31986D0664Úradný vestník L 384 , 31/12/1986 S. 0052 - 0053
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 1 Zväzok 2 S. 0069
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 1 Zväzok 2 S. 0069


Rozhodnutie Rady

z 22. decembra 1986

o stanovení postupu pri konzultáciách a spolupráci v oblasti cestovného ruchu

(86/664/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na jej článok 235,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže článok 2 zmluvy ustanovuje, že úlohou spoločenstva je predovšetkým podporovať harmonický rozvoj hospodárskych činností v celom spoločenstve, nepretržité a vyvážené rozširovanie a užšie vzťahy medzi štátmi, ktoré sú v spoločenstve združené; keďže cestovný ruch môže napomáhať dosiahnutiu týchto cieľov;

keďže rezolúcia Rady z 10. apríla 1984 o politike spoločenstva v oblasti cestovného ruchu [4] zdôrazňuje potrebu konzultácií medzi členskými štátmi a Komisiou o cestovnom ruchu;

keďže konzultácie sú užitočným prostriedkom uľahčovania spolupráce medzi členskými štátmi a Komisiou z hľadiska dosahovania cieľov zmluvy;

keďže každý členský štát by mal ostatným členským štátom a Komisii prinášať úžitok zo svojich skúseností v oblasti cestovného ruchu;

keďže medzi členskými štátmi a Komisiou by sa mala zabezpečiť výmena informácií so zreteľom na konzultácie v oblasti cestovného ruchu;

keďže takéto konzultácie by nemali zdvojovať prácu vykonávanú inými orgánmi spoločenstva,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Pri Komisii sa zriaďuje Poradný výbor pre cestovný ruch (ďalej len "výbor"). Tento výbor sa skladá z členov menovaných každým členským štátom.

Článok 2

Úlohou výboru je uľahčovať výmenu informácií a konzultácie, a ak je to vhodné, aj spoluprácu v oblasti cestovného ruchu, najmä pri poskytovaní služieb pre turistov.

Článok 3

Na účely uvedené v článku 2 každý členský štát zašle Komisii raz ročne správu o najdôležitejších prijatých opatreniach, a pokiaľ je to možné, o opatreniach, ktoré zvažuje prijať v oblasti poskytovania služieb pre turistov a ktoré by mohli mať následky pre cestujúcich z ostatných členských štátov.

Komisia o tom informuje ostatné členské štáty.

Článok 4

1. Výbor, ktorý zasadá najmenej raz ročne, usporiada výmenu názorov na základe správ uvedených v článku 3, aby sa v prípade potreby uľahčila budúca spolupráca medzi členskými štátmi pri sledovaní cieľov uvedených v článku 2.

2. Na požiadanie Komisie alebo členského štátu výbor tiež prediskutuje akúkoľvek záležitosť, ktorá zaujíma niekoľko členských štátov.

3. Výbor bude tiež poskytne Komisii stanovisko v akejkoľvek otázke, ku ktorej si Komisia vyžiada stanovisko.

4. Informácie a obsah konzultácií, ktoré ustanovuje toto rozhodnutie, sú predmetom služobného tajomstva.

Článok 5

Výboru predsedá Komisia.

Služby sekretariátu zabezpečuje pre výbor Komisia.

V Bruseli 22. decembra 1986

Za Radu

predseda

G. Shaw

[1] Ú. v. ES C 114, 14.5.1986, s. 11.

[2] Stanovisko z 12. decembra 1986 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

[3] Ú. v. ES C 328, 22.12.1986, s. 1.

[4] Ú. v. ES C 115, 30.4.1984, s. 1.

--------------------------------------------------