31985R3821

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3821/85, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, tieliikenteen valvontalaitteista

Virallinen lehti nro L 370 , 31/12/1985 s. 0008 - 0021
Suomenk. erityispainos Alue 7 Nide 3 s. 0120
Espanjank. erityispainos: Luku 07 Nide 4 s. 0028
Ruotsink. erityispainos Alue 7 Nide 3 s. 0120
Portugalink. erityispainos: Luku 07 Nide 4 s. 0028


NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 3821/85,

annettu 20 päivänä joulukuuta 1985,

tieliikenteen valvontalaitteista

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 75 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (),

sekä katsoo, että

tieliikenteessä on otettu käyttöön valvontalaite asetuksella (ETY) N:o 1463/70 (), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 2828/77 (),

ottaen huomioon jäljempänä säädetyt muutokset olisi selkeyden vuoksi koottava asiaa koskevat säännökset yhteen säädökseen ja sen johdosta kumottava asetus (ETY) N:o 1463/70; kuitenkin sen 3 artiklan 1 kohdassa säädetty tietyn tyyppistä henkilöliikennettä koskeva poikkeus olisi pidettävä edelleen määrätyn ajan voimassa,

tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta 20 päivänä joulukuuta 1985 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 3820/85 () tarkoitetut ajanjaksot osoittavalla valvontalaitteella voidaan tehokkaasti valvoa näiden säännösten noudattamista,

velvoite käyttää tällaista valvontalaitetta voi koskea vain jäsenvaltioissa rekisteröityjä ajoneuvoja; lisäksi osa näistä ajoneuvoista voidaan vaikeuksia aiheuttamatta jättää tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle,

jäsenvaltioilla olisi oltava oikeus komission luvalla myöntää erityisistä syistä tiettyjä ajoneuvoja koskevia poikkeuksia tämän asetuksen säännöksistä; kiireellisissä tapauksissa poikkeuksia olisi voitava myöntää rajoitetuksi ajaksi ilman komission etukäteen antamaa lupaa,

tehokkaan valvonnan varmistamiseksi laitteen on toimittava luotettavasti, sitä on oltava helppo käyttää ja sen on oltava suunniteltu siten, että väärinkäytösten todennäköisyys on mahdollisimman vähäinen; sen vuoksi on erityisen tärkeää, että valvontalaite tallentaa kunkin kuljettajan henkilökohtaiselle piirturilevylle riittävän tarkkoja ja helposti luettavia tietoja eri ajanjaksoista,

ajoneuvon matkaa koskevien lisätietojen, kuten nopeuden ja kuljetun matkan, automaattinen kirjaaminen voi huomattavasti parantaa liikenneturvallisuutta ja edistää järkevää ajoneuvon käyttöä; näin ollen on tarkoituksenmukaista edellyttää myös näiden tietojen kirjaamista,

valvontalaitteiden rakenteesta ja asennuksesta on tarpeen vahvistaa yhteisön tason standardit ja säätää ETY-tyyppihyväksyntämenettelystä sen varmistamiseksi, ettei jäsenvaltioiden alueella kielletä tällaisia valvontalaitteita tai estetä tällaisilla laitteilla varustettujen ajoneuvojen rekisteröintiä, liikkeelle laskemista tai käyttöä,

jäsenvaltioiden välisten ETY-tyyppihyväksyntää koskevien erimielisyyksien osalta on suotavaa, että komissio voisi päätöksellään ratkaista erimielisyyden, jos kyseiset jäsenvaltiot eivät ole pystyneet ratkaisemaan erimielisyyttä kuudessa kuukaudessa,

tämän asetuksen täytäntöönpanon ja väärinkäytösten estämisen kannalta olisi hyvä, jos kuljettajat pyytäessään saisivat jäljennöksen piirturilevyistään,

edellä tarkoitetun työ- ja lepoaikojen valvonnan tavoitteiden saavuttamiseksi on tarpeen velvoittaa työnantajat ja kuljettajat huolehtimaan laitteen moitteettomasta toiminnasta ja suorittamaan huolellisesti edellytetyt toimenpiteet,

säännöksiä kuljettajan mukana pidettävien piirturilevyjen määrästä on muutettava, koska liukuva työviikko on korvattu kiinteällä työviikolla,

tekniikan kehityksen vuoksi on tarpeen nopeasti mukauttaa tämän asetuksen liitteissä määritellyt tekniset eritelmät; tässä tarkoituksessa toteutettavien toimenpiteiden helpottamiseksi olisi säädettävä menettelystä jäsenvaltioiden ja komission välisen kiinteän yhteistyön toteuttamiseksi neuvoa-antavassa komiteassa,

todetusta rikkomisesta olisi ilmoitettava muille jäsenvaltioille, ja

valvontalaitteen luotettavan ja moitteettoman toiminnan varmistamiseksi on suotavaa säätää asennettujen laitteiden määräaikaista tarkastusta ja valvontaa koskevista yhdenmukaisista vaatimuksista,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU Periaatteet ja soveltamisala

1 artikla

Tässä asetuksessa tarkoitettujen valvontalaitteiden on rakenteen, asennuksen, käytön ja testauksen osalta oltava tämän asetuksen sekä sen liitteiden I ja II vaatimusten mukaisia.

2 artikla

Tässä asetuksessa sovelletaan asetuksen (ETY) N:o 3820/85 1 artiklan määritelmiä.

3 artikla

1. Valvontalaite on asennettava ja sitä on käytettävä jäsenvaltiossa rekisteröidyissä ajoneuvoissa, joita käytetään maanteiden henkilö- tai tavaraliikenteessä, lukuun ottamatta asetuksen (ETY) N:o 3820/85 4 artiklassa ja 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja ajoneuvoja.

2. Jäsenvaltiot voivat myöntää asetuksen (ETY) N:o 3820/85 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen ajoneuvojen osalta poikkeuksen tämän asetuksen soveltamisesta. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tämän kohdan mukaisesti myönnetyistä poikkeuksista.

3. Jäsenvaltiot voivat komission luvalla myöntää asetuksen (ETY) N:o 3820/85 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun liikenteeseen käytettävien ajoneuvojen osalta poikkeuksen tämän asetuksen soveltamisesta. Kiireellisissä tapauksissa ne voivat myöntää väliaikaisen enintään 30 päivän pituisen poikkeuksen, josta on ilmoitettava komissiolle viipymättä. Komissio ilmoittaa muille jäsenvaltioille tämän kohdan mukaisesti myönnetyistä poikkeuksista.

