31985R3788Uradni list L 367 , 31/12/1985 str. 0001 - 0003
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 40 str. 0003
portugalska posebna izdaja poglavje 03 zvezek 40 str. 0003
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 20 str. 0033
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 20 str. 0033


Uredba Sveta (EGS) št. 3788/85

z dne 20. decembra 1985

o spremembi nekaterih uredb v sektorju olj in masti zaradi pristopa Španije in Portugalske

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Akta o pristopu Španije in Portugalske in zlasti člena 396(2) Akta,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ker je treba zaradi pristopa Španije in Portugalske sprejeti nekatere tehnične spremembe pri naslednjih uredbah v sektorju olj in masti,

- Uredba Sveta (EGS) št. 2164/70 z dne 27. oktobra 1970 o uvozu oljčnega olja iz Španije [1], spremenjena z Uredbo (EGS) št. 2277/71 [2],

- Uredba Sveta (EGS) št. 154/75 z dne 21. januarja 1975 o uvedbi registra pridelovanja oljk v državah članicah, ki proizvajajo oljčno olje [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 3453/80 [4],

- Uredba Sveta (EGS) št. 3089/78 z dne 19. decembra 1978 o splošnih predpisih pri pomoči za potrošnjo oljčnega olja [5], kakor je bila spremenjena z Uredbo (EGS) št. 2762/80 [6],

- Uredba Sveta (EGS) št. 591/79 z dne 26. marca 1979 o splošnih predpisih glede proizvodnih nadomestil za oljčno olje, uporabljeno pri proizvodnji konzervirane hrane [7], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 3176/84 [8],

- Uredba Sveta (EGS) št. 1590/83 z dne 14. junija 1983 o določitvi površin, zasajenih z oljkami, ki izpolnjujejo pogoje za pomoč za proizvodnjo oljčnega olja [9],

- Uredba Sveta (EGS) št. 2261/84 z dne 17. julija 1984 o splošnih pravilih pri odobravanju pomoči za proizvodnjo oljčnega olja in pomoči proizvajalcem oljčnega olja [10],

- Uredba Sveta (EGS) št. 2262/84 z dne 17. julija 1984 o posebnih ukrepih za oljčno olje [11];

ker lahko po členu 2(3) Pogodbe o pristopu organi Skupnosti pred pristopom sprejmejo ukrepe iz člena 396 Akta o pristopu,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EGS) št. 2164/70 preneha veljati 1. marca 1986.

Člen 2

Uredba (EGS) št. 154/75 se spremeni:

1. V členu 1(2) se tretji pododstavek nadomesti:

"Roki iz točke (a) in (b) začnejo teči od:

- 1. novembra 1982 za uvedbo registra pridelave oljk v Grčiji,

- 1. novembra 1986 za uvedbo registra pridelave oljk v Španiji in na Portugalskem.".

2. V člen 3 se vstavi naslednji odstavek:

"2b. Pristojni organi v Španiji in na Portugalskem, ki so pooblaščeni za izplačilo proizvodne pomoči iz člena 5 Uredbe št. 136/66/EGS, pri izplačilu znižajo znesek te pomoči za 0,96 ECU na 100 kg. Znižanje se uporablja za pomoč za tržna leta od 1986/87 do 1989/1990."

Člen 3

Uredba (EGS) št. 3089/78 se spremeni:

1. V členu 9:

(a) odstavku 1 se doda naslednji tretji pododstavek:

"Pri dajanju oljčnega olja v prosto prodajo v Španiji in na Portugalskem se uporabljajo enake varščine kot v preostali Skupnosti.";

(b) odstavku 2 se doda naslednji drugi pododstavek:

"Od 1. marca 1986 do 31. oktobra 1995 morajo pri izvozu oljčnega olja v Španijo ali na Portugalsko iz Skupnosti v sestavi z dne 31. decembra 1985 udeležene strani tudi dokazati, da je bil v tej trgovini dejansko uporabljeni znesek pristopnih kompenzacij enak znesku, ki se uporablja za olja s poreklom iz držav nečlanic."

