31984L0491Úradný vestník L 274 , 17/10/1984 S. 0011 - 0017
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 15 Zväzok 5 S. 0059
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 15 Zväzok 5 S. 0059
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 15 Zväzok 6 S. 0159
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 15 Zväzok 6 S. 0159


Smernica Rady

z 9. októbra 1984

o limitných hodnotách a kvalitatívnych cieľoch pre vypúšťanie hexachlórcyklohexánu

(84/491/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, a najmä na jej články 100 a 235,

so zreteľom na smernicu Rady 76/464/EHS zo 4. mája 1976 o znečistení spôsobenom určitými nebezpečnými látkami vypúšťanými do vodného prostredia spoločenstva [1], a najmä na jej články 6 a 12,

so zreteľom na návrh Komisie [2],

so zreteľom na stanovisko Zhromaždenia [3],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [4],

keďže v záujme ochrany vodného prostredia spoločenstva pred znečistením určitými nebezpečnými látkami článok 3 smernice 76/464/EHS zavádza systém vopred udelených povolení stanovujúcich emisné normy pre vypúšťanie látok uvedených v zozname I jej prílohy; keďže článok 6 uvedenej smernice ustanovuje, že musia byť stanovené limitné hodnoty pre emisné normy, ako aj kvalitatívne ciele pre vodné prostredie ovplyvnené vypúšťaním takýchto látok;

keďže hexachlórcyklohexán (ďalej len HCH) je organohalogénová zlúčenina a je uvedená v zozname I vzhľadom na svoju toxicitu, odolnosť a bioakumuláciu;

keďže sa požaduje, aby členské štáty uplatňovali limitné hodnoty okrem prípadov, keď smú použiť kvalitatívne ciele;

keďže znečistenie spôsobené priamym vypúšťaním HCH do vody je do značného rozsahu spôsobené prevádzkami, ktoré ho produkujú a spracúvajú a na tom istom mieste ako vedľajšiu činnosť vyrábajú podľa formuly, mali by byť stanovené limitné hodnoty pre vypúšťanie z takýchto prevádzok a kvalitatívne ciele pre vodné prostredie, do ktorého sa HCH z takýchto prevádzok vypúšťa;

keďže vplyv ostatných priemyselných zdrojov HCH znečistenia je takisto závažný; keďže v prípade takého vypúšťania, pre ktoré nemožno z technických príčin stanoviť emisné limitné hodnoty na úrovni spoločenstva, členské štáty by mali stanoviť emisné normy nezávisle, berúc do úvahy najlepšie dostupné technológie;

keďže členské štáty by mali zabezpečiť, aby opatrenia urobené na základe tejto smernice nemali vplyv na zvýšenie znečistenia ovzdušia a pôdy;

keďže by mal byť stanovený postup monitorovania, umožňujúci členským štátom demonštrovať, že spĺňajú kvalitatívne ciele;

keďže členské štáty by mali prijať ustanovenie umožňujúce monitorovanie vodného prostredia ovplyvneného uvedeným vypúšťaním HCH s cieľom efektívneho vykonania tejto smernice;

keďže je dôležité, aby Komisia podala Rade každých 5 rokov správu o vykonávaní tejto smernice v členských štátoch;

keďže podzemné vody sú predmetom smernice 80/68/EHS [5], sú preto vylúčené z pôsobnosti tejto smernice,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

1. Táto smernica:

- stanovuje podľa článku 6 ods. 1 smernice 76/464/EHS limitné hodnoty pre emisné normy pre HCH v odpadových vodách vypúšťaných z priemyselných závodov definovaných v článku 2 písm. g) tejto smernice,

- stanovuje podľa článku 6 ods. 2 smernice 76/464/EHS kvalitatívne ciele pre HCH vo vodnom prostredí,

- stanovuje podľa článku 6 ods. 4 smernice 76/464/EHS termíny splnenia podmienok určených v povolení udelenom príslušnými orgánmi členských štátov vzhľadom na existujúce vypúšťanie,

- stanovuje podľa článku 12 ods. 1 smernice 76/464/EHS referenčné metódy merania, umožňujúce zistiť koncentrácie HCH vo vypúšťaných odpadových vodách, ako aj vo vodnom prostredí,

- stanovuje podľa článku 6 ods. 3 smernice 76/464/EHS postup monitorovania,

- žiada členské štáty o vzájomnú spoluprácu v prípadoch vypúšťania ovplyvňujúceho vody viac ako jedného členského štátu.

