31985L0577

Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 372 , 31/12/1985 s. 0031 - 0033
Finsk specialutgåva Område 15 Volym 7 s. 0083
Spansk specialutgåva: Område 15 Volym 6 s. 0131
Svensk specialutgåva Område 15 Volym 7 s. 0083
Portugisisk specialutgåva: Område 15 Volym 6 s. 0131


RÅDETS DIREKTIV av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler (85/577/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Det är vanligt förekommande i medlemsstaterna att en näringsidkare och en konsument ingår ett avtal eller en ensidig överenskommelse utanför näringsidkarens fasta affärslokaler. De lagar som reglerar sådana avtal och överenskommelser skiljer sig åt i de olika medlemsstaterna.

Alla sådana skillnader kan ha direkt betydelse för hur den gemensamma marknaden fungerar. Man måste därför närma lagarna till varandra på detta område.

Europeiska ekonomiska gemenskapens preliminära konsumentpolitiska program(4) enligt punkt 24 och 25 föreskriver bl.a. att lämpliga åtgärder skall vidtas för att skydda konsumenterna mot otillbörliga affärsmetoder vid hemförsäljning. I Europeiska ekonomiska gemenskapens andra konsumentpolitiska program(5) har bestämts att de åtgärder och prioriteringar som angivits i det preliminära programmet skall fullföljas.

Det som särskilt kännetecknar de avtal som ingås utanför näringsidkarens fasta affärslokaler är att det i regel är näringsidkaren som inleder avtalsförhandlingarna, något som konsumenten inte är förberedd på eller som han inte väntat sig. Konsumenten kan ofta inte jämföra kvaliteten och priset på erbjudandet med andra erbjudanden. Detta överraskningsmoment föreligger i allmänhet inte bara vid avtal som ingås vid hemförsäljning utan också vid andra former av avtal som ingås med en näringsidkare utanför dennes fasta affärslokaler.

Konsumenten bör ges rätt att säga upp avtalet inom en period av minst sju dagar för att kunna bedöma de skyldigheter som uppstår enligt avtalet.

Lämpliga åtgärder bör vidtas för att säkerställa att konsumenten har fått skriftlig information om denna period för eftertanke.

Medlemsstaternas frihet att bibehålla eller införa totalt eller partiellt förbud mot att avtal sluts utanför fasta affärslokaler får inte påverkas i den mån de anser detta vara i konsumenternas intresse.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Detta direktiv skall gälla för avtal där en näringsidkare tillhandahåller en konsument varor eller tjänster, när besöket inte äger rum på konsumentens uttryckliga begäran. Direktivet omfattar avtal som ingås

- under en utflykt organiserad av näringsidkaren utanför dennes fasta affärslokaler, eller

- under ett besök som näringsidkaren avlägger

i) i konsumentens eller i någon annan konsuments hem

ii) på konsumentens arbetsplats.

2. Detta direktiv skall också gälla avtal om andra varor eller tjänster än dem för vilka konsumenten begärde näringsidkarens besök, förutsatt att konsumenten, när han bad om ett besök, inte visste eller rimligtvis inte kunde ha vetat att erbjudande att köpa dessa andra varor eller tjänster utgjorde del av näringsidkarens affärsmässiga eller yrkesmässiga verksamhet.

3. Detta direktiv skall också gälla avtal som ingåtts av konsumenten under förhållanden liknande dem som beskrivs i punkt 1 eller 2, även om konsumenten inte har varit bunden av anbudet innan det antagits av näringsidkaren.

4. Detta direktiv skall också gälla avtalsenliga anbud avgivna av konsumenten under förhållanden liknande dem som beskrivs i punkt 1 eller 2, där konsumenten är bunden av sitt anbud.

Artikel 2

I detta direktiv avses med

- konsument: en fysisk person som, i de transaktioner som täcks av detta direktiv, uppträder med avsikter, som kan anses ligga utanför hans näringsverksamhet eller yrkesområde

- näringsidkare: en fysisk eller juridisk person som för transaktionen ifråga uppträder i sin affärs- eller yrkesmässiga roll, och varje person som handlar i näringsidkarens namn eller på hans vägnar.

Artikel 3

1. Medlemsstaterna kan besluta att detta direktiv skall gälla endast för avtal där den betalning som skall erläggas av konsumenten överskrider ett visst angivet belopp. Detta belopp får inte överstiga 60 ecu.

