31984D0419Úradný vestník L 237 , 05/09/1984 S. 0011 - 0012
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 18 S. 0029
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 03 Zväzok 32 S. 0070
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 18 S. 0029
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 03 Zväzok 32 S. 0070


Rozhodnutie Komisie

z 19. júla 1984,

ktorým sa ustanovujú kritériá pre zápis hovädzieho dobytka do plemenných kníh

(84/419/EHS)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 77/504/EHS z 25. júla 1977 o čistokrvných plemenných zvieratách hovädzieho dobytka [1], naposledy zmenenú a doplnenú Aktom o pristúpení Grécka, a najmä na štvrtú zarážku jej článku 6 ods. 1,

keďže podľa štvrtej zarážky článku 6 ods. 1 smernice 77/504/EHS je na Komisii, aby určila, v súlade s postupom ustanoveným v článku 8 tejto smernice, harmonizované kritériá pre zápis hovädzieho dobytka do plemenných kníh;

keďže vo všetkých členských štátoch s výnimkou Grécka sú plemenné knihy vedené alebo zriadené chovateľskými organizáciami a združeniami;

keďže je preto nevyhnutné ustanoviť kritériá pre zápis hovädzieho dobytka do plemenných kníh;

keďže pred zápisom do plemennej knihy sa musia splniť určité podmienky vzhľadom na pôvod a identifikáciu;

keďže sa má umožniť rozdelenie plemennej knihy na určité oddiely a triedy tak, aby určité typy zvierat neboli vylúčené;

keďže opatrenia uvedené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre zootechniku,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zviera, ktoré sa má zapísať do hlavného oddielu plemennej knihy svojho plemena, musí:

- byť potomkom rodičov a starých rodičov, ktorí sú zapísaní v plemennej knihe rovnakého plemena,

- byť označené pri narodení podľa pravidiel tejto knihy,

- mať stanovený pôvod v súlade s pravidlami tejto plemennej knihy.

Článok 2

Hlavný oddiel plemennej knihy sa môže rozdeliť do niekoľkých tried podľa úžitkovosti zvierat. Len hovädzí dobytok spĺňajúci kritériá ustanovené v článku 1 sa môže zapísať do jednej z týchto tried.

Článok 3

1. Chovateľská organizácia alebo združenie, ktoré vedie plemennú knihu, môže rozhodnúť, že samica, ktorá nespĺňa kritériá ustanovené v článku 1, sa môže zapísať do vedľajšieho oddielu plemennej knihy. Táto samica musí spĺňať nasledujúce požiadavky: musí

- byť identifikovaná v súlade s pravidlami plemennej knihy,

- byť posúdená, ako zodpovedá plemennému štandardu,

- spĺňať minimálne kritériá na úžitkovosť, ustanovené pravidlami plemennej knihy.

2. Požiadavky uvedené v druhej a tretej zarážke odseku 1 sa môžu líšiť podľa toho, či samica patrí k tomuto plemenu, hoci je neznámeho pôvodu, alebo vznikla krížením, schváleným chovateľskou organizáciou alebo združením, ktoré vedie plemennú knihu.

Článok 4

Samica, ktorej matka a stará matka z matkinej strany sú zapísané vo vedľajšom oddieli plemennej knihy podľa článku 3 ods. 1, a ktorej otec a obaja starí otcovia sú zapísaní v hlavnom oddieli knihy v súlade s kritériami ustanovenými v článku 1, sa považuje za čistokrvnú samicu a zapíše do hlavného oddielu knihy podľa článku 1.

Článok 5

Keď hlavný oddiel knihy pozostáva z niekoľkých tried, zviera z iného členského štátu sa zapíše do triedy knihy, ktorej kritériá spĺňa.

Článok 6

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 19. júla 1984

Za Komisiu

Poul Dalsager

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 206, 12.8.1977, s. 8.

--------------------------------------------------