31985D0385Úradný vestník L 223 , 21/08/1985 S. 0026 - 0027
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 6 Zväzok 2 S. 0109
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 06 Zväzok 3 S. 0020
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 6 Zväzok 2 S. 0109
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 06 Zväzok 3 S. 0020


Rozhodnutie Rady

z 10. júna 1985,

ktorým sa zriaďuje Poradný výbor pre vzdelávanie a odbornú prípravu v oblasti architektúry

(85/385/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva,

so zreteľom na návrh rozhodnutia, ktorý predložila Komisia,

keďže vo svojej rezolúcii zo 6. júna 1974 o vzájomnom uznávaní diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnej kvalifikácii [1] sa Rada vyjadrila v prospech zriadenia poradných výborov;

keďže v súvislosti so vzájomným uznávaním diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnej kvalifikácii v architektúre, je dôležité zabezpečiť porovnateľne vysokú úroveň vzdelávania a odbornej prípravy;

keďže aby sa prispelo k dosiahnutiu tohoto cieľa, mal by sa zriadiť poradný výbor, ktorý bude poradcom Komisie;

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Pri Komisii sa zriaďuje Poradný výbor pre vzdelávanie a odbornú prípravu v oblasti architektúry, ďalej len "výbor".

Článok 2

1. Úlohou výboru je pomôcť zabezpečiť porovnateľne vysokú úroveň vzdelávania a odbornej prípravy architektov v celom spoločenstve.

2. Túto úlohu plní najmä týmito prostriedkami:

- komplexnou výmenou informácií o metódach vzdelávania a odbornej prípravy, obsahu, úrovni a štruktúre teoretického a praktického štúdia poskytovaného v členských štátoch;

- diskusiou a poradami s úmyslom spoločného priblíženia sa k úrovni, ktorá sa má dosiahnuť vo vzdelávaní a odbornej príprave architektov, a ak je to vhodné, k štruktúre a obsahu takéhoto vzdelávania a odbornej prípravy vrátane kritérií, ktoré sa vzťahujú na praktické skúsenosti;

- preskúmaním prispôsobovania sa vzdelávania a odbornej prípravy architektov vývoju vyučovacích metód a novým problémom, ktoré pre architektov vznikajú ako následok sociálneho, vedeckého a technického vývoja a ochrany životného prostredia.

3. Výbor vykonáva poradné úlohy, ktoré sú mu zverené smernicou Rady 85/384/EHS z 10. júna 1985 o vzájomnom uznávaní diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách v oblasti architektúry a o opatreniach na uľahčenie účinného uplatňovania práva usadiť sa a slobody poskytovať služby [2].

4. Výbor tiež predkladá Komisii a členským štátom svoje stanoviská a odporúčania vrátane, ak to považuje za vhodné, návrhov na zmeny a doplnky, ktoré sa majú vykonať v článkoch vzťahujúcich sa na vzdelávanie a odbornú prípravu architektov v smernici 85/384/EHS,

5. Výbor radí Komisii a členským štátom, o akýchkoľvek iných otázkach vo vzťahu k vzdelávaniu a odbornej príprave architektov.

Článok 3

1. Výbor pozostáva z troch odborníkov z každého členského štátu, a to takto:

- jeden odborník, ktorý vykonáva povolanie v praxi;

- jeden odborník za univerzity alebo za rovnocennú vzdelávaciu inštitúciu v oblasti architektúry;

- jeden odborník za príslušné orgány členského štátu.

2. Každý člen má jedného náhradníka. Náhradníci sa môžu zúčastňovať zasadnutia výboru;

3. Členské štáty nominujú členov a náhradníkov uvedených v odsekoch 1 a 2. Členovia uvedení v prvej a druhej zarážke odseku 1 a ich náhradníci sú nominovaní na základe návrhu alebo po náležitej porade s odborníkmi, ktorí vykonávajú povolanie v praxi alebo s univerzitami alebo rovnocennými vzdelávacími inštitúciami v oblasti architektúry. Takto nominovaných členov a náhradníkov vymenováva Rada.

Článok 4

1. Funkčné obdobie členov výboru je trojročné. Po uplynutí tohoto obdobia zostanú členovia výboru vo funkcii, pokiaľ nebudú nahradení, alebo pokiaľ sa ich funkčné obdobie neobnoví.

2. Funkčné obdobie člena sa môže ukončiť pred uplynutím trojročnej lehoty na základe odstúpenia alebo smrti člena, jeho nahradením inou osobou v súlade s postupom stanoveným v článku 3. Toto zvolenie platí na zvyšné funkčné obdobie.

Článok 5

Výbor si zvolí z vlastných členov predsedu a dvoch podpredsedov. Prijme svoj rokovací poriadok. Program zasadnutia vypracuje predseda výboru po porade s Komisiou.

Článok 6

Výbor si môže vytvoriť pracovné skupiny a môže prizvať pozorovateľov alebo odborníkov alebo dovoliť pozorovateľom alebo odborníkom, aby mu pomáhali pri akomkoľvek aspekte jeho práce.

Článok 7

Sekretariát výboru zabezpečuje Komisia.

V Luxemburgu 10. júna 1985

Za Radu

predseda

M. Fioret

[1] Ú. v. ES C 98, 28.8.1974, s. 1.

[2] Pozri s. 15 tohto úradného vestníka.

--------------------------------------------------