Rådet skall på förslag från kommissionen se över och om nödvändigt revidera detta belopp. Översynen skall första gången göras inom fyra år efter anmälan av direktivet och därefter vartannat år. Hänsyn skall tas till den ekonomiska och monetära utvecklingen inom gemenskapen.

2. Detta direktiv skall inte gälla:

a) Avtal om uppförande, försäljning eller hyra av fast egendom eller avtal om andra rättigheter som rör fast egendom.

Avtal om tillhandahållande av varor och om deras infogande i fast egendom eller avtal om reparation av fast egendom skall falla inom detta direktivs tillämpningsområde.

b) Avtal om tillhandahållande av matvaror eller drycker eller andra dagligvaror för hushållet, som tillhandahålls genom regelbunden utkörning.

c) Avtal om leverans av varor eller tjänster under förutsättning att följande tre villkor är uppfyllda:

i) Avtalet har träffats på grundval av en näringsidkares katalog som konsumenten haft ordentliga möjligheter att studera utan att näringsidkarens ombud varit närvarande.

ii) Avsikten är att det skall ske en fortlöpande kontakt mellan näringsidkarens ombud och konsumenten i samband med denna eller varje senare transaktion.

iii) Både katalogen och avtalet informerar konsumenten klart och tydligt om hans rätt att returnera varor till leverantören inom en period av minst sju dagar från mottagandet eller på annat sätt säga upp avtalet inom denna period utan skyldighet av något annat slag än att ta skälig vård om varorna.

d) Försäkringsavtal.

e) Värdepappersavtal.

3. Medlemsstaterna kan utan hinder av artikel 1.2 avstå från att tillämpa detta direktiv på avtal där konsumenter anmodat näringsidkaren att avlägga besök, om tillhandahållandet av varor eller tjänster har ett direkt samband med hans begäran.

Artikel 4

När det gäller transaktioner som omfattas av artikel 1 skall näringsidkare skriftligen informera konsumenterna om deras rätt att häva avtalet inom den period som föreskrivs i artikel 5 samt om namn och adress till den gentemot vilken denna rätt kan utövas.

Sådan information skall vara daterad och innehålla sådana detaljerade upplysningar som gör det möjligt att identifiera kontraktet. Den skall överlämnas till konsumenten

a) för fall som anges i artikel 1.1: när avtalet ingås,

b) för fall som anges i artikel 1.2: senast när avtalet ingås,

c) för fall som anges i artikel 1.3 och 1.4: när konsumenten lämnar sitt anbud.

Medlemsstaterna skall se till att deras nationella lagstiftning innehåller lämpliga bestämmelser som skyddar konsumenten i de fall sådan information som anges i denna artikel saknas.

Artikel 5

1. Konsumenten skall ha rätt att avsäga sig rättsverkningarna av sitt åtagande genom att skicka ett meddelande inom minst sju dagar från det han mottagit informationen enligt artikel 4. Ett sådant förfarande skall föreskrivas i den nationella lagstiftningen. Det räcker om meddelandet avsänds före utgången av en sådan period.

2. Att lämna ett sådant meddelande skall ha den verkan att konsumenten befrias från alla förpliktelser enligt det uppsagda avtalet.

Artikel 6

Konsumenten kan inte avstå från de rättigheter han tilldelas genom detta direktiv.

Artikel 7

Om konsumenten använder sig av sin rätt att säga upp avtalet, skall de rättsliga verkningarna av en sådan uppsägning regleras genom nationell lagstiftning, särskilt beträffande återbetalning för de levererade varorna eller för utförda tjänster och beträffande återlämning av de mottagna varorna.

Artikel 8

Detta direktiv skall inte hindra medlemsstaterna från att anta eller bibehålla fördelaktigare föreskrifter till skydd för konsumenterna på det område som faller under direktivet.

Artikel 9

1. Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta direktiv inom 24 månader efter dagen för anmälan(6) och skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna skall se till att till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 10

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 20 december 1985.

På rådets vägnar

R. KRIEPS

Ordförande

(1) EGT nr C 22, 29.1.1977, s. 6; EGT nr C 127, 1.6.1978, s. 6.

(2) EGT nr C 241, 10.10.1977, s. 26.

(3) EGT nr C 180, 18.7.1977, s. 39.

(4) EGT nr C 92, 25.4.1975, s. 2.

(5) EGT nr C 133, 3.6.1981, s. 1.

(6) Direktivet har anmälts till medlemsstaterna den 23 december 1985.