4. Jäsenvaltiot voivat kansallisen liikenteen osalta vaatia asennettavaksi ja käytettäväksi tämän asetuksen mukaiset valvontalaitteet myös sellaisiin ajoneuvoihin, joita 1 kohta ei koske.

II LUKU Tyyppihyväksyntä

4 artikla

Valmistaja tai tämän edustaja tekee jäsenvaltiolle valvontalaitteen tai piirturilevymallin ETY-tyyppihyväksyntähakemukset tarvittavine kuvailevine asiakirjoineen. Samantyyppisestä valvontalaitteesta tai piirturilevymallista voidaan tehdä hakemus vain yhdessä jäsenvaltiossa.

5 artikla

Jäsenvaltion on annettava ETY-tyyppihyväksyntä valvontalaittetyypille tai piirturilevymallille, jos se on liitteen I vaatimusten mukainen ja jos jäsenvaltiolla on mahdollisuus valvoa, että tuotanto on hyväksytyn tyypin tai mallin mukaista.

Tyyppihyväksynnän saaneen mallin tai tyypin muutoksista tai täydennyksistä on haettava täydentävää ETY-tyyppihyväksyntää alkuperäisen ETY-tyyppihyväksynnän antaneelta jäsenvaltiolta.

6 artikla

Jäsenvaltiot antavat hakijalle 5 artiklan mukaisesti hyväksytystä valvontalaitetyypistä tai piirturilevymallista liitteessä II olevan mallin mukaisen ETY-tyyppihyväksyntämerkin.

7 artikla

Sen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten, jolta tyyppihyväksyntää haetaan, on jokaisesta hyväksymästään tai hylkäämästään valvontalaitetyypistä tai piirturilevymallista tapauksen mukaan joko toimitettava muiden jäsenvaltioiden viranomaisille yhden kuukauden kuluessa jäljennös tyyppihyväksyntätodistuksesta tarvittavine kuvailevine asiakirjoineen tai ilmoitettava kyseisille viranomaisille hyväksynnän epäämisestä; epäämisestä niiden on ilmoittava päätöksensä perustelut.

8 artikla

1. Jos 5 artiklassa tarkoitetun ETY-tyyppihyväksynnän antanut jäsenvaltio toteaa, että valvontalaitteet tai piirturilevyt, joissa on sen antama ETY-tyyppihyväksyntämerkki, eivät ole sen hyväksymän tyypin mukaisia, sen on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tuotanto on hyväksytyn tyypin tai mallin mukaista. Tämä voi tarvittaessa johtaa ETY-tyyppihyväksynnän peruuttamiseen.

2. ETY-tyyppihyväksynnän antaneen jäsenvaltion on peruutettava tyyppihyväksyntä, jos hyväksyttyä valvontalaitetta tai piirturilevyä ei voida pitää tämän asetuksen ja sen liitteiden mukaisena tai jos sen toiminnassa on havaittavissa sellainen yleinen vika, joka tekee sen tarkoitukseensa sopimattomaksi.

3. Jos toinen jäsenvaltio ilmoittaa ETY-tyyppihyväksynnän antaneelle jäsenvaltiolle jostakin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetusta tapauksesta, tämän on neuvoteltuaan edellisen jäsenvaltion kanssa toteutettava kyseisissä kohdissa säädetyt toimenpiteet, jollei 5 kohdassa toisin säädetä.

4. Jäsenvaltio, joka on todennut 2 kohdassa tarkoitetun tapauksen, voi kieltää valvontalaitteiden tai piirturilevyjen saattamisen markkinoille ja käyttöön ottamisen toistaiseksi. Sama koskee 1 kohdassa tarkoitettua tapausta, kun valmistaja huomautuksen jälkeen ei ole saattanut ETY-ensitarkastuksesta vapautettuja valvontalaitteita tai piirturilevyjä hyväksytyn tyypin tai tämän asetuksen vaatimusten mukaisiksi.

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on joka tapauksessa ilmoitettava kuukauden kuluessa toisilleen ja komissiolle ETY-tyyppihyväksynnän peruuttamisesta tai muista 1, 2 ja 3 kohdan mukaisesti toteutetuista toimenpiteistä sekä niiden syistä.

5. Jos ETY-tyyppihyväksynnän antanut jäsenvaltio kiistää sille ilmoitetut 1 ja 2 kohdan mukaiset tapaukset, kyseisten jäsenvaltioiden on pyrittävä ratkaisemaan erimielisyys ja pidettävä komissio ajan tasalla.

Jos jäsenvaltioiden väliset neuvottelut eivät neljän kuukauden kuluessa 3 kohdassa tarkoitetusta tiedoksiantopäivästä ole johtaneet sopimiseen, komissio tekee kaikkien jäsenvaltioiden asiantuntijoita kuultuaan ja kaikki asiaan kuuluvat esimerkiksi taloudelliset ja tekniset tekijät tarkastettuaan kuuden kuukauden kuluessa päätöksen, joka annetaan tiedoksi kyseisille jäsenvaltioille ja ilmoitetaan samalla muille jäsenvaltioille. Komissio määrää tapauksen mukaan päätöksensä soveltamisen määräajan.

9 artikla

1. Piirturilevymallin ETY-tyyppihyväksyntähakemuksessa hakijan on ilmoitettava, mitä valvontalaitetta tai -laitteita varten tämä piirturilevy on tarkoitettu ja toimitettava sen testausta varten kyseisen tyyppinen valvontalaite tai kyseisen tyyppiset valvontalaitteet.

2. Kunkin jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on merkittävä piirturilevymallin tyyppihyväksyntätodistukseen, missä valvontalaitteessa tai -laitteissa tätä piirturilevymallia voidaan käyttää.

10 artikla

Jäsenvaltio ei saa evätä valvontalaitteella varustetun ajoneuvon rekisteröintiä tai kieltää sen liikkeelle laskemista tai käyttöä sen varustukseen liittyvistä syistä, jos laitteessa on 6 artiklassa tarkoitettu ETY-tyyppihyväksyntämerkki ja 12 artiklassa tarkoitettu asennuskilpi.

11 artikla

Kaikki tämän asetuksen nojalla tehdyt päätökset, joilla evätään tai peruutetaan valvontalaitteen tai piirturilevymallin tyyppihyväksyntä, on perusteltava yksityiskohtaisesti. Päätöksestä on ilmoitettava asianosaiselle, jolle on samanaikaisesti ilmoitettava myös jäsenvaltioiden voimassa olevan lainsäädännön mukaan hänen käytettävissään olevat muutoksenhakukeinot ja -ajat.