2. Táto smernica sa uplatňuje na vody uvedené v článku 1 smernice 76/464/EHS okrem podzemných vôd.

Článok 2

Na účely tejto smernice:

a) "HCH"

znamená izomér 1, 2, 3, 4, 5, 6-hexachlórcyklohexánu;

b) "lindán"

znamená produkt obsahujúci najmenej 99 % γ-izoméru 1, 2, 3, 4, 5, 6-hexachlórcyklohexánu;

c) "extrakcia lindánu"

znamená separáciu lindánu zo zmesi hexachlórcyklohexánových izomérov;

d) "limitné hodnoty"

znamenajú limitné hodnoty uvedené v prílohe I;

e) "kvalitatívne ciele"

znamenajú požiadavky uvedené v prílohe II;

f) "nakladanie s HCH"

znamená každý priemyselný proces zahŕňajúci výrobu alebo použitie HCH, alebo akýkoľvek iný priemyselný proces, v ktorom je nevyhnutná prítomnosť HCH;

g) "priemyselné zariadenie"

znamená každé zariadenie, v ktorom sa spracúva alebo používa HCH alebo akákoľvek látka obsahujúca HCH;

h) "existujúce zariadenie"

znamená priemyselné zariadenie, ktoré je v prevádzke v čase oznámenia tejto smernice;

i) "nové zariadenie" znamená:

- priemyselné zariadenie, ktoré začne prevádzku po oznámení tejto smernice,

- existujúce priemyselné zariadenie, ktorého kapacita na výrobu alebo spracovanie HCH bola po oznámení tejto smernice podstatne zvýšená.

Článok 3

1. V prílohe I sú stanovené limitné hodnoty, termíny, v ktorých je potrebné s nimi dosiahnuť súlad, a postup monitorovania vypúšťania.

2. Limitné hodnoty sa spravidla použijú v mieste, kde odpadové vody obsahujúce HCH opúšťajú priemyselné zariadenie.

Ak sú odpadové vody obsahujúce HCH upravované mimo priemyselného zariadenia, v čističke odpadových vôd zameranej na odstránenie HCH, príslušný členský štát môže povoliť použitie limitných hodnôt v mieste, kde odpadové vody opúšťajú čističku odpadových vôd.

3. Povolenia uvedené v článku 3 smernice 76/464/EHS musia obsahovať ustanovenia prinajmenšom také prísne, ako sú tie, ktoré sú uvedené v prílohe I k tejto smernici, s výnimkou prípadu, keď členský štát dodržiava článok 6 ods. 3 smernice 76/464/EHS na základe príloh II a IV k tejto smernici.

Povolenia sa musia každé 4 roky obnovovať.

4. Bez toho, aby boli dotknuté povinnosti vyplývajúce z odsekov 1, 2 a 3 a ustanovenia smernice 76/464/EHS, členské štáty môžu udeliť povolenia pre nové zariadenia iba v prípade, ak tieto zariadenia uplatňujú normy zodpovedajúce najlepším dostupným technológiám, ak je to nevyhnutné na odstránenie znečistenia v súlade s článkom 2 uvedenej smernice alebo na prevenciu narušenia hospodárskej súťaže.

V prípade, že predpokladané opatrenia z technických dôvodov nezodpovedajú najlepším dostupným technológiám, príslušný členský štát bez ohľadu na to, akú metódu prijal, poskytne Komisii ešte pred udelením povolenia dôkazy na toto konanie.

Komisia bezprostredne postúpi tieto dôkazy ostatným členským štátom a zašle im čo najskôr správu uvádzajúcu jej stanovisko k výnimkám uvedeným v druhom pododseku. Ak je to potrebné, súčasne zašle Rade príslušné návrhy.

