31985R3821

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1985 σχετικά με τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 370 της 31/12/1985 σ. 0008 - 0021
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 7 τόμος 3 σ. 0120
Ισπανική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 07 τόμος 4 σ. 0028
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 7 τόμος 3 σ. 0120
Πορτογαλική ειδική έκδοση : Κεφάλαιο 07 τόμος 4 σ. 0028


*****

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 20ής Δεκεμβρίου 1985

σχετικά με τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 75,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),

Εκτιμώντας:

ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1463/70 (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2828/77 (5), καθιέρωσε συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών·

ότι, λαβμάνοντας υπόψη τις ανωτέρω τροποποιήσεις, είναι σκόπιμο, για λόγους σαφήνειας, να συγκεντρωθεί το σύνολο των διατάξεων που εφαρμόζονται για το θέμα αυτό σε ένα ενιαίο κείμενο και, κατά συνέπεια, να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1463/70· ότι είναι, ωστόσο, σκόπιμο να διατηρηθεί σε ισχύ για ορισμένο χρονικό διάστημα η εξαίρεση του άρθρου 3 παράγραφος 1 για ορισμένες μεταφορές επιβατών·

ότι η χρησιμοποίηση συσκευής ελέγχου ικανής να δεικνύει τα χρονικά διαστήματα που αναφέρει ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1985 για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών (6), εξασφαλίζει αποτελεσματικό έλεγχο των διατάξεων αυτών·

ότι η υποχρέωση χρησιμοποίησης αυτής της συσκευής ελέγχου δύναται να επιβληθεί μόνο για οχήματα των οποίων η άδεια κυκλοφορίας έχει εκδοθεί στα κράτη μέλη· ότι, επιπλέον, ορισμένα από αυτά τα οχήματα δύνανται, χωρίς να δημιουργείται καμία δυσχέρεια, να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού·

ότι θα πρέπει να εξουσιοδοτηθούν τα κράτη μέλη να απαλλάσσουν, μετά από έγκριση της Επιτροπής, ορισμένα οχήματα από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού σε εξαιρετικές περιπτώσεις· ότι, σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης, οι απαλλαγές αυτές θα πρέπει να χορηγούνται για περιορισμένο χρονικό διάστημα, χωρίς προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής·

ότι, για να καταστεί δυνατός ο αποτελεσματικός έλεγχος, πρέπει η συσκευή ελεγχου να είναι ασφαλής κατά τη λειτουργία της, εύχρηστη και σχεδιασμένη κατά τρόπο που να περιορίζει κάθε δυνατότητα απάτης κατά τη χρήση της· ότι, για το σκοπό αυτό, η συσκευή ελέγχου πρέπει, ιδίως, να δύναται να παρέχει σε χωριστά φύλλα, για κάθε οδηγό, και κατά τρόπο αρκούντως ακριβή και ευανάγνωστο, τα στοιχεία που καταγράφηκαν κατά τις διάφορες χρονικές περιόδους·

ότι η αυτόματη καταγραφή άλλων στοιχείων κινήσεως του οχήματος, όπως η ταχύτητα και η απόσταση που διανύθηκε, δύναται να συμβάλει αισθητά στην οδική ασφάλεια και στην κατά ορθολογικό τρόπο οδήγηση του οχήματος και ότι, κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι αυτή η συσκευή θα καταγράφει επίσης τα στοιχεία αυτά·

ότι είναι ανάγκη να οριστούν κοινοτικοί κανόνες κατασκευής και τοποθέτησης των συσκευών ελέγχου και να προβλεφθεί διαδικασία έγκρισης ΕΟΚ, για να αποφευχθεί κάθε εμπόδιο στην έκδοση αδειών κυκλοφορίας, τη θέση σε κυκλοφορία ή τη χρήση οχημάτων εξοπλισμένων μ' αυτές τις συσκευές ελέγχου, σ' όλο το έδαφος των κρατών μελών·

ότι σε περίπτωση διαφορών μεταξύ των κρατών μελών αναφορικά με τις εγκρίσεις ΕΟΚ, είναι σκόπιμο να δοθεί το δικαίωμα στην Επιτροπή να αποφασίζει πάνω σ' αυτές τις διαφωνίες αν τα κράτη μέλη δεν δύνανται να τις διευθετήσουν εντός προθεσμίας έξι μηνών ·

ότι η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και η πρόληψη των καταχρήσεων θα υποβοηθηθούν εάν χορηγείται στους οδηγούς, μετά από αίτησή τους, αντίγραφο των φύλλων καταγραφής·

ότι για να επιτευχθούν οι προαναφερθέντες στόχοι του ελέγχου του χρόνου εργασίας και αναπαύσεως που αναφέρονται ανωτέρω, είναι αναγκαίο οι εργοδότες και οι οδηγοί να μεριμνούν για την καλή λειτουργία της συσκευής και να εκτελούν με τη δέουσα προσοχή τις εργασίες που απαιτούνται από τη ρύθμιση·

ότι οι διατάξεις που αφορούν τον αριθμό των φύλλων καταγραφής που ο οδηγός πρέπει να έχει μαζί του πρέπει να τροποποιηθούν μετά την αντικατάσταση της κινητής εβδομάδας από την εβδομάδα καθορισμένης διάρκειας·

ότι η τεχνική πρόοδος απαιτεί ταχεία προσαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών που εκτίθενται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού· ότι, για να διευκολυνθεί η εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων προς το σκοπό αυτό, πρέπει να προβλεφθεί διαδικασία στενής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής στα πλαίσια μιας συμβουλευτικής επιτροπής·

ότι είναι σκόπιμο να ανταλλάσσουν τα κράτη μέλη τις πληροφορίες που διαθέτουν σχετικά με τις διαπιστωμένες παραβάσεις·

ότι, για να εξασφαλισθεί η ασφαλής και κανονική λειτουργία της συσκευής ελέγχου, πρέπει να προβλεφθούν ομοιόμορφοι όροι για τους περιοδικούς ελέγχους και επιθεωρήσεις στις οποίες θα υπόκειται η τοποθετούμενη συσκευή,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Αρχές και πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 1

Η συσκευή ελέγχου, κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού, πρέπει να πληροί, όσον αφορά τους όρους κατασκευής, τοποθέτησης, χρησιμοποίησης και ελέγχου της, τις προδιαγραφές του παρόντος κανονισμού καθώς και των παραρτημάτων Ι και ΙΙ.

Άρθρο 2

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται οι ορισμοί που αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85.

Άρθρο 3

1. Η συσκευή ελέγχου τοποθετείται και χρησιμοποιείται σε οχήματα οδικής μεταφοράς επιβατών ή εμπορευμάτων τα οποία έχουν άδεια κυκλοφορίας εκδόσεως ενός κράτους μέλους, εκτός των οχημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 4 και στο άρθρο 14 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αιρθ. 3820/85.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαλλάξουν από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού τα οχήματα που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85. Τα κράτη μέλη πληροφορούν την Επιτροπή για κάθε απαλλαγή χορηγούμενη βάσει της παρούσας παραγράφου.

3. Τα κράτη μέλη μπορούν, ύστερα από έγκριση της Επιτροπής, να απαλλάξουν από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού τα οχήματα που ασχολούνται με μεταφορές που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85. Σε επείγουσες περιπτώσεις, μπορούν να χορηγήσουν πρόσκαιρη απαλλαγή που δεν υπερβαίνει τις 30 μέρες και κοινοποιείται αμέσως στην Επιτροπή. Η Επιτροπή κοινοποιεί στα άλλα κράτη μέλη κάθε απαλλαγή που χορηγείται βάσει της παρούσας παραγράφου.

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν για τις εθνικές μεταφορές την εγκατάσταση και τη χρησιμοποίηση συσκευής ελέγχου, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, σε όλα τα οχήματα για τα οποία δεν απαιτείται κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Έγκριση

Άρθρο 4

Αιτήσεις για χορήγηση εγκρίσεως ΕΟΚ ενός τύπου συσκευής ελέγχου ή ενός φύλλου καταγραφής υποβάλλονται από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του στο κράτος μέλος, συνοδευόμενες από τα κατάλληλα περιγραφικά στοιχεία. Δεν επιτρέπεται να υποβληθεί αίτηση σχετικά με τον ίδιο τύπο συσκευής ελέγχου ή φύλλου καταγραφής σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη.

Άρθρο 5

Κάθε κράτος μέλος χορηγεί την έγκριση ΕΟΚ για κάθε τύπο συσκευής ελέγχου ή φύλλου καταγραφής, εφόσον συμφωνεί με τις προδιαγραφές του παραρτήματος Ι και εφόσον το κράτος μέλος είναι σε θέση να ελέγχει ότι οι παραγόμενοι τύποι συμφωνούν με το πρωτότυπο βάσει του οποίου εχορηγήθη η έγκριση.