III LUKU Asennus ja tarkastus

12 artikla

1. Valvontalaitteen asennuksen ja korjauksen saa suorittaa ainoastaan sellainen korjaamo tai asentaja, jonka jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ovat tätä tarkoitusta varten hyväksyneet kuultuaan halutessaan niiden valmistajia, joita asia koskee.

2. Hyväksytty asentaja tai korjaamo merkitsee suoritetut sinetöinnit erityisellä merkillä. Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset pitävät luetteloa käytetyistä merkeistä.

3. Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset toimittavat toisilleen luettelon hyväksytyistä asentajista ja korjaamoista sekä jäljennökset käytetyistä merkeistä.

4. Liitteessä I esitetyn mallin mukaisella asennuskilvellä varmennetaan, että valvontalaitteen asennus on tapahtunut tämän asetuksen vaatimusten mukaisesti.

IV LUKU Laitteen käyttö

13 artikla

Työnantajan ja kuljettajan on huolehdittava laitteen moitteettomasta toiminnasta ja oikeasta käytöstä.

14 artikla

1. Työnantajan on huolehdittava siitä, että kuljettajilla on riittävä määrä piirturilevyjä ottaen huomioon näiden piirturilevyjen yksilölliset ominaisuudet, työn keston ja sen mahdollisuuden, että vahingoittuneet tai valvontaviranomaisen haltuun ottamat piirturilevyt on korvattava. Työnantaja saa antaa kuljettajille vain hyväksytyn mallisia, ajoneuvoon asennettuun laitteeseen sopivia piirturilevyjä.

2. Yrityksen on säilytettävä piirturilevyjä käytön jälkeen vähintään yksi vuosi hyvässä järjestyksessä ja annettava niistä jäljennös asianomaiselle kuljettajalle tämän pyynnöstä. Piirturilevyt on pyynnöstä esitettävä tai luovutettava valvontaviranomaiselle.

15 artikla

1. Kuljettajat eivät saa käyttää likaantuneita tai vahingoittuneita piirturilevyjä. Ne on tämän vuoksi suojattava sopivalla tavalla.

Jos tietoja sisältävä piirturilevy vahingoittuu, kuljettajan on liitettävä vahingoittuneen piirturilevyn oheen sen tilalla käytetty varalevy.

2. Kuljettajien on käytettävä jokaisena ajopäivänä piirturilevyjä alkaen hetkestä, jona he ottavat ajoneuvon haltuunsa. Piirturilevy poistetaan vasta vuorokautisen työajan päätyttyä, jollei poistamiseen anneta lupaa muulla tavoin. Piirturilevyä ei saa käyttää tarkoitettua pitempää aikaa.

Kun kuljettajat eivät ole ajoneuvossa eivätkä siten voi käyttää ajoneuvoon asennettua laitetta, 3 kohdan toisen luetelmakohdan b, c ja d alakohdassa tarkoitetut ajanjaksot on luettavasti ja piirturilevyä likaamatta merkittävä käsin, automaattisesti tai muulla tavoin.

Kun ajoneuvossa on useampi kuin yksi kuljettaja, kuljettajien on tehtävä piirturilevyihin tarvittavat muutokset siten, että liitteessä I olevan II luvun 1-3 kohdassa tarkoitetut tiedot näkyvät sen kuljettajan piirturilevyssä, joka sillä hetkellä ohjaa ajoneuvoa.

3. Kuljettajien on

- huolehdittava siitä, että piirturilevyn aikamerkinnät tehdään ajoneuvon rekisteröintimaan virallisen ajan mukaan,

- käytettävä valvontalaitteen katkaisijaa siten, että seuraavat ajanjaksot tulevat merkityiksi erikseen ja toisistaan erotettavasti:

a) (sisältää kuvan) merkin alla: ajoaika;

b) (sisältää kuvan) merkin alla: kaikki muut työskentelyajat;

c) (sisältää kuvan) merkin alla: varallaoloaika eli:

- odotusaika, toisin sanoen aika, jona kuljettajan on pysyttävä työpaikallaan odottamassa mahdollista määräystä lähteä ajoon tai jatkaa ajoa tai ryhtyä muihin töihin,

- kuljettajan mukana ajon aikana vietetty aika,

- ajon aikana makuusijalla vietetty aika;

d) (sisältää kuvan) merkin alla: työn keskeytykset ja vuorokautiset lepoajat.

4. Jäsenvaltio voi sallia, että kaikki 3 kohdan toisen luetelmakohdan b ja c alakohdassa tarkoitetut ajanjaksot merkitään sen alueella rekisteröityjen ajoneuvojen piirturilevyihin merkin (sisältää kuvan) alle.

5. Kuljettajan on merkittävä piirturilevyyn seuraavat tiedot:

a) sukunimi ja etunimi aloitettaessaan levyn käytön;

b) aika ja paikka aloitettaessaan ja lopetettaessaan levyn käytön;

c) hänen käytössään olevan ajoneuvon rekisterinumero ennen ensimmäistä levylle merkittyä matkaa ja sen jälkeen piirturilevyn käytön aikana tapahtuvien ajoneuvon vaihtojen yhteydessä;

d) matkamittarin lukema:

- ennen ensimmäistä levylle merkittyä matkaa,

- viimeisen levylle merkityn matkan jälkeen,

- jos ajoneuvoa vaihdetaan työpäivän aikana (edellisen ajoneuvon mittarilukema ja uuden ajoneuvon mittarilukema);

e) tarvittaessa ajoneuvon vaihdon kellonaika.

6. Laitteen on oltava valmistettu siten, että valvontaviranomainen voi laitteen mahdollisen avaamisen jälkeen piirturilevyä pysyvästi vääntämättä, vahingoittamatta tai likaamatta lukea tarkastusajankohtaa edeltävien yhdeksän tunnin merkinnät.

Laitteen on lisäksi oltava valmistettu siten, että ilman kotelon avaamista voidaan varmistaa, että laite tekee merkintöjä.

7. Kuljettajan on milloin tahansa pyynnöstä esitettävä valvontaviranomaiselle kuluvan viikon piirturilevyt sekä joka tapauksessa edellisen ajoviikon viimeisen ajopäivän piirturilevy.

16 artikla

1. Laitteen toimintahäiriön tai virheellisen toiminnan sattuessa yrittäjän on annettava hyväksytyn asentajan tai korjaamon tehdä korjaus niin pian kuin olosuhteet sen sallivat.

Jos paluu yrityksen toimipaikkaan voi tapahtua vasta yli yhden viikon kuluttua häiriön tai virheellisen toiminnan havaitsemisesta, korjaus on suoritettava matkalla.

