31984R1262Úradný vestník L 126 , 12/05/1984 S. 0001 - 0002
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 11 Zväzok 11 S. 0114
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 02 Zväzok 10 S. 0228
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 11 Zväzok 11 S. 0114
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 02 Zväzok 10 S. 0228


Nariadenie Rady (EHS) č. 1262/84

z 10. apríla 1984

o záveroch Medzinárodného dohovoru o harmonizácii hraničných kontrol tovaru

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva,

so zreteľom na odporúčanie Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

keďže Medzinárodný dohovor o harmonizácii hraničných kontrol tovaru, uzavretý v Ženeve dňa 21. októbra 1982, zavádza ustanovenia určené na uľahčenie medzinárodnej prepravy tovaru, aby sa prispelo k postupnému odstraňovaniu bariér obchodu a s cieľom podpory rozvoja svetového obchodu, dosahujúc tak ciele zlučiteľné s cieľmi obchodnej politiky Európskeho hospodárskeho spoločenstva;

keďže tento Dohovor umožňuje okrem iného spoločenstvu na jednej strane uplatňovať svoju vlastnú legislatívu na kontroly vykonávané na jeho vlastných vnútorných hraniciach a na strane druhej, pokiaľ ide o otázky v rámci jeho príslušnosti, uplatňovať vo svojom vlastnom mene práva a plniť povinnosti, ktoré uvedený Dohovor udeľuje jeho členským štátom, ktoré sú jeho zmluvnými stranami;

keďže preto by sa mal schváliť v mene spoločenstva Medzinárodný dohovor o harmonizácii hraničných kontrol tovaru,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Týmto sa schvaľuje v mene Európskeho hospodárskeho spoločenstva Medzinárodný dohovor o harmonizácii hraničných kontrol tovaru.

Spoločenstvo uplatňuje Dohovor na kontroly vykonávané na jeho vonkajších hraniciach v súlade s článkom 15 Dohovoru.

Text tohto Dohovoru je priložený k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Predseda Rady je týmto oprávnený uložiť v mene spoločenstva ratifikačný dokument v súlade s článkom 16 ods. 3 písm. a) dohovoru [3].

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. apríla 1984

Za Radu

predseda

C. Cheysson

[1] Ú. v. ES C 46, 20.2.1984, s. 113.

[2] Ú. v. ES C 35, 9.2.1984, s. 3.

[3] Dátum nadobudnutia účinnosti Dohovoru bude uverejnený v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev Generálnym sekretariátom Rady.

--------------------------------------------------