Οι τροποποιήσεις ή προσθήκες σε έναν εγκεκριμένο τύπο πρέπει να υπόκεινται σε έγκριση ΕΟΚ συμπληρωματικού τύπου από το κράτος μέλος που χορήγησε την αρχική έγκριση ΕΟΚ.

Άρθρο 6

Τα κράτη μέλη, για κάθε τύπο συσκευής ελέγχου ή φύλλου καταγραφής που εγκρίνουν σύμφωνα με το άρθρο 5, χορηγούν στον αιτούντα σήμα εγκρίσεως ΕΟΚ που συμφωνεί με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙ.

Άρθρο 7

Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο υπεβλήθη αίτηση για έγκριση, για κάθε τύπο συσκευής ελέγχου ή φύλλου καταγραφής το οποίο εγκρίνουν ή αρνούνται να εγκρίνουν, οφείλουν να αποστείλουν εντός μηνός στις αρχές των άλλων κρατών μελών αντίγραφο του πιστοποιητικού εγκρίσεως, συνοδευόμενο από αντίγραφα των αναγκαίων περιγραφικών εγγράφων ή ενδεχομένως να γνωστοποιήσουν στις τελευταίες αυτές αρχές την απόρριψη της αιτήσεως· στην περίπτωση απορρίψεως, πρέπει να γνωστοποιήσουν επίσης τους λόγους αυτής της αποφάσεως.

Άρθρο 8

1. Αν το κράτος μέλος το οποίο χορήγησε την έγκριση ΕΟΚ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5, διαπιστώνει ότι ορισμένες συσκευές ελέγχου ή φύλλα καταγραφής που φέρουν το σήμα εγκρίσεως ΕΟΚ, το οποίο το κράτος αυτό εξέδωσε, δεν συμφωνούν με τον εγκεκριμένο τύπο, λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλισθεί η πιστότητα προς τον εγκεκριμένο τύπο. Τα μέτρα που λαμβάνονται είναι δυνατόν, αν παραστεί ανάγκη, να επεκταθούν μέχρις ανακλήσεως τη εγκρίσεως ΕΟΚ.

2. Το κράτος μέλος που χορήγησε την έγκριση ΕΟΚ πρέπει να την ανακαλεί αν η συσκευή ελέγχου ή το εγκεκριμένο φύλλο καταγραφής δεν συμφωνούν με τον παρόντα κανονισμό και τα παραρτήματά του, ή κατά τη χρησιμοποίησή τους παρουσιάζουν ελάττωμα γενικής φύσεως, το οποίο τα καθιστά ακατάλληλα για το σκοπό που προορίζονται.

3. Αν το κράτος μέλος το οποίο χορήγησε έγκριση ΕΟΚ πληροφορείται από άλλο κράτος μέλος την ύπαρξη μιας από τις αναφερόμενες στις παραγράφους 1 και 2 περιπτώσεις, λαμβάνει, κατόπιν διαβουλεύσεων με το τελευταίο τούτο κράτος, τα μέτρα που προβλέπονται στις ανωτέρω παραγράφους με την επιφύλαξη της παραγράφου 5.

4. Το κράτος μέλος, το οποίο διαπιστώνει ότι παρουσιάζεται μια από τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 2 περιπτώσεις, δύναται να αναστείλει τη διάθεση στο εμπόριο καθώς και τη θέση σε λειτουργία των συσκευών ελέγχου ή των φύλλων καταγραφής μέχρι νεωτέρας ειδοποιήσεως. Το αυτό ισχύει για τις αναφερόμενες στην παράγραφο 1 περιπτώσεις σχετικά με τις συσκευές ελέγχου ή τα φύλλα τα οποία είχαν εξαιρεθεί από τον αρχικό έλεγχο ΕΟΚ, αν ο κατασκευαστής κατόπιν σχετικής προειδοποιήσεως δεν προσαρμόζει τη συσκευή προς τον εγκεκριμένο τύπο ή προς τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Σε κάθε περίπτωση, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ανακοινώνουν μεταξύ τους και προς την Επιτροπή, εντός προθεσμίας ενός μηνός, κάθε ανάκληση της εγκρίσεως ΕΟΚ και κάθε άλλο μέτρο που λαμβάνεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3 καθώς επίσης και τους λόγους που δικαιολογούν τη λήψη τέτοιων μέτρων.

5. Αν το κράτος μέλος που χορήγησε την έγκριση ΕΟΚ αμφισβητεί την ύπαρξη των περιπτώσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, οι οποίες του γνωστοποιήθηκαν σχετικά, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να ρυθμίσουν τη διαφορά, η δε Επιτροπή τηρείται ενήμερη.

Σε περίπτωση κατά την οποία οι συνομιλίες μεταξύ των κρατών μελών δεν κατέληξαν σε συμφωνία εντός προθεσμίας τεσσάρων μηνών από την προβλεπόμενη στην παράγραφο 3 ενημέρωση, η Επιτροπή, κατόπιν διαβουλεύσεων με τους εμπειρογνώμονες όλων των κρατών μελών και αφού λάβει υπόψη όλους τους σχετικούς παράγοντες, π.χ. οικονομικούς και τεχνικούς, εκδίδει απόφαση εντός έξι μηνών, η οποία κοινοποιείται στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, και γνωστοποιείται στα υπόλοιπα κράτη μέλη. Η Επιτροπή καθορίζει, κατά περίπτωση, την προθεσμία για την έναρξη εφαρμογής της αποφάσεώς της.

Άρθρο 9

1. Ο αιτών έγκριση ΕΟΚ για τύπο φύλλου καταγραφής πρέπει να αναφέρει στην αίτησή του τον τύπο ή τους τύπους της συσκευής ελέγχου για την οποία ή για τις οποίες αυτός ο τύπος φύλλου καταγραφής προορίζεται να χρησιμοποιηθεί και πρέπει να προμηθεύει, για τη δοκιμή του φύλλου, κατάλληλη συσκευή του σχετικού τύπου ή των σχετικών τύπων.

2. Οι αρμόδιες αρχές κάθε κράτους μέλους πρέπει να αναφέρουν στο πιστοποιητικό εγκρίσεως του τύπου φύλλου καταγραφής τον τύπο ή τους τύπους της συσκευής ελέγχου στους οποίους ο τύπος αυτός του φύλλου δύναται να χρησιμοποιηθεί.

Άρθρο 10

Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να αρνηθούν την έκδοση άδειας κυκλοφορίας σε όχημα με συσκευή ελέγχου ή να απαγορεύουν τη θέση σε κυκλοφορία ή τη χρήση του, για λόγους σχετικούς με τον εξοπλισμό αυτό, αν η συσκευή φέρει το σήμα εγκρίσεως ΕΟΚ που αναφέρεται στο άρθρο 12.

Άρθρο 11

Όλες οι αποφάσεις οι οποίες σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό αρνούνται ή ανακαλούν έγκριση ενός τύπου συσκευής ελέγχου ή φύλλου καταγραφής, πρέπει να είναι επακριβώς αιτιολογημένες. Η απόφαση πρέπει να κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο, στον οποίο πρέπει να αναφέρονται συγχρόνως οι δυνατότητες ασκήσεως προσφυγής τις οποίες έχει σύμφωνα με τους νόμους των κρατών μελών και τις προθεσμίες εντός των οποίων δύνανται να ασκηθούν οι προσφυγές αυτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Τοποθέτηση και έλεγχος

Άρθρο 12

1. Η συσκευή ελέγχου είναι δυνατόν να τοποθετηθεί ή επιδιορθωθεί μόνο από τεχνίτες ή συνεργεία εγκεκριμένα για το σκοπό αυτό από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, αφού οι αρχές αυτές, αν το κρίνουν σκόπιμο, λάβουν υπόψη τη γνώμη των ενδιαφερομένων κατασκευαστών.

2. Οι εγκεκριμένοι τεχνίτες ή συνεργεία οφείλουν να θέσουν ένα ειδικό σήμα στη σφραγίδα με την οποία σφραγίζουν. Οι αρμόδιες αρχές κάθε κράτους μέλους οφείλουν να τηρούν κατάλογο των σημάτων που χρησιμοποιούνται.

3. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών οφείλουν να γνωστοποιούν αμοιβαία τον κατάλογο των εγκεκριμένων τεχνιτών ή συνεργείων καθώς και αντίγραφα των σημάτων που χρησιμοποιούνται.

