31983R3439Uradni list L 340 , 06/12/1983 str. 0007 - 0010
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 17 str. 0014
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 29 str. 0132
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 17 str. 0014
portugalska posebna izdaja poglavje 03 zvezek 29 str. 0132


Uredba Komisije (EGS) št. 3439/83

z dne 5. decembra 1983

o določitvi posebnih pogojev za izvoz nekaterih sirov v Avstralijo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 804/68 z dne 27. junija 1968 o skupni ureditvi trga za mleko in mlečne proizvode [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1600/83 [2], in zlasti člena 7(4) Uredbe,

ker je Komisija dosegla sporazum z Vlado Avstralije, da se ne bodo uvedle izravnalne dajatve za nekatere sire s poreklom iz Skupnosti, ki so uvoženi v Avstralijo, in da se bodo znižala nadomestila za izvoz teh sirov v Avstralijo;

ker je treba pripraviti določbo za sistem potrdil, s katerimi so opremljeni navedeni siri, da lahko pristojni organi v namembni državi hitreje opravijo carinjenje; ker je treba pripraviti ukrepe za zagotavljanje, da se ne dodeljujejo višja nadomestila od predvidenih za izvoz v Avstralijo;

ker Upravljalni odbor za mleko in mlečne proizvode ni podal mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Na zahtevo izvoznika je treba izdati potrdilo, ustrezno vzorcu, prikazanem v Prilogi II, za izvoz sirov iz Priloge I v Avstralijo.

Člen 2

1. Potrdila izda pristojni organ, v nadaljnjem besedilu "agencija izdajateljica", ki jo določi vsaka država članica. Te agencije hranijo kopije izdanih potrdil.

2. Agencija izdajateljica oštevilči vsako potrdilo. Kopije imajo enako številko kot izvirnik.

Člen 3

V zvezi s proizvodi, ki spadajo v podštevilko 04.04 E I b) 2 skupne carinske tarife, mora polje 7 potrdila vsebovati besede "masna vsebnost vode v nemaščobni snovi več kot 47 % pa do vključno 62 %".

Člen 4

Potrdila veljajo le za na njih navedeno količino. Vendar se šteje količina, ki se za največ 5 % razlikuje od količine, navedene na potrdilu, kot zajeta v navedeni količini.

Člen 5

1. Izvirnik in kopija potrdila se predložita v potrditev carinskemu uradu, ki je dobil izvozno izjavo za sire, navedene na potrdilu. Potrdila in kopije je treba predložiti v roku 60 dni od datuma, na katerega je bilo potrdilo izdano.

2. Carinski urad iz odstavka 1 potrdi izvirnik in kopijo potrdila, le če sta predložena v roku iz odstavka 1, in če je namembna država, navedena na izvozni deklaraciji ter na dokumentu, uporabljenem za pridobitev nadomestila, enaka tisti, za katero se potrdilo izdaja.

3. Po potrditvi se izvirniki in kopije potrdil vrnejo zadevni stranki.

4. Če kasneje zahtevajo pregled v namembni državi pristojni organi, jih mora agencija izdajateljica obvestiti o rezultatu, čim prej ko je mogoče.

Člen 6

1. Brez poseganja v člen 20 Uredbe Komisije (EGS) št. 2730/79 [3], velja kopija potrdila, katerega vzorec je prikazan v Prilogi II, pravočasno potrjena v okencu, namenjenem carinskim organom v namembni državi, kot dokazilo v smislu odstavka 3 navedenega člena.

2. Nobenega izvoznega nadomestila, z višjo stopnjo kot, določeno za izvoz sirov v Avstralijo, ni mogoče dodeliti, če dokument, uporabljen za pridobitev nadomestila pri carinjenju sira za izvoz, navaja Avstralijo kot namembno državo.

Člen 7

1. Obrazec, katerega vzorec je prikazan v Prilogi II, se izpolni v izvirniku in vsaj v dveh kopijah.

2. Države članice natisnejo obrazce, določene v tej uredbi, ali jih dajo natisniti. Velikost obrazca je 210 x 297 milimetrov.

3. Države članice, iz katerih se sir izvaža, lahko zahtevajo, da so potrdila, ki se uporabljajo na njihovem ozemlju, sestavljena v enem od njihovih uradnih jezikov, poleg že vsebovanega besedila v angleščini.

Člen 8

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporablja se od 1. januarja 1984.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. decembra 1983

Za Komisijo

Poul Dalsager

Član Komisije

[1] UL L 148, 28.6.1968, str. 13.

[2] UL L 163, 22.6.1983, str. 56.

[3] UL L 317, 12.12.1979, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

Seznam sirov, za katere se izdaja potrdilo, katerega vzorec je prikazan v Prilogi II

Številka SCT | Poimenovanje |

ex 04.04 C | Sir z modrimi ali podobnimi žlahtnimi plesnimi nastale v jedru sira, razen Roqueforta |

04.04 E I b) 1 | Cheddar |

ex 04.04 E I b) 2 | Drugi siri z masno vsebnostjo vode v nemaščobni snovi več kot 47 % pa do vključno 62 %, razen pri: Kefalotiri, Kefalograviera in Kasseri, narejenih izključno iz ovčjega in/ali kozjega mlekaAsiago, Caciocavallo, Montasio, Provolone, Ragusano, Butterkaese, Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio, Ricotta, Fetaz masno vsebnostjo maščobe v suhi snovi manj kot 19 % in masno vsebnostjo suhe snovi 32 % ali večz masno vsebnostjo maščob v suhi snovi 19 % ali več, vendar manj kot 39 %, in masno vsebnostjo vode v nemaščobni snovi 62 % ali manj |

--------------------------------------------------

PRILOGA II

EUROPEAN COMMUNITIES

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------