31985R1661Uradni list L 160 , 20/06/1985 str. 0007 - 0008
španska posebna izdaja: poglavje 05 zvezek 4 str. 0148
portugalska posebna izdaja poglavje 05 zvezek 4 str. 0148
finska posebna izdaja: poglavje 5 zvezek 4 str. 0067
švedska posebna izdaja: poglavje 5 zvezek 4 str. 0067


Uredba Sveta (EGS) št. 1661/85

z dne 13. junija 1985

o tehničnih prilagoditvah predpisom Skupnosti o socialni varnosti za delavce migrante v zvezi z Grenlandijo

SVET EVROPSKE SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 51 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga, ki ga je Komisija pripravila po posvetovanju z Upravno komisijo za socialno varnost delavcev migrantov,

ker je Pogodba, ki v zvezi z Grenlandijo spreminja Pogodbe o ustanovitvi Skupnosti [1], začela veljati 1. februarja 1985;

ker naj bi priloge k Uredbi (EGS) št. 574/72 [2], nazadnje spremenjene z Uredbo (EGS) št. 1660/85 [3], bile spremenjene zaradi novega področja uporabe Uredbe (EGS) št. 1408/71 [4], ki je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1660/85, da bi ustrezale področju uporabe Pogodb;

ker naj bi zaščitili pravice, ki so jih v obdobju, ko je Grenlandija pripadala Evropskim skupnostim, državljani držav članic, ki so delali na Grenlandiji, pridobili ali so bile v postopku pridobivanja, in pravice, ki so jih v tem obdobju pridobili državljani, ki so delali na ozemlju države članice in ki stalno prebivajo na Grenlandiji;

ker je zaželeno, da se upravičenja do dajatev za bolezen ali materinstvo med bivanjem zunaj pristojne države ohranijo za zaposlene ali samozaposlene osebe in njihove družinske člane, katerih zdravstveni položaj zahteva takojšnjo zagotovitev takšnih dajatev,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

S tem se razveljavijo naslednje priloge k Uredbi (EGS) št. 574/72:

- oddelek B Priloge 1:

točka 4,

- oddelek B Priloge 2:

postavka "1. Danska razen Grenlandije" in točka 2,

- oddelek B Priloge 3:

postavka "1. Danska razen Grenlandije" in točka II,

- oddelek B Priloge 4:

postavka "1. Danska razen Grenlandije" in točka II,

- oddelek B Priloge 10:

postavka "1. Danska razen Grenlandije" in točka II.

Člen 2

Ta uredba ne vpliva na:

- kakršne koli pravice, pridobljene ali v postopku pridobivanja v obdobju, ko je Grenlandija pripadala Evropskim skupnostim, državljanov držav članic razen Danske, ki so v tem času delali na Grenlandiji,

- kakršne koli pravice, pridobljene ali v postopku pridobivanja v obdobju, ko je Grenlandija pripadala Evropskim skupnostim, državljanov držav, ki so delali na območju države članice razen Danske in ki prebivajo na Grenlandiji.

Člen 3

Določbe člena 22(1)(a) in (3) Uredbe (EGS) št. 1408/71 ter členov 21 in 23 Uredbe (EGS) št. 574/72 ostanejo v veljavi v primeru bivanja na Grenlandiji državljanov držav članic, ki izpolnjujejo pogoje, zahtevane z zakonodajo držav članic razen Danske.

Pogodba, ki v zvezi z Grenlandijo spreminja Pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti, ne izključuje uporabe določil iz prvega odstavka, če danski državljani s stalnim prebivališčem na Grenlandiji bivajo na ozemlju ene od držav članic razen Danske.

Člen 4

Ta uredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporablja se z veljavnostjo od 1. februarja 1985.

Člen 3 se uporablja šele od dneva začetka veljavnosti te uredbe.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 13. junija 1985

Za Svet

Predsednik

G. de Michelis

[1] UL L 29, 1.2.1985, str. 1.

[2] UL L 74, 27.3.1972, str. 1

[3] UL L 160, 20.6.1985, str. 1.

[4] UL L 149, 5.7.1971, str. 2.

--------------------------------------------------