4. Για να διασφαλισθεί ότι η τοποθέτηση της συσκευής ελέγχου έγινε σύμφωνα με τις προδιαγραφές του παρόντος κανονισμού, χρησιμοποιείται πινακίδα τοποθετήσεως, που θα τοποθετηθεί όπως προβλέπεται στο παράρτημα Ι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Διατάξεις για τη χρησιμοποίηση της συσκευής

Άρθρο 13

Ο εργοδότης και οι οδηγοί μεριμνούν για την καλή λειτουργία και χρήση της συσκευής.

Άρθρο 14

1. Ο εργοδότης εφοδιάζει με επαρκή αριθμό φύλλων καταγραφής τους οδηγούς, έχοντας υπόψη τον προσωπικό χαρακτήρα αυτών των φύλλων, τη διάρκεια της υπηρεσίας και την ενδεχόμενη ανάγκη να αντικατασταθούν φύλλα που καταστράφηκαν ή κατασχέθηκαν από υπάλληλο επιφορτισμένο με τον έλεχγο. Ο εργοδότης χορηγεί στους οδηγούς μόνο φύλλα ενός εγκεκριμένου τύπου, κατάλληλα για τη χρησιμοποίησή τους στη συσκευή που είναι τοποθετημένη επί του οχήματος.

2. Η επιχείρηση φυλάσσει, κατάλληλα ταξινομημένα, τα φύλλα καταγραφής για διάστημα ενός τουλάχιστον έτους μετά τη χρησιμοποίησή τους και χορηγεί αντίγραφο στους ενδιαφερόμενους οδηγούς που θα το ζητήσουν. Τα φύλλα ελέγχου επιδεικνύονται ή παραδίδονται στα πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί η διεξαγωγή ελέγχου, αν το ζητήσουν.

Άρθρο 15

1. Οι οδηγοί δεν θα χρησιμοποιούν ακάθαρτα ή φθαρμέμένα φύλλα καταγραφής. Για το σκοπό αυτό τα φύλλα πρέπει να προστατεύονται καταλλήλως.

Σε περίπτωση κατά την οποία φθαρεί το φύλλο που φέρει καταγραφές, οι οδηγοί θα προσαρτούν το φθαρμένο φύλλο στο εφεδρικό φύλλο το οποίο χρησιμοποιείται για την αντικατάστασή του.

2. Οι οδηγοί χρησιμοποιούν τα φύλλα καταγραφής κάθε μέρα οδήγησης, αρχίζοντας από τη στιγμή που παραλαμβάνουν το όχημα. Το φύλλο καταγραφής παραδίδεται μόνο μετά το πέρας της εργάσιμης ημέρας, εκτός αν η αντικατάστασή του επιτρέπεται με άλλο τρόπο. Τα φύλλα καταγραφής δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για περίοδο μακρύτερη από εκείνη για την οποία έχουν προβλεφθεί. Όταν οι οδηγοί βρίσκονται μακριά από το όχημα και κατά συνέπεια δεν μπορούν να χειριστούν τη συσκευή που ευρίσκεται στο όχημα, οι χρονικές περίοδοι που αναφέρονται στην παράγραφο 3 δεύτερη περίπτωση στοιχεία β), γ) και δ), αναγράφονται ευκρινώς στα φύλλα καταγραφής, είτε χειρόγραφα είτε με αυτόματη καταγραφή ή με άλλο τρόπο, χωρίς να μουτζουρωθεί το φύλλο.

Επίσης οι οδηγοί κάνουν τις απαραίτητες αλλαγές στα φύλλα καταγραφής, στην περίπτωση που το όχημα έχει περισσότερους του ενός οδηγούς, έτσι ώστε τα στοιχεία του παραρτήματος Ι, τίτλος ΙΙ, σημεία 1 έως 3, να καταγράφονται στο φύλλο καταγραφής του οδηγού που οδηγεί πράγματι τη στιγμή εκείνη.

3. Οι οδηγοί:

- φροντίζουν ώστε ο χρόνος που αναγράφεται στο φύλλο καταγραφής να συμφωνεί με την επίσημη ώρα της χώρας όπου έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος,

- χειρίζονται τους μηχανισμούς μεταγωγής της συσκευής έτσι ώστε οι παρακάτω χρονικές περίοδοι να μπορούν να καταγραφούν χωριστά και ευκρινώς:

α) κάτω από το σύμβολο : ο χρόνος οδήγησης·

β) κάτω από το σύμβολο : οι λοιπές περίοδοι εργασίας·

γ) κάτω από το σύμβολο : ο χρόνος διαθεσιμότητας, δηλαδή:

- ο χρόνος αναμονής, δηλαδή η περίοδος κατά την οποία οι οδηγοί οφείλουν να παραμένουν στις θέσεις εργασίας τους αποκλειστικά και μόνο για να αποκρίνονται σε ενδεχόμενες κλήσεις για ανάληψη ή συνέχιση της οδήγησης ή για εκτέλεση άλλων εργασιών,

- η χρονική περίοδος που διανύεται πλησίον οδηγού, όταν το όχημα ευρίσκεται σε κίνηση,

- η χρονική περίοδος που διανύεται στην κουκέτα, όταν το όχημα ευρίσκεται σε κίνηση·

δ) κάτω από το σύμβολο : τα διαλείμματα από την εργασία και οι περίοδοι ημερήσιας ανάπαυσης.

4. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να επιτρέπει, για τα φύλλα ελέγχου που χρησιμοποιούνται για οχήματα με άδεια κυκλοφορίας δικής του εκδόσεως, οι περίοδοι που αναφέρονται στην παράγραφο 3, δεύτερη περίπτωση, στοιχεία β) και γ), να καταγράφονται κάτω από το σύμβολο

5. Ο οδηγός οφείλει να αναφέρει στο φύλλο καταγραφής τις ακόλουθες ενδείξεις:

α) κατά την έναρξη της χρησιμοποιήσεως του φύλλου, το ονοματεπώνυμό του·

β) την ημερομηνία και τον τρόπο της ενάρξεως και λήξεως της χρησιμοποιήσεως του φύλλου·

γ) τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος στο οποίο εκτελεί υπηρεσία πριν από το πρώτο ταξίδι που καταγράφεται στο φύλλο και κατόπιν, σε περίπτωση αλλαγής οχήματος, κατά τη διάρκεια της χρήσεως του φύλλου·

δ) την ένδειξη του χιλιομετρητού:

- πριν από το πρώτο ταξίδι που καταγράφεται στο φύλλο,

- κατά το τέλος του τελευταίου ταξιδίου που καταγράφεται στο φύλλο,

- σε περίπτωση αλλαγής οχήματος κατά τη διάρκεια εργάσιμης ημέρας (την ένδειξη στο όχημα στο οποίο εκτελούσε υπηρεσία και την ένδειξη στο όχημα στο οποίο πρόκειται να εκτελέσει υπηρεσία) ·

ε) κατά περίπτωση, την ώρα αλλαγής οχήματος.

6. Η συσκευή πρέπει να έχει κατά τέτοιο τρόπο σχεδιασθεί ώστε να είναι δυνατόν στον υπάλληλο ο οποίος είναι επιφορτισμένος με τον έλεγχο, αν παραστεί ανάγκη, αφού ανοίξει τη συσκευή, να διαβάζει τις καταγραφές που αφορούν τις τελευταίες εννέα ώρες που προηγούνται του ελέγχου χωρίς να αγγίξει το φύλλο.

Η συσκευή επιπλέον πρέπει να έχει σχεδιασθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατό χωρίς να ανοιγεί το περίβλημα να εξακριβωθεί ότι οι καταγραφές γίνονται.

7. Ο οδηγός πρέπει να είναι σε θέση να επιδείξει, όποτε αυτό του ζητηθεί από τα πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί ο έλεγχος, τα φύλλα καταγραφής της τρέχουσας εβδομάδας και, εν πάση περιπτώσει, το φύλλο καταγραφής της τελευταίας ημέρας της προηγούμενης εβδομάδας κατά την οποία οδηγούσε.

Άρθρο 16

1. Σε περίπτωση βλάβης ή ελαττωματικής λειτουργίας της συσκευής ελέγχου, ο ερογοδότης οφείλει να μεριμνήσει ώστε να επισκευαστεί από εξουσιοδοτημένο τεχνικό ή συνεργείο, αμέσως μόλις το επιτρέψουν οι περιστάσεις.

Αν το όχημα δεν δύναται να επιστρέψει στις εγκαταστάσεις της επιχειρήσεως εντός μιας εβδομάδας από την ημέρα της βλάβης ή της ανακαλύψεως της πλημμελούς λειτουργίας, η επισκευή πρέπει να γίνει καθ' οδόν.

