31985R1907Uradni list L 179 , 11/07/1985 str. 0021 - 0021
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 18 str. 0230
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 36 str. 0058
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 18 str. 0230
portugalska posebna izdaja poglavje 03 zvezek 36 str. 0058


Uredba Komisije (EGS) št. 1907/85

z dne 10. julija 1985

o seznamu sort vinske trte in območij za dobavo uvoženega vina za izdelavo penečih vin v Skupnosti

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 337/79 z dne 5. februarja 1979 o skupni ureditvi trga za vino [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 798/85 [2], in zlasti člena 48a Uredbe,

ker člen 48a Uredbe (EGS) št. 337/79 predvideva, da mora v Skupnost uvoženo vino, ki se lahko uporabi za izdelavo penečih vin, izhajati iz sort vinske trte in vinorodnih območij, ki omogočajo, da se to vino razlikuje od vina, pridelanega v Skupnosti; ker je zato treba sestaviti seznam takih sort in območij;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za vino,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vino, uvoženo v Skupnost, ki se lahko uporablja za izdelavo penečih vin, mora izhajati iz:

(a) sorte

, ki se goji na južnih in vzhodnih obronkih Podkarpatov v Romuniji;

(b) sort

(in

, ki se gojita na južnih in vzhodnih obronkih Podkarpatov ter v Transilvaniji v Romuniji.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. julija 1985

Za Komisijo

Frans Andriessen

Podpredsednik

[1] UL L 54, 5.3.1979, str. 1.

[2] UL L 89, 29.3.1985, str. 1.

--------------------------------------------------