31985L0610

Rådets direktiv 85/610/EØF af 20. december 1985 om syvende ændring af direktiv 76/769/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføringen og anvendelsen af visse farlige stoffer og præparater (asbest)

EF-Tidende nr. L 375 af 31/12/1985 s. 0001 - 0002
den spanske specialudgave: Kapitel 13 bind 19 s. 0057
den portugisiske specialudgave: Kapitel 13 bind 19 s. 0057
den finske specialudgave: kapitel 13 bind 15 s. 0018
den svenske specialudgave: kapitel 13 bind 15 s. 0018


RAADETS DIREKTIV af 20. december 1985 om syvende aendring af direktiv 76/769/EOEF om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begraensning af markedsfoeringen og anvendelsen af visse farlige stoffer og praeparater (asbest) (85/610/EOEF)

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab, saerlig artikel 100,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet(2),

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg(3), og ud fra foelgende betragtninger:

Asbest er et stof, som er kendt for at vaere sundhedsfarligt;

anvendelsen af asbest og selv produkter indeholdende asbest kan ved at frigoere fibre fremkalde asbestose og kraeftsvulster; markedsfoeringen og anvendelsen boer derfor begraenses saa strengt som muligt;

i direktiv 76/769/EOEF(4), som aendret ved direktiv 83/478/EOEF(5) foreskrives allerede de foerste foranstaltninger i saa henseende, idet det i direktivet paa nogle undtagelser naer forbydes at markedsfoere og anvende crocidolit og paabydes at anvende en saerlig etiket med angivelse af de risici, der er forbundet med anvendelsen af produkter indeholdende asbestfibre;

en bedre kontrol med markedsfoeringen og anvendelsen af farlige asbestfibre er noedvendig for at beskytte menneskets sundhed, saa meget mere som der for visse anvendelser findes erstatningsprodukter, som anses for mindre farlige;

det er noedvendigt at behandle spoergsmaalet om markedsfoering og anvendelse af andre produkter, som indeholder asbest, og i forbindelse hermed anmoder Raadet Kommissionen om hurtigst muligt at ivaerksaette og viderefoere arbejde med henblik paa udarbejdelse af metoder til testning af asbestprodukter;

i visse medlemsstater er der fastsat bestemmelser for asbest; disse er indbyrdes forskellige med hensyn til betingelserne for markedsfoering og anvendelse; forskellene udgoer en hindring for samhandelen og indvirker direkte paa faellesmarkedets oprettelse og funktion;

for at faa fjernet nogle af disse forskelle boer der ske en udbygning af bilaget til direktiv 76/769/EOEF, senest aen

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I bilag I til direktiv 76/769/EOEF bliver punkt 5 punkt 6, og foelgende punkter indsaettes:

6.3.Asbestfibre Chrysotil, CAS nr. 12001-29-5 Amosit, CAS nr. 12172-73-5 Anthophyllit, CAS nr. 77536-67-5 Actinolit, CAS nr. 77536-66-4 Tremolit, CAS nr. 77536-68-6 6.3.1.Det er forbudt at markedsfoere og anvende foelgende produkter, saafremt de indeholder disse fibre:

a)legetoej;

b)materialer eller praeparater, der paafoeres ved paasproejtning; medlemsstaterne kan dog paa deres omraade tillade bitumenforbindelser indeholdende asbest bestemt til paafoering ved paasproejtning ved undervognsbehandling af biler med henblik paa rustbeskyttelse;

c)faerdigvarer i pulverform, der saelges en detail til forbrugerne;

d)artikler til rygere, f. eks. piber, cigaret- og cigarroer;

e)katalysatorsigter og isoleringsanordninger til eller som skal indgaa i ovne til flaskegas;

f)maling og fernis;

Artikel 2

1. Medlemsstaterne traeffer de noedvendige foranstaltninger for senest den 31. december 1987 at efterkomme dette direktiv. De underretter straks Kommissionen herom.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de udsteder paa de omraader, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 20. december 1985.

Paa Raadets vegneR. KRIEPSFormand

(1)EFT nr. C 78 af 28. 3. 1980, s. 10.

(2)EFT nr. C 125 af 17. 5. 1982, s. 159.

(3)EFT nr. C 331 af 17. 12. 1980, s. 5.

(4)EFT nr. L 262 af 27. 9. 1976, s. 201.

(5)EFT nr. L 263 af 24. 9. 1983, s. 33.

(6)EFT nr. L 269 af 11. 10. 1985, s. 56.