31985D0539Uradni list L 334 , 12/12/1985 str. 0025 - 0026
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 19 str. 0233
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 39 str. 0129
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 19 str. 0233
portugalska posebna izdaja poglavje 03 zvezek 39 str. 0129


Odločba Komisije

z dne 29. novembra 1985

o seznamu obratov na Grenlandiji, odobrenih za uvoz svežega mesa v Skupnost

(85/539/EGS)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 72/462/EGS z dne 12. decembra 1972 o problemih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in veterinarskih pregledih ob uvozu govedi in prašičev ter svežega mesa iz tretjih držav [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 83/91/EGS [2], in zlasti členov 4(1) in 18(1) Direktive,

ker obrati v tretjih državah ne morejo biti odobreni za izvoz svežega mesa v Skupnost če ne izpolnjujejo splošnih in posebnih pogojev iz Direktive 72/462/EGS;

ker je Grenlandija v skladu s členom 4(3) Direktive 72/462/EGS predlagala en obrat, ki ima odobritev za izvoz v Skupnost;

ker so pregledi Skupnosti na kraju samem pokazali, da so higienski standardi tega obrata zadovoljivi, in se ga zato lahko v skladu s členom 4(1) navedene direktive odobri za uvoz svežega mesa v Skupnost;

ker je treba poudariti, da za uvoz svežega mesa velja tudi druga veterinarska zakonodaja Skupnosti, zlasti kar zadeva zahteve zdravstvenega varstva;

ker za pogoje za uvoz svežega mesa iz obrata, navedenega v Prilogi, še vedno veljajo drugje predpisane določbe in splošne določbe Pogodbe; ker zlasti za uvoz nekaterih vrst mesa, kot je meso, ki vsebuje ostanke škodljivih snovi, za katere usklajena pravila Skupnosti še ne obstajajo, iz tretjih držav in ponoven izvoz v druge države članice, še vedno velja zdravstvena zakonodaja države članice uvoznice;

ker so ukrepi, predvideni s to odločbo, v skladu z mnenjem Stalnega veterinarskega odbora,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

1. Obratu na Grenlandiji, navedenem v Prilogi, se s tem odobri uvoz svežega mesa v Skupnost v skladu z navedeno prilogo.

2. Za uvoz iz obrata iz odstavka 1 še vedno veljajo drugje predpisane veterinarske določbe Skupnosti in zlasti tiste, ki se nanašajo na zahteve zdravstvenega varstva živali.

Člen 2

Države članice prepovejo uvoz svežega mesa iz obratov, razen obrata, ki je naveden v Prilogi.

Člen 3

Ta odločba se uporablja od 1. marca 1986.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 29. novembra 1985

Za Komisijo

Frans Andriessen

Podpredsednik

[1] UL L 302, 31.12.1972, str. 28.

[2] UL L 59, 5.3.1983, str. 34.

--------------------------------------------------

PRILOGA

SEZNAM OBRATOV

Št. obrata | Obrat | Naslov |

OVČJE MESO

Klavnica in razsekovalnica

100 | Narssaq | Narssaq |

--------------------------------------------------