31985R3143Uradni list L 298 , 12/11/1985 str. 0009 - 0014
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 38 str. 0129
portugalska posebna izdaja poglavje 03 zvezek 38 str. 0129
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 19 str. 0199
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 19 str. 0199


Uredba Komisije (EGS) št. 3143/85

z dne 11. novembra 1985

o prodaji po znižanih cenah intervencijskega masla, namenjenega za neposredno porabo v obliki zgoščenega masla

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 804/68 z dne 27. junija 1968 o skupni ureditvi trga za mleko in mlečne proizvode [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1298/85 [2], in zlasti člena 6(7) in člena 28 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 985/68 z dne 15. julija 1968 o splošnih pravilih za intervencijo na trgu za maslo in smetano [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 3521/83 [4], in zlasti člena 7(a) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 974/71 z dne 12. maja 1971 o določenih ukrepih konjunkturne politike, ki jih je treba sprejeti v kmetijstvu po začasni razširitvi mej za nihanje valut nekaterih držav članic [5], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 2055/85 [6], in zlasti člena 6 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 1079/77 z dne 17. maja 1977 o soodgovornostni dajatvi in o ukrepih za širitev trga za mleko in mlečne proizvode [7], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1302/85 [8], in zlasti člena 4 Uredbe,

ker je za situacijo na trgu masla v Skupnosti značilen obstoj velikih zalog, ki so se oblikovale kot posledica intervencije na trgu masla, v skladu s členom 6(1) in (2) Uredbe;

ker celotne količine masla iz teh zalog v mlečnem tržnem letu ni mogoče prodati pod normalnimi pogoji; ker se je zaradi visokih spremnih stroškov treba izogibati podaljšanju skladiščenja; ker je zato treba sprejeti ukrepe za pospešitev prodaje masla;

ker je porabo tega proizvoda mogoče povečati s prodajo po znižanih cenah v obliki zgoščenega masla; ker so bili od leta 1972 v Skupnosti sprejeti različni ukrepi, ki vsebujejo ustrezne določbe;

ker razmere na trgu za maslo utemeljujejo nadaljevanje in ojačitev takšnih ukrepov; ker je zaradi obsega javnih zalog treba dati prednost prodaji tega masla;

ker je Uredba Komisije (EGS) št. 649/78 [9], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1741/84 [10], uvedla sistem prodaje po znižanih cenah intervencijskega masla, namenjenega za neposredno porabo v obliki zgoščenega masla; ker je, v luči pridobljenih izkušenj pri uporabi navedene uredbe, k slednji treba sprejeti številne spremembe; ker je zaradi jasnosti treba navedeno uredbo razveljaviti in jo nadomestiti z novim besedilom;

ker mora biti znižanje cene masla tolikšno, da bo vplivalo na povečanje njegove porabe v obliki zgoščenega masla, in ker je zaradi tega treba učinek znižanja v celoti zaznati na stopnji neposredne porabe;

ker je treba sprejeti ukrepe za zagotovitev razlikovanja med maslom, prodanim pod pogoji te uredbe, in ostalim maslom na vseh ravneh trženja; ker je treba sprejeti ustrezne določbe, ki se nanašajo na sestavo in opis zgoščenega masla; ker je z namenom, da se zagotovi upoštevanje ciljev te uredbe treba določiti časovno omejitev za predelavo tega masla v zgoščeno maslo in za njegovo pakiranje;

ker je treba določiti zadosti visoko stopnjo za vsebnost mlečnih maščob;

ker je treba uporabiti sistem nadzora za zagotovitev, da se maslo ne uporablja v druge namene, kot so dogovorjeni; ker je treba to uredbo vključiti v Prilogo k Uredbi Komisije (EGS) št. 1687/76 z dne 30. junija 1976 o skupnih podrobnih pravilih za dokazovanje uporabe in/ali namembnosti proizvodov iz intervencije [11], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 2602/85 [12]; ker je prav tako treba določiti dodatne pogoje nadzora zaradi specifične narave postopka, zlasti v povezavi s predelavo masla in glede na vodenje evidenc zalog s strani zadevnih strank; ti ukrepi nadzora morajo potekati v fazi neposredno preden maslo prevzame trgovina na drobno;