Τα κράτη μέλη δύνανται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19, να προβλέπουν ότι οι αρμόδιες αρχές δύνανται να απαγορεύσουν τη χρησιμοποίηση του οχήματος σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η βλάβη ή η πλημμελής λειτουργία δεν επισκευάζονται, υπό τους όρους που προβλέπονται ανωτέρω.

2. Κατά τη διάρκεια της υπάρξεως της βλάβης ή κατά τη διάρκεια της πλημμελούς λειτουργίας, οι οδηγοί οφείλουν να σημειώνουν στο φύλλο ή στα φύλλα καταγραφής, ή σε φύλλο το οποίο θα προσαρτηθεί ad hoc στο φύλλο καταγραφής, κάθε ένδειξη σχετική με τις διάφορες χρονικές περιόδους η οποία δεν καταγράφηκε κατά τρόπο ακριβή από τη συσκευή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Τελικές διατάξεις

Άρθρο 17

Οι αναγκαίες τροποποιήσεις για την προσαρμογή των παραρτημάτων προς την τεχνική πρόοδο αποφασίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 18. Άρθρο 18

1. Συγκροτείται επιτροπή, η οποία καλείται στο εξής «επιτροπή» , για την προσαρμογή του παρόντος κανονισμού στην τεχνική πρόοδο, και η οποία αποτελείται από αντιπροσώπους των κρατών μελών και προεδρεύεται από αντιπρόσωπο της Επιτροπής.

2. Η επιτροπή καταρτίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.

3. Στην περίπτωση που γίνεται αναφορά στη διαδικασία που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, το θέμα φέρεται στην επιτροπή από τον πρόεδρό της είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν αιτήσεως αντιπροσώπου κράτους μέλους.

4. Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην επιτροπή σχέδιο περί των μέτρων που πρόκειται να ληφθούν. Η επιτροπή γνωμοδοτεί επί του σχεδίου εντός προθεσμίας την οποία δύναται να ορίσει ο πρόεδρος, σε συνάρτηση με την επείγουσα ή μη φύση του προβλήματος. Αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία, όπως προβλέπει το άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης. Ο πρόεδρος δεν λαμβάνει μέρος στην ψηφοφορία.

5. α) Η Επιτροπή εκδίδει τα προτεινόμενα μέτρα, όταν συμφωνούν με τη γνώμη της επιτροπής.

β) Αν τα προτεινόμενα μέτρα δεν συμφωνούν με τη γνώμη της επιτροπής ή αν δεν δοθεί γνώμη, η Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο, αμελλητί, πρόταση σχετικά με τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν. Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.

γ) Αν εντός τριών μηνών από την υποβολή της προτάσεως το Συμβούλιο δεν έχει εκδώσει απόφαση, οι προτεινόμενες διατάξεις θεσπίζονται από την Επιτροπή.

Άρθρο 19

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν εγκαίρως και κατόπιν διαβουλεύσεων με την Επιτροπή τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Οι διατάξεις αυτές αφορούν, μεταξύ άλλων, την οργάνωση, τη διαδικασία και τα μέσα για τη διενέργεια ελέγχων καθώς και τις κυρώσεις που θα επιβάλλονται σε περίπτωση παραβάσεων.

2. Τα κράτη μέλη παρέχουν αμοιβαία συνδρομή για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και για τον έλεγχό της.

3. Στα πλαίσια της αμοιβαίας αυτής συνδρομής, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ανταλλάσσουν τακτικά όλα τα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με:

- τις παραβάσεις του παρόντος κανονισμού από πρόσωπα που δεν κατοικούν στο έδαφός τους και τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν για τις παραβάσεις αυτές,

- τις κυρώσεις που επιβάλλει κράτος μέλος στους υπηκόους του για παραβάσεις που διέπραξαν στο έδαφος άλλων κρατών μελών.

Άρθρο 20

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1463/70 καταργείται.

Ωστόσο, το άρθρο 3 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού εξακολουθεί να εφαρμόζεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1989 στα οχήματα και στους οδηγούς που εκτελούν διεθνείς τακτικές μεταφορές επιβατών, στο βαθμό που τα οχήματα που παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές δεν είναι εφοδιασμένα με συσκευή ελέγχου που χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 21

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 29 Σεπτεμβρίου 1986.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 1985.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

R. KRIEPS

(1) ΕΕ αριθ. C 100 της 12. 4. 1984, σ. 3, και

ΕΕ αριθ. C 223 της 3. 9. 1985, σ. 5.

(2) ΕΕ αριθ. C 122 της 20. 5. 1985, σ. 168.

(3) ΕΕ αριθ. C 104 της 25. 4. 1985, σ. 4, και

ΕΕ αριθ. C 303 της 25. 11. 1985, σ. 29.

(4) ΕΕ αριθ. L 164 της 27. 7. 1970, σ. 1.

(5) ΕΕ αριθ. L 334 της 24. 12. 1977, σ. 11.

(6) Βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΔΟΚΙΜΗΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ

Κατά το παρόν παράρτημα νοείται ως:

α) Συσκευή ελέχγου:

συσκευή προοριζόμενη να τοποθετηθεί στα οδικά οχήματα για να δεικνύει και να καταγράφει αυτόματα ή ημιαυτόματα τις ενδείξεις για την πορεία των οχημάτων αυτών και για ορισμένες χρονικές περιόδους εργασίας των οδηγών τους·

β) Φύλλο καταγραφής:

το φύλλο που σχεδιάσθηκε για να αναφέρονται επ' αυτού τα καταγραφόμενα στοιχεία και το οποίο τοποθετείται στη συσκευή ελέγχου, οι μηχανισμοί εγγραφής της οποίας καταγράφουν επί του φύλλου αυτού κατά τρόπο συνεχή τα διαγράμματα των προς καταγραφή των στοιχείων·

γ) Σταθερά της συσκευής ελέγχου:

το χαρακτηριστικό μέγεθος το οποίο δίδει την τιμή του σήματος εισόδου που απαιτείται για να δειχθεί και να καταγραφεί η διανυόμενη απόσταση 1 χλμ· η σταθερά αυτή εκφράζεται είτε σε περιστροφές ανά χιλιόμετρο (Κ = . . . περιστρ./χλμ) είτε σε ωθήσεις ανά χιλιόμετρο (Κ = . . . ωθ./χλμ)·

δ) Χαρακτηριστικός συντελεστής του οχήματος:

το χαρακτηριστικό μέγεθος το οποίο δίδει την τιμή του σήματος εξόδου που εκπέμπει το μέρος του οχήματος το οποίο συνδέεται με την συσκευή ελέγχου (δύναται να είναι κατά περίπτωση το κιβώτιο ταχυτήτων ή ο τροχός του οχήματος), για διανυόμενη από το όχημα απόσταση 1 χλμ μετρούμενη υπό κανονικές συνθήκες δοκιμής (βλέπε τίτλο VI σημείο 4 του παρόντος παραρτήματος). Ο χαρακτηριστικός συντελεστής εκφράζεται είτε σε περιστροφές ανά χιλιόμετρο w = . . . περιστρ./χλμ) είτε σε ωθήσεις ανά χιλιόμετρο w = . . . ωθ./χλμ)·

ε) Πραγματική περιφέρεια των τροχών:

ο μέσος όρος των αποστάσεων που διανύονται από τον καθένα από τους κινητήριους τροχούς του οχήματος κατά μία πλήρη περιστροφή. Η μέτρηση των αποστάσεων αυτών πρέπει να γίνει υπό τις κανονικές συνθήκες δοκιμής (βλέπε τίτλο VI σημείο 4 του παρόντος παραρτήματος) και εκφράζεται με τη μορφή 1 = . . . μμ.

ΙΙ. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η συσκευή πρέπει να καταγράφει τα ακόλουθα στοιχεία:

1. την απόσταση που διήνυσε το όχημα,

2. την ταχύτητα του οχήματος,

3. τον χρόνο οδηγήσεως,

4. τις άλλες χρονικές περιόδους εργασίας και χρόνο διαθεσιμότητας,

5. τις διακοπές της εργασίας και την καταγραφή των χρόνων ημερήσιας αναπαύσεως,

6. το άνοιγμα του περιβλήματος που περιέχει το φύλλο καταγραφής.

Για οχήματα που χρησιμοποιούνται από δύο οδηγούς, η συσκευή πρέπει να είναι σε θέση να καταγράφει συγχρόνως και σε χωριστά φύλλα για τους οδηγούς αυτούς τις χρονικές περιόδους που αναφέρονται στα σημεία 3, 4, και 5.

ΙΙΙ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

α) Γενικά

1. Η συσκευή ελέγχου πρέπει να περιέχει:

1.1. Δείκτες:

- για την απόσταση που διανύθηκε (χιλιομετρητή),

- για την ταχύτητα (ταχύμετρο),

- για το χρόνο (ωρολόγιο).

