31984R3220Uradni list L 301 , 20/11/1984 str. 0001 - 0003
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 18 str. 0068
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 32 str. 0195
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 18 str. 0068
portugalska posebna izdaja poglavje 03 zvezek 32 str. 0195


Uredba Sveta (EGS) št. 3220/84

z dne 13. novembra 1984

o določitvi lestvice Skupnosti za razvrščanje prašičjih trupov

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2759/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni ureditvi trga za prašičje meso [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 2966/80 [2], in zlasti členov 2 in 4(5) Uredbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ker je treba pred 1. avgustom vsako leto določiti osnovno ceno za zaklane prašiče standardne kakovosti, ki se določa s sklicevanjem na lestvico Skupnosti za razvrščanje prašičjih trupov;

ker je torej nujno treba določiti splošna pravila, ki zagotavljajo enotno razvrščanje prašičjih trupov, zlasti zato, da se proizvajalcem zagotovi pravično plačilo na podlagi teže in strukture prašičev, ki so jih pripeljali v klavnice; ker je namen tega razvrščanja večja preglednost trga glede trgovine s prašičjimi trupi;

ker se vrednost prašičjega trupa določa zlasti po deležu pustega mesa v razmerju z njegovo težo; ker lahko ocena deleža pustega mesa na osnovi objektivnega ugotavljanja teže trupa in debeline maščobnega tkiva na zadnjem delu, skupaj s subjektivno oceno mišične razvitosti na glavnih delih trupa, zagotovi pravilno oceno te vrednosti; ker pa lahko subjektivni element, ki ga predstavlja ocena mišične razvitosti, pripelje tudi do velikih razlik v ocenah; ker je zato treba po vsej Skupnosti vpeljati načelo neposrednega določanja odstotka pustega mesa na podlagi objektivnih meritev enega ali več anatomskih delov prašičjega trupa, vendar ne da bi izključili morebitno uporabo nadaljnjih meril za določanje njegove tržne vrednosti;

ker je treba natančno opredeliti obdelavo trupa, težo in delež pustega mesa trupa, da se zagotovi primerljivost izidov ocene;

ker naj se glede na razlike v proizvodnji prašičjega mesa v Skupnosti prašičji trupi razdelijo glede na delež pustega mesa v pet trgovskih stopenj, od katerih vsaka zajema razpon 5 % pustega mesa; ker naj imajo države članice kljub temu možnost dodati dodatno stopnjo za trupe z visokim odstotkom pustega mesa;

ker je treba vzpostaviti sistem spremljanja stanja, da se zagotovi pravilna uporaba metod za ocenjevanje odstotka pustega mesa; ker je treba poleg tega izboljšati preglednost trga, tako da se zahteva označevanje trupov glede na njihov delež pustega mesa;

ker naj se, da se postavijo ponudbe cen za prašičje trupe na skupni podlagi in poskrbi, da so primerljive z osnovno ceno, ki velja za standardno kakovost, uporablja lestvica Skupnosti zlasti za določanje povprečne cene za prašičje trupe iz člena 4 Uredbe (EGS) št. 2759/75;

ker naj se, glede na zgoraj navedene spremembe, prečistijo vsi veljavni predpisi in se skladno s tem razveljavi Uredba Sveta (EGS) št. 2760/75 z dne 29. oktobra 1975, ki določa lestvico Skupnosti za razvrščanje prašičjih trupov [3];

ker pa glede na raznolikost struktur in praks klavnic ni mogoče zagotoviti sočasne uporabe nove lestvice za razvrščanje prašičjih trupov po vsej Skupnosti; ker je torej treba dovoliti nekaterim državam članicam, da v prehodnem obdobju še vedno uporabljajo metode za razvrščanje prašičjih trupov, določene v Uredbi (EGS) št. 2760/75,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. Ta uredba določa lestvico Skupnosti za razvrščanje trupov prašičev, razen tistih, ki so bili uporabljeni za pleme.

2. Lestvico iz odstavka 1 zgoraj uporabljajo vse klavnice za razvrščanje vseh trupov, da se proizvajalcem omogoči prejem pravičnega plačila na podlagi teže in strukture prašičev, ki jih dostavijo v klavnico.

Vendar pa lahko države članice odločijo, da uporaba te lestvice ni obvezujoča:

- v industrijskih klavnicah, za katere določijo največje število zakolov; to število ne sme presegati 200 prašičev na teden na letni povprečni osnovi,

- v industrijskih klavnicah, v katerih koljejo le prašiče, skotene in pitane v njihovih lastnih vzrejališčih, in ki razrežejo vse trupe, ki jih dobijo.

V tem primeru države članice obvestijo Komisijo o svoji odločitvi in natančno določijo največje dovoljeno število zakolov v vsaki od industrijskih klavnic, ki so oproščene uporabe lestvice Skupnosti.

Člen 2

1. V tej uredbi pomeni "prašičji trup" telo zaklanega, izkrvavljenega prašiča brez drobovja, celo ali razkosano po sredini, brez jezika, ščetin, parkljev in spolnih organov, a s trebušnim salom, ledvicami in trebušno prepono.