ker, zlasti maslo, kupljeno v skladu s to uredbo, ne sme biti uporabljeno v namene, predvidene v Uredbi Komisije (EGS) št. 262/79 z dne 12. februarja 1979 o prodaji masla po znižanih cenah za predelavo v pecivo, sladoled in druga živila [13], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 3021/85 [14], in z Uredbo Komisije (EGS) št. 1932/81 z dne 13. julija 1981 o dodelitvi pomoči za maslo ali zgoščeno maslo za proizvodnjo peciva, sladoleda in drugih živil [15], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 453/85 [16];

ker morajo države članice Komisiji posredovati podatke o prodaji masla po tej uredbi;

ker je treba upoštevati vrednost masla ali zgoščenega masla glede denarnih kompenzacijskih zneskov, določenih z Uredbo (EGS) št. 974/71; ker je temu ustrezno treba predvideti uporabo koeficienta k navedenim zneskom, ki se uporabljajo za maslo in zgoščeno maslo, trenutno določenih v Uredbi Komisije (EGS) št. 343/85 z dne 24. maja 1985 o določitvi denarnih kompenzacijskih zneskov in določenih koeficientov in stopenj, obveznih za njihovo uporabo [17];

ker je treba z vidika financiranja, stroške, ki nastanejo z dodatnimi dejavnostmi pri prodaji, šteti kot posledico enega od ukrepov iz prve alinee člena 4(2) Uredbe (EGS) št. 1079/77;

ker Upravljalni odbor za mleko in mlečne proizvode ni podal mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. Maslo, kupljeno v skladu s členom 6(1) Uredbe (EGS) št. 804/68, ki je bilo skladiščeno pred datumom, ki ga je treba določiti, se da v prodajo po znižanih cenah za namen neposredne porabe v Skupnosti v obliki zgoščenega masla.

V smislu te uredbe pomeni neposredna poraba nakupe s strani potrošnikov za namen končne uporabe, vključno z nakupi s strani hotelov, restavracij, bolnišnic, domov, internatov, zaporov in vseh podobnih ustanov za pripravo hrane za neposredno porabo.

2. Ureditev prodaje, določena s to uredbo, se uporablja, dokler to dovoljujejo javne zaloge masla in v vsakem primeru za obdobje, ki se ne konča prej kot eno leto po datumu, ko je bilo obvestilo o poteku roka v skladu s postopkom, določenim v členu 30 Uredbe (EGS) št. 804/68, objavljeno v Uradnem listu Evropskih Skupnosti.

Člen 2

1. Maslo, zajeto v členu 1, se proda franko skladišče po ceni, ki je enaka odkupni ceni, ki jo uporablja zadevna intervencijska agencija na dan sklenitve prodajne pogodbe, minus 224 ECU na 100 kg.

2. Vloge za nakup se lahko nanašajo le na maslo z isto vsebnostjo maščob, bodisi 82 % ali več ali manj kot 82 %.

3. Maslo se proda v količinah od 1 tone dalje. Če pa je v skladišču na razpolago manj kot 1 tona masla, je ta razpoložljiva količina minimalna količina za prodajno pogodbo.

4. Na dan sklenitve prodajne pogodbe kupec:

- predloži dokaz, da je položil varščino v znesku 234 ECU na 100 kg, ki jamči ustrezno namembnost masla, kakor je določena v členu 13 Uredbe (EGS) št. 1687/76,

- plača nakupno ceno masla.

V prodajni pogodbi je naveden obrat za predelavo in pakiranje vsega masla v skladu s členoma 4 in 5, in, če je ustrezno, obrat za pakiranje vsega zgoščenega masla za trženje v skladu s členom 4(3).

Maslo je odstranjeno najkasneje v 12 dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe. Po navedenem skrajnem roku se stroški skladiščenja masla zaračunajo kupcu.