2. Drugi pododstavek člena 11 se nadomesti:

"Uporablja se od 1. januarja 1979. Členi 1, 2 in 3 se uporabljajo za Španijo in Portugalsko šele od 1. januarja 1991."

Člen 4

Uredba (EGS) št. 591/79 se spremeni:

1. Člen 4(1) se nadomesti:

"1. Po členu 6 je znesek nadomestil aritmetična sredina variabilnih delov prelevmanov, ki se uporabljajo pri uvozu oljčnega olja iz podštevilke 15.07 A II (a) Skupne carinske tarife v dveh mesecih pred mesecem uveljavitve nadomestil, v Španiji in na Portugalskem popravljen z zneskom pristopnih kompenzacij pri uvozu v ti dve državi članici iz držav nečlanic.

Če je bilo oljčno olje, uporabljeno za proizvodnjo konzerviranih proizvodov, proizvedeno v Skupnosti, je nadomestilo zgoraj navedena srednja vrednost, povečana za znesek pomoči za potrošnjo, ki velja na dan uveljavitve nadomestila.

Za Španijo in Portugalsko se uporablja povišanje od 1. januarja 1991 dalje. Od tega datuma je povišanje enako kot v drugih državah članicah in znesek iz tega izhajajočih nadomestil se popravi z razliko med intervencijskimi cenami, ki se uporabljajo v Skupnosti v sestavi z dne 31. decembra 1985, ter cenami, ki se uporabljajo v Španiji in na Portugalskem."

2. V členu 5:

(a) Drugi pododstavek odstavka 1 se nadomesti:

"Proizvodno nadomestilo, določeno v skladu s prvim pododstavkom, se popravi v Španiji in na Portugalskem z zneskom pristopnih kompenzacij pri uvozu v ti dve državi članici iz držav nečlanic."

(b) Odstavek 2 se nadomesti:

"2. Če je bilo oljčno olje, uporabljeno za proizvodnjo konzerviranih proizvodov, proizvedeno v Skupnosti, se znesek, določen po prvem pododstavku odstavka 1, poveča za znesek pomoči za potrošnjo, ki velja na dan določitve nadomestila.

Za Španijo in Portugalsko se uporablja povišanje od 1. januarja 1991 dalje. Od tega datuma je povišanje enako kot v drugih državah članicah in znesek iz tega izhajajočih nadomestil se popravi z razliko med intervencijskimi cenami, ki se uporabljajo v Skupnosti v sestavi z dne 31. decembra 1985, ter cenami, ki se uporabljajo v Španiji in na Portugalskem."

Člen 5

Člen 1 Uredbe (EGS) št. 1590/83 se nadomesti:

"Člen 1

1. Pomoč za proizvodnjo oljčnega olja se dodeljuje vsakemu pridelovalcu oljk samo za površine, zasajene z oljkami:

- v Franciji in Italiji dne 31. oktobra 1978,

- v Grčiji dne 1. januarja 1981,

- v Španiji dne 1. januarja 1984,

in s prijavo pridelave:

(a) v Italiji prijavo pridelave za tržno leto 1980/1981 oziroma, če ni take prijave, zadnjo razpoložljivo prijavo;

(b) v Franciji zadnjo razpoložljivo prijavo pred tržnim letom 1982/1983;

(c) v Grčiji prijavo pridelave za tržno leto 1980/1981 ali 1981/1982;

(d) v Španiji prijavo pridelave za tržno leto 1986/1987 ali 1987/1988.

Na Portugalskem se pomoč odobri samo za količine, predvidoma pridobljene na površinah, ki so bile zasajene z rodnimi oljkami 1. januarja 1984 in vključene v prijavo pridelave za tržno leto 1986/1987 ali 1987/1988.

Za površine, ki so bile v obdobju iz prejšnjega pododstavka zasajene z oljkami, vendar ni bila izvedena prijava pridelave, se proizvodna pomoč odobri samo pod pogojem, da zadevna stranka vloži naknadno prijavo pridelave pri pristojnih nacionalnih organih do 30. junija 1984, v Španiji in na Portugalskem pa do 30. junija 1988.

