31985R2824Uradni list L 268 , 10/10/1985 str. 0014 - 0015
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 19 str. 0184
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 38 str. 0038
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 19 str. 0184
portugalska posebna izdaja poglavje 03 zvezek 38 str. 0038


Uredba Komisije (EGS) št. 2824/85

z dne 9. oktobra 1985

o določitvi podrobnih pravil za prodajo zamrznjenega odkoščičenega govejega mesa iz intervencijskih zalog za izvoz, bodisi v enaki obliki bodisi po razkosu in/ali prepakiranju

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 805/68 z dne 27. junija 1968 o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu Helenske republike, in zlasti člena 7(3) Uredbe,

ker imajo nekatere intervencijske agencije znatne zaloge intervencijskega odkoščičenega mesa; ker v nekaterih državah nečlanicah obstajajo trgi za te proizvode, še zlasti po razkosu in prepakiranju; ker je treba dovoliti izvoz tega mesa, bodisi v enaki obliki bodisi po razkosu in/ali prepakiranju; ker nekatere države članice trenutno nimajo potrebnih upravnih struktur za izvajanje nadzora nad dejavnostmi razkosa in prepakiranja; ker zatorej taki postopki lahko potekajo samo z dovoljenjem pristojnih organov;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za goveje in telečje meso,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ta uredba določa podrobna pravila za prodajo nekaterega zamrznjenega odkoščičenega govejega mesa, ki ga hranijo intervencijske agencije držav članic in je namenjen izvozu bodisi v enaki obliki bodisi po razkosu in/ali prepakiranju.

Člen 2

Poleg podatkov iz členov 2(2) in 8(2) Uredbe Komisije (EGS) št. 2173/79 [2] mora trgovec v vlogi za nakup ali v ponudbi navesti, ali bo meso izvoženo v enaki obliki ali po razkosu in/ali prepakiranju.

Trgovci, ki se odločijo za izvoz po razkosu in/ali prepakiranju, lahko v vlogi za nakup ali ponudbi opredelijo, ali želijo, da njihova vloga ali ponudba velja tudi, če se dovoljenje iz člena 3(1) zavrne.

Člen 3

1. Razkos in/ali prepakiranje se opravi samo z dovoljenjem pristojnih organov.

2. Pristojni organi lahko odobrijo razkos in/ali prepakiranje mesa, ki ga hranijo, samo če:

- je meso za razkos in/ali prepakiranje skladiščeno na njihovem ozemlju in

- se razkos in/ali prepakiranje opravi tam.

3. Če se dovoljenje iz odstavka 1 zavrne, se zavrne tudi ponudba ali vloga, razen kjer veljajo določbe člena 2(2).

Člen 4

Uredba o začetku prodaje, ki se sklicuje na to uredbo, lahko navede proizvode, ki niso upravičeni do nadomestila.

Člen 5

1. Kadar je meso iz člena 4 razkosano in/ali prepakirano, se ne sme mešati z drugim prodanim mesom.

2. Kadar je meso razkosano in/ali prepakirano, naj bodo na vrečah, škatlah in drugi embalaži, ki ga vsebujejo, podatki, ki omogočajo identifikacijo mesa, vključno z neto maso in vrsto ter številom kosov.

3. Meso mora biti ob razkosu in prepakiranju zamrznjeno.

Člen 6

Pri mesu iz člena 4 imajo odpremni nalog iz člena 6(1) Uredbe Komisije (EGS) št. 1687/76 [3] in dokumenti iz člena 12 iste uredbe enega od naslednjih zaznamkov:

"Uden restitution [forordning (EØF) nr. 2824/85]"

,

,

,

,

,

.

Ta zaznamek se vnese tudi v oddelek 104 kontrolnih kopij T 5.

Člen 7

Določbe te uredbe se uporabljajo za posamezne prodaje, če se uredba o začetku prodaje nanjo ustrezno sklicuje.

Člen 8

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 9. oktobra 1985

Za Komisijo

Frans Andriessen

Podpredsednik

[1] UL L 148, 28.6.1968, str. 24.

[2] UL L 251, 5.10.1979, str. 12.

[3] UL L 190, 14.7.1976, str. 1.

--------------------------------------------------