Jäsenvaltiot voivat 19 artiklan mukaisesti valtuuttaa toimivaltaiset viranomaiset kieltämään ajoneuvon käytön, jos toimintahäiriön tai virheellisen toiminnan osalta ei ole toteutettu edellä säädettyjä toimenpiteitä.

2. Laitteen toimintahäiriön tai virheellisen toiminnan aikana kuljettajien on merkittävä aikatiedot piirturilevylle tai piirturilevyille taikka erityiselle piirturilevyyn liitettävälle lehdelle, jos laite ei enää merkitse niitä virheettömästi.

V LUKU Loppusäännökset

17 artikla

Tarvittavat muutokset liitteiden mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen annetaan noudattaen 18 artiklassa säädettyä menettelyä.

18 artikla

1. Perustetaan tämän asetuksen mukauttamista tekniikan kehitykseen käsittelevä komitea, jäljempänä "komitea", jossa on jäsenvaltioiden edustajat ja puheenjohtajana komission edustaja.

2. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

3. Jos tässä artiklassa säädettyä menettelyä on noudatettava, asian saattaa komitean käsiteltäväksi puheenjohtaja joko omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion edustajan pyynnöstä.

4. Komission edustaja tekee komitealle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Komitea antaa lausuntonsa ehdotuksesta määräajassa, jonka puheenjohtaja voi asettaa asian kiireellisyyden mukaan. Lausunnosta päätetään perustamissopimuksen 148 artiklan 2 kohdan mukaisella määräenemmistöllä. Puheenjohtaja ei osallistu äänestykseen.

5. a) Komissio päättää suunnitelluista toimenpiteistä, jos ne ovat komitean lausunnon mukaiset.

b) Jos suunnitellut toimenpiteet eivät ole komitean lausunnon mukaisia tai lausuntoa ei ole annettu, komissio tekee viipymättä neuvostolle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Neuvosto ratkaisee asian määräenemmistöllä.

c) Jos neuvosto ei ole ratkaissut asiaa kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asia tuli vireille neuvostossa, komissio tekee päätöksen ehdotetuista toimenpiteistä.

19 artikla

1. Jäsenvaltioiden on riittävän ajoissa komissiota kuultuaan saatettava voimaan tämän asetuksen soveltamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset.

Näissä säännöksissä on säädettävä muun muassa valvonnan järjestämisestä, valvontamenettelystä ja -keinoista sekä säännösten rikkomisen seuraamuksista.

2. Jäsenvaltioiden on avustettava toisiaan tämän asetuksen soveltamisessa ja sen noudattamisen valvonnassa.

3. Tähän keskinäiseen avunantoon kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten velvollisuus toimittaa toisilleen säännöllisesti kaikki käytettävissä olevat tiedot:

- muun kuin jäsenvaltiossa asuvan tekemistä tämän asetuksen rikkomisista, samoin kuin sen kaikista seuraamuksista;

- seuraamuksista, joita jäsenvaltiossa sovelletaan maassa asuviin henkilöihin näiden rikkomisista toisessa jäsenvaltiossa.

20 artikla

Kumotaan asetus (ETY) N:o 1463/70.

Kuitenkin mainitun asetuksen 3 artiklan 1 kohtaa sovelletaan 31 päivään joulukuuta 1989 asti säännöllisen kansainvälisen henkilöliikenteen ajoneuvoihin ja kuljettajiin, jos tällaiseen liikenteeseen käytettäviä ajoneuvoja ei ole varustettu tämän asetuksen mukaisesti käytettävillä valvontalaitteilla.

21 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä syyskuuta 1986.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 1985.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

R. KRIEPS

() EYVL N:o C 100, 12.4.1984, s. 3 ja

EYVL N:o C 223, 3.9.1985, s. 5

() EYVL N:o C 122, 20.5.1985, s. 168

() EYVL N:o C 104, 25.4.1985, s. 4 ja

EYVL N:o C 303, 25.11.1985, s. 29

() EYVL N:o L 164, 27.7.1970, s. 1

() EYVL N:o L 334, 24.12.1977, s. 11

() EYVL N:o L 370, 31.12.1985, s. 1

LIITE I

RAKENNETTA, TESTAUSTA, ASENNUSTA JA TARKASTUSTA KOSKEVAT VAATIMUKSET

I MÄÄRITELMÄT

Tässä liitteessä:

a) "valvontalaitteella" tarkoitetaan:

tieajoneuvoihin asennettavaksi tarkoitettuja laitteita, jotka automaattisesti tai puoliautomaattisesti osoittavat ja tallentavat näiden ajoneuvojen liikkumista ja niiden kuljettajien tiettyjä työaikoja koskevia yksityiskohtaisia tietoja;

b) "piirturilevyllä" tarkoitetaan:

valvontalaitteeseen sijoitettavaa levyä, joka vastaanottaa ja säilyttää tallennettavat tiedot ja jolle valvontalaitteen merkintälaitteet kirjaavat tarvittavista tiedoista jatkuvan tallenteen;

c) "valvontalaitteen vakiolla" tarkoitetaan:

sen sisäänmenosignaalin arvoa osoittavaa ominaislukua, joka vaaditaan yhden kilometrin pituisen kuljetun matkan osoittamiseen ja tallentamiseen; tämä vakio on ilmoitettava joko kierroksina kilometriä kohti (k = ... kierr/km) tai impulsseina kilometriä kohti (k = ... imp/km);

d) "ajoneuvon ominaiskertoimella" tarkoitetaan:

sen ulostulosignaalin arvoa osoittavaa ominaislukua, jonka ajoneuvon ja valvontalaitteen yhdistävä osa (vaihdelaatikon ulostuloakseli tai ajoneuvon pyörä) lähettää, kun ajoneuvo kulkee yhden kilometrin matkan mitattuna tavanomaisissa testausolosuhteissa (katso tässä liitteessä olevan VI luvun 4 kohta). Ominaiskerroin ilmaistaan joko kierroksina kilometriä kohti (w = ... kierr/km) tai impulsseina kilometriä kohti (w = ...imp/km);

e) "pyörien renkaiden todellisella kehällä" tarkoitetaan:

ajoneuvoa liikuttavien eri pyörien (vetävien pyörien) yhden täydellisen kierroksen aikana kulkemien matkojen keskiarvoa. Nämä matkat on mitattava tavanomaisissa testausolosuhteissa (katso tässä liitteessä olevan VI luvun 4 kohta), ja ne ilmoitetaan muodossa: 1 = ...mm.

