31985R2616Official Journal L 250 , 19/09/1985 P. 0001 - 0001
Finnish special edition: Chapter 11 Volume 11 P. 0226
Spanish special edition: Chapter 11 Volume 22 P. 0158
Swedish special edition: Chapter 11 Volume 11 P. 0226
Portuguese special edition Chapter 11 Volume 22 P. 0158


Uredba Sveta (EGS) št. 2616/85

z dne 16. septembra 1985

o sklenitvi Sporazuma o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Ljudsko republiko Kitajsko

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, zlasti členov 113 in 235,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta 1,

ker je treba odobriti Sporazum o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Ljudsko republiko Kitajsko,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V imenu Skupnosti se s to uredbo potrdi Sporazum o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Ljudsko republiko Kitajsko.

Besedilo Sporazuma je priloženo tej uredbi.

Člen 2

Predsednik Sveta opravi notifikacijo, predvideno v členu 18 Sporazuma 2.

Člen 3

V Skupnem odboru, ustanovljenem na podlagi Sporazuma, Skupnost zastopa Komisija, ki ji pomagajo predstavniki držav članic.

Člen 4

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luksembuurgu, 16. septembra 1985

Za Svet

Predsednik

M. Fischbach

1 Mnenje z dne 11. julija 1985 (še neobjavljeno v Uradnem Listu).

2 Datum začetka veljavnosti sporazuma bo v Uradnem listu Evropskih skupnosti objavil Generalni sekretariat Sveta.