5. V prílohe III (1) sú uvedené referenčné metódy analýzy, ktoré sa majú používať na stanovenie prítomnosti HCH. Iné metódy sa môžu použiť za podmienky, že hranice detekcie, presnosť a správnosť týchto metód sú prinajmenšom také dobré, ako sú tie, ktoré sú uvedené v prílohe III (1). Požadovaná presnosť merania prietoku odpadových vôd je daná v prílohe III (2).

6. Členské štáty zabezpečia, že opatrenia prijaté na základe tejto smernice nebudú mať za následok nárast znečistenia HCH v ostatných zložkách životného prostredia, najmä v pôde a ovzduší.

Článok 4

Príslušné členské štáty sú zodpovedné za monitorovanie vodného prostredia ovplyvneného vypúšťaním priemyselných odpadových vôd.

V prípade, že vypúšťané odpadové vody ovplyvnia vody nachádzajúce sa vo viacerých členských štátoch, príslušné členské štáty budú spolupracovať s cieľom harmonizácie postupov monitorovania.

Článok 5

1. Komisia vykoná porovnávacie posúdenie vykonávania tejto smernice v členských štátoch na základe informácií, ktoré jej budú zaslané v súlade s článkom 13 smernice 76/464/EHS na jej žiadosť, ktorú musí zaslať vždy v každom novom prípade. Príslušné informácie obsahujú predovšetkým:

- podrobnosti povolení stanovujúcich emisné normy pre vypúšťanie HCH,

- výsledky prehľadu vypúšťaného HCH do vôd uvedených v článku 1 ods. 2,

- výsledky meraní zo siete členského štátu ustanovenej s cieľom stanovenia koncentrácií HCH.

2. Komisia postúpi Rade každý piaty rok porovnávacie posúdenie uvedené v odseku 1, pričom prvýkrát tak urobí po štyroch rokoch od oznámenia tejto smernice.

3. V prípade zmeny vo vedeckom poznaní týkajúcom sa najmä toxicity, odolnosti a akumulácie HCH v živých organizmoch a sedimentoch alebo v prípade zlepšenia najlepších dostupných technológií Komisia predloží Rade príslušné návrhy s cieľom sprísnenia, ak je to potrebné, limitných hodnôt a kvalitatívnych cieľov alebo stanovenia dodatočných limitných hodnôt a dodatočných kvalitatívnych cieľov.

Článok 6

1. Členské štáty uvedú do účinnosti opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 1. apríla 1986. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijali v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 7

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Luxemburgu 9. októbra 1984

Za Radu

predseda

J. Bruton

[1] Ú. v. ES L 129, 18.5.1976, s. 23.

[2] Ú. v. ES C 215, 11.8.1983, s. 3.

[3] Ú. v. ES C 127, 14.5.1984, s. 138.

[4] Ú. v. ES C 57, 29.2.1984, s. 1.

[5] Ú. v. ES L 20, 26.1.1980, s. 43.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

LIMITNÉ HODNOTY, TERMÍNY NA DOSIAHNUTIE SÚLADU S TÝMITO HODNOTAMI A POSTUP MONITOROVANIA VYPÚŠŤANIA

1. Limitné hodnoty a termíny

Priemyselné odvetvie | Jednotka merania | Limitné hodnoty, s ktorými je potrebné byť v súlade od |

1. apríla 1986 | 1. októbra 1988 |

1.Zariadenie na výrobu HCH | gramy HCH na tonu vyrobeného HCH | 3 | 2 |

miligramy HCH na liter vypustenej odpadovej vody | 2 | 2 |

2.Zariadenie na extrakciu lindánu | gramy HCH na tonu vyrobeného HCH | 15 | 4 |

miligramy HCH na liter vypustenej odpadovej vody | 8 | 2 |

3.Zariadenie, kde sa vyrába HCH a extrahuje lindán | gramy HCH na tonu vyrobeného HCH | 16 | 5 |

miligramy HCH na liter vypustenej odpadovej vody | 6 | 2 |

2. Vo vyššie uvedenej tabuľke sú uvedené limitné hodnoty vyjadrené ako koncentrácie, ktoré v zásade nesmú byť prekročené. V žiadnom prípade však nesmú byť limitné hodnoty vyjadrené ako maximálne koncentrácie väčšie ako limitné hodnoty vyjadrené hmotnosťou, delené množstvom vody spotrebovaným na tonu vyrobeného alebo spracovaného HCH.