II VALVONTALAITTEEN YLEISET OMINAISUUDET JA TOIMINTA

Valvontalaitteella on voitava tallentaa seuraavat tiedot:

1. ajoneuvolla kuljettu matka;

2. ajoneuvon nopeus;

3. ajoaika;

4. muut työskentely- tai varallaoloajat;

5. tauot ja vuorokautiset lepoajat;

6. piirturilevyn sisältävän kotelon avaamiset.

Kahden kuljettajan käyttämän ajoneuvon osalta valvontalaitteella on voitava tallentaa 3, 4 ja 5 kohdassa luetellut ajat samanaikaisesti mutta selvästi erillään ja kahdelle eri piirturilevylle.

III VALVONTALAITTEEN RAKENNEVAATIMUKSET

a) Yleistä

1 Valvontalaitteessa on oltava seuraavat:

1.1 visuaaliset laitteet, jotka osoittavat:

- kuljetun matkan (matkamittari),

- nopeuden (nopeusmittari),

- ajan (kello);

1.2 tallennuslaitteet, joihin kuuluu:

- kuljetun matkan tallennin,

- nopeuden tallennin,

- yksi tai useampi III luvun C 4 kohdassa vahvistetut vaatimukset täyttävä ajan tallennin;

1.3 merkintälaite, joka osoittaa piirturilevyllä jokaisen tuon levyn sisältävän kotelon avaamisen.

2 Jos laitteistoon on lisätty muita kuin edellä lueteltuja laitteita, ne eivät saa haitata pakollisten laitteiden moitteetonta toimintaa tai niiden lukemista.

Valvontalaite on toimitettava hyväksyttäväksi kaikkine tällaisine mahdollisine lisälaitteineen.

3 Materiaalit

3.1 Valvontalaitteen kaikki rakenneosat on valmistettava materiaaleista, jotka ovat riittävän vakaita ja mekaanisesti kestäviä sekä sähköisiltä ja magneettisilta ominaisuuksiltaan muuttumattomia.

3.2 Valvontalaitteen rakenneosan tai sen valmistuksessa käytettyjen materiaalien luonteen muutos on ennen niiden käyttämistä valmistuksessa toimitettava valvontalaitteen tyyppihyväksynnän antaneen viranomaisen hyväksyttäväksi.

4 Kuljetun matkan mittaus

Kuljetut matkat voidaan mitata ja tallentaa joko:

- sekä eteenpäin että taaksepäin tapahtuneen liikkeen osalta, tai

- ainoastaan eteenpäin tapahtuneen liikkeen osalta.

Taaksepäin tapahtuneen liikkeen tallennus ei missään tapauksessa saa vaikuttaa muiden tallenteiden selkeyteen eikä tarkkuuteen.

5 Nopeuden mittaus

5.1 Nopeusmittauksen vaihteluväli on ilmoitettava tyyppihyväksyntätodistuksessa.

5.2 Mittalaitteen ominaisfrekvenssin ja vaimennuksen on oltava sellaiset, että nopeutta osoittavat ja tallentavat laitteet voivat mittauksen vaihteluvälillä ja hyväksyttyjen toleranssien rajoissa seurata jopa 2 m/s² olevia kiihtyvyyden muutoksia.

6 Ajan mittaus (kello)

6.1 Kellon asetusajan käyttömekanismin on oltava piirturilevyn sisältävän kotelon sisällä; piirturilevylle on automaattisesti tallennuttava jokainen tuon kotelon avaaminen.

6.2 Jos kello säätelee piirturilevyn eteenpäin tapahtuvaa liikkeen mekanismia, on sen ajan, jonka kello täyteen vetämisen jälkeen käy moitteettomasti, oltava vähintään 10 % pitempi kuin laitteen suurinta mahdollista kiekko- tai nauhakuormaa vastaava tallennusaika.

7 Valaistus ja suojaus

7.1 Laitteeseen kuuluvien visuaalisten laitteiden on oltava riittävästi ja häikäisemättömästi valaistut.

7.2 Tavanomaisissa käyttöolosuhteissa laitteen kaikkien sisäosien on oltava kosteus- ja pölysuojatut. Lisäksi niiden väärinkäyttö on estettävä koteloilla, jotka voidaan sinetöidä.

b) Visuaaliset laitteet

1 Kuljetun matkan osoitin (matkamittari)

1.1 Valvontalaitteen kuljettua matkaa osoittavan asteikon pienimmän arvon on oltava 0,1 kilometriä. Hehtometrejä osoittavien numeroiden on erotuttava selvästi kokonaisia kilometrejä osoittavista numeroista.

1.2 Matkamittarin numeroiden on oltava selvästi luettavia, ja niiden näennäiskorkeuden on oltava vähintään 4 mm.

1.3 Matkamittarin on pystyttävä näyttämään vähintään 99 999,9 kilometrin lukema.

2 Nopeuden osoitin (nopeusmittari)

2.1 Mittausalueella nopeusasteikon on oltava tasavälisesti jaotettu 1, 2, 5 tai 10 kilometriä tunnissa olevin asteikkovälein. Nopeuden asetuksen arvo (kahden peräkkäisen merkin välissä oleva tila) saa ylittää enintään 10 %:lla asteikon osoittaman suurimman nopeuden.

2.2 Mitatun alueen ulkopuolella olevaa aluetta ei tarvitse merkitä numeroin.

2.3 Asteikon jokaisen välin, joka osoittaa 10 kilometrin tuntinopeuseroa, on oltava vähintään 10 mm pitkä.

2.4 Neulalla varustetussa näytössä neulan ja valvontalaitteen kojetaulun välinen etäisyys saa olla enintään 3 millimetriä.

3 Ajan osoitin (kello)

Ajan osoittimen on oltava nähtävissä laitteen ulkopuolelta, ja sen on annettava selkeä, yksinkertainen ja yksiselitteinen lukema.

c) Tallennuslaitteet

1 Yleistä

1.1 Riippumatta piirturilevyn muodosta (kiekko tai nauha) kaikissa laitteissa on oltava merkki, jonka avulla piirturilevy voidaan sijoittaa laitteeseen oikein sen varmistamiseksi, että kellon osoittama aika ja piirturilevyn aikamerkintä vastaavat toisiaan.

1.2 Piirturilevyn siirtomekanismin on varmistettava, että piirturilevy siirtyy ilman hukkaliikettä ja että se voidaan vapaasti asettaa laitteeseen ja poistaa siitä.

