31984D0309Uradni list L 154 , 09/06/1984 str. 0036 - 0036
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 31 str. 0020
portugalska posebna izdaja poglavje 03 zvezek 31 str. 0020


Sklep Sveta

z dne 8. maja 1984

o točki 2 sporazumov o prostovoljnem omejevanju za ovčje, jagnječje in kozje mesa med Evropsko gospodarsko skupnostjo ter Avstrijo, Bolgarijo, Češkoslovaško, Madžarsko, Islandijo, Poljsko, Urugvajem in Jugoslavijo

(84/309/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 113 Pogodbe,

ob upoštevanju priporočila Komisije,

ker so se zadevne države nečlanice v skladu s sporazumi o prostovoljnem omejevanju, ki so jih sklenile z Evropsko gospodarsko skupnostjo za ovčje, jagnječje in kozje meso ali za žive ovce in koze, z izmenjavo pisem obvezale, da bodo omejile svoj izvoz na nekatere trge Skupnosti, za katere se šteje, da so občutljiva območja; ker se te obveze iztečejo 31. marca 1984;

ker se okoliščine, ki so povzročile, da so bila ta območja priznana za občutljiva, niso spremenile; ker je zato treba predvideti podaljšanje dogovorov o omejevanju izvoza na navedena območja;

ker se je Komisija v ta namen pogajala z Avstrijo, Bolgarijo, Češkoslovaško, Madžarsko, Islandijo, Poljsko, Urugvajem in Jugoslavijo; ker je bil rezultat teh pogajanj parafiranje sporazuma z vsako od navedenih držav,

SKLENIL:

Člen 1

1. Izmenjave pisem v zvezi s točko 2 sporazumov o prostovoljnem omejevanju trgovine z ovčjim, jagnječjim in kozjim mesom so v imenu Evropske gospodarske skupnosti odobrene z naslednjimi državami:

- Avstrijo,

- Bolgarijo,

- Češkoslovaško,

- Madžarsko,

- Islandijo,

- Poljsko,

- Urugvajem,

- Jugoslavijo.

2. Besedila izmenjav pisem so priložena temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo, pooblaščeno za podpis izmenjav pisem, navedenih v členu 1, za zavezo Skupnosti.

V Bruslju, 8. maja 1984

Za Svet

Predsednik

M. Rocard

--------------------------------------------------