Limitné hodnoty vyjadrené hmotnosťou vo vyššie uvedenej tabuľke, vyjadrené ako množstvo vypusteného HCH vo vzťahu k množstvu vyrobeného alebo spracovaného HCH, sa musia v každom prípade dodržať.

3. Priemerné denné limitné hodnoty, ak sú monitorované v súlade s ustanoveniami bodov 4 a 5 uvedených nižšie, sú dvojnásobné oproti mesačným priemerným limitným hodnotám vo vyššie uvedenej tabuľke.

4. Na účel kontroly, či vypúšťanie odpadových vôd spĺňa emisné normy stanovené v súlade s touto smernicou, sa musí stanoviť monitorovací postup.

Tento postup musí zabezpečovať odber a analýzu vzoriek, meranie množstva vypúšťaných odpadových vôd a množstva vyrobeného alebo spracovaného HCH. Ak nemožno určiť množstvo vyrobeného alebo spracovaného HCH, monitorovací postup môže byť založený na pravdepodobnom množstve vyprodukovaného alebo spracovaného HCH počas príslušného obdobia, pričom sa berú do úvahy výrobné zariadenia v prevádzke a limity, ktoré stanovuje povolenie.

5. Odoberá sa reprezentatívna vzorka vypúšťaných odpadových vôd za 24 hodín. Množstvo HCH vypusteného za mesiac sa vypočíta na základe denných množstiev vypusteného HCH.

Avšak v prípade, že priemyselné zariadenie nevypúšťa viac ako 3 kg HCH za rok, môže byť stanovený zjednodušený postup monitorovania.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

KVALITATÍVNE CIELE

Pre tie členské štáty, ktoré uplatnia výnimku stanovenú v článku 6 ods. 3 smernice 76/464/EHS, emisné normy, ktoré členské štáty musia stanoviť a zabezpečiť ich uplatňovanie, sa stanovia podľa článku uvedenej smernice tak, aby bol/i dosiahnutý/é príslušný/é kvalitatívny/e cieľ/e uvedený/é nižšie v oblasti ovplyvnenej vypúšťaním HCH. Príslušný orgán určí ovplyvnenú oblasť v každom prípade a vyberie z kvalitatívnych cieľov uvedených v odseku 1 cieľ alebo ciele, ktorý/é považuje za vhodné, so zreteľom na zamýšľané využitie ovplyvnenej oblasti a berúc do úvahy skutočnosť, že účelom tejto smernice je eliminovať každé znečistenie.

1. Týmto sa stanovujú podľa článku 2 smernice 76/464/EHS nasledujúce kvalitatívne ciele [1], ktoré sa budú merať dostatočne blízko k miestu vypúšťania a s cieľom eliminácie znečistenia v zmysle uvedenej smernice [2].

1.1. Celková koncentrácia HCH vo vnútrozemských povrchových vodách ovplyvnených vypúšťaním nesmie presiahnuť 100 nanogramov na liter.

1.2. Celková koncentrácia HCH vo vodách ústí riek a teritoriálnych morských vodách nesmie presiahnuť 20 nanogramov na liter.

1.3. V prípade, že sa voda používa na odber pitnej vody, musí byť obsah HCH v súlade s požiadavkami smernice 75/440/EHS [3].

2. Na dôvažok k vyššie uvedeným požiadavkám koncentrácie HCH vo vnútrozemských povrchových vodách musia byť stanovené pomocou národnej siete uvedenej v článku 5 tejto smernice a výsledky sa musia porovnať s celkovou koncentráciou HCH 50 nanogramov na liter.

Ak sa táto koncentrácia nedodrží ani v jednom mieste národnej siete, Komisia musí byť o príčinách tohto stavu informovaná.

3. Celková koncentrácia HCH v sedimentoch a/alebo mäkkýšoch a/alebo v morských mäkkýšoch a/alebo rybách nesmie postupom času výrazne vzrásť.