1.3 Kiekon muotoisia piirturilevyjä eteenpäin siirtävän laitteen on oltava kellomekanismikäyttöinen. Tässä tapauksessa levyn on pyörittävä jatkuvasti ja tasaisesti vähintään 7 millimetrin tuntinopeudella mitattuna nopeuden tallennusalueen reunaa osoittavan renkaan sisäreunasta.

Jos nauhatyyppisen laitteen arkkeja eteenpäin siirtävä laite on kellomekanismikäyttöinen, eteenpäin tapahtuvan suoraviivaisen liikkeen nopeuden on oltava vähintään 10 millimetriä tunnissa.

1.4 Kuljetun matkan, ajoneuvon nopeuden ja piirturilevyn tai -levyt sisältävän kotelon avaamisen on tallennuttava automaattisesti.

2 Kuljetun matkan tallennus

2.1 Kuljetun matkan jokaista kilometriä kohti on tallenteessa oltava vähintään 1 millimetrin ero sitä vastaavassa koordinaatissa.

2.2 Matkan tallenteen on myös mitta-alueen ylärajan saavuttavilla nopeuksilla oltava selvästi luettavissa.

3 Nopeuden tallennus

3.1 Piirturilevyn muodosta riippumatta nopeudentallennuspiirtimen on periaatteessa siirryttävä suoraviivaisesti suorassa kulmassa piirturilevyn siirtymissuuntaan nähden.

Piirtimen liike voi kuitenkin olla kaareva, jos seuraavat edellytykset täytetään:

- piirtimen piirtämän jäljen on (kiekon muotoisten levyjen osalta) oltava kohtisuorassa nopeuden tallennukseen varatun alueen keskimääräisen kehän tai (nauhan muotoisten levyjen osalta) sen akselin suhteen;

- piirtimen piirtämän jäljen kaarevuussäteen ja nopeuden tallennukseen varatun alueen leveyden suhteen on oltava vähintään 2,4:1 piirturilevyn muodosta riippumatta;

- aika-asteikolla olevien merkintöjen on leikattava tallennusalue käyrällä, jonka säde on sama kuin piirtimen piirtämän jäljen säde. Aika-asteikolla olevien merkintöjen välien on edustettava enintään yhden tunnin jaksoa.

3.2 Nopeuden jokaista 10 km/h muutosta kohti on tallenteessa oltava vähintään 1,5 millimetrin ero sitä vastaavassa koordinaatissa.

4 Ajanjaksojen tallennus

4.1 Valvontalaitteen on oltava rakennettu siten, että tarvittaessa kytkinlaitteen avulla voidaan tallentaa automaattisesti ja erikseen asetuksen 15 artiklassa tarkoitetut neljä ajanjaksoa.

4.2 Jälkien ominaispiirteistä, niiden suhteellisista sijainneista ja tarvittaessa asetuksen 15 artiklassa säädetyistä merkeistä on voitava selvästi erottaa eri ajanjaksot.

Eri ajanjaksojen olisi tallenteessa erotuttava toisistaan asianomaisten jälkien paksuuden perusteella tai muulla tallenteen luettavuuden ja helpon tulkittavuuden kannalta vähintään yhtä tehokkaalla tavalla.

4.3 Jos ajoneuvon miehistössä on useampi kuin yksi kuljettaja, 4.1 kohdassa tarkoitetut tallenteet on tehtävä kahdelle erilliselle levylle, joista kukin on tarkoitettu yhdelle kuljettajalle. Tässä tapauksessa erillisten levyjen siirtyminen eteenpäin on toteutettava samalla mekanismilla tai erillisillä synkronoiduilla mekanismeilla.

d) Sulkulaite

1 Piirturilevyn tai -levyt sisältävä kotelo ja kellon asetuksen käyttömekanismi on varustettava lukolla.

2 Jokaisen piirturilevyn tai -levyt sisältävän kotelon avaamisen samoin kuin kellon asetusta varten olevan käyttömekanismin säädön on tallennuttava piirturilevylle tai -levyille automaattisesti.

e) Merkinnät

1 Valvontalaitteen kojetaulussa on oltava seuraavat merkinnät:

- matkamittarin osoittaman lukeman lähellä matkan mittayksikkö osoitettuna sen lyhenteellä "km";- nopeusasteikon lähellä merkintä "km/h";- nopeusmittarin mitta-alue muodossa "Vmin ... km/h, Vmax ... km/h". Tätä merkintää ei tarvita, jos se on laitteen arvokilvessä.

Nämä vaatimukset eivät kuitenkaan koske ennen 10 päivää elokuuta 1970 hyväksyttyjä valvontalaitteita.

2 Laitteen sisään rakennetussa arvokilvessä on oltava seuraavat merkinnät, joiden on oltava näkyvissä asennetussa valvontalaitteessa:

- laitteen valmistajan nimi ja osoite,

- sarjanumero ja valmistusvuosi,

- laitetyypin tyyppihyväksyntämerkki,

- laitteen vakio muodossa "k =... kierr/km" tai "k = ... imp/km",- haluttaessa nopeuden mitta-alue 1 kohdassa osoitetussa muodossa,

- jos laitteen herkkyys kallistuskulmalle voi vaikuttaa laitteen antamaan lukemaan sallittuja toleransseja enemmän, sallittu kulma ilmaistaan seuraavasti:

(sisältää kuvan)

jossa á on sen (ylöspäin asennetun) laitteen etureunan vaakatasosta mitattu kulma, jolle koje on kalibroitu, ja ß ja ã edustavat kalibrointikulman á vastaavasti suurinta ylöspäin ja alaspäin sallittua poikkeamaa.

f) Suurimmat sallitut toleranssit (visuaaliset laitteet ja tallennuslaitteet)

1 Testialustalla ennen asennusta:

a) kuljettu matka:

todellinen matka 1 %, jos tuo matka on vähintään 1 kilometri;

b) nopeus:

todellinen nopeus 3 km/h;

c) aika:

± 2 minuuttia vuorokaudessa ja enintään 10 minuuttia 7 vuorokautta kohti silloin, kun kellon käyntiaika vetämisen jälkeen on vähintään kyseisen ajan mittainen.

2 Asennettaessa:

a) kuljettu matka:

todellinen matka 2 %, jos tuo matka on vähintään 1 kilometri;

b) nopeus:

todellinen nopeus 4 km/h;

c) aika:

± 2 min/vrk, tai

± 10 min/7 vrk.

3 Käytössä:

a) kuljettu matka:

todellinen matka 4 %, jos tuo matka on vähintään 1 kilometri;

b) nopeus:

todellinen nopeus 6 km/h;

c) aika:

± 2 min/vrk, tai

10 min/7 vrk.

