31985D0368Úradný vestník L 199 , 31/07/1985 S. 0056 - 0059
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 16 Zväzok 1 S. 0078
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 06 Zväzok 3 S. 0005
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 16 Zväzok 1 S. 0078
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 06 Zväzok 3 S. 0005


Rozhodnutie Rady

zo 16. júla 1985

o porovnateľnosti kvalifikácií v odbornom vzdelávaní medzi členskými štátmi Európskeho spoločenstva

(85/368/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva a najmä jej článok 128,

so zreteľom na rozhodnutie rady 63/266/EHS z 2. apríla 1963, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady pre zavedenie spoločnej politiky v oblasti odborného vzdelávania [1], a najmä jeho ôsma zásada,

so zreteľom na návrh Komisie a jeho zmenu zo 17. júla 1984,

so zreteľom na stanovisko Zhromaždenia [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže ôsma zásada rozhodnutia 63/266/EHS hovorí o tom, aby sa umožnilo dosiahnutie vzájomného uznania osvedčení a iných dokumentov potvrdzujúcich ukončenie odborného vzdelávania;

keďže uznesenie Rady zo 6. júna 1974 [4] o vzájomnom uznávaní diplomov, osvedčení a iných dokladov o získanej kvalifikácii vyžaduje zostavovanie zoznamov tých kvalifikácií, ktoré sa uznávajú za rovnocenné;

keďže absencia spomínaného vzájomného uznania je faktor, ktorý potláča slobodu pohybu pracovníkov v rámci spoločenstva tým, že obmedzuje možnosť robotníkov hľadajúcich si zamestnanie v niektorom členskom štáte, aby sa spoliehali na odbornú kvalifikáciu, ktorú získali v inom členskom štáte;

keďže existuje veľmi podstatný stupeň rôznorodosti systémov odborného vzdelávania v spoločenstve; keďže si tieto systémy stále vyžadujú prispôsobovanie sa novým situáciám, ktoré vnášajú výsledky technologických zmien do obsahu zamestnania a práce;

keďže uznesenie Rady z 11. júla 1983 o politike odborného vzdelávania v Európskom spoločenstve v osemdesiatych rokoch [5] potvrdilo potrebu zbližovania politiky v oblasti odborného vzdelávania, uznávajúc rozdielnosť systémov vzdelávania v členských štátoch, a potrebu flexibilnosti v činnosti spoločenstva;

keďže Komisia môže s pomocou Poradného výboru pre odborné vzdelávanie a prípravu vytvoriť ako referenčný bod štruktúru úrovní vzdelávania, ktorá predstavuje prvé opatrenie na dosiahnutie cieľov stanovených v ôsmom princípe rozhodnutia 63/266/EHS, ale keďže táto štruktúra neodráža všetky systémy vzdelávania rozvinuté v členských štátoch;

keďže na úrovni kvalifikovaných pracovníkov v rámci tejto štruktúry a pre vybrané prioritné skupiny povolaní bolo možné dospieť k praktickým popisom práce a identifikovať zodpovedajúce kvalifikácie získané odborným vzdelávaním v rôznych členských štátoch;

keďže pri porade so zainteresovanými odbornými sektormi sa preukázalo, že tieto výsledky môžu poskytovať firmy, pracovníci a verejné orgány s cennými informáciami o porovnateľnosti kvalifikácií v odbornom vzdelávaní;

keďže sa rovnaká základná metodológia môže aplikovať na iné povolania alebo skupiny povolaní podľa rady Poradného výboru pre odborné vzdelávanie a v spolupráci s zamestnávateľmi, pracovníkmi a verejnými orgánmi v dotknutých odborných sektoroch;

keďže je preto podstatné urobiť rýchly pokrok k porovnateľnosti kvalifikácií v odbornom vzdelávaní pre všetkých kvalifikovaných pracovníkov a čo najrýchlejšie rozšíriť tieto práce na iné stupne vzdelania;

keďže sa odporúča získať všetky potrebné stanoviská, najmä stanovisko Poradného výboru pre odborné vzdelávanie, a technickú pomoc Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania, a umožniť členským štátom a Komisii, aby konali v súlade s existujúcimi postupmi;

keďže Poradný výbor pre odborné vzdelávanie predložil svoje stanovisko na zasadnutí v dňoch 18. a 19. januára 1983;

keďže by sa mal vziať do úvahy odsek 21 správy Výboru o Európe pre ľudí z 29. a 30. marca 1985,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Cieľom je umožniť pracovníkom lepšie využiť ich kvalifikáciu najmä na to, aby získali zodpovedajúce zamestnanie v inom členskom štáte, čo si vyžaduje charakteristiku popisov povolaní, ktoré budú v mene pracovníkov spoločne odsúhlasené členskými štátmi. V rámci znenia čl. 128 zmluvy bude spoločná činnosť členských štátov a Komisie smerovať k vytvoreniu porovnateľnosti kvalifikácií získaných odborným vzdelávaním a k zdokonaľovaniu informácií o tomto subjekte.