Člen 3

1. Maslo iz člena 1 ostane v originalni embalaži, dokler ni predelano v zgoščeno maslo.

Spremljati ga mora seznam pakiranj, ki omogoča identifikacijo masla.

2. Embalaža masla, odstranjenega iz skladišča, vsebuje eno ali več naslednjih navedb v jasnem in čitljivem tisku:

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- or

.

Člen 4

1. Celotna količina masla mora biti zgoščena in pakirana v skladu s tem členom in s členom 5 v obratu, ki ga v ta namen odobri država članica, na ozemlju katere ima sedež navedeni obrat.

V primeru zgoščenega masla z minimalno vsebnostjo mlečne maščobe 99,8 % mora biti pri predelavi masla proizvedeno najmanj 100 kg takega zgoščenega masla na:

- 122,5 kg masla, če vsebuje uporabljeno maslo 82 % ali več maščobe,

- 125,5 kg masla, če vsebuje uporabljeno maslo do vključno 82 % maščobe.

V primeru zgoščenega masla z minimalno vsebnostjo mlečnih maščob do vključno 99,8 % se prej navedene količine sorazmerno zmanjšajo za 1,23 kg oziroma 1,26 kg na odstotek razlike med minimalno vsebnostjo mlečne maščobe proizvedenega zgoščenega masla in prej navedene postavke 99,8 %.

2. Odobritev v smislu odstavka 1 se lahko podeli le obratu:

(a) ki ima ustrezno tehnično opremo za predelavo povprečne količine najmanj dveh ton masla na mesec;

(b) ki ima prostore, kjer so lahko ločeno skladiščene in identificirane zaloge nemlečnih maščob;

(c) ki se obveže, da bo vodilo stalno evidenco porekla uporabljenih surovin, uporabljenih količin, količin in sestave dobljenih proizvodov, datum izstopa takšnih proizvodov ter imena in naslove kupcev; in

(d) ki se obveže, da bo v skladu z ureditvijo, ki jo sprejme zadevna država članica, odgovornemu organu za nadzor iz člena 6 posredovalo proizvodni program.

Če obrat tudi predeluje maslo, prodano v skladu z Uredbo (EGS) št. 262/79, ali če je upravičeno do pomoči, predvidene v Uredbi (EGS) št. 1932/81, se mora obvezati tudi:

- da bo vodilo evidence iz (c) zgoraj kot ločene enote,

- da bo zaporedoma predelovalo maslo, prodano v skladu z Uredbo (EGS) št. 262/79, ali ki je prejelo pomoč v skladu z Uredbo (EGS) št. 1932/81, in celotne količine masla, kupljenega v skladu s to uredbo in skladiščenega v prostorih obrata. Na zahtevo zadevne stranke pa se lahko države članice strinjajo, da odstopijo od te obveznosti, če ima obrat prostore, ki zagotavljajo ločeno skladiščenje in identifikacijo zalog zadevnega masla.

Odobritev se odvzame v primeru neizpolnitve teh določb; prav tako se lahko odobritev odvzame, če se ugotovi, da zadevni obrat ni upošteval katere koli druge obveznosti, ki izhaja iz te uredbe.

3. Celotna količina zgoščenega masla, ki ustreza zahtevam člena 5(1) in (2), se lahko pakira za trženje v skladu s členom 5(4) in (5) v drugem obratu, ki ga je v ta namen odobrila država članica, na ozemlju katere ima sedež takšen obrat.

4. Predelava in pakiranje, vključno s pakiranjem iz odstavka 3, morata potekati v obdobju največ 60 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe iz člena 2(4).

Člen 5

1. Zgoščeno maslo mora:

- vsebovati najmanj 96 % mlečne maščobe;

- biti predmet vgraditve, kot je predvideno v odstavku 2, zaradi izključitve vsakršne druge predelave, razen predelave iz odstavka 3.

Vendar pa je lahko v koncentriranem maslu vgrajeno največ 2 % sestavin suhe snovi brez maščobe v mleku in 0,5 % lecitina (E 322).

