31985L0577

Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta

Virallinen lehti nro L 372 , 31/12/1985 s. 0031 - 0033
Suomenk. erityispainos Alue 15 Nide 7 s. 0083
Espanjank. erityispainos: Luku 15 Nide 6 s. 0131
Ruotsink. erityispainos Alue 15 Nide 7 s. 0083
Portugalink. erityispainos: Luku 15 Nide 6 s. 0131


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 20 päivänä joulukuuta 1985,

muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta (85/577/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 100 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

sekä katsoo, että

sopimuksen tekeminen tai yksipuolisen sitoumuksen antaminen elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välillä muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa on jäsenvaltioissa yleinen kaupankäynnin muoto ja että tällaisiin sopimuksiin ja sitoumuksiin sovellettava lainsäädäntö on erilaista eri jäsenvaltioissa,

tämän lainsäädännön erilaisuus saattaa suoraan vaikuttaa yhteismarkkinoiden toimintaan, minkä vuoksi on syytä lähentää tämän alan lainsäädäntöä,

Euroopan talousyhteisön alustavassa toimintaohjelmassa kuluttajansuojaa ja kuluttajavalistusta koskevaksi politiikaksi(4) edellytetään erityisesti sen 24 ja 25 kohdassa tarpeellisten toimenpiteiden toteuttamista kuluttajien suojaamiseksi sopimattomalta kaupantekomenettelyltä kotimyynnissä; Euroopan talousyhteisön toisessa toimintaohjelmassa kuluttajansuojaa ja kuluttajavalistusta koskevaksi politiikaksi(5) vahvistettiin, että alustavassa toimintaohjelmassa mainittuja toimenpiteitä ja painopistealoja noudatetaan,

muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa solmittujen sopimusten erityispiirteenä on, että yleensä elinkeinonharjoittaja tekee aloitteen sopimusneuvotteluista, joihin kuluttaja ei ole valmistautunut tai joita hän ei ole osannut odottaa; usein kuluttaja ei voi vertailla tarjouksen laatua ja hintaa muihin tarjouksiin; tämä yllättävyys ei ole ominaista vain kotimyynnille, vaan myös muille sopimuksille, jotka elinkeinonharjoittaja tekee toimitilojensa ulkopuolella,

kuluttajalla tulisi olla peruuttamisoikeus vähintään seitsemän päivän pituisena aikana, jotta hän voisi arvioida sopimuksen aiheuttamia velvoitteita,

on tarpeen toteuttaa aiheelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kuluttaja saa kirjallisesti tiedon tästä harkinta-ajasta, ja

jäsenvaltioiden vapautta pitää voimassa tai ottaa käyttöön täydellinen tai osittainen kielto solmia sopimuksia muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa, sikäli kuin ne pitävät sitä kuluttajien edun mukaisena, ei ole suotavaa rajoittaa,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

1 Tätä direktiiviä sovelletaan sellaisiin elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisiin sopimuksiin tavaran toimittamisesta tai palvelun suorittamisesta, jotka on tehty

- elinkeinonharjoittajan toimitilojensa ulkopuolelle järjestämällä tutustumiskäynnillä tai

- elinkeinonharjoittajan käydessä

i) kuluttajan tai toisen kuluttajan kotona tai

ii) kuluttajan työpaikalla,

jos käynnin aiheena ei ole kuluttajan nimenomainen kutsu.

2 Tätä direktiiviä sovelletaan myös sopimuksiin muiden kuin niiden tavaroiden toimittamisesta tai palvelujen suorittamisesta, joita kuluttajan elinkeinonharjoittajalle esittämässä vierailukutsussa tarkoitettiin, jos kuluttaja kutsuessaan elinkeinonharjoittajan ei tiennyt eikä kohtuudella voinut tietää, että näiden muiden tavaroiden toimittaminen tai palvelujen suorittaminen kuuluu elinkeinonharjoittajan elinkeinon tai ammatin harjoittamiseen.

3 Tätä direktiiviä sovelletaan myös sopimuksiin, jotka perustuvat kuluttajan 1 tai 2 kohdassa tarkoitettuja olosuhteita vastaavissa olosuhteissa tekemään tarjoukseen, vaikka tämä tarjous ei sitoisi kuluttajaa ennen kuin elinkeinonharjoittaja on hyväksynyt sen.

4 Tätä direktiiviä sovelletaan myös kuluttajan 1 tai 2 kohdassa tarkoitettuja olosuhteita vastaavissa olosuhteissa tekemään sopimustarjoukseen, jos se sitoo kuluttajaa.

2 artikla

Tässä direktiivissä:

- `kuluttajalla` tarkoitetaan luonnollista henkilöä, jonka tässä direktiivissä tarkoitettujen oikeustoimien ei voida katsoa liittyvän hänen elinkeinonsa tai ammattinsa harjoittamiseen;

- `elinkeinonharjoittajalla` tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka suorittaa kyseisen oikeustoimen elinkeinon tai ammatin harjoittajana, sekä jokaista, joka toimii elinkeinonharjoittajan nimissä tai lukuun.

3 artikla

1 Jäsenvaltiot voivat päättää, että tätä direktiiviä sovelletaan ainoastaan sellaisiin sopimuksiin, joiden mukaan kuluttajalta veloitettava korvaus ylittää määrätyn rahamäärän. Tämä rahamäärä ei saa olla enemmän kuin 60 ECUa.

