31985L0391

Šesta Direktiva Komisije z dne 16. julija 1985 o prilagoditvi Prilog II, III, IV, V in VI Direktive Sveta 76/768/EGS o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s kozmetičnimi izdelki tehničnemu napredku

Uradni list L 224 , 22/08/1985 str. 0040 - 0041
španska posebna izdaja: poglavje 15 zvezek 6 str. 0026
portugalska posebna izdaja poglavje 15 zvezek 6 str. 0026
finska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 14 str. 0187
švedska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 14 str. 0187
CS.ES poglavje 13 zvezek 008 str. 41
ET.ES poglavje 13 zvezek 008 str. 41
HU.ES poglavje 13 zvezek 008 str. 41
LT.ES poglavje 13 zvezek 008 str. 41
LV.ES poglavje 13 zvezek 008 str. 41
MT.ES poglavje 13 zvezek 008 str. 41
PL.ES poglavje 13 zvezek 008 str. 41
SK.ES poglavje 13 zvezek 008 str. 41
SL.ES poglavje 13 zvezek 008 str. 41


Šesta Direktiva Komisije

z dne 16. julija 1985

o prilagoditvi Prilog II, III, IV, V in VI Direktive Sveta 76/768/EGS o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s kozmetičnimi izdelki tehničnemu napredku

(85/391/EGS)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 76/768/EGS z dne 27. julija 1976 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s kozmetičnimi izdelki [1], kakor je nazadnje spremenjena z Direktivo 84/415/EGS [2], in zlasti člena 8(2) Direktive,

ker je zaradi varovanja javnega zdravja treba prepovedati uporabo nekaterih hidrokinonskih estrov v kozmetičnih izdelkih;

ker se lahko na podlagi najnovejših znanstvenih in tehničnih raziskav in z nekaterimi omejitvami in pogoji dovoli uporaba selenovega disulfida v šamponih proti prhljaju; ker se lahko dokončno dovoli uporaba aluminij cirkonijevih kompleksov v sredstvih proti potenju;

ker lahko nekateri konzervansi oddajajo formaldehid in je zato zanje treba uvesti enake postopke etiketiranja, kakor so predpisani za formaldehid;

ker so ukrepi, predvideni v tej direktivi, v skladu z mnenjem Odbora za prilagajanje tehničnemu napredku direktiv za odpravo tehničnih ovir pri trgovanju s kozmetičnimi izdelki,

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 76/768/EGS se spremeni, kakor sledi:

1. V Prilogi II:

- pod referenčno številko 167 se "del 1 Priloge IV" zamenja z "del 2 Priloge VII";

- referenčna številka 178 se nadomesti z:

"178. 4-benziloksifenol, 4-metoksifenol in 4-etoksifenol";

- referenčna številka 297 se nadomesti z:

"297. Selen in njegove spojine razen selenovega disulfida po pogojih, določenih v referenčni številki 49 v delu 1 Priloge III";

2. V delu 1 Priloge III se dodajo naslednje referenčne številke:

a | b | c | d | e | f |

49 | Selenov disulfid | Šamponi proti prhljaju | 1 % | | —Vsebuje selenov disulfid—Ne sme priti v stik z očmi ali poškodovati kože |

50 | Aluminij cirkonijev klorid hidroksid kompleksi AlxZr(OH)yCl2 in aluminij cirkonijev klorid hidroksid kompleksi z glicinom | Antiperspiranti (Sredstva proti potenju) | 20 % preračunano na brezvodni aluminij cirkonijev klorid hidroksid 5,4 % preračunano na cirkonij | 1.Razmerje med številom aluminijevih in cirkonijevih atomov mora biti med 2 in 102.Razmerje med številom (Al + Zr) atomov in klorovih atomov mora biti med 0,9 in 2,13.Prepovedano v aerosolnih razpršilcih | Ne uporabljajte na vneti ali poškodovani koži |

3. V delu 1 Priloge IV se izbriše št. 7.

4. V Prilogi V se številka 6 nadomesti s:

"6. Cirkonij in njegove zmesi razen kompleksov z referenčno številko 50 v delu 1 Priloge III in razen cirkonijevih karminskih barvil, soli in pigmentov barvil pod napotilom (5) v delu 2 Priloge III in delu 2 Priloge IV."

5. V Prilogi VI

- se uvodu doda naslednja točka 5:

"5. Vsi končni izdelki, ki vsebujejo formaldehid ali snovi iz te priloge in ki oddajajo formaldehid, morajo biti etiketirani z opozorilom "vsebuje formaldehid", kadar koncentracija formaldehida v končnem izdelku presega 0,05 %."

- se opozorilo "vsebuje formaldehid" v stolpcu (e) izbriše za snov št. 5 v delu 1 in za snovi 39, 44 in 50 v delu 2;

- se najvišje dovoljene koncentracije v stolpcu (c) izbrišejo za snov št. 5 v delu 1 in snovi 39, 44 in 50 v delu 2;

- se najvišje dovoljene koncentracije v stolpcu (c) za snovi 39, 44 in 50 v delu 2 nadomestijo z 1 %, 0,15 % in 0,6 %;

- opomba (2) v delu 1 in opomba (1) v delu 2 se izbrišeta.

Člen 2

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 31. decembra 1986.

O tem takoj obvestijo Komisijo.

Člen 3

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 16. julija 1985

Za Komisijo

Stanley Clinton Davis

Član Komisije

[1] UL L 262, 27.9.1976, str. 169.

[2] UL L 228, 25.8.1984, str. 31.

--------------------------------------------------