31985R3332Uradni list L 318 , 29/11/1985 str. 0001 - 0001
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 19 str. 0219
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 39 str. 0055
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 19 str. 0219
portugalska posebna izdaja poglavje 03 zvezek 39 str. 0055


Uredba Sveta (EGS) št. 3332/85

z dne 26. novembra 1985

o spremembi Uredbe (EGS) št. 1696/71 o skupni ureditvi trga za hmelj

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 43 Pogodbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 1696/71 z dne 26. julija 1971 o skupni ureditvi trga za hmelj [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 235/79 [2], in zlasti člena 7 Uredbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [3],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [4],

ker se pomoč dodeli priznanim skupinam proizvajalcev na področjih Skupnosti, kjer te skupine lahko svojim članom zagotovijo primeren dohodek in gospodarno upravljajo s ponudbo; ker bi skupine morale to pomoč upravljati z namenom, da izpolnijo te cilje;

ker obsega ena od nalog, dodeljenih skupinam proizvajalcev, izboljšanje pridelave hmelja in njeno prilagoditev tržnim zahtevam, še zlasti s spreminjanjem sortimenta in preureditvami hmeljišč;

ker bi v podporo naporom za prestrukturiranje skupine proizvajalcev morale biti sposobne uporabiti pomoč, dodeljeno za projekte, namenjene zamenjavi sortimenta in preureditvam hmeljišč,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 7 uredbe (EGS) št. 1696/71 se spremeni:

1. odstavek 1(e) se nadomesti z naslednjim:

"(e) upravljati sistem pomoči iz člena 12 tako, da vsakemu članu skupine dodeli njegov delež pomoči, sorazmerno s površino, ki jo obdeluje."

2. vstavi se naslednji odstavek:

"1. a. Skupine proizvajalcev lahko uporabijo pomoč za ukrepe, načrtovane za dosego ciljev iz odstavka 1(a) in (b).".

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. novembra 1985

Za Svet

Predsednik

J. F. Poos

[1] UL L 175, 4.8.1971, str. 1.

[2] UL L 34, 9.2.1979, str. 4.

[3] UL C 257, 9.10.1985, str. 6.

[4] Mnenje podano 15. novembra 1985 (še neobjavljeno v Uradnem listu).

--------------------------------------------------