskabet med varmebehandlet maelk (4), aendret ved forordning (EOEF) nr. 3768/85, fastsaetter graensevaerdier for pesticider for saa vidt angaar henholdsvis fersk koed, der sendes fra en medlemsstat til en anden, fersk koed indfoert fra tredjelande og varmebehandlet maelk, der sendes fra en medlemsstat til en anden samt de kraevede analysemetoder; maksimalgraensevaerdierne i dette direktiv skal ligeledes opfylde maalsaetningerne i disse tre direktiver;

medlemsstaterne boer en gang om aaret aflaegge beretning til Kommissionen om resultaterne af deres kontrolforanstaltninger, saaledes at der i Faellesskabet som helhed kan indhentes oplysninger om graensevaerdier for pesticidrester;

Raadet boer tage dette direktiv op til revision senest den 30. juni 1991 med henblik paa at naa frem til en ensartet faellesskabsordning -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Med forbehold af Faellesskabets eller de nationale bestemmelser vedroerende diaetetiske levnedsmidler eller levnedsmidler til boern vedroerer dette direktiv levnedsmidler af animalsk oprindelse som opregnet i bilag I, saafremt disse levnedsmidler kan formodes at indeholde pesticidrester som naevnt i bilag II.

Artikel 2

1. I dette direektiv forstaas ved pesticidrester saadanne pesticidrester og disses omdannelses-, nedbrydnings- eller reaktionsprodukter, som er opregnet i bilag II, og som findes paa eller i de artikel 1 omhandlede produkter.

2. I dette direktiv forstaas ved »at bringe i omsaetning« enhver overdragelse, mod eller uden vederlag, af de i artikel 1 omhandlede produkter.

Artikel 3

1. Medlemsstaterne paaser, at de i artikel 1 omhandlede produkter, naar de bringes i omsaetning, ikke udgoer nogen fare for menneskers sundhed som foelge af forekomst af pesticidrester.

2. Medlemsstaterne maa ikke paa grund af forekomst af pesticidrester forbyde eller hindre, at de i artikel 1 omhandlede produkter bringes i omsaetning paa deres omraade, hvis maengden af disse pesticidrester ikke overstiger maksimalgraensevaerdierne som fastsat i bilag II.

Artikel 4

1. Medlemsstaterne fastsaetter, at de i artikel 1 omhandlede produkter, naar de bringes i omsaetning, ikke maa have et indhold af pesticidrester, der overstiger maksimalgraensevaerdierne som fastsat i bilag II.

2. Medlemsstaterne traeffer de fornoedne foranstaltninger til ved kontrolundersoegelser, der mindst skal udfoeres som stikproevekontrol, at sikre, at maksimalgraensevaerdierne som fastsat i stk. 1 overholdes.

Artikel 5

1. For saa vidt angaar de i artikel 1 omhandlede produkter, bortset fra saadanne, som er indfoert fra et tredjeland, eller som er beregnet for en anden medlemsstat, kan medlemsstaterne uanset artikel 4 fortsat anvende en ordning, der allerede gaelder paa deres omraade, hvorefter forekomsten af pesticidrester kan overvaages og hvorefter der i faellesskab kan traeffes alle andre foranstaltninger med henblik paa at opnaa en virkning svarende til det indhold af pesticidrester, der er fastsat i bilag II, og med henblik paa at vurdere befolkningens samlede ernaeringsmaessige udsaettelse for pesticidrester uanset disses oprindelse. Saadanne foranstaltninger omfatter regelmaessige og repraesentative undersoegelser vedroerende indholdet af saadanne pesticidrester i almindelig kost.

2. Medlemsstaterne underretter de oevrige medlemsstater og Kommissionen om enhver anvendelse af stk. 1.

Artikel 6

Uanset artikel 4 finder den foreskrevne stikproevekontrol af produkter henhoerende under pos. 04.01 i den faelles toldtarif i bilag I sted paa mejeriet eller - saafremt de paagaeldende produkter ikke leveres til et mejeri - paa det sted, hvor de leveres til forbrugerne. Medlemsstaterne kan dog ogsaa foreskrive, at kontrolproeverne skal udtages, saa snart de paagaeldende produkter foerste gang bringes i omsaetning.

