31985R3703Uradni list L 351 , 28/12/1985 str. 0063 - 0065
finska posebna izdaja: poglavje 4 zvezek 2 str. 0068
španska posebna izdaja: poglavje 04 zvezek 4 str. 0093
švedska posebna izdaja: poglavje 4 zvezek 2 str. 0068
portugalska posebna izdaja poglavje 04 zvezek 4 str. 0093


Uredba Komisije (EGS) št. 3703/85

z dne 23. decembra 1985

o podrobnih pravilih za uporabo skupnih tržnih standardov za nekatere sveže ali hlajene ribe

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 3796/81 z dne 29. decembra 1981 o skupni ureditvi trga z ribiškimi proizvodi [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu Španije in Portugalske, zlasti člena 4(4) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 103/76 z dne 19. januarja 1976 o skupnih tržnih standardih za nekatere sveže ali hlajene ribe [2], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (EGS) št. 3396/85 [3], zlasti členov 6, 8 in 8a Uredbe,

ker izkušnje kažejo potrebo po razjasnitvi nekaterih določb glede uporabe skupnih tržnih standardov, ki so določeni z Uredbo (EGS) št. 103/76, da bi se zagotovila enotnejša uporaba teh standardov v državah članicah;

ker naj bi se izvršilo razvrščanje sledov in skuš z ocenjevanjem vzorcev, kakor je predvideno s členom 8a Uredbe (EGS) št. 103/76, da bi se zagotovila skladnost s standardi Skupnosti za ti vrsti; ker naj bi se za zagotavljanje, da so zaključki rezultatov razvrščanja z ocenjevanjem vzorcev vseh zadevnih serij utemeljeni, določilo število vzorcev, ki jih je treba vzeti, maso ali količino vsakega vzorca ter metode razvrščanja in preverjanja mase serij na trgu, ob upoštevanju različnih načinov dajanja proizvodov v prodajo;

ker morajo zadevne države članice, da bi pomagale pri izboljšavi kvalitete rib, ki so razvrščene na podlagi sistema vzorčenja, in preprečile trženje rib, ki niso zadostno sveže, uvesti sisteme nadzora, vključno z inšpekcijami opreme za konzerviranje na plovilih, ki iztovarjajo zadevne ribe;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za ribiške proizvode,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ta uredba določa podrobna pravila za nadzor skladnosti s skupnimi tržnimi standardi, ki so določeni z Uredbo (EGS) št. 103/76, za razvrščanje in tehtanje nekaterih vrst.

Člen 2

Lot se obravnava kot enoten skladno s členoma 7(1) in 8(3) Uredbe (EGS) št. 103/76, če v kategorijo svežosti ali velikosti, ki je takoj pod in/ali nad tisto, navedeno za zadevni zaboj ali lot, ne spada več kot 10 % celotne količine v seriji.

Člen 3

Kadar se razvrščajo količine določenega proizvoda, iztovorjenega s plovila, celotna količina lota, ki se obravnava kot majhen lot skladno s členoma 7(1) in 8(3) Uredbe (EGS) št. 103/76, naj ne bi presegala 100 kg zadevnega proizvoda, iztovorjenega s plovila in namenjenega v promet za določeno prodajo. Vendar pa so pristojni organi držav članic pooblaščeni, da določijo količino, ki je manjša od 100 kg, kadar to zahtevajo posebni proizvodni in tržni pogoji.

Člen 4

Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da se razvrščanja proizvoda skladno z določbami Uredbe (EGS) št. 103/76 ne da spremeniti, kadar se da proizvod prvič v prodajo, razen pod nadzorom pristojnih organov.

Člen 5

Da bi zagotovili, da je vsebina standardiziranih zabojev enaka njihovi domnevni vsebini, kakor je predvideno s členom 8(4) Uredbe (EGS) št. 103/76, se mora stehtati vsaj en zaboj na vsakih sto zabojev, brez vpliva na bolj omejevalne nacionalne predpise ali komercialna pravila, ki se uporabljajo v državah članicah. Neto masa se lahko spreminja, kakor je predvideno s členom 8(5) Uredbe (EGS) št. 103/76, do 5 % nad ali pod navedeno ali domnevno maso, za katero veljajo bolj omejevalni nacionalni predpisi o gospodarskem pravu.

Člen 6

1. Razvrščanje sledov ali skuš v različne kategorije svežosti in velikosti na podlagi sistema vzorčenja, kakor je predvideno s členom 8a Uredbe (EGS) št. 103/76, se izvede skladno s postopkom iz naslednjih odstavkov.

