31984D0338Úradný vestník L 177 , 04/07/1984 S. 0025 - 0028
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 16 Zväzok 1 S. 0067
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 12 Zväzok 4 S. 0116
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 16 Zväzok 1 S. 0067
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 12 Zväzok 4 S. 0116


Rozhodnutie Rady

z 29. júna 1984

o štruktúrach a postupoch správy a koordinácie výskumných, rozvojových a demonštračných činností spoločenstva

(84/338/Euratom, ESUO, EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na zmluvy o založení Európskych spoločenstiev,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže Rada 14. januára 1974 schválila rezolúciu o koordinácii vnútroštátnych politík a identifikácii činností v záujme spoločenstva v oblasti vedy a techniky [4];

keďže Komisia 21. decembra 1982 zaslala Rade správu predkladajúcu európsku stratégiu pre vedu a techniku (rámcový program 1984 až 1987);

keďže Rada 25. júla 1983 schválila rezolúciu o rámcových programoch pre výskumné, rozvojové a demonštračné činnosti spoločenstva a prvom rámcovom programe pre obdobie 1984 až 1987 [5];

keďže je dôležité, ak sa má stratégia navrhovaná Komisiou uplatňovať, aby sa riadenie a koordinácia štruktúr a postupov organizovala so zreteľom na dosiahnutie väčšej efektívnosti zo strany orgánov spoločenstva a hlavne racionalizácie existujúceho systému;

keďže sa bralo do úvahy stanovisko poskytnuté Výborom pre vedecký a technický výskum (CREST),

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Týmto sa pri Komisii zriaďujú poradné výbory pre riadenie a koordináciu, ďalej len "PVRK", ktoré sú vymenované v zozname v prílohe.

Zoznam bude revidovaný a dopĺňaný podľa potreby na základe rozhodnutí o nových programoch.

Článok 2

1. Poslaním "PVRK" je pomáhať Komisii pri uskutočňovaní jej úlohy definovania a prípravy výskumných, rozvojových a demonštračných činností a jej riadiacich a koordinačných funkcií, ktoré súvisia s uskutočňovaním vedeckej a technickej stratégie spoločenstva.

2. Od "PVRK" sa požaduje:

a) poskytovanie informácií a rád Komisii o vedeckých a technických otázkach v oblastiach ich príslušnosti;

b) pravidelné porovnávanie národných programov pre rozvoj vedy a techniky v odvetviach, o ktoré sa spoločenstvo zaujíma, a poskytovanie informácií pre Komisiu, ktoré súvisia s takým porovnávaním, aby sa mohli určovať koordinačné činnosti, ktoré by sa mohli vykonať medzi členskými štátmi;

c) poskytnutie pomoci Komisii, na základe vedeckých a technických cieľov stanovených v rámcovom programe, pri identifikácii a výbere takých tém alebo činností, ktoré by mohli byť predmetom výskumných, rozvojových a demonštračných činností spoločenstva;

d) prispievanie k optimálnej realizácii výskumných, rozvojových a demonštračných programov spoločenstva — za ktoré leží zodpovednosť na Komisii — a obzvlášť podieľanie sa na podrobnom vypracovaní projektov a ich selekcii a vyhodnocovaní výsledkov a zabezpečovanie lepšieho prepojenia medzi uskutočňovaním programov na úrovni spoločenstva a príslušnou výskumnou a rozvojovou činnosťou, ktorá sa vykonáva v členských štátoch v ich vlastnej zodpovednosti;

e) formulovanie názorov na vedeckú a technickú spoluprácu, ktorá sa plánuje medzi európskymi spoločenstvami, tretími krajinami a/alebo medzinárodnými organizáciami v špecifických oblastiach ich záujmu.

Článok 3

1. Každý PVRK vymenúva Komisia na základe nominácie uskutočnenej členskými štátmi.

2. Skladá sa:

- z dvoch zástupcov z každého členského štátu, ktorých funkcia trvá štyri roky, a ktorým môžu pomáhať alebo ich nahrádzať národní experti za podmienok uvedených v článku 4,

- z dvoch zástupcov Komisie, ktorým môžu pomáhať alebo ich nahrádzať iní zástupcovia za podmienok uvedených v článku 4,

- z jedného predsedu.

3. Predseda každého PVRK je volený zo zástupcov členských štátov v súlade s rokovacím poriadkom. Jeho funkčné obdobie trvá dva roky, jedenkrát je možné ho predĺžiť. Členská krajina, z ktorej predseda pochádza, ustanoví jeho zástupcu.

4. Sekretariát poskytne Komisia.

5. Každý PVRK zostaví vlastný rokovací poriadok.

6. Každý PVRK sa stretáva aspoň raz do roka.

Článok 4

PVRK organizujú svoju prácu takým spôsobom, aby mohli získali znalecké posudky, ktoré by mohli potrebovať, a stretávajú sa v rôznych zostavách podľa povahy úloh, ktoré majú uskutočniť. S týmto cieľom môžu byť každý členský štát a Komisia zastúpené na každom stretnutí PVRK najviac tromi osobami vybratými zo zástupcov alebo odborníkov uvedených v článku 3.

Článok 5

1. PVRK môžu zostavovať pracovné skupiny ad hoc s presne definovanými úlohami, ktoré sú časovo ohraničené.

2. Každej pracovnej skupine ad hoc predsedá niektorý člen PVRK. Skladajú sa najviac z dvoch členov za každý členský štát a dvoch zástupcov Komisie.

Článok 6

Komisia dohliada, aby sa zorganizovali všetky potrebné kontakty medzi PVRK. Stanoviská, ktoré podávajú PVRK, zahŕňajú všetky menšinové názory. Komisia ich postúpi Parlamentu a Rade na systematickom základe.

