31986D0200Uradni list L 149 , 03/06/1986 str. 0046 - 0047
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 21 str. 0070
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 21 str. 0070


Sklep Komisije

z dne 12. maja 1986

o ustanovitvi Svetovalnega odbora za razširjanje informacij iz kmetijstva

(86/200/EGS)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ker je lahko razširjanje informacij iz kmetijstva, predvideno v členu 41 Pogodbe, usklajevano bolj učinkovito s sodelovanjem med Komisijo in ustreznimi nacionalnimi strokovnjaki v okviru odbora strokovnjakov;

ker je treba v ta namen ustanoviti Svetovalni odbor za razširjanje informacij iz kmetijstva, v katerem so zastopane kmetijske svetovalne službe držav članic,

SKLENILA:

Člen 1

Pri Komisiji se ustanovi Svetovalni odbor za razširjanje informacij iz kmetijstva, v nadaljnjem besedilu "odbor".

Člen 2

1. Odbor sestavljajo vodje kmetijskih svetovalnih služb držav članic, od katerih vsakemu pomaga strokovnjak na področju prenosa informacij.

2. Vodjo svetovalne službe lahko občasno in po njegovi presoji zastopa na katerikoli seji član njegove službe, ki je strokovnjak za svetovanje pri zadevi, o kateri se na seji razpravlja.

Člen 3

Predstavnik Komisije predseduje na vseh sejah odbora. Komisija zagotovi tudi tajniške storitve za odbor.

Člen 4

Odbor se lahko s Komisijo posvetuje o najučinkovitejših načinih in sredstvih za:

(a) izboljšanje praktične učinkovitosti seznama vseh kmetijskih raziskav Skupnosti (AGREP) in kmetijske baze podatkov (EUR–AGRIS), ki jo podpirata FAO in Skupnost;

(b) zagotavljanje vseh ustreznih informacij o težavah v kmetijstvu in na kmetijah, katerih rešitev je nujno potrebna za nadaljnji razvoj skupne kmetijske politike, Komisiji v povezavi s Stalnim odborom za raziskave v kmetijstvu;

(c) prenos vseh pomembnih rezultatov raziskovalnih programov Skupnosti v splošno razumljivem jeziku svetovalnim službam in kmetom;

(d) izboljšanje vsebine, izvedbenih metod in učinkovitosti ukrepov strukturne politike na katerem koli območju ali regiji Skupnosti po potrebi;

(e) sporočanje vseh pomembnih informacij o drugih pomembnih vprašanjih skupne kmetijske politike osebam, ki delujejo v kmetijstvu po vsej Skupnosti.

Člen 5

1. Mandat članov odbora traja tri leta in so lahko ponovno imenovani.

2. Po izteku tega triletnega mandata člani odbora še naprej opravljajo dejavnost, dokler niso nadomeščeni ali ponovno imenovani.

3. Mandat lahko članu preneha pred iztekom triletnega obdobja z odstopom ali zaradi smrti. Preneha lahko tudi v primeru, če svetovalna služba, ki jo zastopa, zahteva njegovo zamenjavo. V obeh primerih zadevna svetovalna služba imenuje osebo po ustreznem posvetovanju s Komisijo, ki nadomesti tega člana za preostalo obdobje zadevnega mandata.

4. Člani za svoje storitve niso nagrajeni.

5. Komisija za namene obveščanja objavi seznam članov odbora v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 6

Odbor lahko ustanovi delovne skupine, ki mu bodo pomagale pri delu. Odbor lahko po potrebi skliče Komisija. Predstavniki pristojnih služb Komisije sodelujejo na sejah odbora in njegovih delovnih skupin.

Člen 7

1. O zadevah, ki jih obravnava odbor, se ne glasuje.

2. Če Komisija želi mnenje odbora, lahko določi rok, v katerem ji mora odbor podati mnenje.

3. Mnenja, ki jih izrazijo v odboru zastopane svetovalne službe, se zapišejo v poročilo seje, ki se pošlje Komisiji.

4. Če je mnenje v odboru enotno, odbor oblikuje skupne sklepe in jih priloži poročilu seje.

Člen 8

Brez poseganja v določbe člena 214 Pogodbe člani odbora ne smejo razkriti informacij, ki so jih pridobili med delom v odboru, če jih je Komisija obvestila, da je zahtevano mnenje zaupne narave.

V takih primerih so na sejah lahko prisotni samo člani odbora in predstavniki zadevnih oddelkov Komisije.

Člen 9

Ta sklep začne veljati 12. maja 1986.

V Bruslju, 12. maja 1986

Za Komisijo

Frans Andriessen

Podpredsednik

--------------------------------------------------