Artikel 7

Medlemsstaterne forelaegger hvert aar inden den 1. august Kommissionen en rapport om resultaterne af de officielle kontrolundersoegelser, om den overvaagning, der har fundet sted, og om de oevrige foranstaltninger, der er truffet i det foregaaende aar efter artikel 4 og eventuelt artikel 5.

Artikel 8

1. De proeveudtagnings- og analysemetoder, der er noedvendige for kontrolundersoegelser, overvaagning og andre foranstaltninger efter artikel 4 og eventuelt artikel 5, fastsaettes efter fremgangsmaaden i artikel 12. Det forhold, at der findes faellesskabsanalysemetoder, der skal anvendes i tilfaelde af indsigelse, udelukker ikke, at medlemsstaterne anvender andre videnskabeligt holdbare analysemetoder, hvorved der kan opnaas sammenlignelige resultater.

2. Medlemsstaterne underretter de oevrige medlemsstater og Kommissionen om andre metoder, de maatte anvende i medfoer af stk. 1.

3. Anvendelsen af stk. 1 og 2 beroerer ikke Faellesskabets veterinaere inspektionsforanstaltninger for kontrol af pesticidrester i de i artikel 1 omhandlede produkter og navnlig ikke de bestemmelser, der er vedtaget i overensstemmelse med direktiv 64/433/EOEF, direktiv 72/462/EOEF og direktiv 85/397/EOEF.

Artikel 9

1. Skoenner en medlemsstat, at en maksimalgraensevaerdi som fastsat i bilag II frembyder fare for menneskers sundhed, og at det derfor er noedvendigt hurtigt at gribe ind, kan medlemsstaten midlertidigt saenke denne graensevaerdi paa sit eget omraade. I saa fald giver den straks de oevrige medlemsstater og Kommissionen meddelelse om de trufne foranstaltninger og om grundene hertil.

2. Hvis den i stk. 1 omhandlede situation opstaar, traeffes der efter fremgangsmaaden i artikel 13 afgoerelse om, hvorvidt maksimalgraensevaerdierne som fastsat i bilag II skal aendres. Saa laenge hverken Raadet eller Kommissionen har truffet nogen afgoerelse efter ovennaevnte framgangsmaade, kan medlemsstaten opretholde de foranstaltninger, den har ivaerksat.

Artikel 10

AEndringer af maksimalgraensevaerdierne som fastsat i bilag II som foelge af udviklingen i den videnskabelige og tekniske viden, vedtages af Raadet, som traeffer afgoerelse med kvalificeret flertal paa forslag af Kommissionen, jf. dog artikel 9.

Artikel 11

Raadet vedtager enstemmigt paa forslag af Kommissionen direktiver om alle nye fortegnelser over produkter eller alle nye fortegnelser over pesticidrester i og paa de i artikel 1 omhandlede produkter samt maksimalgraensevaerdier for saadanne pesticidrester.

Artikel 12

1. Naar der henvises til fremgangsmaaden i denne artikel, indbringer formanden straks sagen for Den staaende Komité for Plantesundhed, i det foelgende benaevnt »komiteen«, enten paa eget initiativ eller efter anmodning fra en medlemsstat.

2. I komiteen tildeles der medlemsstaternes stemmer den vaegt, der er fastsat i traktatens artikel 148, stk. 2. Formanden deltager ikke i afstemningen.

3. Kommissionens repraesentant forelaegger et udkast til de foranstaltninger, der skal traeffes. Komiteen afgiver udtalelse om disse foranstaltninger inden for en frist, som formanden kan fastsaette under hensyn til, hvor meget det forelagte spoergsmaal haster. Udtalelsen vedtages med et flertal paa fireoghalvtreds stemmer.

