31985R3402Uradni list L 322 , 03/12/1985 str. 0014 - 0015
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 19 str. 0221
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 39 str. 0086
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 19 str. 0221
portugalska posebna izdaja poglavje 03 zvezek 39 str. 0086


Uredba Komisije (EGS) št. 3402/85

z dne 2. decembra 1985

o spremembi Uredbe (EGS) št. 563/82 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe (EGS) št. 1208/81 glede beleženja tržnih cen za odraslo govedo na podlagi lestvice Skupnosti za razvrščanje trupov

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 805/68 z dne 27. junija 1968 o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu Grčije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 1208/81 z dne 28. aprila 1981 o določitvi lestvice Skupnosti za razvrščanje trupov odraslega goveda [2], in zlasti zadnjega pododstavka člena 2(2), člena 3(1) in drugega pododstavka člena 4(3) Uredbe,

ker Uredba Komisije (EGS) št. 563/82 [3], kakor je bila spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1935/83 [4], določa podrobna pravila glede beleženja tržnih cen odraslega goveda na podlagi lestvice Skupnosti za razvrščanje trupov; ker je za zagotovitev razpoložljivosti primerljivih cen v Skupnosti navedena uredba uvedla nekatere korekcijske faktorje, potrebne za uskladitev predstavitev, ki jih uporabljajo nekatere države članice Skupnosti na referenčno predstavitev Skupnosti;

ker izkušnje kažejo, da za zagotovitev večje primerljivosti cen zadošča odšteti davek na dodano vrednost od cene, ki je bila plačana dobavitelju živali ob dostavi v klavnico; ker je Uredbo (EGS) št. 563/82 torej treba ustrezno spremeniti;

ker je iz enakih razlogov treba prilagoditi tudi seznam korekcijskih faktorjev, ki jih predvideva tretji pododstavek člena 2(2) Uredbe (EGS) št. 1208/81;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za goveje in telečje meso,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EGS) št. 563/82 se spremeni:

1. Člen 1(1) se nadomesti s:

"1. Tržna cena, določena na podlagi lestvice Skupnosti za razvrščanje trupov odraslega goveda, iz tretjega in četrtega pododstavka člena 6 Uredbe (EGS) št. 1208/81 je cena, plačana dobavitelju živali ob dostavi v klavnico, brez davka na dodano vrednost. Ta cena je izražena za 100 kilogramov trupa, predstavljenega v skladu z referenčno predstavitvijo, ki jo predvideva člen 2(2) iste uredbe, stehtanega in razvrščenega na kavlju v klavnici."

2. Priloga se nadomesti s:

"

PRILOGA

Korekcijski faktorji iz tretjega pododstavka člena 2(2) Uredbe (EGS) št. 1208/81, izraženi v odstotkih mase trupa

(kot odstotki mase trupa) |

Odstotek | Zmanjšanje | Povečanje |

Maščobni razredi | 1-2 | 3 | 4-5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Ledvice | –0,4 | | | | | |

Ledvična maščoba | –1,75 | –2,5 | –3,5 | | | | | |

Medenična maščoba | –0,5 | | | | | |

Jetra | –2,5 | | | | | |

Potrebušina | –0,4 | | | | | |

Robček | –0,4 | | | | | |

Rep | –0,4 | | | | | |

Hrbtenjača | –0,05 | | | | | |

Vimenska maščoba | –1,0 | | | | | |

Testisi | –0,3 | | | | | |

Skrotalna in okolna maščoba | –0,5 | | | | | |

Maščoba notranjega stegna | –0,3 | | | | | |

Vratna žila in okolna maščoba | –0,3 | | | | | |

Odstranitev zunanje maščobe | | | | 0 | 0 | +1 | +2 | +4 |

"

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. januarja 1986.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. decembra 1985

Za Komisijo

Frans Andriessen

Podpredsednik

[1] UL L 148, 28.6.1968, str. 24.

[2] UL L 123, 7.5.1981, str. 3.

[3] UL L 67, 11.3.1982, str. 23.

[4] UL L 191, 15.7.1983, str. 41.

--------------------------------------------------