1.2. Καταγραφικά όργανα που περιλαμβάνουν:

- καταγραφέα της αποστάσεως που διανύθηκε,

- καταγραφέα ταχύτητος,

- έναν ή περισσότερους καταγραφείς του χρόνου, οι οποίοι να πληρούν τους όρους του τίτλου ΙΙΙ στοιχείο γ) σημείο 4.

1.3. Όργανο σημάνσεως που σημειώνει στο φύλλο καταγραφής κάθε άνοιγμα του περιβλήματος που περιέχει το φύλλο αυτό. 2. Η ύπαρξη στη συσκευή οποιωνδήποτε οργάνων, άλλων από αυτά που απαριθμούνται ανωτέρω, δεν πρέπει να επηρεάζει την κανονική λειτουργία των υποχρεωτικών οργάνων ούτε το ευανάγνωστο των ενδείξεών τους.

Η συσκευή υποβάλλεται για έγκριση μαζί με τα ενδεχόμενα επιπρόσθετα σ' αυτήν όργανα.

3. Υλικά

3.1. Όλα τα μέρη τα οποία απαρτίζουν τη συσκευή ελέγχου πρέπει να κατασκευάζονται από υλικά στερεά, με επαρκή μηχανική αντοχή και με αμετάβλητα ηλεκτρομαγνητικά χαρακτηριστικά.

3.2. Κάθε τροποποίηση συστατικού τμήματος της συσκευής ή της φύσεως των υλικών που έχουν χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή της, πρέπει να εγκριθεί από την αρχή η οποία ενέκρινε τη συσκευή, προτού αυτά τα υλικά χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή.

4. Μέτρηση της αποστάσεως που διανύθηκε

Οι αποστάσεις που διανύθηκαν δύνανται να μετρηθούν και να καταγραφούν:

- είτε κατά την κίνηση προς τα εμπρός και προς τα οπίσω,

- είτε μόνο κατά την κίνηση προς τα εμπρός.

Η ενδεχόμενη καταγραφή των αποστάσεων που διανύονται κατά την κίνηση προς τα οπίσω δεν πρέπει με κανένα τρόπο να θίγει τη σαφήνεια και την ακρίβεια των άλλων καταγραφών.

5. Μέτρηση της ταχύτητος

5.1. Τα όρια της ταχύτητος η οποία δύναται να μετρηθεί καθορίζονται στο πιστοποιητικό εγκρίσεως του τύπου της συσκευής.

5.2. Η συχνότης και απόσβεση του μηχανισμού μετρήσεως πρέπει να είναι τέτοιες ώστε ο δείκτης και ο καταγραφέας της ταχύτητος να δύνανται εντός των ορίων της ταχύτητος που δύναται να μετρηθεί να παρακολουθούν αλλαγές επιταχύνσεως έως 2 m/s2 εντός των ορίων των επιτρεπομένων ανοχών.

6. Μέτρηση του χρόνου (ωρολόγιο)

6.1. Ο μηχανισμός ρυθμίσεως του ωρολογίου πρέπει να τοποθετηθεί εντός του περιβλήματος που περιέχει το φύλλο καταγραφής· κάθε άνοιγμα του περιβλήματος αυτού καταγράφεται αυτόματα στο φύλλο καταγραφής.

6.2. Αν ο μηχανισμός της κινήσεως προς τα εμπρός του φύλλου καταγραφής ρυθμίζεται από το ωρολόγιο, η χρονική περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας το τελευταίο τούτο θα λειτουργήσει σωστά, αφού πριν έχει πλήρως κουρδισθεί, πρέπει να είναι μεγαλύτερη τουλάχιστον κατά 10 % από την περίοδο καταγραφής, η οποία αντιστοιχεί στο ανώτατο όριο της χωρητικότητος σε φύλλα της συσκευής.

7. Φωτισμός και προστασία

7.1. Οι δείκτες της συσκευής πρέπει να διαθέτουν κατάλληλο μη θαμβωτικό φωτισμό.

7.2. Υπό κανονικές συνθήκες χρησιμοποιήσεως της συσκευής, όλα τα εσωτερικά μέρη πρέπει να προστατεύονται από την υγρασία και τη σκόνη. Επιπλέον, πρέπει να προφυλάσσονται από αγγίγματα με περιβλήματα τα οποία είναι δυνατό να σφραγισθούν.

β) Δείκτες

1. Δείκτης της αποστάσεως που διανύθηκε (χιλιομετρητής)

1.1. Ο χιλιομετρητής πρέπει να δεικνύει την διανυθείσα απόσταση με ακρίβεια 0,1 χλμ. Οι αριθμοί που παριστάνουν εκατοντάδες μέτρων, πρέπει να διακρίνονται από εκείνους που παριστάνουν ολόκληρα χιλιόμετρα.

1.2. Τα ψηφία του χιλιομετρητή πρέπει να είναι ευανάγνωστα και να έχουν ένα ορατό ύψος τουλάχιστον 4 μμ.

1.3. Ο χιλιομετρητής πρέπει να δύναται να δεικνύει μέχρι 99 999,9 χλμ τουλάχιστο.

2. Δείκτης ταχύτητος (ταχύμετρο)

2.1. Εντός των ορίων της δυναμένης να μετρηθεί ταχύτητος, η κλίμακα της ταχύτητας πρέπει να φέρει ομοιόμορφες υποδιαιρέσεις 1, 2, 5 ή 10 χλμ/ώρα. Το διάστημα μεταξύ διαδοχικών υποδιαιρέσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10 % της υψηλότερης ταχύτητος της δεικνυόμενης επί της κλίμακος.

2.2. Το διάστημα της κλίμακος πέραν της τιμής της ανώτερης ταχύτητος δεν πρέπει να φέρει υποδιαιρέσεις.

2.3. Το μήκος του διαστήματος μεταξύ δύο υποδιαιρέσεων το οποίο αντιστοιχεί σε διαφορά ταχύτητος 10 χλμ/ώρα δεν πρέπει να είναι μικρότερο των 10 μμ.

2.4. Σε περίπτωση δείκτου με βελόνα, η απόσταση μεταξύ της βελόνας και της κλίμακος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3 μμ.

3. Δείκτης χρόνου (ωρολόγιο)

Το ωρολόγιο πρέπει να είναι ορατό από το εξωτερικό μέρος της συσκευής και η ανάγνωσή του πρέπει να είναι ασφαλής, εύκολη και σαφής. γ) Καταγραφικά όργανα

1. Γενικότητες

1.1. Κάθε συσκευή, οποιοσδήποτε και αν είναι ο τύπος του φύλλου (ταινία ή δίσκος), πρέπει να είναι εφοδιασμένη με σήμα που καθιστά δυνατή τη σωστή τοποθέτηση του φύλλου καταγραφής κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται ότι η ώρα την οποία δεικνύει το ωρολόγιο και η καταγραφή της ώρας επί του φύλλου αντιστοιχούν.

1.2. Ο μηχανισμός ο οποίος κινεί το φύλλο καταγραφής πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να εξασφαλίζεται ότι το τελευταίο τούτο κινείται σταθερά και να δύναται άνετα να τοποθετείται και να αφαιρείται.

1.3. Για φύλλα καταγραφής τύπου δίσκου, ο μηχανισμός της προς τα εμπρός κινήσεως πρέπει να ελέγχεται από το μηχανισμό του ωρολογίου. Σε τέτοια περίπτωση, η περιστροφική κίνηση του φύλλου πρέπει να είναι συνεχής και ομοιόμορφη, με κατώτατη δυνατή ταχύτητα 7 μμ/ώρα, που μετράται επί του εσωτερικού γύρου του δακτυλίου, εντός του οποίου καταγράφεται η ταχύτης.

Σε συσκευή με φύλλο καταγραφής τύπου ταινίας στην οποία το όργανο της προς τα εμπρός κινήσεως των φύλλων ελέγχεται από τον ωρολογιακό μηχανισμό του ωρολογίου, η ταχύτης της προς τα εμπρός ευθύγραμμης κινήσεως πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 μμ/ώρα.

1.4. Η καταγραφή της αποστάσεως που διανύθηκε, της ταχύτητος του οχήματος και κάθε ανοίγματος του περιβλήματος που περιέχει το φύλλο ή τα φύλλα καταγραφής πρέπει να είναι αυτόματη.

2. Καταγραφή της αποστάσεως που διανύθηκε

2.1. Κάθε χιλιόμετρο που διανύθηκε πρέπει να αντιπροσωπεύεται στο διάγραμμα με διάστημα τουλάχιστο 1 μμ επί της αντίστοιχης συντεταγμένης.