Článok 2

1. Komisia v úzkej spolupráci s členskými štátmi vykoná práce na splnenie cieľov stanovených v článku 1 o porovnateľnosti kvalifikácií získaných odborným vzdelávaním medzi rôznymi členskými štátmi vzhľadom na špecifické povolania alebo skupiny povolaní.

2. Pri tejto práci sa môže postupovať podľa štruktúry stupňov vzdelávania vytvorených Komisiou s pomocou Poradného výboru pre odborné vzdelávanie.

3. Text spomínanej štruktúry je uvedený na informačné účely v prílohe tohto rozhodnutia. Práce uvedené v odseku 2 sa v prvom rade naďalej zamerajú na kvalifikácie povolaní kvalifikovaných pracovníkov v spoločne odsúhlasených povolaniach alebo skupinách povolaní.

4. Rozsah tohto rozhodnutia môže byť následne rozšírený na povolenia v podniknutej práci na návrh Komisie aj na iné úrovne odbornej prípravy.

5. Register SEDOC-u používaný vo vzťahu k európskemu systému medzinárodného clearingu pracovných miest a uchádzačov o zamestnanie bude, kedykoľvek to bude možné, používaný ako spoločný rámec referencií na kvalifikácie získavané odborným vzdelávaním.

Článok 3

Komisia v spolupráci s členskými štátmi, organizáciami zamestnancov a zamestnávateľov vypracuje nasledujúce pracovné postupy na vytvorenie porovnateľnosti kvalifikácií získaných odborným vzdelávaním na úrovni spoločenstva:

- vybranie relevantných povolaní a skupín povolaní na návrh členských štátov alebo príslušných organizácií zamestnancov alebo zamestnávateľov na úrovni spoločenstva,

- vytvorenie spoločne odsúhlasených popisov povolaní alebo skupín povolaní v Spoločenstve, uvedených v prvej zarážke,

- kvalifikácie získané odborným vzdelávaním a prípravou, uznávané v rôznych členských štátoch, priradiť k popisom povolaní, ktoré sú uvedené v druhej zarážke,

- vytvorenie tabuliek obsahujúcich informácie:

a) o registri SEDOC a o národných klasifikačných kódoch;

b) o úrovni odborného vzdelávania a prípravy;

c) pre každý členský štát o odbornom názve pracovného zaradenia a zodpovedajúcej kvalifikácii získanej odborným vzdelávaním a prípravou;

d) o organizáciách a inštitúciách zodpovedných za vykonávanie odborného vzdelávania a prípravy;

e) o orgánoch a organizáciách príslušných vydávať alebo legalizovať diplomy, osvedčenia alebo iné dokumenty potvrdzujúce nadobudnutie odborného vzdelania a prípravy;

- uverejnenie popisov povolaní spoločne odsúhlasených spoločenstvom a porovnávacích tabuliek v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev;

- v súlade so znením článku 4 ods. 3 vytvoriť štandardný informačný list pre každé povolanie alebo skupinu povolaní, ktorý sa má uverejniť v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev;

- šírenie informácií o stanovenej porovnateľnosti všetkým príslušným orgánom na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, ako aj v rámci všetkých sektorov povolaní, ktorých sa to týka.

Táto činnosť by mala byť podporená vytvorením spoločnej databázy v rámci spoločenstva, ak skúsenosti ukážu, že je takáto databáza potrebná.

Článok 4

1. Každý členský štát vytvorí koordinačný orgán založený, ak je to možné, na existujúcich štruktúrach, ktorý bude zodpovedať za zabezpečenie správneho šírenia informácií všetkým zainteresovaným orgánom, a to v úzkej spolupráci so sociálnymi partnermi a so sektormi dotknutých povolaní. Členské štáty tiež určia orgán zodpovedný za kontakty s koordinačnými orgánmi v iných členských štátoch a s Komisiou.

2. Koordinačné orgány členských štátov budú príslušné zaviesť vhodné opatrenia vzhľadom na informácie o odbornom vzdelávaní a príprave poskytované svojim príslušným štátnym, regionálnym alebo miestnym orgánom, ako aj svojim vlastným občanom, ktorí chcú pracovať v iných členských štátoch, a pracovníkom, ktorí sú občanmi iných členských štátov, v stanovených prípadoch porovnateľných odborných kvalifikácií.

3. Orgány uvedené v odseku 2 môžu na požiadanie vo všetkých členských štátov poskytnúť informačný list zostavený v súlade s modelom uvedeným v šiestej zarážke článku 3, ktorý môže pracovník predložiť zamestnávateľovi spolu so svojím štátnym vysvedčením.

4. Komisia má pokračovať v skúmaní možnosti zaviesť Európskych osvedčení o odbornom vzdelávaní a príprave, ktoré podporuje Výbor Európy pre ľudí v odstavci 21 svojej správy z 29. a 30. marca 1985.

