31985L0577

Rådets direktiv 85/577/EØF af 20. december 1985 om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med aftaler indgået uden for fast forretningssted

EF-Tidende nr. L 372 af 31/12/1985 s. 0031 - 0033
den finske specialudgave: kapitel 15 bind 7 s. 0083
den spanske specialudgave: Kapitel 15 bind 6 s. 0131
den svenske specialudgave: kapitel 15 bind 7 s. 0083
den portugisiske specialudgave: Kapitel 15 bind 6 s. 0131


RAADETS DIREKTIV af 20. december 1985 om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med aftaler indgaaet uden for fast forretningssted (85/577/EOEF)

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab, saerlig artikel 100, under henvisning til forslag fra Kommissionen (1), under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2), under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg (3), og ud fra foelgende betragtninger: Indgaaelse af aftaler eller ensidige forpligtelser mellem erhvervsdrivende og forbrugere uden for den erhvervsdrivendes faste forretningssted er almindeligt forekommende i medlemsstaterne, og de enkelte medlemsstater har forskellig lovgivning herom; uensartethed i denne lovgivning kan indvirke direkte paa faellessmarkedets funktion; det er derfor noedvendigt at foretage en tilnaermelse af lovgivningerne paa dette omraade; i henhold til Det europaeiske oekonomiske Faellesskabs foerste program for en politik vedroerende forbrugerbeskyttelse og -oplysning (4), navnlig punkt 24 og 25, skal der traeffes egnede foranstaltninger til beskyttelse af forbrugerne imod urimelige forretningsmetoder ved doersalg; i Det europaeiske oekonomiske Faellesskabs andet program for en politik vedroerende forbrugerbeskyttelse og -oplysning (5) bekraeftes det, at de foranstaltninger og prioriterede opgaver, der er paabegyndt i henhold til foerste programm, boer viderefoeres; det er et typisk traek ved aftaler, der indgaas uden for den erhvervsdrivendes faste forretningssted, at det som regel er den erhvervsdrivende, der tager initiativet til forhandlingerne, og at forbrugeren slet ikke er forberedt paa disse forhandlinger og bliver overrumplet; ofte kan forbrugeren ikke sammenligne tilbudets kvalitet og pris med andre tilbud; dette overraskelsesmoment goer sig i almindelighed gaeldende ikke alene i forbindelse med aftaler, der indgaas ved doeren, men ogsaa ved andre former for aftaler, som den erhvervsdrivende indgaar uden for sit faste forretningssted; forbrugeren boer have en frist paa mindst syv dage til at traede tilbage fra aftalen, saaledes at han har mulighed for at vurdere de forpligtelser, aftalen medfoerer; der boer traeffes passende foranstaltninger for at sikre, at forbrugeren skriftligt goeres opmaerksom paa denne fortrydelsesret; medlemsstaterne skal frit kunne opretholde eller indfoere fuldstaendigt eller delvist forbud mod indgaaelse af aftaler uden for fast forretningssted, saafremt de finder, at dette er i forbrugernes interesse - UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

1. Dette direktiv gaelder for aftaler indgaaet mellem en erhvervsdrivende, der leverer varer eller tjenesteydelser, og en forbruger:- under en udflugt arrangeret af den erhvervsdrivende uden for dennes faste forretningssted, eller-i forbindelse med den erhvervsdrivendes besoeg: i) hos forbrugeren eller en anden forbruger, ii)paa forbrugerens arbejdsplads,saafremt besoeget ikke sker efter udtrykkelig anmodning fra forbrugeren. 2. Dette direktiv gaelder ligeledes for aftaler om levering af en anden vare eller tjenesteydelse end den, i anledning af hvilken forbrugeren har anmodet om den erhvervsdrivendes besoeg, medmindre forbrugeren, da han anmodede om besoeget, vidste eller med rimelighed kunne vide, at leveringen af denne anden vare eller tjenesteydelse er en del af den erhvervsdrivendes handels- eller erhvervsvirksomhed. 3. Dette direktiv gaelder endvidere for aftaler, saafremt der af forbrugeren er fremsat tilbud under omstaendighe der, som svarer til de i stk. 1 eller stk. 2 beskrevne, selv om forbrugeren ikke er bundet af dette tilbud, foer den erhvervsdrivende har accepteret det. 4. Endelig gaelder dette direktiv ogsaa for tilbud, som forbrugeren har fremsat i kontraktforhold under omstaendigheder, som svarer til de i stk. 1 eller stk. 2 beskrevne, saafremt forbrugeren er bundet af sit tilbud.

Artikel 2

I dette direktiv forstaas ved:- »forbruger« en fysisk person, der ved en retshandel, som er omfattet af dette direktiv, optraeder med et formaal, der maa anses at ligge uden for hans erhvervsmaessige virkefelt;-»erhvervsdrivende« en fysisk eller juridisk person, der ved indgaaelsen af den paagaeldende retshandel optraeder i sin egenskab af handlende eller erhvervsdrivende, samt enhver anden person, der optraeder i en erhvervsdrivendes navn eller for dennes regning.

