31985R3117Uradni list L 297 , 09/11/1985 str. 0001 - 0002
finska posebna izdaja: poglavje 4 zvezek 2 str. 0037
španska posebna izdaja: poglavje 04 zvezek 4 str. 0025
švedska posebna izdaja: poglavje 4 zvezek 2 str. 0037
portugalska posebna izdaja poglavje 04 zvezek 4 str. 0025


Uredba Sveta (EGS) št. 3117/85

z dne 4. novembra 1985

o splošnih pravilih za dodelitev kompenzacijskih nadomestil v zvezi s sardelami

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Španije in Portugalske, zlasti člena 2(3), ter Akta priloženega k Pogodbi, zlasti členov 171 in 358,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ker Akt o pristopu Španije in Portugalske predvideva poseben sistem za usklajevanje cen sardel v novih državah članicah in državah članicah Skupnosti v sestavi pred 1. januarjem 1986 z ravnjo sredozemskih cen; ker je skupaj s tem sistemom ustanovljena, od datuma pristopa, shema kompenzacijskih nadomestil za proizvajalce sardel v Skupnosti v sestavi pred 1. januarjem 1986, za katero je treba oblikovati podrobna izvedbena pravila najkasneje do 31. decembra 1985;

ker ima ta poseben sistem za usklajevanje cen neposreden vpliv na raven prihodkov proizvajalcev atlantskih sardel v državah članicah Skupnosti v sestavi pred 1. januarjem 1986 in ker spreminja sedanje ravnotežje v proizvodnji sardel v Skupnosti;

ker te nove razmere zaradi sprememb pogojev konkurence na trgih držav članic Skupnosti v sestavi pred 1. januarjem 1986 vplivajo tudi na raven prihodkov proizvajalcev sardel teh držav članic na območju Sredozemlja;

ker je zato treba oblikovati splošna pravila za dodelitev teh nadomestil; ker so podrobna pravila, predpisana za usklajevanje cen, taka, da je treba razlikovati med pogoji, pod katerimi se ta nadomestila dodelijo za atlantske in sredozemske proizvajalce;

ker je nadomestilo, dodeljeno za sredozemske sardele, porazdeljeno na faze v obdobju usklajevanja cen; ker stopnja postopnega zniževanja izhaja iz ravni cen, ki jo vsako leto določi Svet;

ker je pri pogojih za dodelitev nadomestila za sredozemske sardele treba upoštevati na eni strani učinke sprememb pogojev konkurence na prihodke zadevnih proizvajalcev in na drugi strani potrebo, da se nadomesti cenovno razliko med prevladujočimi proizvodnjami Sredozemlja in Atlantika, ne da bi uvedli elemente, ki izkrivljajo pogoje konkurence med predelovalci v razširjeni Skupnosti,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ta uredba določa splošna pravila o dodelitvi kompenzacijskih nadomestil proizvajalcem sardel v Skupnosti v sestavi pred 1. januarjem 1986 v obdobju usklajevanja cen sardel, kot je opredeljeno v Aktu o pristopu Španije in Portugalske.

Člen 2

1. Kompenzacijsko nadomestilo se dodeli za atlantske sardele, pridobljene v Skupnosti v sestavi pred 1. januarjem 1986:

- ki so kakovosti E in A, kot je opredeljeno v Uredbi (EGS) št. 103/76 [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 3166/82 [2],

- ki jih organizacije proizvajalcev v skladu s členom 5(1) Uredbe (EGS) št. 3796/81 [3] dajo v promet za prehrano ljudi z omejitvijo 2000 ton na leto po ceni, ki je vsaj enaka ceni Skupnosti za umik s trga, določeni v členu 12(1) navedene uredbe, vendar nižja od zajamčene najnižje cene, in

- ki so namenjene predelavi.

2. Nadomestilo se dodeli organizacijam proizvajalcev pod pogojem, da:

- so bile ustanovljene in priznane v skladu z Uredbo (EGS) št. 3796/81 pred pristopom, in

- so dve leti pred datumom pristopa uporabljale cene sardel za umik s trga ob upoštevanju pogojev iz člena 13 Uredbe (EGS) št. 3796/81.

3. Zajamčena najnižja cena, navedena v odstavku 1, je cena za umik s trga, ki se uporablja v zadnjem letu pred pristopom, in je usklajena s kakršnimi koli dajatvami, ki so se uporabljale za priporočeno ceno za naslednje ribolovno leto.

4. Nadomestilo je enako razliki med prodajno ceno, ki jo prejme proizvajalec, in zajamčeno najnižjo ceno.

5. Finančno nadomestilo, predvideno v členu 13 Uredbe (EGS) št. 3796/81, se izračuna na podlagi zajamčene najnižje cene, kot je opredeljena v odstavku 3.

Člen 3

1. Kompenzacijsko nadomestilo se dodeli za sredozemske sardele, proizvedene v Skupnosti v sestavi pred 1. januarjem 1986, če:

- so velikosti 3 ali 4 ter kakovosti E in A, kot določa Uredba (EGS) št. 103/76,

- se prodajajo in dejansko dobavljajo v okviru omejitve 43000 ton na leto za predelavo v konzervirane ribe iz številke 16.04 skupne carinske tarife ali v nasoljene proizvode, vložene v hermetično zaprte posode, in

- je njihova prodajna cena na prvi stopnji trženja vsaj cena Skupnosti za umik s trga. Ta cena se poveča za vsako od kategorij zadevnih proizvodov vsaj za razliko med ceno za umik s trga atlantskih in sredozemskih sardel, ki se uporablja v Skupnosti v sestavi pred 1. januarjem 1986.

2. Količine, ki izpolnjujejo pogoje za nadomestilo, se določijo za vsako organizacijo proizvajalcev ali za vsakega proizvajalca na podlagi količin, dobavljenih za predelavo, kot je določeno v odstavku 1, v obdobju od 1982 do 1984.

3. Nadomestilo je enako razliki med ceno za umik s trga atlantskih sardel zadevne velikosti, ki se uporablja v Skupnosti v sestavi pred 1. januarjem 1986, in ceno za umik s trga atlantskih sardel velikosti 2, ki se uporablja v novih državah članicah.

4. Nadomestilo se plača predelovalcem.

5. Premija iz člena 14(3) Uredbe (EGS) št. 3796/81 se ne sme združiti z nadomestilom, predvidenim s tem členom.

Člen 4

Podrobni predpisi za uporabo te uredbe se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 33 Uredbe (EGS) št. 3796/81.

Člen 5

Ta uredba začne veljati 1. januarja 1986 pod pogojem, da začne veljati Pogodba o pristopu Španije in Portugalske.

Uporablja se od 1. marca 1986.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. novembra 1985

Za Svet

Predsednik

R. Steichen

[1] UL L 20, 28.1.1976, str. 29.

[2] UL L 332, 27.11.1982, str. 4.

[3] UL L 379, 31.12.1981, str. 1.

--------------------------------------------------