2.2. Ακόμη και σε ταχύτητες που εγγίζουν το ανώτατο όριο της ταχύτητος που δύναται να μετρηθεί, η καταγραφή των αποστάσεων πρέπει να είναι ευανάγνωστη.

3. Καταγραφή της ταχύτητος

3.1. Οποιοσδήποτε και αν είναι ο τύπος του φύλλου καταγραφής, η γραφίδα η οποία καταγράφει την ταχύτητα πρέπει να κινείται κατ' αρχήν ευθυγράμμως και καθέτως προς την κατεύθυνση της κινήσεως του φύλλου καταγραφής.

Εντούτοις, η κίνηση της γραφίδας δύναται να είναι κυκλική, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

- η γραμμή την οποία σύρει η γραφίδα πρέπει να είναι κάθετη προς τη μέση περιφέρεια (στην περίπτωση φύλλων τύπου δίσκου) ή προς τον άξονα (σε περίπτωση φύλλων τύπου ταινίας) της λωρίδος που προορίζεται για την καταγραφή ταχύτητας,

- ο λόγος της ακτίνας καμπυλότητας της γραμμής την οποία σύρει η γραφίδα προς το πλάτος της λωρίδος που προορίζεται για την καταγραφή της ταχύτητος δεν πρέπει να είναι μικρότερος του 2,4 προς 1, οποιοσδήποτε και αν είναι ο τύπος του φύλλου καταγραφής,

- οι υποδιαιρέσεις της κλίμακος του χρόνου πρέπει να ευρίσκονται στην περιοχή καταγραφής σε καμπύλη της ίδιας ακτίνας, όπως εκείνη της γραμμής την οποία σύρει η γραφίδα. Τα διαστήματα μεταξύ των υποδιαιρέσεων της κλίμακος του χρόνου πρέπει να αντιστοιχούν σε περίοδο που δεν υπερβαίνει την μία ώρα.

3.2. Κάθε αλλαγή ταχύτητος εκ 10 χλμ/ώρα πρέπει να αντιστοιχεί στο διάγραμμα σε μετατόπιση 1,5 μμ τουλάχιστον της αντίστοιχης συντεταγμένης.

4. Καταγραφή του χρόνου

4.1. Η συσκευή ελέγχου πρέπει να έχει κατασκευασθεί κατά τρόπο ώστε να είναι δυνατό, εν ανάγκη, με το χειρισμό ενός διακόπτου να καταγράφονται αυτόματα και χωριστά οι τέσσερις χρονικές περίοδοι, όπως καθορίζονται στο άρθρο 15 του κανονισμού.

4.2. Πρέπει να είναι δυνατό, από τα χαρακτηριστικά των διαγραμμάτων και της διατάξεώς τους και, ενδεχομένως, των συμβόλων τα οποία καθορίζονται στο άρθρο 15 του κανονισμού να διακρίνονται καθαρά οι διάφορες χρονικές περίοδοι.

Οι διάφορες χρονικές περίοδοι θα διακρίνονται η μία από την άλλη πάνω στον καταγραφέα από διαφορές στο πάχος των σχετικών γραμμών ή με οποιοδήποτε άλλο σύστημα, τουλάχιστον ίσης αποτελεσματικότητας όσον αφορά το ευανάγνωστο και το ευχερές της ερμηνείας των καταγραφομένων στοιχείων.

4.3. Σε περίπτωση οχημάτων που διαθέτουν πλήρωμα με περισσότερους από έναν οδηγούς, οι καταγραφές τις οποίες προβλέπει το σημείο 4.1 πρέπει να γίνονται σε δύο ξεχωριστά φύλλα, καθένα των οποίων χορηγείται σε έναν οδηγό. Σε μια τέτοια περίπτωση, η κίνηση προς τα εμπρός των ξεχωριστών φύλλων πρέπει να γίνεται είτε με ένα μοναδικό μηχανισμό είτε με χωριστούς συγχρονισμένους μηχανισμούς.

δ) Ασφάλιση

1. Το περίβλημα το οποίο περιέχει το ή τα φύλλα καταγωγής και τον μηχανισμό ρυθμίσεως του ωρολογίου πρέπει να είναι εφοδιασμένο με κλειδαριά.

2. Κάθε άνοιγμα του περιβλήματος που περιέχει το ή τα φύλλα καταγραφής και τον μηχανισμό ρυθμίσεως του ωρολογίου πρέπει αυτόματα να καταγράφεται στο φύλλο ή στα φύλλα. ε) Ενδείξεις

1. Οι ακόλουθες ενδείξεις πρέπει να διακρίνονται επί της συσκευής:

- πλησίον του αριθμού που δεικνύει ο χιλιομετρητής, η μονάδα μετρήσεως της αποστάσεως, με το σύμβολο «χλμ»,

- πλησίον της κλίμακας ταχύτητας, το σύμβολο «χλμ/ώρα»,

- το πεδίο μετρήσεως του ταχυμέτρου υπό τη μορφή «ελαχ. ταχ. . . . χλμ/ώρα μεγ. ταχ. . . . χλμ/ώρα». Αυτή η ένδειξη δεν είναι απαραίτητη αν εμφαίνεται στην πινακίδα τοποθετήσεως της συσκευής.

Εντούτοις, αυτές οι προδιαγραφές δεν εφαρμόζονται σε συσκευές ελέγχου που εγκρίθηκαν πριν από τις 10 Αυγούστου 1970.

2. Η πινακίδα τοποθετήσεως πρέπει να είναι ενσωματωμένη στη συσκευή και πρέπει να φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις οι οποίες πρέπει να είναι ορατές επί της τοποθετούμενης συσκευής:

- το όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή της συσκευής,

- τον αριθμό του εργοστασίου και το έτος κατασκευής,

- το σήμα εγκρίσεως του τύπου της συσκευής,

- τη σταθερά της συσκευής με το σύμβολο «k = . . . περιστρ./χλμ» ή k = . . . ωθ./χλμ»,

- ενδεχομένως, το πεδίο μετρήσεως της ταχύτητας με τον τρόπο που αναφέρεται στο σημείο 1,

- αν η ευαισθησία του οργάνου όσον αφορά τη γωνία κλίσεως είναι ικανή να επηρεάζει τις ενδείξεις της συσκευής, δίδεται από το εξής σχήμα:

όπου α, είναι η γωνία που μετράται από την οριζόντια θέση της άνω εμπροσθίας όψεως της συγκεκριμένης συσκευής, ενώ β και γ αντιπροσωπεύουν αντίστοιχα το μέγιστο επιτρεπτό όριο αποκλίσεως προς τα άνω και προς τα κάτω έναντι της γωνίας α.

στ) Ανώτατες επιτρεπόμενες ανοχές (δείκτες και καταγραφικά όργανα)

1. Κατά τον δοκιμαστικό έλεγχο πριν από την τοποθέτηση:

α) διανυθείσα απόσταση:

1 % πάνω ή κάτω από την πραγματική απόσταση, εφόσον η απόσταση είναι τουλάχιστον 1 χιλιόμετρο,

β) ταχύτητα:

3 χλμ/ώρα πάνω ή κάτω από την πραγματική ταχύτητα,

γ) χρόνος:

± 2 λεπτά ανά ημέρα, με μέγιστο 10 λεπτών ανά επτά ημέρες, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η διάρκεια λειτουργίας του ωρολογίου, αφότου κουρδίζεται, δεν είναι μικρότερη της περιόδου αυτής.

2. Κατά την τοποθέτηση:

α) διανυθείσα απόσταση:

2 % πάνω ή κάτω από την πραγματική απόσταση, εφόσον η απόσταση είναι τουλάχιστον 1 χιλιόμετρο,

β) ταχύτητα:

4 χλμ/ώρα πάνω ή κάτω από την πραγματική ταχύτητα,

γ) χρόνος:

± 2 λεπτά ανά ημέρα, ή

± 10 λεπτά ανά επτά ημέρες.

3. Κατά τη χρήση της συσκευής:

α) διανυθείσα απόσταση:

4 % πάνω ή κάτω από την πραγματική απόσταση, εφόσον η απόσταση αυτή είναι τουλάχιστον 1 χιλιόμετρο,

β) ταχύτητα:

6 χλμ/ώρα πάνω ή κάτω από την πραγματική ταχύτητα,

γ) χρόνος:

± 2 λεπτά την ημέρα, ή

± 10 λεπτά ανά επτά ημέρες.

4. Οι ανώτατες ανοχές που παρατίθενται στα σημεία 1, 2 και 3 ισχύουν για θερμοκρασίες μεταξύ 0° και 40 ° C, οι δε θερμοκρασίες μετρούνται πλησίον της συσκευής.

