31984R1159Uradni list L 112 , 28/04/1984 str. 0009 - 0010
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 17 str. 0116
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 30 str. 0139
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 17 str. 0116
portugalska posebna izdaja poglavje 03 zvezek 30 str. 0139


Uredba Komisije (EGS) št. 1159/84

z dne 27. aprila 1984

o spremembi Uredbe (EGS) št. 315/68 glede standardov kakovosti za čebulice nekaterih sort irisov in tulipanov

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 234/68 [1] z dne 27. februarja 1968 o vzpostavitvi skupne ureditve trga za živo drevje in druge rastline, čebulice, korenine in podobno, rezano cvetje ter okrasno listje in zlasti člena 4 Uredbe,

ker so bili z Uredbo Sveta (EGS) št. 315/68 [2], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 3718/81 [3], določeni standardi kakovosti za cvetoče čebulice ter stebelne in koreninske gomolje;

ker zahteva vzgoja novih sort in oblik irisov "Wedgwood" in "Prof. Blaauw" prilagoditev botaničnih imen teh proizvodov;

ker so izkušnje pokazale, da najmanjša velikost "dimenzija 8", ki velja za čebulice Tulipa kaufmanniana, sorte "Bellini", "Edwin Fischer", "Fair Lady", "Fritz Kreisler", "Gaiety", "Golden Sun", "Goudstuk", "Lady Rose", "Mendelssohn", "Robert Schumann", "Solanus", "Stresa" in "Sweelinck" ne zagotavlja zadovoljivega cvetenja; ker je zato treba te standarde ustrezno prilagoditi;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu s predlogom Upravljalnega odbora za živo drevje in druge rastline, čebulice, korenine in podobno, rezano cvetje ter okrasno listje,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V tabeli iz oddelka III Priloge k Uredbi (EGS) št. 315/68 se imena sort iris "Wedgwood" in "Prof. Blaauw" in imena za "Tulipa kaufmanniana", sorte "Bellini", "Edwin Fischer", "Fair Lady", "Fritz Kreisler", "Gaiety", "Golden Sun", "Goudstuk", "Lady Rose", "Mendelssohn", "Robert Schumann", "Solanus", "Stresa" in "Sweelinck" nadomestijo z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporablja se od 1. januarja 1985.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. aprila 1984

Za Komisijo

Poul Dalsager

Član Komisije

[1] UL L 55, 22.3.1968, str. 1.

[2] UL L 71, 21.3.1968, str. 1.

[3] UL L 373, 29.12.1981, str. 4.

--------------------------------------------------

PRILOGA

"Botanično ime proizvoda | Metoda razvrščanja (tehnični opis; glej opombe) | Najmanjša velikost | Velikostni razredi |

Iris (iris) | | | |

—Wedgwood, Prof. Blaauw, Ideal, Apollo, Telstar, Blue Magic, Hildegarde in njihovi kultivarji ter križanci | A, B, C | 8 cm | 8–9; 9–10; 10 in več |

—Bellini, Edwin Fischer, Fair Lady, Fritz Kreisler, Gaiety, Golden Sun, Goudstuk, Lady Rose, Mendelssohn, Robert Schumann, Solanus, Stresa, Sweelinck | A, B, C | 10 cm | 10–11; 11–12; 12 in več" |

--------------------------------------------------