31985R0631Uradni list L 072 , 13/03/1985 str. 0024 - 0024
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 18 str. 0130
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 34 str. 0009
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 18 str. 0130
portugalska posebna izdaja poglavje 03 zvezek 34 str. 0009


Uredba Komisije (EGS) št. 631/85

z dne 12. marca 1985

o tretji spremembi Uredbe (EGS) št. 32/82 o pogojih dodeljevanja posebnih izvoznih nadomestil za goveje in telečje meso

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 805/68 z dne 27. junija 1968 o skupni tržni ureditvi za goveje in telečje meso [1], nazadnje spremenjene z Aktom o pristopu Helenske republike, in zlasti člena 18(6) Uredbe,

ker Uredba Komisije (EGS) št. 32/82 [2], nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 2304/82 [3], določa pogoje dodeljevanja posebnih izvoznih nadomestil v sektorju govejega in telečjega mesa; ker je za preprečitev zamenjav predpisano, da za zadevne proizvode ne veljajo postopki, določeni v 2, 3 in 4 člena 4(5) Uredbe Komisije (EGS) št. 798/80 z dne 31. marca 1980 o določitvi splošnih pravil za vnaprejšnje plačilo izvoznih nadomestil in pozitivnih kompenzacijskih zneskov v zvezi s kmetijskimi proizvodi [4], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1663/81 [5];

ker je zaradi trgovske prakse primerno dovoliti zavijanje zadevnih proizvodov pod pogojem, da identifikacijska etiketa ali žig na vsakem proizvodu ostane jasno vidna z zunanje strani ovoja, da se prepreči kakršna koli zamenjava;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za goveje in telečje meso,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Drugemu pododstavku člena 2(2) Uredbe (EGS) št. 32/82 se doda naslednje:

"Pristojne oblasti lahko dovolijo zavijanje proizvodov pod pogojem, da identifikacijska etiketa ali žig na vsakem proizvodu iz člena 3(2) ostane vidna."

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. marca 1985

Za Komisijo

Frans Andriessen

Podpredsednik

[1] UL L 148, 28.6.1968, str. 24.

[2] UL L 4, 8.1.1982, str. 11.

[3] UL L 246, 21.8.1982, str. 9.

[4] UL L 87, 1.4.1980, str. 42.

[5] UL L 166, 24.6.1981, str. 9.

--------------------------------------------------