2. V postopku predelave masla v zgoščeno maslo se vgradi na 100 kg zgoščenega masla na način, da se zagotovi homogena porazdelitev, in odvisno od izbrane formule:

F o r m u l a I :

15 gramov stigmasterola (C29H48O = Δ 5,22-stigmasten-3-beta-ol), s čistostjo najmanj 95 %, izračunano na proizvod, pripravljen za vgraditev, ali

17 gramov stigmasterola (C29H48O = Δ 5,22-stigmasten-3-beta-ol), s čistostjo najmanj 85 %, izračunano na proizvod, pripravljen za vgraditev, ki vsebuje do vključno 7,5 % brasikasterola (C28H46O = Δ 5,22-ergosten-3-beta-ol) in do vključno 4 % sitosterola (C29H50O = Δ 5-stigmasten-3-beta-ol), ali

1,1 kg trigliceridov enantične (n-heptanoične) kisline, s čistostjo najmanj 95 %, izračunano kot trigliceridi na proizvod, pripravljen za vgraditev, z maksimalnim kislinskim številom 0,3 %, s saponifikacijskim številom med 385 in 395, in z minimalno vsebnostjo enantične kisline v delu zaestrene kisline 95 %;

F o r m u l a II:

10 gramov etilnega estra butirne kisline in 15 gramov stigmasterola (C29H48O = Δ 5,22-stigmasten-3-beta-ol) s čistostjo najmanj 95 %, izračunano na proizvod, pripravljen za vgarditev, ali

10 gramov etilnega estra butirne kisline in 17 gramov stigmasterola (C29H48O = Δ 5,22-stigmasten-3-beta-ol) s čistostjo najmanj 85 %, izračunano na proizvod, pripravljen za vgraditev, ki vsebuje do vključno 7,5 % brasikasterola (C28H46O = Δ 5,22-ergosten-3-beta-ol) in do vključno 4 % sitosterola (C29H50O = Δ 5-stigmasten-3-beta-ol), ali

10 gramov etilnega estra butirne kisline in 1,1 kg trigliceridov enantične (n-heptanoične) kisline, s čistostjo najmanj 95 %, izračunano kot trigliceridi na proizvod, pripravljen za vgraditev, z maksimalnim kislinskim številom 0,3 %, s saponifikacijskim številom med 385 in 395, in z minimalno vsebnostjo enantične kisline v delu zaestrene kisline 95 %.

Pristojna agencija zagotovi, da so izpolnjene zgoraj navedene zahteve glede kakovosti in lastnosti, zlasti stopnja čistosti proizvodov, za vgraditev v zgoščeno maslo.

3. Zgoščenemu maslu, ki izpolnjuje zahteve iz odstavkov 1 in 2, se neposredno pred pakiranjem lahko doda dušikov plin, da se povzroči penjenje; povečanje prostornine, ki je posledica te obdelave, ne sme presegati 10 % prostornine zgoščenega masla pred obdelavo.

4. Zgoščeno maslo, označeno v skladu s formulo I, se pakira v zaprta pakiranja. Glede na vgrajene proizvode v skladu z odstavkoma 1 in 2 in v skladu z nacionalnimi določbami, ki urejajo označevanje živil, vsebujejo pakiranja v enakem, jasnem in čitljivem tisku, eno ali več naslednjih navedb:

- ,

- or

,

- ή

ή

,

- or

,

- or

or

,

- or

or

,

- or

.

Zgoščeno maslo, označeno v skladu s formulo II, se pakira v hermetično zaprtih pakiranjih, ki vsebujejo v enakem, jasnem in čitljivem tisku, eno ali več naslednjih navedb:

- "Ghee",

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- "Ghee".

5. Največja neto vsebnost zavitkov iz odstavka 4 je dva kilograma.

Člen 6

1. V obdobju predelave masla v zgoščeno maslo izvaja pristojna agencija na kraju samem pogoste in nenapovedane preglede, ki temeljijo na proizvodnem programu obrata. Stroške inšpekcijskih pregledov plača zadevni obrat.