4. Kommissionen vedtager foranstaltningerne og bringer dem straks i anvendelse, naar de er i overensstemmelse med komiteen udtalelse. Naar de ikke er i overensstemmelse med komiteens udtalelse, eller naar der ikke er afgivet nogen udtalelse, forelaegger Kommissionen omgaaende Raadet et forslag om de foranstaltninger, der skal traeffes. Raadet vedtager foranstaltningerne med kvalificeret flertal.

Saafremt Raadet ikke har vedtaget foranstaltninger inden udloebet af en frist paa tre maaneder fra den dato, paa hvilken det har faaet sagen forelagt, vedtager Kommissionen de foreslaaede foranstaltninger, medmindre Raadet med simpelt flertal har udtalt sig imod de paagaeldende foranstaltninger.

Artikel 13

1. Naar der henvises til fremgangsmaaden i denne artikel, indbringer formanden straks sagen for komiteen enten paa eget initiativ eller efter anmodning fra en medlemsstat.

2. I komiteen tildeles der medlemsstaternes stemmer den vaegt, der er fastsat i traktatens artikel 148, stk. 2. Formanden deltager ikke i afstemningen.

3. Kommissionens repraesentant forelaegger et udkast til de foranstaltninger, der skal traeffes. Komiteen afgiver en udtalelse om disse foranstaltninger inden for en frist paa to dage. Udtalelsen vedtages med et flertal paa fireoghalvtreds stemmer.

4. Kommissionen vedtager foranstaltningerne og bringer dem straks i anvendelse, naar de er i overensstemmelse med komiteens udtalelse. Naar de ikke er i overensstemmelse med komiteens udtalelse, eller naar der ikke er afgivet nogen udtalelse, forelaegger Kommissionen omgaaende Raadet et forslag om de foranstaltninger, der skal traeffes. Raadet vedtager foranstaltningerne med kvalificeret flertal.

Saafremt Raadet ikke har vedtaget foranstaltninger inden udloebet af en frist paa femten dage fra den dato, paa hvilken det har faaet sagen forelagt, vedtager Kommissionen de foreslaaede foranstaltninger, medmindre Raadet med simpelt flertal har udtalt sig imod de paagaeldende foranstaltninger. Artikel 14

Dette direktiv finder ikke anvendelse paa de i artikel 1 omhandlede produkter, saafremt det i det mindste ved passende angivelse godtgoeres, at de er bestemt for udfoersel til tredjelande.

Artikel 15

Med henblik paa at komplettere den faellesskabsordning, der indfoeres ved dette direktiv, tager Raadet paa grundlag af en rapport fra Kommissionen, i givet fald ledsaget af relevante forslag, senest den 30. juni 1991 direktivet op til revision.

Artikel 16

Medlemsstaterne saetter de fornoedne love eller administrative bestemmelser i kraft for senest den 30. juni 1988 at efterkomme dette direktiv. De underretter straks Kommissionen herom.

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder paa det omraade, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 17

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 24. juli 1986.

Paa Raadets vegne

A. CLARK

Formand

(1) EFT nr. C 56 af 6. 3. 1980, s. 14.

(2) EFT nr. C 28 af 9. 2. 1981, s. 64.

(3) EFT nr. C 300 af 18. 11. 1980, s. 29.

(1) EFT nr. 121 af 29. 7. 1964, s. 2012/64.

(2) EFT nr. L 362 af 31. 12. 1985, s. 8.

(3) EFT nr. L 302 af 21. 12. 1972, s. 28.

(4) EFT nr. L 226 af 24. 8. 1985, s. 12.