Článok 7

a) Výbory uvedené v:

- článku 3 rozhodnutia Rady 78/264/Euratom zo 6. marca 1978 o prieskume a ťažbe uránu, [6] v znení rozhodnutia 81/364/Euratom [7],

- článku 4 rozhodnutia Rady 84/60/Euratom z 31. januára 1984 o odstavení jadrových zariadení [8],

- článku 4 rozhodnutia Rady 79/345/Euratom z 27. marca 1979 o bezpečnosti teplovodných reaktorov [9],

- článku 5 rozhodnutia Rady 81/213/EHS z 3. marca 1981 o ochrane životného prostredia a klimatológii [10],

- článku 3 rozhodnutia Rady 81/1014/EHS z 15. decembra 1981 o textile a odevoch [11],

- článku 4 rozhodnutia Rady 81/1032/EHS zo 7. decembra 1981 o biomolekulárnom inžinierstve [12],

- článku 3 rozhodnutia Rady 82/402/EHS zo 17. mája 1982 o surovinách [13],

- článku 3 rozhodnutia Rady 82/752/EHS zo 4. novembra 1982 o systéme strojového prekladu vyššieho dizajnu [14],

- článku 3 rozhodnutia Rady 82/837/EHS z 3. decembra 1982 o vede a technológii pre rozvoj [15],

- článok 4 rozhodnutia Rady 82/839/EHS z 22. novembra 1982 o účinku spracovania na fyzikálne vlastnosti potravín [16],

- článku 4 rozhodnutia Rady 84/197/EHS z 2. apríla 1984 o použití vedľajších produktov obsahujúcich lignocelulózu a iné rastlinné rezíduá na kŕmenie zvierat [17],

- článku 4 rozhodnutia Rady 84/304/EHS z 24. mája 1984 o účinkoch spracovania a distribúcie na kvalitu a výživnú hodnotu potravy [18]

sa týmto rozpúšťajú.

b) Všetky ostatné poradné výbory pre riadenie programov (PVRP) uvedené v odseku 1 rezolúcie Rady z 18. júla 1977 [19] sa týmto rozpúšťajú s výnimkou PVRP pre program pre prevádzku a využitie HFR reaktora a PVRP pre nakladanie a skladovanie rádioaktívneho odpadu, ktorý je zachovaný na jediný účel radiť Komisii pri vykonávaní akčného plánu spoločenstva v oblasti rádioaktívneho odpadu počas celého trvania plánu, pretože taký účel je uvedený v rezolúcii Rady z 18. februára 1980 [20].

Článok 8

Nové PVRK uvedené v článku 1 začnú fungovať najneskôr do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia.

Výbory rozpustené podľa článku 7 pokračujú vo vykonávaní svojich úloh, až kým nové PVRK nezačnú efektívne fungovať.

Článok 9

Po uplynutí najviac troch rokov sa štruktúry a postupy stanovené týmto rozhodnutím preskúmajú na základe správy Komisie s cieľom vyhodnotiť ich efektívnosť a prípadne ich zlepšiť.

Článok 10

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

V Luxemburgu 29. júna 1984

Za Radu

predseda

L. Fabius

[1] Ú. v. ES C 113, 27.4.1983, s. 4.

[2] Ú. v. ES C 307, 14.11.1983, s. 112 a Ú. v. ES C 351, 24.12.1983, s. 10.

[3] Ú. v. ES C 341, 19.12.1983, s. 51.

[4] Ú. v. ES C 7, 29.1.1974, s. 2.

[5] Ú. v. ES C 208, 4.8.1983, s. 1.

[6] Ú. v. ES L 72, 14.3.1978, s. 12.

[7] Ú. v. ES L 137, 23.5.1981, s. 44.

[8] Ú. v. ES L 36, 8.2.1984, s. 23.

[9] Ú. v. ES L 83, 3.4.1979, s. 21.

[10] Ú. v. ES L 101, 11.4.1981, s. 1.

[11] Ú. v. ES L 367, 23.12.1981, s. 29.

[12] Ú. v. ES L 375, 30.12.1981, s. 1.

[13] Ú. v. ES L 174, 21.6.1982, s. 23.

[14] Ú. v. ES L 317, 13.11.1982, s. 19.

[15] Ú. v. ES L 352, 14.12.1982, s. 24.

[16] Ú. v. ES L 353, 15.12.1982, s. 25.

[17] Ú. v. ES L 103, 16.4.1984, s. 23.

[18] Ú. v. ES L 151, 7.6.1984, s. 46.

[19] Ú. v. ES C 192, 11.8.1977, s. 1.

[20] Ú. v. ES C 51, 29.2.1980, s. 4.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

VÝBORY, KTORÉ SA MAJÚ ZRIADIŤ

SEKTOR | Výbory |

PRIEMYSEL | 1.Priemyselná technológia2.Vedecké a technické normy3.Biotechnológia |

SUROVINY A INÉ MATERIÁLY | 4.Suroviny a iné materiály |

ENERGIA | 5.Energia jadrového štiepeniaReaktory a bezpečnosť, kontrola štiepnych materiálov 6.Energia jadrového štiepeniaCyklus palív/spracovanie a skladovanie odpadu 7.Iná energia než jadrová |

ROZVOJOVÁ POMOC | 8.Výskum v súvislosti s rozvojom |

ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ | 9.Výskum v oblasti medicíny a zdravia10.Ochrana pred žiarením |

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE | 11.Životné prostredie a klimatológia |

JAZYKY | 12.Lingvistické problémy |

--------------------------------------------------