31986L0320Uradni list L 200 , 23/07/1986 str. 0038 - 0038
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 21 str. 0158
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 21 str. 0158


Direktiva Komisije

z dne 20. junija 1986

o spremembi Direktive Sveta 66/402/EGS o trženju semena žit

(86/320/EGS)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 66/402/EGS z dne 14. junija 1966 o trženju semena žit [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 86/155/EGS [2], in zlasti členov 2(1a) in 21a Direktive,

ker je treba glede na razvoj znanstvenega in tehničnega znanja o hibridih, ki izhajajo iz križanja vrst, zajetih v Direktivi 66/402/EGS, hibride, ki so rezultat križanja med Sorghum bicolor in Sorghum sudanense, zaradi njihove vedno večje pomembnosti v Skupnosti vključiti v področje uporabe Direktive;

ker je treba glede na razvoj znanstvenega in tehničnega znanja spremeniti Prilogo I k navedeni Direktivi, zato da bi prilagodili pogoje, ki jih morajo izpolnjevati posevki vrste Sorghum;

ker so ukrepi, predvideni s to direktivo, v skladu z mnenjem Stalnega odbora za seme in razmnoževalni material za poljedelstvo, vrtnarstvo in gozdarstvo,

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 66/402/EGS se spremeni:

1. V členu 2(1)(A) se doda naslednje:

"Ta opredelitev zajema tudi naslednje hibride, ki izhajajo iz križanja zgoraj navedenih vrst.

Sorghum bicolor (L.) Moench × Sorghum sudanense (Piper) Stapf. | Hibridi, ki izhajajo iz križanja navadnega sirka in sudanskega sirka. |

Za semena navedenih hibridov veljajo standardi ali drugi pogoji, ki veljajo za semena vsake od vrst, iz katerih so pridobljeni, razen če ni določeno drugače."

2. V Prilogi I(3)(C)(b) se besede "hibridnih sort" vstavijo po besedah "certificirano seme".

3. V Prilogi I(3)(C) se doda naslednje:

"(c) posevki prosto oprašenih ali sintetičnih sort Sorghum spp. so v skladu z naslednjimi standardi: število rastlin v posevku, ki so prepoznavne kot rastline, ki očitno ne pripadajo sorti, ne presega:

- ena na 30 m2 pri proizvodnji osnovnega semena,

- ena na 10 m2 pri proizvodnji certificiranega semena".

Člen 2

Države članice sprejmejo ukrepe, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 1. julija 1987. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Člen 3

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 20. junija 1986

Za Komisijo

Frans Andriessen

Podpredsednik

[1] UL 125, 11.7.1966, str. 2308/66.

[2] UL L 118, 7.5.1986, str. 23.

--------------------------------------------------