Navedeni inšpekcijski pregledi se nanašajo na proizvodne pogoje ter količino in sestavo dobljenih proizvodov, s posebnim poudarkom na uporabljenem maslu in pakiranju. Pregledi vključujejo jemanje vzorcev iz vsake pošiljke proizvedenega zgoščenega masla.

Glede na proizvedene količine se inšpekcijski pregledi periodično dopolnijo s temeljitimi pregledi evidenc in s potrditvijo upoštevanja pogojev, določenih za odobritev obrata.

2. "Pošiljka" pomeni količino zgoščenega masla, ki ustreza pogodbi, navedeni v členu 2, homogene kakovosti in proizvedenega neprekinjeno v istem predelovalnem obratu.

Člen 7

1. Vsakdo, ki poseduje zgoščeno maslo, mora do prevzema s strani trgovine na drobno, voditi evidenco zalog, ki za vsako dostavo prikazuje imena in naslove kupcev zgoščenega masla in kupljene količine v posameznem primeru.

Če imetnik zgoščenega masla v skladu s to uredbo poseduje tudi zgoščeno maslo, proizvedeno iz masla, kupljenega v skladu z Uredbo (EGS) št. 262/79, ali iz masla, za katerega je bila dodeljena pomoč v skladu z Uredbo (EGS) št. 1932/81, se vodijo ločene evidence zalog za proizvode, posedovane na temelju vsake od navedenih uredb.

2. Če se zgoščeno maslo kasneje proda naprej vmesnemu trgovcu, slednji, ob predaji prvega naročila, prodajalcu s pisno obvezo zagotovi, da bo izpolnjeval obveznosti o namenskosti proizvoda. Navedena obveza, ki avtomatično velja za vse nadaljnje prodaje, navaja, da je kupec seznanjen s kaznimi, ki jih nalaga zadevna država članica v primeru kršitev prej navedenih obveznosti.

3. V smislu te uredbe maslo prav tako prevzame trgovina na drobno, če nakupe opravijo obrati iz drugega pododstavka člena 1(1) in distribucijska podjetja, do katerih imajo dostop le imetniki nakupne kartice ("cash and carry").

4. Za zagotovitev izpolnjevanja določb člena 2 Uredbe (EGS) št. 1687/76 se inšpekcijski pregledi, predvideni v členu 6, dopolnijo s temeljitim, nenapovedanim pregledom komercialnih dokumentov in evidenc zalog vseh imetnikov zgoščenega masla iz odstavka 1.

Člen 8

Države članice sprejmejo potrebne določbe za zagotovitev, da se znižana cena v celoti odrazi na nivoju neposredne porabe.

Člen 9

1. Če v primerih višje sile ukrepi, podrobno določeni v členu 11(1)(a) in (b) Uredbe (EGS) št. 1687/76, niso primerni, se intervencijski organ odloči, kakšne ukrepe bo sprejel v nastalih okoliščinah.

2. V primeru neizpolnitve obveznosti, ki se po eni strani nanašajo na predelavo masla v zgoščeno maslo do njegovega končnega pakiranja, in po drugi strani na prevzem tega masla s strani trgovine na drobno v Skupnosti, se varščina iz člena 2(4) v celoti zaseže.

Če se kršitev nanaša le na koncentracijo proizvodov iz člena 5(2), ki znaša manj kot 20 % pod predpisano koncentracijo, se zaseže le 25 % zneska varščine.

3. V primeru nezmožnosti upoštevanja obdobja predelave, določenega v členu 4(4), se 5 % zneska varščine, ostalega po odštetju 15 % od tega zneska, zaseže na dan, ko je obdobje preseženo.

4. Države članice vsako četrtletje obvestijo Komisijo o primerih, v katerih so uporabile odstavek 1 o podrobni določitvi nastalih okoliščin, vključenih količin in sprejetih ukrepov.

5. Razen v primerih višje sile, se varščina zaseže za količine, za katere dokaz v skladu z Uredbo (EGS) št. 1687/76 ni bil predložen v 12 mesecih od dneva sklenitve pogodbe.