Države članice so lahko, za prašiče, zaklane na njihovem ozemlju, pooblaščene, da predvidijo različne obdelave prašičjih trupov:

- če se običajna trgovska praksa na njihovem ozemlju razlikuje od standardne obdelave trupov, določene v prvem pododstavku, ali

- če to upravičujejo tehnične zahteve.

2. V tej uredbi izraz masa pomeni hladen trup, obdelan tako, kakor je opisano v prvem pododstavku odstavka 1.

Trup je potrebno stehtati, kakor hitro je mogoče po zakolu in ne kasneje kot 45 minut potem, ko je bil prašič zaklan. Maso hladnega trupa se izračuna z uporabo pretvornega koeficienta na dobljeni meritvi.

Če se v določeni klavnici v glavnem ne more upoštevati 45-minutno obdobje, se temu primerno prilagodi pretvorni koeficient iz drugega pododstavka.

3. V tej uredbi je mesnatost v prašičjega trupa razmerje med:

- celotno maso rdečih prečnoprogastih mišic, ki jo dobimo s popolnim razrezom trupa, pod pogojem, da se lahko ločijo z nožem, in

- maso trupa.

Mesnatost se oceni z odobrenimi metodami razvrščanja. Odobrene so lahko samo statistično preizkušene metode ocenjevanja, ki temeljijo na fizičnih meritvah enega ali več anatomskih delov prašičjega trupa. Odobritev metode za razvrščanje prašičev je odvisna od skladnosti metode z maksimalnim odstopom pri statistični napaki pri razvrščanju.

Člen 3

1. Prašičji trupi se razvrščajo po mesnatosti v času tehtanja.

Tržna vrednost trupa pa ne more biti določena izključno z ovrednotenjem mesnatosti.

2. Uporablja se naslednja lestvica razvrščanja:

mesnatost, izražena v % | Stopnja |

55 ali več | E |

50 ali več, a manj kot 55 | U |

45 ali več, a manj kot 50 | R |

40 ali več, a manj kot 45 | O |

manj kot 40 | P |

3. Države članice lahko, ob upoštevanju značilnosti njihove prireje prašičjega mesa, za prašiče, zaklane na svojem ozemlju, vpeljejo posebno stopnjo za 60 % ali večjo mesnatost, označeno s črko S. Kadar države članice izkoristijo to možnost, o tem obvestijo Komisijo.

4. Določbe tega člena ne izključujejo, kar zadeva prašiče, zaklane na ozemlju države članice, uporabe dodatnih kriterijev ocenjevanja poleg že navedene mase in razvrščanja po mesnatosti.

Člen 4

1. Takoj po razvrstitvi se trupi prašičev označijo skladno z označbo razreda, predvideno v členu 3, ali skladno z njihovo ocenjeno mesnatostjo, pod pogojem, da druga označba omogoča, da so trupi razvrščeni v stopnje, predvidene v členu 3.

Brez vpliva na prvi pododstavek se na trupu lahko označijo tudi podatki o masi trupa ali navedejo druge primerne označbe.

2. Z odstopanjem od odstavka 1 lahko države članice določijo, da se prašičji trupi ne označujejo, če se sestavi uradni zapisnik, ki za vsak trup vključuje vsaj:

- identifikacijsko oznako,

- toplo maso,

- predviden delež mesnatosti.

Zapisnik se mora hraniti štiri tedne, na dan, ko je sestavljen, pa ga mora kot pravo izvirno potrdilo potrditi oseba, ki ji je zaupana naloga potrjevanja.

Da se lahko prašičji trupi tržijo v drugi državi članici, se morajo označiti skladno z ustrezno oznako razreda, kot je predvideno v členu 3, ali skladno z odstotkom, ki izraža njihovo mesnatost.

3. Ne glede na drugi pododstavek člena 2(1) se pred tehtanjem, razvrščanjem in označevanjem s trupa ne smejo odstraniti maščobno tkivo, mišice ali drugo tkivo.

Člen 5

1. Podrobna pravila za uporabo te uredbe, zlasti tista, ki se nanašajo na člen 2 in zadevajo:

- pretvorbo različnih obdelav trupa v standardno obdelavo trupa,

- pretvorbo žive teže v težo trupa in

- pogoje za odobritev metod razvrščanja,

se sprejmejo skladno s postopkom, določenim v členu 24 Uredbe (EGS) št. 2759/75.

2. Odobritev iz drugega pododstavka člena 2(1) in drugega pododstavka člena 2(3) se podeli skladno s postopkom, določenim v členu 24 Uredbe (EGS) št. 2759/75.

Člen 6

Razveljavi se Uredba (EGS) št. 2760/75.

Vendar pa lahko do 31. decembra 1988 države članice še naprej uporabljajo lestvico za razvrščanje prašičjih trupov, določeno v uredbi iz prvega odstavka, namesto lestvice, določene v tej uredbi.

Člen 7

Ta uredba začne veljati 1. januarja 1985.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. novembra 1984

Za Svet

Predsednik

A. Deasy

[1] UL L 282, 1.11.1975, str. 1.

[2] UL L 307, 18.11.1980, str. 5.

[3] UL L 282, 1.11.1975, str. 10.

--------------------------------------------------