5. Komisia na požiadanie poskytne orgánom uvedeným v odstavci 2 všetku potrebnú pomoc a rady týkajúce sa prípravy a zavedenia opatrení uvedené v odseku 2 vrátane prispôsobenia a kontroly dôležitých technických dokumentov.

Článok 5

- vo vhodných, pravidelných intervaloch, v úzkej spolupráci s členskými štátmi a zamestnaneckými a zamestnávateľskými organizáciami na úrovni spoločenstva posúdi a zaktualizuje popisy povolaní a porovnávacie tabuľky, ktoré sa vzťahujú na porovnateľnosť kvalifikácií v odbornom vzdelávaní a príprave, spoločne schválených Spoločenstvom,

- ak je to potrebné, sformuluje návrhy pre účinnejšie fungovanie systému vrátane iných opatrení, ktoré pravdepodobne zlepšia situáciu pri porovnávaní osvedčení v odbornom vzdelávaní a príprave,

- ak je to potrebné, pomôže v prípadoch technických ťažkostí, s ktorými sa stretávajú príslušné štátne inštitúcie alebo špecializované orgány.

Článok 6

Každý členský štát predloží Komisii národnú správu o vykonávaní tohto rozhodnutia a o dosiahnutých výsledkoch prvýkrát po dvoch rokoch od prijatia tohto rozhodnutia a potom každé štyri roky.

Komisia vo vhodných intervaloch predloží správu o svojej práci a o uplatňovaní tohto rozhodnutia v členských štátoch.

Článok 7

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom a Komisii.

V Bruseli 16. júla 1985

Za Radu

predseda

M. Fischbach

[1] Ú. v. ES 63, 20.4.1963, s. 1338/63.

[2] Ú. v. ES 77, 19.3.1984, s. 11.

[3] Ú. v. ES 35, 9.2.1984, s. 12.

[4] Ú. v. ES 98, 20.8.1974, s. 1.

[5] Ú. v. ES 193, 20.7.1983, s. 2.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

Štruktúra stupňov odbornej prípravy uvedená v článku 2 ods. 2

1. STUPEŇ

Odborná príprava umožňujúca prístup k tomuto stupňu: povinná školská dochádzka a odborné zaškolenie

Toto odborné zaškolenie sa získava vo vzdelávacej inštitúcii, v mimoškolskom vzdelávacom programe alebo v podniku. Množstvo teoretických vedomostí a praktických schopností, ktorých sa to týka, je veľmi obmedzené.

Táto forma odbornej prípravy musí predovšetkým umožňovať držiteľom (kvalifikácie) vykonávať relatívne jednoduchú prácu a môže byť celkom rýchlo osvojiteľná.

2. STUPEŇ

Odborná príprava umožňujúca prístup k tomuto stupňu: povinná školská dochádzka a odborné vzdelávanie a príprava (najmä vrátane učňovského)

Tento stupeň zodpovedá úrovni, keď je držiteľ (kvalifikácie) úplne kvalifikovaný na výkon špecifickej činnosti, so schopnosťou používať nástroje a techniku, ktorá sa na ňu vzťahuje.

Táto činnosť zahŕňa predovšetkým výkon práce, ktorá môže byť nezávislá v rámci medzí relevantnej techniky.

3. STUPEŇ

Odborná príprava umožňujúca prístup k tomuto stupňu: povinná školská dochádzka a/alebo odborné vzdelanie a príprava a dodatočná technická príprava alebo technické vzdelávanie a príprava alebo iná stredoškolská odborná príprava

Táto forma odbornej prípravy zahŕňa väčší fond teoretických vedomostí ako 2. stupeň. Činnosť zahŕňa predovšetkým technickú prácu, ktorá sa môže vykonávať nezávisle a/alebo je spojená s výkonnými alebo koordinačnými povinnosťami.

4. STUPEŇ

Odborná príprava umožňujúca prístup k tomuto stupňu: stredoškolská odborná príprava (všeobecná alebo odborná) a nadstavbová technická príprava

Táto forma odbornej prípravy zahŕňa technickú odbornú prípravu na vysokej úrovni, získanú v alebo mimo vzdelávacích inštitúcií. Výsledná kvalifikácia predstavuje vyšší stupeň vedomostí a schopností. Všeobecne nevyžaduje dokonalú znalosť vedeckých základov v príslušných oblastiach. Takéto schopnosti a vedomosti umožňujú všeobecne autonómnym alebo nezávislým spôsobom prevziať zodpovednosti za plánovanie a/alebo za riadenie a/alebo za administratívu.

5. STUPEŇ

Odborná príprava umožňujúca prístup k tomuto stupňu: stredoškolská odborná príprava (všeobecná alebo odborná) a úplná vyššia odborná príprava

Táto forma odbornej prípravy všeobecne vedie k autonómne vykonávanej odbornej činnosti — ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba — spojenej s dokonalou znalosťou vedeckých základov zamestnania. Kvalifikácia, požadovaná na zapojenie sa do odbornej činnosti, sa môže spájať na týchto rôznych stupňoch.

--------------------------------------------------