31986L0109Official Journal L 093 , 08/04/1986 P. 0021 - 0022
Finnish special edition: Chapter 3 Volume 20 P. 0175
Swedish special edition: Chapter 3 Volume 20 P. 0175


Direktiva Komisije

z dne 27. februarja 1986

o omejitvi trženja semen nekaterih vrst krmnih rastlin ter oljnic in predivnic na seme, ki je bilo uradno potrjeno kot "osnovno seme" ali "certificirano seme"

(86/109/EGS)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive sveta 66/401/EGS z dne 14. junija 1966 o trženju semena krmnih rastlin [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 85/38/EGS [2], in zlasti člena 3(3) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 69/208/EGS z dne 30. junija 1969 o trženju semen oljnic in predivnic [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 82/859/EGS [4], in zlasti člena 3(3) Direktive,

ker Direktiva 66/401/EGS dovoljuje trženje osnovnega semena, certificiranega semena in trgovskega semena nekaterih vrst krmnih rastlin;

ker Direktiva 69/208/EGS dovoljuje trženje osnovnega semena, certificiranega semena vseh vrst ter trgovskega semena določenih vrst oljnic in predivnic;

ker člen 3(3) vseh prej navedenih direktiv pooblašča Komisijo, da prepove trženje semena, razen če to ni bilo uradno potrjeno kot "osnovno seme" ali "certificirano seme";

ker je bilo na podlagi trenutno razpoložljivih informacij ugotovljeno, da bodo države članice lahko proizvedle zadostno količino osnovnega semena in certificiranega semena, da bi znotraj Skupnosti zadostile povpraševanju po semenu nekaterih zgoraj omenjenih vrst s semenom iz teh kategorij, v primeru nekaterih vrst od 1. julija 1987, nekaterih vrst od 1. julija 1989 ter še nekaterih drugih vrst od 1. julija 1991;

ker so ukrepi, predvideni s to direktivo, v skladu z mnenjem Stalnega odbora za seme in razmnoževalni material za poljedelstvo, vrtnarstvo in gozdarstvo,

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

1. Države članice predpišejo, da od 1. julija 1987 na trg ni dovoljeno dati semena:

- Vicia faba L. (partim) - boba

- Papaver somniferum L. - vrtnega maka

razen, če je uradno potrjeno kot "osnovno seme" ali "certificirano seme".

2. Države članice predpišejo, da od 1. julija 1987 na trg ni dovoljeno dati semena:

- Glycine max (L.) merr - soje

- Linum usitatissimum L. - lanu.

razen, če je uradno potrjeno kot "osnovno seme" ali "certificirano seme prve množitve" ali "certificirano seme druge množitve".

Člen 2

Države članice določijo, da s 1. julijem 1989 na trg ni dovoljeno dati semena:

- Agrostis canina - pasje šopulje

- Agrostis gigantea - orjaške šopulje

- Agrostis stolonifera L. - plazeče šopulje

- Agrostis tenuis Sibth. - tankolistne šopulje

- Alopecurus pratensis L. - travniškega lisičjega repa

- Arrhentherum elatius (L.) - visoke pahovke

Beauv. ex J. et K. Presl.

- Phleum bertolinii DC - bertolonijevega mačjega repa

- Poa nemoralis L. - podlesne latovke

- Poa palustris L. - močvirske latovke

- Poa trivilialis L. - navadne latovke

- Trisetum flavescens (L.)Beauv. - rumenkastega ovsenca

- Lotus corniculatus L. - navadne nokote

- Lupinus albus L. - belega volčjega boba

- Lupinus angustifolius L. - modrega volčjega boba

- Lupinus luteus L. - ozkolistnega volčjega boba

- Medicago lupulina L. - hmeljne meteljke

- Trifolium hybridum L. - hibridne detelje

- Brassica juncea L. Czern. et Coss. - sareptske ogrščice

razen, če je uradno potrjeno kot "osnovno seme" ali "certificirano seme".

Člen 3

Države članice predpišejo, da od 1. julija 1991 na trg ni dovoljeno dati semena:

- Festuca ovina L. - ovčje bilnice

- Trifolium incarnatum L. - inkarnatke

- Trifolium resupinatum L. - perzijske detelje

- Vicia sativa L. - navadne grašice

- Vicia villosa Roth. - kuštrave grašice

- Sinapis alba L. - bele gorjušice

razen, če je uradno potrjeno kot "osnovno seme" ali "cerificirano seme".

Člen 4

Države članice sprejmejo:

- najpozneje do 1. julija 1987 zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s členom 1,

- najpozneje do 1. julija 1989 zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s členom 2,

- najpozneje do 1. julija 1991 zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s členom 3.

O tem takoj obvestijo Komisijo.

Člen 5

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 27. februarja 1986

Za Komisijo

Frans Andriessen

Podpredsednik

[1] UL 125, 11.7.1966, str. 2298/66.

[2] UL L 16, 19.1.1985, str. 41.

[3] UL L 169, 10.7.1969, str. 3.

[4] UL L 357, 18.12.1982, str. 31.