Artikel 3

1. Medlemsstaterne kan vedtage, at dette direktiv kun skal gaelde for aftaler, ifoelge hvilke den modydelse, der skal erlaegges af forbrugeren, overstiger et bestemt beloeb. Dette beloeb maa ikke overstige 60 ECU.Paa forslag af Kommissionen undersoeger Raadet hvert andet aar, og foerste gang senest fire aar efter dette direktivs meddelelse, naevnte beloeb og aendrer det i givet fald under hensyn til den oekonomiske og valutariske udvikling i Faellesskabet. 2. Dette direktiv gaelder ikke for:a) aftaler om opfoerelse, salg eller udlejning af fast ejendom eller aftaler om stiftelse af andre rettigheder over fast ejendom;aftaler om levering af varer og om disses indfoejelse i fast ejendom eller aftaler om reparation af fast ejendom er omfattet af dette direktivs anvendelsesomraade;b)aftaler om levering af foedevarer eller drikkevarer eller andre varer til husholdningens loebende forbrug, som leveres af personer, der regelmaessigt betjener faste ruter;c)aftaler om levering af varer eller tjenesteydelser, saafremt foelgende tre kriterier er opfyldt: i) aftalen skal vaere indgaaet paa grundlag af den erhvervsdrivendes katalog, som forbrugeren har haft lejlighed til at gennemse, uden at repraesentanten for den erhvervsdrivende er til stede, og ii)det skal vaere hensigten at opretholde stadig kontakt mellem repraesentanten for den erhvervsdrivende og forbrugeren med hensyn til denne eller enhver foelgende retshandel, og iii)det skal fremgaa klart af kataloget og kontrakten, at forbrugeren har ret til at tilbagelevere varerne til leverandoeren inden for en frist paa mindst syv dage fra modtagelsen eller at traede tilbage fra aftalen uden nogen anden forpligtelse end den at drage omsorg for varerne i rimeligt omfang;d)forsikringsaftaler;e)aftaler vedroerende vaerdipapirer. 3. Uanset artikel 1, stk. 2, kan medlemsstaterne undlade at lade dette direktiv gaelde for aftaler om levering af en vare eller tjenesteydelse, der er direkte forbundet med den vare eller tjenesteydelse, i anledning af hvilken forbrugeren har anmodet om den erhvervsdrivendes besoeg.

Artikel 4

Ved retshandler som omhandlet i artikel 1 skal den erhvervsdrivende skriftligt oplyse forbrugeren om dennes ret til inden for de i artikel 5 fastsatte frister at opsige aftalen samt om navn og adresse paa en person, over for hvem denne ret kan udoeves. En saadan skriftlig meddelelse skal vaere dateret og indeholde oplysninger, som goer det muligt at identificere det paagaeldende kontraktforhold. Meddelelsen afgives til forbrugeren:a) i det i artikel 1, stk. 1, omhandlede tilfaelde samtidig med, at aftalen indgaas;b)i det i artikel 1, stk. 2, omhandlede tilfaelde senest ved aftalens indgaaelse;c)i det i artikel 1, stk. 3 og 4, omhandlede tilfaelde, naar forbrugeren afgiver tilbudet. Medlemsstaterne soerger for, at der i deres nationale lovgivning fastsaettes egnede foranstaltninger til beskyttelse af forbrugeren, hvis den i denne artikel omhandlede meddelelse ikke gives.

Artikel 5

1. Forbrugeren har ret til at traede tilbage fra aftalen ved i overensstemmelse med den fremgangsmaade og de betingelser, der gaelder i henhold til national ret, at give meddelelse herom inden for en frist paa mindst syv dage at regne fra det tidspunkt, hvor forbrugeren har modtaget de i artikel 4 omtalte oplysninger. Det er dog tilstraekkeligt, at meddelelsen er afsendt inden fristens udloeb. 2. Denne meddelelse har den virkning, at forbrugeren frigoeres fra enhver forpligtelse i henhold til den aftale, som forbrugeren er traadt tilbage fra.

Artikel 6

Forbrugeren kan ikke give afkald paa de rettigheder, der tilkommer ham i henhold til dette direktiv.

Artikel 7

Benytter forbrugeren sig af denne fortrydelsesret, bestemmes retsvirkningerne af de nationale lovgivning, navnlig med hensyn til tilbagebetaling af indbetalte beloeb for varer eller tjenesteydelser samt returnering af de modtagne varer.

Artikel 8

Dette direktiv er ikke til hinder for, at medlemsstaterne vedtager eller opretholder endnu gunstigere forbrugerbeskyttende bestemmelser paa det af direktivet omfattede omraade.

Artikel 9

1. Medlemsstaterne traeffer de noedvendige foranstaltninger for at efterkomme dette direktiv inden for en frist paa 24 maaneder fra dets meddelelse (1) og underretter straks Kommissionen herom. 2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen ordlyden af de vaesentligste nationale retsforskrifter, som de udsteder paa det omraade, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 10

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 20. december 1985. Paa Raadets vegne R. KRIEPS Formand

(1) EFT nr. C 22 af 29. 1. 1977, s. 6, og EFT nr. C 127 af 1. 6. 1978, s. 6.

(2) EFT nr. C 241 af 10. 10. 1977, s. 26.

(3) EFT nr. C 180 af 28. 7. 1977, s. 39.

(4) EFT nr. C 92 af 25. 4. 1975, s. 2.

(5) EFT nr. C 133 af 3. 6. 1981, s. 1.

(1) Dette direktiv er meddelt medlemsstaterne den 23. december 1985.