5. Η μέτρηση των ανωτάτων ανοχών οι οποίες αναφέρονται στα σημεία 2 και 3 θα γίνεται με τους όρους που καθορίζονται στον τίτλο VI. IV. ΦΥΛΛΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

α) Γενικότητες

1. Τα φύλλα καταγραφής πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην εμποδίζουν την κανονική λειτουργία της συσκευής και οι καταγραφές να είναι ανεξίτηλες, ευανάγνωστες και σαφείς.

Τα φύλλα καταγραφής πρέπει να διατηρούν τις διαστάσεις τους και όλες τις καταγραφές που γίνονται σ' αυτά υπό κανονικές συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας.

Επιπλέον, πρέπει να είναι δυνατό να αναγράφει κανείς στα φύλλα, χωρίς να τα φθείρει και χωρίς να θίγει το ευανάγνωστο των καταγραφών, τις ενδείξεις οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 5 του κανονισμού.

Υπό κανονικές συνθήκες φυλάξεως, οι καταγραφές πρέπει να παραμένουν ευανάγνωστες τουλάχιστον επί ένα χρόνο.

2. Το ελάχιστο διάστημα καταγραφής των φύλλων, οποιοσδήποτε και αν είναι ο τύπος τους, πρέπει να είναι 24 ώρες.

Αν οι περισσότεροι δίσκοι συνδέονται μεταξύ τους για να αυξηθεί η διάρκεια συνεχούς καταγραφής χωρίς επέμβαση του προσωπικού, οι συνδέσεις μεταξύ των διαφόρων δίσκων πρέπει να πραγματοποιούνται κατά τρόπο ώστε να μην παρουσιάζονται διακοπές ή διπλές καταγραφές στα σημεία από δίσκο σε δίσκο.

β) Λωρίδες καταγραφής και υποδιαιρέσεις αυτών

1. Τα φύλλα καταγραφής πρέπει να περιέχουν τις ακόλουθες λωρίδες καταγραφής:

- λωρίδα αποκλειστικά προορισμένη για στοιχεία που αφορούν την ταχύτητα,

- λωρίδα αποκλειστικά προορισμένη για στοιχεία που αφορούν τις αποστάσεις που διανύθηκαν,

- μία ή περισσότερες λωρίδες για στοιχεία που αναφέρονται στα χρονικά διαστήματα οδήγησης, στα αυτά χρονικά διαστήματα εργασίας, στα χρονικά διαστήματα διαθεσιμότητας, στα διαλείμματα από την εργασία και στις χρονικές περιόδους αναπαύσεως των οδηγών.

2. Η λωρίδα για την καταγραφή της ταχύτητας πρέπει να φέρει υποδιαιρέσεις 20 χλμ/ώρα ή λιγότερο. Η ταχύτητα που αντιστοιχεί σε κάθε υποδιαίρεση της κλίμακας πρέπει να αναφέρεται με αριθμούς που βρίσκονται απέναντι από την υποδιαίρεση αυτή. Το σύμβολο χλμ/ώρα πρέπει να αναφέρεται τουλάχιστον μία φορά εντός της λωρίδας. Η τελευταία υποδιαίρεση της κλίμακας πρέπει να συμπίπτει με το ανώτατο όριο του πεδίου μετρήσεως.

3. Η λωρίδα καταγραφής της αποστάσεως που διανύθηκε πρέπει να φέρει υποδιαιρέσεις κατά τρόπο ώστε ο αριθμός των διανυθέντων χιλιομέτρων να διαβάζεται χωρίς δυσκολία.

4. Η λωρίδα ή οι λωρίδες που προορίζονται για την καταγραφή χρονικών περιόδων που αναφέρονται στο σημείο 1, πρέπει να έχουν επισημανθεί κατά τρόπο ώστε να είναι δυνατό να διακρίνονται καθαρά μεταξύ τους οι διάφορες χρονικές περίοδοι.

γ) Ενδείξεις που τυπώνονται στο φύλλο καταγραφής

Κάθε φύλλο πρέπει να φέρει τυπωμένες τις ακόλουθες ενδείξεις:

- όνομα και διεύθυνση ή εμπορικό σήμα του κατασκευαστή,

- το σήμα εγκρίσεως του τύπου του φύλλου,

- το σήμα εγκρίσεως του τύπου ή των τύπων της συσκευής στην οποία δύναται να χρησιμοποιηθεί,

- το ανώτατο όριο της κλίμακας μετρήσεως της ταχύτητας τυπωμένο σε χιλιόμετρα ανά ώρα.

Σαν ελάχιστη πρόθετη προϋπόθεση, κάθε φύλλο πρέπει να φέρει τυπωμένη μία κλίμακα χρόνου που φέρει υποδιαιρέσεις κατά τρόπο ώστε ο χρόνος να διαβάζεται αμέσως ανά διάστημα 15 λεπτών, καθώς και να καθορίζεται εύκολα ανά διάστημα 5 λεπτών.

δ) Ελεύθερος χώρος για χειρόγραφες καταχωρίσεις

Ελεύθερος χώρος πρέπει να προβλέπεται στα φύλλα ώστε ο οδηγός να δύναται να γράφει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

- το ονοματεπώνυμο του οδηγού,

- την ημερομηνία και τον τόπο κατά την έναρξη και κατά τη λήξη της χρησιμοποιήσεως του φύλλου,

- τον αριθμό ή τους αριθμούς κυκλοφορίας του οχήματος ή των οχημάτων στα οποία ο οδηγός υπηρετεί κατά τη διάρκεια της χρησιμοποιήσεως του φύλλου,

- τις ενδείξεις χιλιομετρητού του οχήματος ή των οχημάτων στα οποία ο οδηγός υπηρέτησε κατά τη διάρκεια της χρησιμοποιήσεως του φύλλου,

- την ώρα κατά την οποία γίνεται κάθε αλλαγή οχήματος.

V. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Η συσκευή ελέγχου πρέπει να είναι τοποθετημένη στο όχημα κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο οδηγός να βλέπει καθαρά από το κάθισμά του το ταχύμετρο, τον χιλιομετρητή και το ωρολόγιο, ενώ συγχρόνως όλα τα μέρη αυτών των οργάνων, συμπεριλαμβανομένου του μηχανισμού που μεταδίδει την κίνηση στη συσκευή, πρέπει να προστατεύονται από οποιαδήποτε τυχαία βλάβη. 2. Πρέπει να είναι δυνατό να προσαρμόζεται η σταθερά της συσκευής ελέγχου προς τον χαρακτηριστικό συντελεστή του οχήματος με κατάλληλο όργανο, το οποίο καλείται προσαρμοστής.

Οχήματα με δύο ή περισσότερες σχέσεις μεταδόσεως οπίσθιου άξονα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με μηχανισμό μέσω του οποίου οι διάφορες αυτές σχέσεις μεταδόσεως να δύνανται να προσαρμόζονται αυτόματα προς τη σχέση βάσει της οποίας η συσκευή ελέγχου προσαρμόσθηκε στο όχημα.

3. Μετά τον δοκιμαστικό έλεγχο της συσκευής κατά την τοποθέτησή της, τίθεται πινακίδα τοποθετήσεως επί της συσκευής ή πλησίον αυτής επί του οχήματος, κατά τρόπο ώστε να είναι καθαρά ορατή. Μετά από κάθε επιθεώρηση ενός εγκεκριμένου τεχνίτη ή συνεργείου, όπου απαιτείται μια αλλαγή στη ρύθμιση της τοποθέτησης της συσκευής, πρέπει να τοποθετείται μια νέα πινακίδα στη θέση της προηγούμενης.

Η πινακίδα πρέπει να φέρει τουλάχιστον τις ακόλουθες ενδείξεις:

- το όνομα και τη διεύθυνση ή το εμπορικό σήμα του εγκεκριμένου συνεργείου,

- τον χαρακτηριστικό συντελεστή του οχήματος με το σύμβολο «w = . . . περιστρ./χλμ/ώρα» ή «w = . . . ωθ./χλμ»,

- την πραγματική περιφέρεια των τροχών με το σύμβολο «1 = . . . μμ»,

- την ημερομηνία καθορισμού του χαρακτηριστικού συντελεστού του οχήματος καθώς και τη μέτρηση της πραγματικής περιφέρειας των τροχών.

