31985R3123Uradni list L 297 , 09/11/1985 str. 0014 - 0014
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 19 str. 0198
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 38 str. 0128
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 19 str. 0198
portugalska posebna izdaja poglavje 03 zvezek 38 str. 0128


Uredba Komisije (EGS) št. 3123/85

z dne 6. novembra 1985

o spremembi Uredbe Komisije (EGS) št. 2237/77 o obliki poročila s kmetijskega gospodarstva, ki se uporablja za določanje dohodkov kmetijskih gospodarstev

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Akta o pristopu Kraljevine Španije in republike Portugalske k Evropskim skupnostim in zlasti člena 396 Akta,

ker mora biti Uredba Komisije (EGS) št. 2237/77 [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 3272/82 [2], dopolnjena z določitvijo prvega obračunskega leta, od katerega se uporablja ta Uredba za Španijo in Portugalsko; ker se morajo dodati še nekateri drugi podatki,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 2 Uredbe komisije (EGS) št. 2237/77 se dopolni z naslednjim:"Te določbe se v Španiji in na Portugalskem prvič uporabijo pri računovodskih podatkih obračunskega leta 1986 s pričetkom v obdobju med 1. januarjem in 1. julijem 1986."

Člen 2

V Prilogi II, naslov II pod G "Zemljišča in poslopja, mehanizacija, pravice in obratna sredstva" — postavka "Amortizacija strojev in opreme" se opomba 1 dopolni z naslednjim:"Pta 15000; Esc 15000".

Člen 3

Priloga II, naslov II pod I "Davek na dodano vrednost (DDV)" — postavka 107 "DDV sistem" se dopolni z naslednjim:

"ŠPANIJA | Kodna številka |

Normalen sistem | 1 |

Poenostavljen sistem | 2 |

Kmetijski sistem | 3 |

PORTUGALSKA

DDV se ne uporablja | 0." |

Člen 4

Ta Uredba začne veljati 1. januarja 1986, ob pogoju začetka veljavnosti Pogodbe o pristopu Španije in Portugalske.

Uporablja se od obračunskega leta 1986.

Ta Uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. novembra 1985

Za Komisijo

Frans Andriessen

Podpredsednik

[1] UL 1 263, 17.10.1977, str. 1.

[2] UL L 347, 7.12.1982, str. 10.

--------------------------------------------------