31985R3541Uradni list L 338 , 17/12/1985 str. 0001 - 0001
finska posebna izdaja: poglavje 2 zvezek 4 str. 0073
španska posebna izdaja: poglavje 02 zvezek 15 str. 0111
švedska posebna izdaja: poglavje 2 zvezek 4 str. 0073
portugalska posebna izdaja poglavje 02 zvezek 15 str. 0111


Uredba Sveta (EGS) št. 3541/85

z dne 12. decembra 1985

o uvrstitvi blaga v tarifno podštevilko 27.03 A skupne carinske tarife

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 97/69 z dne 16. januarja 1969 o ukrepih, ki jih je treba sprejeti za enotno uporabo nomenklature skupne carinske tarife [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 2055/84 [2], in zlasti člena 3 Uredbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ker je za zagotovitev enotne uporabe nomenklature skupne carinske tarife treba predvideti uvrstitev šotnih mešanic (ki vsebujejo ne manj kot 75 mas. % šote) in drugih snovi, kot so apno, pesek, preperela listna mešanica, lapor, kmečki gnoj in majhne količine drugih gnojil, s skupno vsebnostjo kalija (računanega kot K2O), dušika, fosforja (računanega kot P2O5), ki ne presega 3 mas. %;

ker se tarifna številka 27.03 skupne carinske tarife nanaša na šoto (vključno s šotno slamo), neaglomerirano ali aglomerirano; ker so gnojila, razen tistih, ki so določena v tarifnih številkah 31.01 do 31.04 navedena v tarifni številki 31.05;

ker se zadevno blago zaradi svojih značilnosti ne more obravnavati kot blago, ki se uvrsti v tarifno številko 31.05;

ker ima zadevno blago bistvene značilnosti šote, ki se uvršča v tarifno številko 27.03 in ga je treba zato uvrstiti v podštevilko 27.03 A te tarifne številke;

ker Komisija glede na to, da Odbor za nomenklaturo skupne carinske tarife ni podal privolitve, ne more sprejeti določb, ki jih je predvidela za to zadevo na podlagi postopka iz člena 3 Uredbe (EGS) št. 97/69,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Šotne mešanice (ki vsebujejo ne manj kot 75 mas. % šote) in druge snovi, kot so kmečki gnoj, apno, pesek, preperela listna mešanica, lapor, in majhne količine drugih gnojil, s skupno vsebnostjo kalija (računanega kot K2O), dušika, fosforja (računanega kot P2O5), ki ne presega 3 mas. % se uvrstijo v skupno carinsko tarifo v naslednjo podštevilko:

27.03

Šota (vključno s šotno slamo), aglomerirana ali neaglomerirana:

A. Šota

Člen 2

Ta uredba začne veljati 21. dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. decembra 1985

Za Svet

Predsednik

R. Goebbels

[1] UL L 14, 21.1.1969, str. 1.

[2] UL L 191, 19.7.1984, str. 1.

--------------------------------------------------