BILAG I

1.2 // // // Position i den faelles toldtarif // Varebeskrivelse // // // ex 02.01 // Koed og spiseligt slagteaffald af heste, aesler, mulaesler og muldyr, hornkvaeg, svin, faar og geder, fersk, koelet eller frosset // 02.02 // Koed og spiseligt slagteaffald (undtagen lever) af fjerkrae (hoens, aender, gaes, kalkuner og perlehoens) fersk, koelet eller frosset // 02.03 // Lever af fjerkrae, fersk, koelet, frosset, saltet eller i saltlage // ex 02.04 // Andet koed og spiseligt slagteaffald, fersk, koelet eller frosset, af tamduer, tamkaniner og vildt // ex 02.05 // Fedt af svin og fedt af fjerkrae, fersk, koelet, frosset, saltet, i saltlage, toerret eller roeget // 02.06 // Koed og spiseligt slagteaffald (undtagen lever af fjerkrae), saltet, i saltlage, toerret eller roeget // 04.01 // Maelk og floede, frisk, ikke koncentreret eller soedet // 04.02 // Maelk og floede, konserveret, koncentreret eller soedet // 04.03 // Smoer // 04.04 // Ost og ostemasse // ex 04.05 // Fugleaeg og aeggeblommer, friske, toerrede eller paa anden maade konserverede, ogsaa soedede, undtagen rugeaeg samt aeg og aeggeblommer bestemt til andre anvendelser end som levnedsmidler // 16.01 // Poelser og lignende varer af koed, slagteaffald eller blod // 16.02 // Andre varer af koed eller slagteaffald, tilberedte eller konserverede // //

BILAG II

1.2,4 // // // Pesticidrester // Maksimalgraensevaerdier i mg/kg (ppm) // // 1.2.3.4 // // for fedtindhold i koed, varer af koed, slagteaffald og animalsk fedt som anfoert i bilag I under pos. ex 02.01, 02.02, 02.03, ex 02.04, ex 02.05, 02.06, 16.01, 16.02 (1) // for raa maelk og soedmaelk af koeer som anfoert i bilag I under pos. 04.01: for de oevrige levnedsmidler under pos. 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 (2) // for friske aeg, uden skal, for fugleaeg og aeggeblommer som anfoert i bilag I under pos. ex 04.05 // // // // // 1.2.3.4.5 // 1. aldrin 2. dieldrin (HEOD) // isoleret eller sammen, udtrykt som dieldrin (HEOD) // 0,2 // 0,006 1.2.3.4 // 3. chlordan (summen af cis- og trans-isomererne og af oxyclordan udtrykt som chlordan) // 0,05 // 0,002 // // 4. DDT (summen af isomererne af DDT, TDE og DDE, udtrykt som DDT) // 1 // 0,04 // // 5. endrin // 0,05 // 0,0008 // // 6. heptachlor (summen af heptachlor og af heptachlorepoxid, udtrykt som heptachlor) // 0,2 // 0,004 // // 7. hexachlorobenzen (HCB) // 0,2 // 0,01 // // 8. hexachlorocyclohexan (HCH) // // // // 8.1. a-isomer // 0,2 // 0,004 // // 8.2. v-isomer // 0,1 // 0,003 // // 8.3. g-isomer (lindan) // 2 ex 02.01 faarekoed 1 andre varer // 0,008 // // // // //

(1) For levnedsmidler med et fedtindhold paa 10 % eller derunder refererer »restmaengden« til det udbenede levnedsmiddels samlede vaegt. I saa fald er maksimalgraensevaerdien 1 / 10 af den vaerdi, der er udregnet paa grundlag af fedtandelen, dog mindst 0,01 mg/kg.

(2) Ved bestemmelse af restmaengden skal beregningen for raa komaelk og soedmaelk fra koeer foretages paa grundlag af et fedtindhold paa 4 vaegtprocent. For raa maelk og soedmaelk af anden animalsk oprindelse udtrykkes resten paa grundlag af fedtstoffet.

For de oevrige levnedsmidler i bilag I under pos. 04.01, 04.02, 04.03 og 04.04

- med et fedtindhold under 2 vaegtprocent er maksimalgraensevaerdien halvdelen af den for raa maelk og soedmaelk fastsatte graensevaerdi

- med et fedtindhold paa 2 vaegtprocent eller derover udtrykkes maksimalgraensevaerdien i mg/kg fedtstof. I saa fald er maksimalgraensevaerdien 25 gange den for raa maelk og soedmaelk fastsatte graensevaerdi.