31984R0447Uradni list L 052 , 23/02/1984 str. 0026 - 0026
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 29 str. 0312
portugalska posebna izdaja poglavje 03 zvezek 29 str. 0312
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 17 str. 0081
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 17 str. 0081


Uredba Komisije (EGS) št. 447/84

z dne 22. februarja 1984

o enaindvajseti spremembi Uredbe (EGS) št. 2730/81 glede določitve seznama agencij v državah nečlanicah uvoznicah, ki so upravičene izdajati razpise v sektorju mleka in mlečnih proizvodov

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 804/68 z dne 27. junija 1968 o skupni ureditvi trga za mleko in mlečne proizvode [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1600/83 [2] in zlasti členov 13(3) ter 17(4) Uredbe,

ker je Uredba Komisije (EGS) št. 2730/81 [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 3388/83 [4], določila seznam agencij v državah nečlanicah uvoznicah, ki so upravičene izdajati razpise v sektorju mleka in mlečnih proizvodov;

ker je v smislu najnovejših informacij, ki so na razpolago Komisiji o trgovski praksi, ki se izvaja v zadevnih državah uvoznicah, in o formalnih značilnostih zadevnih organov, treba to uredbo spremeniti;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prilogo k Uredbi (EGS) št. 2730/81 se spremeni na naslednji način:

Na seznam organizacij izdajateljic se po abecednem redu države uvoznice doda naslednji organizaciji:

Država uvoznica izdajateljica | Organizacija |

Saint Vincent | Diamond Dairy Co. Ltd, PO box 695, St Vincent |

Zambija | The Diary Produce Board, Kwacha House, PO box 124, Lusaka |

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. februarja 1984

Za Komisijo

Poul Dalsager

Član Komisije

[1] UL L 148, 28.6.1968, str. 13.

[2] UL L 163, 22.6.1983, str. 56.

[3] UL L 272, 26.9.1981, str. 25.

[4] UL L 336, 1.12.1983, str. 52.

--------------------------------------------------