4 Edellä 1, 2 ja 3 kohdassa vahvistetut suurimmat sallitut toleranssit ovat voimassa 0-40 °C lämpötilassa mitattuna laitteen välittömässä läheisyydessä.

5 Edellä 2 ja 3 kohdassa vahvistetut suurimmat sallitut toleranssit on mitattava VI luvussa esitetyissä olosuhteissa.

IV PIIRTURILEVYT

a) Yleistä

1 Piirturilevyt eivät saa haitata laitteen tavanomaista toimintaa ja niiden tallenteiden on oltava pysyvät ja helposti luettavissa ja tunnistettavissa.

Piirturilevyjen on säilytettävä mittansa ja niille tehdyt tallenteet tavanomaisissa kosteus- ja lämpöolosuhteissa.

Lisäksi levyille on oltava mahdollista merkitä niitä vahingoittamatta ja tallenteiden luettavuutta heikentämättä asetuksen 15 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut tiedot.

Tavanomaisissa säilytysolosuhteissa tallennusten on pysyttävä selvästi luettavina vähintään yhden vuoden ajan.

2 Levyjen muodosta riippumatta niiden pienimmän tallennuskapasiteetin on oltava 24 tuntia.

Jos useita levyjä voidaan liittää yhteen käytettävissä olevan yhtäjaksoisen tallennuskapasiteetin lisäämiseksi ilman henkilökunnan toimenpiteitä, eri levyjen väliset kytkennät on suoritettava siten, että levyltä toiselle siirryttäessä tallennuksessa ei ole katkoja eikä päällekkäisyyttä.

b) Tallennusalueet ja niiden asteitus

1 Piirturilevyillä on oltava seuraavat tallennusalueet:

- yksinomaan nopeuteen liittyville tiedoille varattu alue;

- yksinomaan kuljettua matkaa koskeville tiedoille varattu alue;

- yksi tai useampia alueita kuljettajien ajoaikaa, muuta työskentely- ja varallaoloaikaa sekä taukoja ja lepoaikoja koskevia tietoja varten.

2 Nopeuden tallennusalueella on oltava asteikko, jonka asteikkojako on enintään 20 km/h. Asteikon kutakin merkintää vastaava nopeus on osoitettava numeroin merkinnän vieressä. Tunnus "km/h" on esitettävä vähintään kerran tällä alueella. Asteikon viimeisen merkinnän on yhdyttävä mitta-alueen ylärajan merkkiin.

3 Kuljetun matkan tallennusalue on esitettävä siten, että kuljettujen kilometrien määrä voidaan lukea vaikeuksitta.

4 Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen ajanjaksojen tallentamiseen varattu alue tai varatut alueet on merkittävä siten, että eri ajanjaksot voidaan selkeästi erottaa toisistaan.

c) Piirturilevyille painettavat tiedot

Jokaisella levyllä on oltava painettuna seuraavat tiedot:

- valmistajan nimi ja osoite tai tavaramerkki;

- levyn mallin tyyppihyväksyntämerkki;

- sen laitetyypin tai -tyyppien tyyppihyväksyntämerkki, jossa levyä voidaan käyttää;

- nopeuden mitta-alueen yläraja esitettynä kilometreinä tunnissa.

Lisäksi kullekin levylle on vähintäänkin painettava aika-asteikko jaoteltuna siten, että aika voidaan lukea suoraan 15 minuutin jaksoissa ja kukin 5 minuutin väli voidaan määrittää vaikeuksitta.

d) Vapaa tila käsin kirjoitettuja lisäyksiä varten

Levyillä on oltava vapaata tilaa, jotta kuljettajat voivat kirjoittaa siihen vähintään seuraavat tiedot:

- kuljettajan suku- ja etunimi;

- levyn käytön aloittamisen ja lopettamisen aika ja paikka;

- sen ajoneuvon rekisterinumero tai niiden ajoneuvojen rekisterinumerot, johon tai joihin kuljettaja on määrätty levyn käytön aikana,

- sen ajoneuvon tai niiden ajoneuvojen matkamittarin tai -mittareiden lukema, johon tai joihin kuljettaja on määrätty levyn käytön aikana;

- ajoneuvon vaihdon kellonaika.

V VALVONTALAITTEEN ASENNUS

1 Valvontalaite on sijoitettava ajoneuvoon siten, että kuljettaja voi istuimeltaan esteettä nähdä nopeusmittarin, matkamittarin ja kellon ja että näiden laitteiden kaikki osat mukaan luettuna niiden käyttöosat on samalla suojattu tapaturmaiselta vahingoittumiselta.

2 Valvontalaitteen vakio on voitava säätää ajoneuvon ominaiskertoimen mukaiseksi asianmukaisella, muuntimeksi kutsutulla laitteella.

Ajoneuvoissa, joissa on vähintään kaksi taka-akselisuhdetta, on oltava kytkinlaite, jolla nämä suhteet voidaan automaattisesti saada vastaamaan sitä suhdetta, jolle valvontalaite on ajoneuvoa varten muunnettu.

3 Sen jälkeen kun laite on asennuksen yhteydessä tarkastettu, ajoneuvoon on kiinnitettävä asennuskilpi laitteen viereen tai itse laitteeseen siten, että se on selvästi näkyvissä. Kun hyväksytty asentaja tai korjaaja tekee tarkastuksen, joka vaatii asennuksen asetuksen muutoksen, aikaisemman kilven tilalle on kiinnitettävä uusi kilpi.

Kilvessä on oltava vähintään seuraavat tiedot:

- hyväksytyn asentajan tai korjaamon nimi, osoite tai tavaramerkki;

- ajoneuvon ominaiskerroin muodossa "w = ... kierr/km" tai "w = ... imp/km";

- pyörien renkaiden todellinen kehä muodossa "1 = ... mm";- päivämäärä, jona ajoneuvon ominaiskerroin on määritelty ja pyörien renkaiden todellinen kehä mitattu.

4 Sinetöinti

Seuraavat osat on sinetöitävä:

a) asennuskilpi, jollei sitä ole kiinnitetty siten, että sitä ei voida poistaa tuhoamatta siinä olevia merkintöjä;

b) varsinaisen valvontalaitteen ja ajoneuvon välisen kiinnityksen molemmat päät;

c) itse muunnin ja kohta, jossa se on liitetty virtapiiriin;

d) kytkinmekanismi niissä ajoneuvoissa, joissa on vähintään kaksi akselisuhdetta;

e) liittimet, jotka yhdistävät muuntimen ja kytkinmekanismin laitteen muuhun osaan;

f) edellä III luvun a kohdan 7.2 kohdassa vaadittu kotelointi.