4. Σφράγιση

Τα κάτωθι μέρη της συσκευής πρέπει να είναι σφραγισμένα:

α) η πινακίδα τοποθετήσεως, εκτός αν είναι προσαρμοσμένη κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μη δύναται να αφαιρεθεί χωρίς να καταστραφούν οι ενδείξεις·

β) τα δύο άκρα της συνδέσεως μεταξύ της συσκευής ελέγχου και του οχήματος·

γ) ο προσαρμοστής και το σημείο συνδέσεώς του με το κύκλωμα·

δ) ο μηχανισμός αυτόματης προσαρμογής για τα οχήματα με δύο ή περισσότερες σχέσεις μεταδόσεως οπισθίου άξονα·

ε) οι συνδέσεις που ενώνουν τον προσαρμοστή και τον ως άνω μηχανισμό αυτόματης προσαρμογής με το υπόλοιπο της συσκευής·

στ) τα περιβλήματα που προβλέπονται στον τίτλο ΙΙΙ στοιχείο α) σημείο 7.2.

Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις, περισσότερες σφραγίσεις δύνανται να προβλεφθούν κατά την έγκριση του τύπου συσκευής και πρέπει να σημειωθούν στο πιστοποιητικό της εγκρίσεως οι θέσεις των σφραγίσεων αυτών.

Μόνο οι σφραγίσεις που αναφέρονται στα στοιχεία β), γ) και ε) δύνανται να αφαιρεθούν σε επείγουσες περιπτώσεις· κάθε τέτοια περίπτωση πρέπει να δικαιολογείται γραπτώς και το σχετικό δικαιολογητικό πρέπει να ευρίσκεται στη διάθεση των αρμοδίων αρχών.

VI. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους οργανισμούς που πρέπει να εκτελούν τις επαληθεύσεις και τους ελέγχους.

1. Πιστοποίηση των καινούριων ή επιδιορθωμένων οργάνων

Για κάθε συσκευή, καινούρια ή επιδιορθωμένη, εκδίδεται πιστοποιητικό περί της καλής λειτουργίας της και της ακρίβειας των ενδείξεων και καταγραφών της εντός των ορίων που καθορίζονται στον τίτλο ΙΙΙ στοιχείο στ) σημείο 1, δια της σφραγίσεως που καθορίζεται στον τίτλο V στοιχείο στ) σημείο 4.

Για το σκοπό αυτό τα κράτη μέλη δύνανται να συμφωνήσουν για μια αρχική επαλήθευση, που να συνίσταται στον έλεγχο και στην επιβεβαίωση της πιστότητας της καινούριας ή επιδιορθωμένης συσκευής προς τον εγκεκριμένο τύπο ή/και προς τις απαιτήσεις του κανονισμού και των παραρτημάτων του, ή δύνανται να παραχωρήσουν το δικαίωμα της πιστοποιήσεως στους κατασκευαστές ή στους εντολοδόχους τους.

2. Τοποθέτηση

Κατά την τοποθέτησή της στο όχημα, η συσκευή και η τοποθέτηση στο σύνολό της πρέπει να πληρούν τις διατάξεις τις σχετικές με τα όρια ανοχής, όπως καθορίζονται στον τίτλο ΙΙΙ στοιχείο στ) σημείο 2.

Οι σχετικές δοκιμές ελέγχου εκτελούνται από εγκεκριμένο τεχνικό ή συνεργείο με δική τους ευθύνη.

3. Περιοδικοί έλεγχοι

α) Περιοδικοί έλεγχοι των συσκευών λαμβάνουν χώρα κάθε δύο έτη τουλάχιστον και δύνανται να πραγματοποιούνται, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο των τεχνικών επιθεωρήσεων της καταλληλότητας των οχημάτων.

Οι επιθεωρήσεις αυτές περιλαμβάνουν τους εξής ελέγχους:

- την καλή λειτουργία της συσκευής,

- την ύπαρξη σήματος εγκρίσεως στις συσκευές, - την ύπαρξη πινακίδας τοποθετήσεως,

- το αμόλυντο των σφραγίδων της κατασκευής και των άλλων στοιχείων της τοποθετήσεως,

- την πραγματική περιφέρεια ελαστικών.

β) Ο έλεγχος της τηρήσεως των διατάξεων του τίτλου ΙΙΙ στοιχείο στ) σημείο 3 περί των μέγιστων ανοχών, εκτελείται τουλάχιστον μία φορά κάθε έξι έτη, με δυνατότητα για κάθε κράτος μέλος να καθορίζει μια μικρότερη προθεσμία για τα οχήματα για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στο έδαφός του. Ο έλεγχος αυτός πρέπει να περιλαμβάνει την αντικατάσταση της πινακίδας τοποθετήσεως.

4. Μέτρηση σφαλμάτων

Η μέτρηση των σφαλμάτων στην τοποθέτηση και κατά τη διάρκεια της χρήσεως εκτελείται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις, που πρέπει να θεωρούνται ως κανονικές συνθήκες δοκιμής:

- όχημα χωρίς φορτίο, με κανονικές συνθήκες λειτουργίας,

- πιέσεις ελαστικών, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστού,

- φθορά των ελαστικών εντός των επιτρεπομένων από τις ισχύουσες προδιαγραφές ορίων,

- κίνηση του οχήματος: το όχημα πρέπει να προωθείται από τον ίδιο του τον κινητήρα σε ευθεία γραμμή και σε επίπεδη επιφάνεια, με ταχύτητα 50 ± 5 χλμ/ώρα. Ο έλεγχος δύναται επίσης να πραγματοποιηθεί επί καταλλήλου βάσεως δοκιμής, με τον όρο ότι θα είναι παρομοίας ακριβείας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΣΗΜΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ

Ι. ΣΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ

1. Το σήμα εγκρίσεως αποτελείται:

- από ένα ορθογώνιο πάνω στο οποίο θα τίθεται το γράμμα «e» μικρό, ακολουθούμενο από έναν αριθμό ή γράμμα που χαρακτηρίζουν τη χώρα η οποία χορήγησε την έγκριση, σύμφωνα με τα ακόλουθα:

1.2 // Βέλγιο // 6 // Δανία // 18 // Γερμανία // 1 // Ελλάδα // GR // Ισπανία // 9 // Γαλλία // 2 // Ιρλανδία // IRL // Ιταλία // 3 // Λουξεμβούργο // 13 // Κάτω Χώρες // 4 // Πορτογαλία // 21 // Ηνωμένο Βασίλειο // 11,

και

- από έναν αριθμό εγκρίσεως που θα αντιστοιχεί στον αριθμό του πιστοποιητικού εγκρίσεως το οποίο εξεδόθη για το πρωτότυπο της συσκευής ελέγχου ή του φύλλου καταγραφής, τυποποιημένο σε οποιοδήποτε σημείο κοντά στο ορθογώνιο.

2. Το σήμα εγκρίσεως τίθεται πάνω στην πινακίδα τοποθετήσεως κάθε συσκευής και σε κάθε φύλλο καταγραφής, πρέπει δε να είναι ανεξίτηλο και να παραμένει πάντοτε ευανάγνωστο.

3. Οι διαστάσεις του σήματος εγκρίσεως, σχέδιο του οποίου παρατίθεται κατωτέρω, εκφράζονται σε χιλιοστόμετρα, αυτές δε οι διαστάσεις είναι οι ελάχιστες επιτρεπόμενες. Οι αναλογίες μεταξύ των διαστάσεων πρέπει να τηρούνται.

(1) Οι αριθμοί δίδονται μόνον ενδεικτικά. ΙΙ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ

Το κράτος που χορηγεί έγκριση παρέχει στον αιτούντα πιστοποιητικό εγκρίσεως, υπόδειγμα του οποίου παρατίθεται κατωτέρω. Για τη γνωστοποίηση στα άλλα κράτη μέλη των χορηγουμένων εγκρίσεων ή των ενδεχομένων ανακλήσεων, κάθε κράτος μέλος χρησιμοποιεί αντίγραφα αυτού του εγγράφου.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ

Αρμόδια αρχή

Γνωστοποίηση (1):

- έγκρισης τύπου συσκευής ελέγχου

- ανάκλησης εγκρίσεως τύπου συσκευής ελέγχου

- έγκρισης φύλλου καταγραφής

- ανάκλησης εγκρίσεως φύλλου καταγραφής

Αριθ. εγκρίσεως ....................................

1. Σήμα εργοστασίου ή εμπορικό σήμα

2. Ονομασία του τύπου

3. Όνομα του κατασκευαστή

4. Διεύθυνση του κατασκευαστή

5. Ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως για έγκριση

6. Εργαστήριο δοκιμής

7. Ημερομηνία και αριθμός της εκθέσεως του εργαστηρίου

8. Ημερομηνία εγκρίσεως

9. Ημερομηνία ανακλήσεως της εγκρίσεως

10. Τύπος(οι) της (των) συσκευής(ών) ελέγχου στην (στις) οποία(ες) το φύλλο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί

11. Τόπος

12. Ημερομηνία

13. Προσαρτημένα περιγραφικά έγγραφα

14. Παρατηρήσεις

(Υπογραφή)

(1) Διαγράφονται οι περιττές μνείες.