4. Ak sa na vody v oblasti uplatňuje viacero kvalitatívnych cieľov, kvalita vody musí byť postačujúca na splnenie každého z nich.

[1] Koncentrácie uvedené v 1.1 a 1.2 predstavujú minimálne požiadavky potrebné na ochranu života vo vode pred znečistením v zmysle článku 1 ods. 2 písm. e) smernice 76/464/EHS.

[2] S výnimkou kvalitatívneho cieľa 1.3 sa všetky koncentrácie vzťahujú na aritmetický priemer výsledkov získaných za jeden rok.

[3] Smernica 75/440/EHS sa týka požadovanej kvality povrchových vôd určených na odber pitnej vody v členských štátoch (Ú. v. ES L 194, 25.7.1975, s. 26). Určuje povinnú hodnotu "pesticídy celkove" vrátane HCH.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

METÓDY MERANIA

1. Referenčná metóda analýzy na určenie koncentrácie príslušných látok vo vypúšťaných odpadových vodách a vo vode je plynná chromatografia s detekciou elektrónov po extrakcii vhodným rozpúšťadlom a vyčistením.

Presnosť [1] a správnosť [2] metódy musí byť ± 50 % pri koncentrácii, ktorá predstavuje dvojnásobok limitu detekcie.

Limit detekcie [3] musí byť:

- v prípade vypúšťaných odpadových vôd jedna desatina koncentrácie požadovanej v mieste odberu,

- v prípade vôd, na ktoré sa uplatňujú kvalitatívne ciele:

i) pre vnútrozemské povrchové vody jedna desatina koncentrácie platnej pre tento kvalitatívny cieľ;

ii) pre vody v ústí riek a teritoriálne morské vody jedna pätina koncentrácie platnej pre tento kvalitatívny cieľ,

- v prípade sedimentov 1 μg/kg sušiny,

- v prípade živých organizmov 1 μg/kg vlhkej hmotnosti.

2. Meranie prietoku vypúšťaných odpadových vôd sa musí vykonať s presnosťou ± 20 %.

[1] Definície týchto pojmov sú uvedené v smernici 79/869/EHS z 9. októbra 1979, týkajúcej sa metód merania a frekvencie odberov a analýz povrchovej vody určenej na odber pitnej vody v členských štátoch (Ú. v. ES L 271, 29.10.1979, s. 44).

[2] Definície týchto pojmov sú uvedené v smernici 79/869/EHS z 9. októbra 1979 týkajúcej sa metód merania a frekvencie odberov a analýz povrchovej vody určenej na odber pitnej vody v členských štátoch (Ú. v. ES L 271, 29.10.1979, s. 44).

[3] Definície týchto pojmov sú uvedené v smernici 79/869/EHS z 9. októbra 1979 týkajúcej sa metód merania a frekvencie odberov a analýz povrchovej vody určenej na odber pitnej vody v členských štátoch (Ú. v. ES L 271, 29.10.1979, s. 44).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IV

POSTUP MONITOROVANIA KVALITATÍVNYCH CIEĽOV

1. Príslušný orgán špecifikuje pre každé povolenie vydané podľa tejto smernice podrobné pravidlá monitorovacieho postupu a termíny na účel zabezpečenia súladu s príslušným/i kvalitatívnym/i cieľom/mi.

2. V súlade s článkom 6 ods. 3 smernice 76/464/EHS zašlú členské štáty Komisii správu týkajúcu sa každého vybraného a použitého kvalitatívneho cieľa a obsahujúcu:

- miesto vypúšťania a spôsob rozptýlenia,

- oblasť, pre ktorú je kvalitatívny cieľ platný,

- umiestnenie miest odberu,

- frekvenciu odberov vzoriek,

- metódy odberov a merania,

- získané výsledky.

3. Vzorky musia dostatočne reprezentovať kvalitu vodného prostredia v oblasti ovplyvnenej vypúšťaním odpadových vôd a frekvencia odberov musí byť dostatočná na to, aby sa zachytili zmeny vo vodnom prostredí so zreteľom najmä na prirodzené zmeny vo vodnom režime.

--------------------------------------------------