31985D0434Úradný vestník L 253 , 24/09/1985 S. 0043 - 0044
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 6 Zväzok 2 S. 0114
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 06 Zväzok 3 S. 0034
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 6 Zväzok 2 S. 0114
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 06 Zväzok 3 S. 0034


Rozhodnutie Rady

zo 16. septembra 1985,

ktorým sa zriaďuje Poradný výbor pre odborné vzdelávanie farmaceutov

(85/434/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva,

so zreteľom na návrh rozhodnutia predložený Komisiou [1],

keďže vo svojej rezolúcii zo dňa 6. júna 1974 o vzájomnom uznávaní diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnej kvalifikácii [2] sa Rada vyjadrila za zriadenie poradných výborov;

keďže v súvislosti so vzájomným uznávaním diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnej kvalifikácii vo farmácii je dôležité zabezpečiť porovnateľne vysoký štandard odbornej prípravy;

keďže na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné zriadiť poradný výbor, ktorý bude Komisii radiť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V rámci Komisie sa zriadi Poradný výbor pre farmaceutické vzdelávanie, ďalej len "výbor".

Článok 2

1. Úlohou výboru je pomôcť pri zabezpečovaní porovnateľne vysokého štandardu farmaceutickej odbornej prípravy v spoločenstve.

2. Túto úlohu vykonáva najmä týmito prostriedkami:

- výmenou úplných informácií o metódach odborného vzdelávania, o obsahu, úrovni a zložení teoretickej a praktickej prípravy poskytovanej v členských štátoch,

- diskusiou a poradami s cieľom dospieť k spoločnému priblíženiu sa k štandardu, ktorý sa má dosiahnuť v odbornej príprave farmaceutov a, ak je to vhodné, k zloženiu a obsahu takejto odbornej prípravy,

- posudzovaním prispôsobovania odborného vzdelávania vývoju vo farmaceutickej vede a metódach výučby.

3. Výbor predkladá Komisii a členským štátom svoje stanoviská a odporúčania a, ak to považuje za vhodné, aj návrhy na zmeny a doplnenia, ktoré sa majú urobiť v článkoch týkajúcich sa odborného vzdelávania farmaceutov v smerniciach Rady 85/432/EHS [3] a 85/433/EHS [4].

4. Výbor je poradným orgánom Komisie vo všetkých ďalších záležitostiach, ktoré mu môže Komisia predložiť v súvislosti s odborným vzdelávaním farmaceutov.

Článok 3

1. Výbor pozostáva z troch odborníkov z každého členského štátu takto:

- jeden odborník z odbornej farmaceutickej praxe,

- jeden odborník z farmaceutických vedeckých a vzdelávacích inštitúcií,

- jeden odborník za príslušné orgány členských štátov.

2. Každý člen má jedného náhradníka. Náhradníci sa môžu zúčastňovať schôdzí výboru.

3. Členovia a náhradníci uvedení v odsekoch 1 a 2 sú navrhovaní členskými štátmi. Členovia uvedení v prvej a druhej zarážke odseku 1 a ich náhradníci sú menovaní na základe návrhu odborníkov vykonávajúcich povolanie lekárnika a z farmaceutických vedeckých a vzdelávacích inštitúcií. Takto navrhnutých členov a náhradníkov vymenuje Rada.

Článok 4

1. Funkčné obdobie člena výboru je trojročné. Po uplynutí tohoto obdobia zostanú členovia výboru vo funkcii, pokiaľ nie sú nahradení alebo pokiaľ sa ich vymenovanie neobnoví.

2. Funkčné obdobie člena sa môže skončiť pred uplynutím trojročnej lehoty na základe odstúpenia alebo úmrtia člena, alebo jeho nahradením inou osobou, v súlade s postupom stanoveným v článku 3. Zvolenie nového člena je platné na zvyšok funkčného obdobia.

Článok 5

Výbor si z vlastných členov zvolí predsedu a dvoch podpredsedov. Prijme vlastný rokovací poriadok. Program schôdze stanovuje predseda výboru po porade s Komisiou.

Článok 6

Výbor si môže vytvoriť pracovné skupiny a môže prizvať pozorovateľov alebo odborníkov na pomoc pri všetkých osobitných stránkach jeho práce.

Článok 7

Sekretariát výboru zabezpečuje Komisia.

V Luxemburgu 16. septembra 1985

Za Radu

predseda

M. Fischbach

[1] Ú. v. ES C 92, 23.4.1981, s. 2.

[2] Ú. v. ES C 98, 20.8.1974, s. 1.

[3] Pozri s. 34 tohto úradného vestníka.

[4] Pozri s. 37 tohto úradného vestníka.

--------------------------------------------------