2. Za nove nasade oljk, zasajene v Franciji in Italiji od 31. oktobra 1978 dalje, v Grčiji od 1. januarja 1981 dalje ter v Španiji in na Portugalskem od 1. januarja 1984 dalje, v okviru projekta prenove oljčnih nasadov, omejenega na posamezno posestvo ali na posebno proizvodno območje, se pomoč lahko odobri za te površine pod pogojem, da:

- so projekt prenove odobrili pristojni organi države članice,

- na vsaki obnovljeni površini skupna površina, zasajena z oljkami, ni večja od površine, ki je bila zasajena z oljkami v Franciji in Italiji dne 31. oktobra 1978, v Grčiji dne 1. januarja 1981 ter v Španiji in na Portugalskem dne 1. januarja 1984.

Na Portugalskem obseg predvidene proizvodnje na obnovljenih površinah ne sme biti večji od količine, ki bi bila proizvedena na površinah, zasajenih z rodnimi oljkami dne 1. januarja 1984."

Člen 6

Uredba (EGS) št. 2261/84 se spremeni:

1. Člen 1 se nadomesti:

"Člen 1

Od tržnega leta 1984/1985 se za dodeljevanje proizvodne pomoči za oljčno olje iz člena 5 Uredbe št. 136/66/EGS uporabljajo splošne določbe te uredbe. V Španiji in na Portugalskem se uporabljajo šele od začetka tržnega leta 1986/1987."

2. V členu 3(1) se druga alinea nadomesti:

"— kopija prijave, predložena za izdelavo registra pridelave oljk. V Grčiji, Španiji in na Portugalskem se ta prijava, dokler v teh državah članicah ni izdelan register pridelave oljk, lahko zamenja s prijavo iz člena 1(1) Uredbe (EGS) št. 1590/83."

3. V členu 13(3) se prvi pododstavek nadomesti:

"3. V tržnih letih 1984/1985 in 1985/1986 lahko države članice izdajo začasno odobritev oljarni, takoj ko je vložen zahtevek za odobritev, ki vsebuje podatke iz odstavka 1. Za Španijo in Portugalsko se ta možnost podaljša do tržnega leta 1986/1987."

Člen 7

Uredba (EGS) št. 2262/84 se spremeni:

1. Člen 1(5) se nadomesti:

"5. V treh letih od 1. novembra 1984 dalje se dejanski stroški urada pokrivajo iz splošnega proračuna Evropskih skupnosti v naslednjih deležih:

- 100 % za prvi dve leti do maksimalne vsote 14 milijonov ECU za urad v Italiji in 7 milijonov ECU za urad v Grčiji,

- 50 % za tretje leto.

V Španiji in na Portugalskem se pokrije 100 % dejanskih stroškov urada v času od 1. marca 1986 do 31. oktobra 1987, in sicer do maksimalne vsote 7 milijonov ECU za Španijo in 3,5 milijona ECU za Portugalsko.

Države članice lahko pod pogoji, določenimi po postopku iz člena 38 Uredbe št. 136/66/EGS, krijejo del stroškov, ki jim pripadajo, z odbitkom od pomoči Skupnosti, ki jo je ta odobrila za oljčno olje.

Svet do 1. januarja 1987 s kvalificirano večino in na predlog Komisije sprejme način financiranja teh stroškov od tržnega leta 1987/1988 dalje."

Člen 8

Ta uredba začne veljati 1. marca 1986 pod pogojem, da začne veljati Pogodba o pristopu Španije in Portugalske.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. decembra 1985

Za Svet

Predsednik

R. Steichen

[1] UL L 238, 29.10.1970, str. 3.

[2] UL L 241, 27.10.1971, str. 2.

[3] UL L 19, 24.1.1975, str. 1.

[4] UL L 360, 31.12.1980, str. 15.

[5] UL L 369, 29.12.1978, str. 12.

[6] UL L 287, 30.10.1980, str. 2.

[7] UL L 78, 30.3.1979, str. 2.

[8] UL L 298, 16.11.1984, str. 4.

[9] UL L 163, 22.6.1983, str. 39.

[10] UL L 208, 3.8.1984, str. 3.

[11] UL L 208, 3.8.1984, str. 11.

--------------------------------------------------