Neuvosto arvioi komission ehdotuksesta tämän rahamäärän ja tarvittaessa muuttaa sitä ensimmäisen kerran viimeistään neljän vuoden kuluttua tämän direktiivin tiedoksi antamisesta ja sen jälkeen joka toinen vuosi yhteisön talouskehityksen ja rahaolojen kehityksen perusteella.

2 Tätä direktiiviä ei sovelleta:

a) sopimuksiin kiinteistön rakentamisesta, myymisestä tai vuokraamisesta taikka sopimuksiin muusta oikeudesta kiinteään omaisuuteen.

Sopimuksiin tavaroiden toimittamisesta ja niiden liittämisestä kiinteistöön taikka kiinteistön korjaamisesta sovelletaan kuitenkin tätä direktiiviä;

b) sopimuksiin, joiden nojalla kotiinkantaja toimittaa säännöllisesti elintarvikkeita, juomia tai muita kotitalouksien päivittäistavaroita;

c) sopimuksiin tavaroiden toimittamisesta tai palvelujen suorittamisesta, jos seuraavat kolme edellytystä täyttyvät:

i) sopimus on tehty sellaisen elinkeinonharjoittajan toimittaman luettelon perusteella, johon kuluttaja on voinut perehtyä ilman, että elinkeinonharjoittajan edustaja olisi ollut läsnä,

ii) elinkeinonharjoittajan edustajan ja kuluttajan yhteydenpito, joka liittyy tähän tai johonkin myöhempään oikeustoimeen, on tarkoitettu jatkuvaksi,

iii) sekä luettelosta että sopimuksesta käy kuluttajalle selkeästi ilmi hänen oikeutensa palauttaa tavarat myyjälle määräajassa, joka on vähintään seitsemän päivää niiden vastaanottamisesta, tai muuten peruuttaa sopimus samassa määräajassa ilman muuta velvoitetta kuin kohtuullinen huolenpito tavaroista;

d) vakuutussopimuksiin;

e) arvopapereita koskeviin sopimuksiin.

3 Poiketen siitä, mitä 1 artiklan 2 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat olla soveltamatta tätä direktiiviä sopimuksiin sellaisten tavaroiden toimittamisesta tai palvelujen suorittamisesta, joilla on välitön yhteys kuluttajan elinkeinonharjoittajalle esittämässä vierailukutsussa tarkoitettuihin tavaroihin ja palveluihin.

4 artikla

Elinkeinonharjoittajan on annettava kuluttajalle kirjallinen ilmoitus, josta käy ilmi tämän oikeus peruuttaa edellä 1 artiklassa tarkoitettu oikeustoimi 5 artiklan mukaisessa määräajassa sekä sen henkilön nimi ja osoite, jota kohtaan tätä oikeutta käytetään.

Ilmoitus tulee päivätä ja siinä on oltava sopimuksen yksilöimiseksi tarvittavat tiedot. Se on luovutettava kuluttajalle:

a) edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa sopimuksen tekohetkellä;

b) edellä 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa viimeistään sopimuksen tekohetkellä;

c) edellä 1 artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa, kun kuluttaja tekee tarjouksen.

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että niiden kansallisessa lainsäädännössä säädetään aiheellisista kuluttajansuojatoimenpiteistä tilanteissa, joissa tässä artiklassa mainittuja tietoja ei ole annettu.

5 artikla

1 Kuluttajalla on oikeus peruuttaa sitoumuksensa antamalla peruuttamisilmoitus määräajassa, joka on vähintään seitsemän päivää 4 artiklassa tarkoitetun ilmoituksen vastaanottamisesta, ja noudattaen kansallisen lainsäädännön mukaista menettelyä. Määräajan noudattamiseksi riittää peruuttamisilmoituksen lähettäminen ennen kyseisen määräajan päättymistä.

2 Peruuttamisilmoituksen antaminen vapauttaa kuluttajan kaikista peruutetun sopimuksen mukaisista velvoitteista.

6 artikla

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

7 artikla

Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, peruuttamisen oikeusvaikutuksiin sovelletaan kansallista lainsäädäntöä, erityisesti tavaroista ja palveluista suoritetun vastikkeen ja vastaanotettujen tavaroiden palauttamista koskevia säännöksiä.

8 artikla

Tämä direktiivi ei estä jäsenvaltioita antamasta tai pitämästä voimassa säännöksiä, jotka antavat kuluttajille tässä direktiivissä tarkoitettujen kysymysten osalta tehokkaamman suojan.

9 artikla

1 Jäsenvaltioiden on toteutettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät toimenpiteet 24 kuukauden kuluessa sen tiedoksi antamisesta(6). Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

2 Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että niiden tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamat keskeiset kansalliset säännökset toimitetaan komissiolle kirjallisina.

10 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 1985

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

R. KRIEPS

(1) EYVL N:o C 22, 29.1.1977, s. 6; EYVL N:o 127, 1.6.1978, s. 6

(2) EYVL N:o C 241, 10.10.1977, s. 26

(3) EYVL N:o C 180, 18.7.1977, s. 39

(4) EYVL N:o C 92, 25.4.1975, s. 2

(5) EYVL N:o C 133, 3.6.1981, s. 1

(6) Tämä direktiivi on annettu tiedoksi jäsenvaltioille 23 päivänä joulukuuta 1985.