2. Vzorce se vzame iz količine, ki se jo da v prodajo, kot sledi:

- vzorec z vsaj 50 kg se vzame iz vsake količine, ki ima manj kot 50 ton,

- dva vzorca, ki imata vsaj 50 kg vsak, se vzame iz vsakih količin med 50 in 100 tonami,

- vsaj tri vzorce po 50 kg se vzame iz vsakih količin, ki presegajo 100 ton, ali kolikor 50 kg vzorcev je potrebnih, da njihova skupna količina ne bo znašala manj od 0,08 % zadevnih količin.

V primerih, kadar iztovarjanje opravi ladja, ki je opremljena s hladilnimi kadmi, se vzorce vzame iz vsebine vsake hladilne kadi, ob upoštevanju zgornjih določb.

3. Te vzorce se vzame na tak način, da so reprezentativni za določen lot, ob upoštevanju poslovnih praks, ki se v državah članicah uporabljajo za to zadevo.

Vzorce se vzame na pravilen način, odvisno od števila vzorcev, ki jih je treba vzeti, ter celotne količine, ki se jo da v promet.

4. Količine, ki se jih da v zadevno prodajo, se potem razvrsti skladno z določbami Uredbe (EGS) št. 103/76, glede na rezultate vzorčenja ter skladno z naslednjimi določbami in vizualnim pregledom.

Če vzorec pokaže:

(a) da pregledana riba spada v isto kategorijo svežosti in velikosti, se zadevne količine razvrsti na podlagi tega rezultata. Spremembe velikosti in svežosti, kakor je predvideno s členom 2, se dovoli;

(b) da delež pregledane ribe, ki predstavlja več kot 10 % količine v vzorcu, spada v kategorijo B, se število vzorcev, ki jih je treba vzeti, podvoji. Vendar pa se zadevne količine ne sme postaviti v kategorijo, ki je višja od kategorije B;

(c) da delež pregledane ribe ne izpolnjuje pogojev, da bi bile v prometu kot prehrana za ljudi, se zadevnih količin ne sme uporabljati v ta namen, razen če razvrščanje skladno s členi 6, 7 in 8 Uredbe (EGS) št. 103/76 pokaže, da je lahko njen delež v prometu kot prehrana za ljudi.

Člen 7

1. Da bi se preverila masa količin, ki se jih da v prodajo, se stehta prejemnikove enote ali transportno vozilo, kamor se naloži te količine.

Če se takega tehtanja ne more izvesti, se masa iztovorjenih količin izračuna z dodatkom vsebine standardiziranih zabojev, v katere se mora količine iztovoriti. Vendar pa se dodatno tehtanje po vzorcu izvede za standardizirane zaboje.

2. Če so količine v standardiziranih zabojih ponujene na javni dražbi in naj bi se tržile za določeno prodajo, se tehtanje izvede skladno z določbami člena 5.

3. Maso količin, pretovorjeno na krovu plovila, se izračuna z uporabo koeficientov iz Priloge I:

- na eni strani za količino ulova vsakega plovila ali vsebino vsake kadi, kot je izmerjeno z ustreznimi tehničnimi sredstvi,

- na drugi strani za obseg količin, pretovorjenih na plovilo za predelavo, kot ga izmeri prejemnik, ki ga odobri urad za tehtanje in merjenje v zadevni državi članici.

Člen 8

V okviru sistema vzorčenja države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe, s katerimi bodo zlasti zagotovile:

- da imajo vsa plovila ustrezno opremo, s katero vzdržujejo kvaliteto zadevnih proizvodov skladno z merili iz Uredbe (EGS) št. 103/76,

- da na plovilih, ki so opremljene s kadmi, te kadi ustrezno čistijo, da je temperatura v kadeh primerna za hranjenje rib in da je ta temperatura lahko opazna,

- da so vse količine, ki so v prometu, evidentirane, razčlenjene po kategorijah svežosti in velikosti. Evidenca v primeru iz člena 7, odstavek 1, temelji na dokumentih z dokazno močjo, ki jo podpiše kapitan zadevnega plovila in kupec, ter, v primeru iz člena 7, odstavek 3, na tistih, ki so jih podpisali kapitani zadevnih plovil.

Člen 9

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. decembra 1985

Za Komisijo

Karl-Heinz Narjes

Podpredsednik

[1] UL L 379, 31.12.1981, str. 1.

[2] UL L 20, 28.1.1976, str. 29.

[3] UL L 322, 3.12.1985, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Vrsta | Velikost | Količina m3 | Koeficienti |

Sled | 1 | 1 | 0,86 |

2 |

3 |

Skuša | 1 | 1 | 0,8 |

2 |

3 |

--------------------------------------------------