Erityistapauksissa voidaan laitetyypin tyyppihyväksynnän yhteydessä vaatia myös muita sinettejä, ja tällaisten sinettien sijainti on merkittävä tyyppihyväksyntätodistukseen.

Vain b, c ja e kohdassa tarkoitetut sinetit saadaan hätätapauksessa poistaa; jokaisesta tilanteesta, jolloin nämä sinetit on murrettu, on laadittava lausunto perusteluineen, ja sen on oltava toimivaltaisen viranomaisen käytettävissä.

VI TARKASTUKSET JA VALVONTA

Jäsenvaltioiden on nimettävä laitokset, joiden on suoritettava tarkastukset ja valvonta.

1 Uusien tai korjattujen laitteiden varmentaminen

Jokaisen uuden tai korjatun yksittäisen laitteen osalta on V luvun 4 kohdan f alakohdan mukaisesti suoritetulla sinetöinnillä varmennettava sen moitteeton toiminta sekä sen lukemien ja tallenteiden tarkkuus III luvun f kohdan 1 alakohdassa vahvistetuissa rajoissa.

Tätä tarkoitusta varten jäsenvaltiot voivat määrätä tehtäväksi ensitarkastuksen, jossa tarkastetaan ja vahvistetaan, että uusi tai korjattu laitteisto on tyyppihyväksytyn mallin tai tämän asetuksen ja sen liitteiden vaatimusten mukainen, taikka siirtää toimivallan varmentamiseen valmistajille tai niiden edustajille.

2 Asennus

Kun valvontalaite asennetaan ajoneuvoon, laitteen ja koko asennuksen on oltava III luvun f kohdan 2 alakohdassa vahvistettujen suurimpia sallittuja toleransseja koskevien vaatimusten mukainen.

Hyväksytty asentaja tai korjaamo tekee tarkastukset omalla vastuullaan.

3 Määräajoin tehtävät tarkastukset

a) Ajoneuvoihin asennettu valvontalaite on tarkastettava määräajoin vähintään kerran kahdessa vuodessa, ja nämä tarkastukset voidaan tehdä ajoneuvojen katsastuksen yhteydessä.

Erityisesti on tarkastettava:

- että laite toimii moitteettomasti;

- että laitteessa on tyyppihyväksyntämerkki;

- että asennuskilpi on kiinnitetty;

- että laitteessa ja asennuksen muissa osissa olevat sinetit ovat ehjät;

- pyörien renkaiden todellinen kehä.

b) Edellä III luvun f kohdan 3 kohdan suurimpia sallittuja toleransseja koskevien määräysten mukaisuuden tarkastus on tehtävä vähintään kerran kuudessa vuodessa, mutta jäsenvaltiot voivat säätää lyhyemmästä aikavälistä alueellaan rekisteröidyille ajoneuvoille. Tällaisissa tarkastuksissa asennuskilpi on vaihdettava.

4 Virheiden mittaus

Virheiden mittaus asennuksen yhteydessä ja käytön aikana on tehtävä seuraavissa olosuhteissa, joita on pidettävä vakiotestausolosuhteina:

- ajoneuvo kuormaamattomana, tavanomaisessa ajokunnossa;

- renkaiden paine valmistajan ohjeiden mukainen;

- renkaiden kuluminen lain sallimissa rajoissa;

- ajoneuvon liikkuminen: ajoneuvon on oman moottorinsa avulla liikuttava suoraviivaisesti tasaisella pinnalla 50 5 km/h nopeudella; testi voidaan tehdä myös asianmukaisella testialustalla, jos se on yhtä tarkka.

LIITE II

TYYPPIHYVÄKSYNTÄMERKKI JA -TODISTUS

I TYYPPIHYVÄKSYNTÄMERKKI

1. Tyyppihyväksyntämerkki muodostuu:

P suorakulmiosta, jonka sisälle on sijoitettu pieni "e" kirjain ja sen jäljessä tyyppihyväksynnän antaneen maan tunnusnumero tai -kirjain seuraavien tunnusten mukaisesti:

Belgia 6 Tanska 18 Saksa 1 Kreikka GR Espanja 9 Ranska 2 Irlanti IRL Italia 3 Luxemburg 13 Alankomaat 4 Portugali 21 Yhdistynyt kuningaskunta 11 ja

P valvontalaitteen tai piirturilevyn prototyypille laaditun tyyppihyväksyntätodistuksen numeroa vastaava hyväksyntänumero sijoitettuna johonkin tämän suorakulmion vieressä olevaan kohtaan.

2. Tyyppihyväksyntämerkki on oltava jokaisen valvontalaitteen arvokilvessä ja jokaisessa piirturilevyssä. Se on merkittävä pysyvästi, ja se on aina oltava helposti luettavissa.

()3. Seuraavassa piirretyn hyväksyntämerkin mitat on ilmaistu millimetreinä, ja nämä mitat ovat vähimmäismitat. Mittojen väliset suhteet on säilytettävä.

II TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUS

Tyyppihyväksynnän antaneen jäsenvaltion on annettava hakijalle jäljempänä esitetyn mallin mukainen tyyppihyväksyntätodistus. Ilmoittaessaan muille jäsenvaltioille annetuista tyyppihyväksynnöistä tai tarvittaessa niiden peruuttamisista jäsenvaltion on käytettävä tämän todistuksen jäljennöksiä.

TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUS

Toimivaltaisen viranomaisen nimi ...

Ilmoitus koskee ():

P valvontalaitetyypin tyyppihyväksyntää

P valvontalaitetyypin tyyppihyväksynnän peruuttamista

P piirturilevyn tyyppihyväksyntää

P piirturilevyn tyyppihyväksynnän peruuttamista

...

Tyyppihyväksyntänumero ...

1. Tavaramerkki tai kaupallinen merkki ...

2. Tyypin tai mallin nimi ...

3. Valmistajan nimi ...

4. Valmistajan osoite ...

...

5. Päivä, jona hakemus tyyppihyväksyntää varten on esitetty ...

...

6. Tutkimuslaitos ...

7. Testausselosteen päiväys ja numero ...

8. Hyväksymispäivä ...

9. Tyyppihyväksynnän peruuttamispäivä ...

10. Valvontalaitetyyppi tai -tyypit, jossa/joissa levy on tarkoitettu käytettäväksi ...

...

11. Paikka ...

12. Päiväys ...

13. Liitteenä seuraavat kuvailevat asiakirjat ...

14. Huomautuksia

...

Allekirjoitus

() Tarpeeton viivataan yli.