Če je dokaz predložen v 18 mesecih od navedenega skrajnega roka, se povrne 85 % varščine.

Člen 10

Države članice sporočijo Komisiji v torek vsak teden podatke o količinah prodanega masla, pri čemer v vsakem primeru navedejo ločene postavke za količine, namenjene za predelavo v drugi državi članici.

Člen 11

Denarni kompenzacijski zneski, ki veljajo za maslo ali zgoščeno maslo, so enaki denarnim kompenzacijskim zneskom, določenimi v skladu z Uredbo (EGS) št. 974/71, ponderiranimi s koeficientom, navedenim v delu 5 Priloge I k ustrezni Uredbi Komisije o določitvi denarnih kompenzacijskih zneskov.

Člen 12

Naslednja točka 33 in pripadajoča opomba se dodata k delu II Priloge k Uredbi (EGS) št. 1687/76 "Proizvodi za drugo uporabo in/ali namembnost, kot je navedeno v delu I":

"33. Uredba Komisije (EGS) št. 3143/85 z dne 11. novembra 1985 o prodaji po znižanih cenah intervencijskega masla, namenjenega za neposredno porabo, v obliki zgoščenega masla [33] UL L 298, 12.11.1985, str. 9.:

(a) pri odpošiljanju masla v naravnem stanju, namenjenega za zgoščanje:

- Rubrika 104:

,

,

,

,

,

,

.

- Rubrika 106:

datum nakupa masla.

(b) Pri odpošiljanju masla po zgoščanju:

- Rubrika 104:

,

,

,

,

,

,

.

- Rubrika 106:

količina masla, uporabljena za proizvodnjo količine zgoščenega masla, navedenega v rubriki 103.

(c) Pri odpošiljanju masla po zgoščanju in pakiranju:

- Rubrika 104:

,

,

,

,

,

,

.

- Rubrika 106:

količina masla, uporabljena za proizvodnjo količine zgoščenega masla, navedenega v rubriki 103."

.

Člen 13

Za namene financiranja ta uredba, glede dodatnih izdatkov, ki nastanejo zaradi povečanja letnih količin masla, prodanega v skladu s to uredbo in v povezavi z doslej prodanimi količinami v skladu z Uredbo (EGS) št. 649/78, predstavlja ukrep, naveden v prvi alinei člena 4(2) Uredbe (EGS) št. 1079/77.

Člen 14

1. Uredba (EGS) št. 649/78 se razveljavi.

2. Uredba se naprej uporablja za dodeljene odobritve in za pogodbe, ki so bile sklenjene pred začetkom veljavnosti te uredbe. Za količine masla, ki niso bile predelane v zgoščeno maslo do navedenega datuma, se navedene pogodbe na zahtevo zadevne stranke spremenijo na takšen način, da je prodajna cena masla enaka ceni, določeni v tej uredbi, pod pogojem, da obdobje predelave še ni preteklo ob datumu zahteve.

Člen 15

Ta uredba začne veljati 25. novembra 1985.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. novembra 1985

Za Komisijo

Frans Andriessen

Podpredsednik

[1] UL L 148, 28.6.1968, str. 13.

[2] UL L 137, 27.5.1985, str. 5.

[3] UL L 169, 18.7.1968, str. 1.

[4] UL L 352, 15.12.1983, str. 4.

[5] UL L 106, 12.5.1971, str. 1.

[6] UL L 193, 25.7.1985, str. 33.

[7] UL L 131, 26.5.1977, str. 6.

[8] UL L 137, 27.5.1985, str. 9.

[9] UL L 86, 1.4.1978, str. 33.

[10] UL L 164, 22.6.1984, str. 20.

[11] UL L 190, 14.7.1976, str. 1.

[12] UL L 248, 17.9.1985, str. 12.

[13] UL L 41, 16.2.1979, str. 1.

[14] UL L 289, 31.10.1985, str. 14.

[15] UL L 191, 14.7.1981, str. 6.

[16] UL L 52, 22.2.1985, str. 22.

[17] UL L 138, 27.5.1985, str. 2.

--------------------------------------------------